Noteikumu (grozījumu) projekts

Ministru kabineta noteikumi Nr. 665
Rīgā 2022. gada 25. oktobrī (prot. Nr. 54 3. §)
22-TA-83
Grozījumi Ministru kabineta 2015. gada 28. jūlija noteikumos Nr. 438 "Būvniecības informācijas sistēmas noteikumi"
Izdoti saskaņā ar Būvniecības likuma 5. panta pirmās daļas 6. punktu
un likuma "Par nodokļiem un nodevām" 114. panta piekto daļu
Izdarīt Ministru kabineta 2015. gada 28. jūlija noteikumos Nr. 438 "Būvniecības informācijas sistēmas noteikumi" (Latvijas Vēstnesis, 2015, 157., 200. nr.; 2017, 5. nr.; 2018, 128., 201. nr.; 2020, 10. nr.; 2021, 169. nr.) šādus grozījumus:
1.
Izteikt 2. punktu šādā redakcijā:
"2. Sistēmas pārzinis būvniecības administratīvā procesa nodrošināšanai, būvju ekspluatācijas uzraudzībai, dzīvojamo māju pārvaldīšanas un ēku energosertifikācijas funkciju izpildei, kā arī elektroniskās informācijas uzskaitei būvlaukumā un tās izmantošanai nodrošina:
2.1. centralizētu informācijas iegūšanu būvkomersantu reģistra, būvspeciālistu reģistra, būvinspektoru reģistra, dzīvojamo māju pārvaldnieku reģistra, ēku energosertifikātu reģistra, neatkarīgu ekspertu reģistra ēku energoefektivitātes jomā, harmonizēto būvizstrādājumu standartu reģistra, būvizstrādājumu neatbilstību reģistra, uzņēmumu energoauditoru reģistra un uzņēmumu energopārskatu reģistra vešanai, būvniecības administratīvā procesa nodrošināšanai un būvju ekspluatācijas uzraudzībai, mājas lietas kārtošanai un dzīvokļu īpašnieku kopības lēmumu pieņemšanai;
2.2. būvniecības un būvju ekspluatācijas dokumentu un tajā ietverto prasību vienveidošanu;
2.3. būvniecības un būvju ekspluatācijas dokumentu, būvkomersantu reģistra, būvspeciālistu reģistra, būvinspektoru reģistra, dzīvojamo māju pārvaldnieku reģistra, ēku energosertifikātu reģistra, neatkarīgu ekspertu reģistra ēku energoefektivitātes jomā, harmonizēto būvizstrādājumu standartu reģistra, būvizstrādājumu neatbilstību reģistra, uzņēmumu energoauditoru reģistra un uzņēmumu energopārskatu reģistra dokumentu un strukturēto datu, kā arī mājas lietas un dzīvokļu īpašnieku kopības pieņemto lēmumu, dokumentu un strukturēto datu uzglabāšanu vienuviet;
2.4. sabiedrības informēšanu par būvniecības un būvju ekspluatācijas procesiem, ēku enerģijas patēriņu un dzīvojamo māju pārvaldniekiem, kuri ieguvuši profesionālo kvalifikāciju un veic profesionālo darbību dzīvojamo māju pārvaldīšanā vai piedāvā pārvaldnieka pakalpojumus;
2.5. sabiedrībai nepieciešamos elektroniskos pakalpojumus būvniecības un būvju ekspluatācijas, mājokļu un ēku energoefektivitātes, kā arī mājas lietas kārtošanas un dzīvokļu īpašnieku kopības lēmumu pieņemšanas jomā;
2.6. vienotās elektroniskās darba laika uzskaites datubāzes izveidošanu, uzturēšanu, datu glabāšanu un izsniegšanu, kā arī kompetentajām iestādēm paredzētu tiešsaistes piekļuvi."
2.
Izteikt 3. punktu šādā redakcijā:
"3. Sistēmas adrese tīmeklī ir bis.gov.lv."
3.
Izteikt 4.11. apakšpunktu šādā redakcijā:
"4.11. citas institūcijas, kurām attiecīgās informācijas uzturēšana vai piekļuve informācijai deleģēta normatīvajos aktos;".
4.
Papildināt ar 4.15. apakšpunktu šādā redakcijā:
"4.15. dzīvojamo māju pārvaldnieki;".
5.
Papildināt ar 4.16. apakšpunktu šādā redakcijā:
"4.16. nekustamo īpašumu īpašnieki un tiesiskie valdītāji."
6.
Izteikt 6.1. apakšpunktu šādā redakcijā:
"6.1. būvniecības process, tai skaitā būvniecības ierosināšana, būvatļaujas saņemšana, būvniecības dokumentu aprite, būves pieņemšana ekspluatācijā, kā arī būves ekspluatācija;".
7.
Papildināt ar 6.10. apakšpunktu šādā redakcijā:
"6.10. harmonizēto būvizstrādājumu standartu reģistrs;".
8.
Papildināt ar 6.11. apakšpunktu šādā redakcijā:
"6.11. būvizstrādājumu neatbilstību reģistrs;".
9.
Papildināt ar 6.12. apakšpunktu šādā redakcijā:
"6.12. uzņēmumu energoauditoru reģistrs;".
10.
Papildināt ar 6.13. apakšpunktu šādā redakcijā:
"6.13. uzņēmumu energopārskatu reģistrs;".
11.
Papildināt ar 6.14. apakšpunktu šādā redakcijā:
"6.14. dzīvojamās mājas pārvaldīšana:
6.14.1. mājas lietas kārtošana;
6.14.2. dzīvokļu īpašnieku kopības lēmumu pieņemšana."
12.
Izteikt 9. punktu šādā redakcijā:
"9. Persona (turpmāk – sistēmas lietotājs) var sistēmā elektroniski, aizpildot speciālas tiešsaistes formas tīmekļvietnē bis.gov.lv, iesniegt dokumentus atbilstoši Dzīvojamo māju pārvaldīšanas likuma 18. panta pirmajai un piektajai daļai, Ēku energoefektivitātes likumam, normatīvajiem aktiem būvniecības jomā saskaņā ar Būvniecības likuma 5. panta pirmo daļu, kā arī kārtot mājas lietu atbilstoši Dzīvojamo māju pārvaldīšanas likumam un piedalīties dzīvokļu īpašnieku kopības lēmumu pieņemšanā atbilstoši Dzīvokļa īpašuma likumam."
13.
Izteikt 10. punktu šādā redakcijā:
"10. Piekļuve speciālajām tiešsaistes formām un sistēmas daļai, kurai ir ierobežota piekļuve, tiek nodrošināta tikai identificētiem sistēmas lietotājiem. Sistēma nodrošina iespēju veikt sistēmas lietotāja identitātes pārbaudi (autentifikāciju), izmantojot Valsts reģionālās attīstības aģentūras pārziņā esošo Valsts informācijas sistēmu savietotāja koplietošanas autentifikācijas moduli. Ārvalstnieki, kuriem nav iespējas izmantot Valsts reģionālās attīstības aģentūras pārziņā esošo Valsts informācijas sistēmu savietotāja koplietošanas autentifikācijas moduli, sistēmai piekļūst ar lietotājvārdu un paroli, ko izsniegusi būvvalde, institūcija, kura pilda būvvaldes funkcijas, vai būvspeciālistu kompetences pārbaudes iestāde."
14.
Papildināt ar 12.3 punktu šādā redakcijā:
"12.3 Sistēma nodrošina lēmuma nosūtīšanu uz personas oficiālo elektronisko adresi, ja tāda ir izveidota."
15.
Izteikt 13.8. apakšpunktu šādā redakcijā:
"13.8. dokumenta datne (ja tāda ir);".
16.
Izteikt 13.9. apakšpunktu šādā redakcijā:
"13.9. dokumenta datnes nosaukums (ja datne ir);".
17.
Izteikt 14.1 punktu šādā redakcijā:
"14.1 Sistēmā paziņojumu par būvniecību, paskaidrojuma rakstu, apliecinājuma karti, būvniecības iesniegumu un citus pieprasījumus aizpilda tiešsaistes formā strukturētu datu veidā, tiem pievienojot datus, kuros ietver dokumentus vai to pielikumus, kā arī informāciju, kas iegūta no valsts informācijas sistēmām."
18.
Izteikt 15. punktu šādā redakcijā:
"15. Sistēma ietver Būvniecības likuma 24. panta otrajā daļā minēto informāciju, vienoto elektroniskās darba laika uzskaites datubāzi un šādus reģistrus un lietas:
15.1. būvkomersantu reģistru;
15.2. būvspeciālistu reģistru;
15.3. būvinspektoru reģistru;
15.4. neatkarīgu ekspertu reģistru ēku energoefektivitātes jomā;
15.5. ēku energosertifikātu reģistru;
15.6. dzīvojamo māju pārvaldnieku reģistru;
15.7. harmonizēto būvizstrādājumu standartu reģistru;
15.8. būvizstrādājumu neatbilstību reģistru;
15.9. uzņēmumu energoauditoru reģistru;
15.10. uzņēmumu energopārskatu reģistru;
15.11. būvniecības lietu;
15.12. būves ekspluatācijas lietu;
15.13. mājas lietu."
19.
Papildināt ar 15.1 punktu šādā redakcijā:
"15.1 Būvniecības lieta ir sistēmā izveidota digitālā krātuve būvniecības administratīvā procesa nodrošināšanai, kurā tiek attēloti vai uzglabāti ar konkrētu būvniecības ieceres īstenošanu saistītie dati, dokumenti un datnes. Piekļuve būvniecības lietai ir personām, kurām šādas tiesības ir paredzētas normatīvajos aktos būvniecības jomā vai informācijas atklātības jomā, kā arī valsts pārvaldes institūcijām to funkciju veikšanai."
20.
Papildināt ar 15.2 punktu šādā redakcijā:
"15.2 Būves ekspluatācijas lieta ir sistēmā izveidota digitālā krātuve būves ekspluatācijas uzraudzības administratīvā procesa nodrošināšanai, kurā tiek attēloti vai uzturēti ar konkrētās būves ekspluatāciju saistīti dati, dokumenti un datnes. Piekļuve būves ekspluatācijas lietai ir personām, kurām šādas tiesības ir paredzētas normatīvajos aktos būvniecības jomā vai informācijas atklātības jomā, kā arī valsts pārvaldes institūcijām to funkciju veikšanai."
21.
Izteikt 16. punktu šādā redakcijā:
"16. Vienotajā elektroniskās darba laika uzskaites datubāzē un šo noteikumu 15. punktā minētajos reģistros un lietās iekļaujamo datu apjomu un saturu nosaka atbilstoši normatīvajiem aktiem būvniecības, būvju ekspluatācijas, mājokļu un ēku energoefektivitātes jomā, kuri reglamentē reģistru un lietu darbību, likumam "Par nodokļiem un nodevām" un uz tā pamata izdotajiem normatīvajiem aktiem."
22.
Izteikt 17.1. apakšpunktu šādā redakcijā:
"17.1. būvkomersantu reģistrā izmanto šo noteikumu 15.2., 24.1., 24.2.2. apakšpunktā, 30. punktā, 31.1.3., 31.1.4., 31.2. apakšpunktā, 32.1, 32.2, 40. un 41. punktā minēto informāciju;".
23.
Papildināt ar 17.9. apakšpunktu šādā redakcijā:
"17.9. uzņēmumu energoauditoru reģistrā izmanto šo noteikumu 28. un 30. punktā minēto informāciju;".
24.
Papildināt ar 17.10. apakšpunktu šādā redakcijā:
"17.10. uzņēmumu energopārskatu reģistrā izmanto šo noteikumu 28. un 30. punktā minēto informāciju;".
25.
Papildināt ar 17.11. apakšpunktu šādā redakcijā:
"17.11. būvniecības lietā izmanto šo noteikumu 15.1., 15.2., 15.3., 15.5. apakšpunktā, 24., 25., 26., 27., 28., 30., 32., 32.3 un 32.4 punktā minēto informāciju;".
26.
Papildināt ar 17.12. apakšpunktu šādā redakcijā:
"17.12. būves ekspluatācijas lietā izmanto šo noteikumu 15.2., 15.5., 15.6. apakšpunktā, 24., 26., 28. un 30. punktā minēto informāciju;".
27.
Papildināt ar 17.13. apakšpunktu šādā redakcijā:
"17.13. mājas lietā izmanto šo noteikumu 15.5., 24.2.1.1., 24.2.1.2. un 24.2.1.5. apakšpunktā minēto informāciju."
28.
Izteikt 18. punktu šādā redakcijā:
"18. Sistēmā par personām tiek uzkrāta šāda informācija:
18.1. par būvniecības ierosinātāju:
18.1.1. vārds, uzvārds vai juridiskās personas nosaukums;
18.1.2. personas kods vai vienotais reģistrācijas numurs;
18.1.3. pazīme "ārvalstnieks" un šo noteikumu 40. punktā minētā informācija;
18.1.4. deklarētā, reģistrētā vai personas norādītā dzīvesvietas adrese vai juridiskā adrese;
18.1.5. tālruņa numurs;
18.1.6. elektroniskā pasta adrese;
18.1.7. valstiskā piederība;
18.2. par pilnvaroto personu:
18.2.1. vārds, uzvārds vai juridiskās personas nosaukums;
18.2.2. personas kods vai vienotais reģistrācijas numurs;
18.2.3. pazīme "ārvalstnieks" un šo noteikumu 40. punktā minētā informācija;
18.2.4. deklarētā, reģistrētā vai personas norādītā dzīvesvietas adrese vai juridiskā adrese;
18.2.5. tālruņa numurs;
18.2.6. elektroniskā pasta adrese;
18.2.7. valstiskā piederība;
18.3. par juridiskās personas norādīto kontaktpersonu:
18.3.1. vārds, uzvārds;
18.3.2. personas kods;
18.3.3. tālruņa numurs;
18.3.4. elektroniskā pasta adrese;
18.3.5. valstiskā piederība;
18.4. par būvprojekta izstrādātāju:
18.4.1. fiziskās personas vārds, uzvārds, personas kods, sertifikāta numurs;
18.4.2. juridiskās personas nosaukums, vienotais reģistrācijas numurs, būvkomersanta reģistrācijas numurs;
18.4.3. valstiskā piederība;
18.5. par būvdarbu veicēju/būvētāju:
18.5.1. vārds, uzvārds vai juridiskās personas nosaukums;
18.5.2. personas kods vai vienotais reģistrācijas numurs, būvkomersanta reģistrācijas numurs;
18.5.3. deklarētā, reģistrētā vai personas norādītā dzīvesvietas adrese vai juridiskā adrese;
18.5.4. tālruņa numurs;
18.5.5. elektroniskā pasta adrese;
18.5.6. valstiskā piederība;
18.6. par būvspeciālistu, autoruzraugu, būvuzraugu:
18.6.1. vārds, uzvārds;
18.6.2. sertifikāta numurs;
18.6.3. valstiskā piederība;
18.7. par darba aizsardzības koordinatoru:
18.7.1. vārds, uzvārds;
18.7.2. personas kods;
18.7.3. tālruņa numurs;
18.7.4. elektroniskā pasta adrese;
18.7.5. valstiskā piederība."
29.
Izteikt 21.23. apakšpunktu šādā redakcijā:
"21.23. cita informācija atbilstoši būvniecību un būvju ekspluatāciju reglamentējošo normatīvo aktu prasībām."
30.
Izteikt 22.10. apakšpunktu šādā redakcijā:
"22.10. cita informācija atbilstoši būvniecību un būvju ekspluatāciju reglamentējošo normatīvo aktu prasībām."
31.
Papildināt ar 24.6. apakšpunktu šādā redakcijā:
"24.6. no Augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas centrālās datubāzes sniedz augstas detalizācijas topogrāfisko informāciju."
32.
Papildināt ar 26.6. apakšpunktu šādā redakcijā:
"26.6. informāciju nostiprinājuma lūguma apstrādei."
33.
Izteikt 28. punktu šādā redakcijā:
"28. Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde sistēmai no Fizisko personu reģistra informācijas sistēmas tiešsaistē sniedz šādu informāciju, kā arī nodrošina tai datu monitoringa pakalpojumu:
28.1. personas kods;
28.2. vārds (vārdi), uzvārds (uzvārdi);
28.3. deklarētās dzīvesvietas adrese;
28.4. statuss (dzīvs, miris, aktīvs, pasīvs);
28.5. dzimšanas datums, miršanas datums;
28.6. ziņas par personas rīcībspējas ierobežošanu vai rīcībspējas ierobežojuma pārskatīšanu;
28.7. valstiskā piederība."
34.
Papildināt ar 32.2 punktu šādā redakcijā:
"32.2 Valsts kase sistēmai tiešsaistē sniedz informāciju par valsts budžeta ieņēmumu kontā, kas atvērts valsts nodevas maksājumiem par reģistrācijas darbībām būvkomersantu reģistrā."
35.
Papildināt ar 32.3 punktu šādā redakcijā:
"32.3 Valsts vides dienests sistēmai no informācijas sistēmas "Tulpe" sniedz informāciju par licencētajiem atkritumu apsaimniekotājiem."
36.
Papildināt ar 32.4 punktu šādā redakcijā:
"32.4 Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs" sistēmai no Atkritumu pārvadājumu uzskaites valsts informācijas sistēmas sniedz informāciju par būvniecības atkritumu pārvadājumiem."
37.
Papildināt ar 32.5 punktu šādā redakcijā:
"32.5 Izglītības un zinātnes ministrija sistēmai no Valsts izglītības informācijas sistēmas sniedz informāciju par speciālistu izglītību."
38.
Papildināt ar 32.6 punktu šādā redakcijā:
"32.6 Valsts reģionālās attīstības aģentūra sistēmai no Oficiālo elektronisko adrešu informācijas sistēmas sniedz informāciju par sistēmas lietotāju aktīvajām oficiālajām elektroniskajām adresēm."
39.
Papildināt ar 32.7 punktu šādā redakcijā:
"32.7 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Latvijas standarts" sistēmai sniedz informāciju par harmonizētajiem būvizstrādājumu standartiem."
40.
Papildināt ar 36.5.1 apakšpunktu šādā redakcijā:
"36.5.1 citu informāciju, kas nav minēta šo noteikumu 36.4. un 36.5. apakšpunktā, bet ir iekļauta būvniecības lietās;".
41.
Izteikt 40. punktu šādā redakcijā:
"40. Sistēma Tiesu administrācijai sniedz šādu tajā uzkrāto informāciju par ārvalstnieku (citas valsts pilsoni), kuram nav piešķirts Latvijas Republikas personas kods, vai ārvalsts juridisko personu, kas nav reģistrēta Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra vestajos reģistros:
40.1. fiziskās personas vārds (vārdi), uzvārds vai juridiskās personas nosaukums (firma);
40.2. fiziskās personas dzimšanas datums vai juridiskās personas dibināšanas datums;
40.3. fiziskās personas dzimšanas vieta un personas norādītā dzīvesvietas adrese vai juridiskās personas juridiskā adrese;
40.4. fiziskās personas valstiskā piederība."
42.
Izteikt 42. punktu šādā redakcijā:
"42. Sistēma valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs" pārziņā esošajai Atkritumu pārvadājumu valsts uzskaites informācijas sistēmai tiešsaistes režīmā sniedz šādu informāciju:
42.1. ziņas par būvobjektu;
42.2. būvniecībā radīto atkritumu apsaimniekošanas veids;
42.3. būvniecībā radīto atkritumu apjoms;
42.4. būvniecībā radīto atkritumu pārstrādes vai apglabāšanas vieta;
42.5. būvniecībā radīto atkritumu apsaimniekotāja nosaukums."
43.
Papildināt ar 42.7 punktu šādā redakcijā:
"42.7 Sistēma Tiesu administrācijai tiešsaistē sniedz datus normatīvajos aktos noteikto funkciju izpildei."
Ministru prezidents A. K. Kariņš
Ekonomikas ministra pienākumu izpildītājs ‒ zemkopības ministrs K. Gerhards