MK sēdes protokollēmuma projekts

PAZIŅOJUMS:
LVRTC informē, ka 27. aprīlī plkst. 00.00 (naktī no 26. uz 27. aprīli) uzsāks eParaksta sistēmu migrāciju uz jaunu tehnoloģisko platformu un tā ilgs aptuveni diennakti. Līdz ar pāreju uz jaunu tehnoloģisko platformu, eParaksta lietotājiem 27. aprīlī būs ierobežota eParaksta rīku darbība, bet pēc darbības atsākšanas visiem eParaksts mobile lietotājiem būs jāizveido jauna eParaksta parole. Tā kā darbu laikā nebūs pieejami eParaksta pakalpojumi, aicinām ieplānot veikt darbības sistēmās un dokumentu parakstīšanu savlaicīgi, jo 27. aprīlī organizācijas sistēmās e-Identitātes apliecināšana un parakstīšana nebūs iespējama. Vairāk informācijas eparaksts.lv portālā.
21-TA-112
Informatīvais ziņojums "Informatīvā ziņojuma projekts "Latvijas atvērtās zinātnes stratēģija 2021.-2027. gadam""
1.
Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2.
Atbalstīt informatīvā ziņojuma 4. nodaļā “Pasākumu plāns Latvijas atvērtās zinātnes stratēģijai 2021.-2027. gadam” atbildīgajām iestādēm noteikto pasākumu īstenošanu atbilstoši šo iestāžu kompetencei.
3.
Izglītības un zinātnes ministrijai sagatavot un izglītības un zinātnes ministram līdz 2022. gada 1. martam iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā grozījumus Ministru kabineta 2013. gada 3. decembra noteikumos Nr. 1316 “Kārtība, kādā aprēķina un piešķir bāzes finansējumu zinātniskajām institūcijām”, nosakot, ka Vienotā augstākās izglītības un zinātnes informācijas tehnoloģijas koplietošanas pakalpojumu centra izveides izmaksas 2022. gadā 100 000 euro apmērā  un uzturēšanas izmaksas 2023.gadam un turpmākajiem gadiem 100 000 euro apmērā ik gadu  finansē no Izglītības un zinātnes ministrijas pamatbudžeta programmas 05.00.00 "Zinātne" budžeta apakšprogrammas 05.02.00 “Zinātnes bāzes finansējums” līdzekļiem.
 
4.
Atbalstīt apropriācijas pārdali Izglītības un zinātnes ministrijas 2022. gada budžetā starp izdevumu kodiem atbilstoši ekonomiskajām kategorijām apakšprogrammā 05.02.00 “Zinātnes bāzes finansējums”, samazināt izdevumus pārējiem valsts budžeta uzturēšanas izdevumu transfertiem valsts budžeta daļēji finansētām atvasinātām publiskām personām  100 000 euro apmērā un palielināt izdevumus subsīdijām un dotācijām 100 000 euro apmērā, lai nodrošinātu Vienotā augstākās izglītības un zinātnes informācijas tehnoloģijas koplietošanas pakalpojumu centra izveidi un uzturēšanu.
5.
Lai nodrošinātu šī protokola 4. punktā minēto nepieciešamo apropriācijas pārdali 2023. gadā un turpmāk ik gadu, Izglītības un zinātnes ministrijai sagatavot un iesniegt Finanšu ministrijā pārdales priekšlikumu pamatbudžeta bāzes izdevumos 2023. gadam un turpmāk ik gadu.