Noteikumu konsolidētā versija

22-TA-2982
Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 7.2.1.specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt nodarbinātībā, izglītībā vai apmācībās neiesaistītu jauniešu nodarbinātību un izglītības ieguvi Jauniešu garantijas ietvaros" pasākumu "Aktīvās darba tirgus politikas pasākumu īstenošana jauniešu bezdarbnieku nodarbinātības veicināšanai" un "Sākotnējās profesionālās izglītības programmu īstenošana Jauniešu garantijas ietvaros" īstenošanas noteikumi
Izdoti saskaņā ar Eiropas Savienības struktūrfondu un
Kohēzijas fonda 2014.–2020.gada plānošanas perioda
vadības likuma 20.panta 6. un 13.punktu
I.Vispārīgie jautājumi
1.
Noteikumi nosaka:
1.1.
kārtību, kādā īsteno darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 7.2.1. specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt nodarbinātībā, izglītībā vai apmācībās neiesaistītu jauniešu nodarbinātību un izglītības ieguvi Jauniešu garantijas ietvaros" (turpmāk – specifiskais atbalsts) pasākumus "Aktīvās darba tirgus politikas pasākumu īstenošana jauniešu bezdarbnieku nodarbinātības veicināšanai" un "Sākotnējās profesionālās izglītības programmu īstenošana Jauniešu garantijas ietvaros" (turpmāk – pasākumi);
1.2.
pasākumu mērķus;
1.3.
pasākumiem pieejamo finansējumu;
1.4.
prasības projektu iesniedzējiem un sadarbības partneriem;
1.5.
atbalstāmo darbību un izmaksu attiecināmības nosacījumus;
1.6.
vienkāršoto izmaksu piemērošanas nosacījumus un kārtību;
1.7.
pasākumu īstenošanas nosacījumus, tai skaitā vienošanās par projekta īstenošanu vienpusēja uzteikuma nosacījumus;
1.8.
ar valsts atbalsta saņemšanu saistītos nosacījumus.
2.
Pasākumu mērķi:
2.1.
pasākuma "Aktīvās darba tirgus politikas pasākumu īstenošana jauniešu bezdarbnieku nodarbinātības veicināšanai" mērķis – sekmēt jauniešu pāreju uz nodarbinātību, jo īpaši, īstenojot darba tirgus prasībām atbilstošu prasmju un iemaņu paaugstināšanas pasākumus un praktiskas pieredzes iegūšanu darbavietā;
2.2.
pasākuma "Sākotnējās profesionālās izglītības programmu īstenošana Jauniešu garantijas ietvaros" mērķis – veicināt jauniešu adaptāciju darba vietā vai izglītības iestādē, paplašināt sākotnējās profesionālās izglītības programmu īstenošanu, tai skaitā nodrošinot vispārējo pamatprasmju apguvi, profesionālo pilnveidi un tālākizglītību izglītojamiem ieslodzījuma vietās, un nodrošināt izglītojamiem darba tirgum nepieciešamās profesionālās kvalifikācijas ieguvi, kā arī sekmēt to konkurētspēju darba tirgū.
(Grozīts ar MK 11.01.2022. noteikumiem Nr. 12)
3.
Specifiskā atbalsta mērķa grupa ir jaunieši vecumā no 15 līdz 29 gadiem (ieskaitot), prioritāri atbalstu sniedzot mērķa grupai vecumā no 15 līdz 24 gadiem (ieskaitot), tai skaitā:
3.1.
pasākuma "Aktīvās darba tirgus politikas pasākumu īstenošana jauniešu bezdarbnieku nodarbinātības veicināšanai" mērķa grupa:
3.1.1.
šo noteikumu 18.1.1. apakšpunktā minētās atbalstāmās darbības ietvaros ir jaunieši vecumā no 15 līdz 29 gadiem (ieskaitot), kuri nemācās, nav nodarbināti un Nodarbinātības valsts aģentūrā ir reģistrējušies kā bezdarbnieki;
3.1.2.
šo noteikumu 18.1.2. un 18.1.2.1 apakšpunktā minētās atbalstāmās darbības ietvaros ir jaunieši vecumā no 15 līdz 29 gadiem (ieskaitot), kuri nemācās, nav nodarbināti un Nodarbinātības valsts aģentūrā ir reģistrējušies kā bezdarbnieki, bet kuri vienlaikus nav atbalsta saņēmēji Valsts izglītības attīstības aģentūras īstenotajā pasākumā "Sākotnējās profesionālās izglītības programmu īstenošana Jauniešu garantijas ietvaros";
3.1.3.
šo noteikumu 18.1.3. apakšpunktā minētās atbalstāmās darbības ietvaros ir jaunieši vecumā no 15 līdz 29 gadiem (ieskaitot), kuri nemācās, nav nodarbināti un Nodarbinātības valsts aģentūrā ir reģistrējušies kā bezdarbnieki (galvenokārt jaunieši ar īpašām pazīmēm – piemēram, jaunietim ir bērni, maznodrošinātā statuss), kuriem nepieciešams nodrošināt apmācības pēc iespējas tuvāk dzīvesvietai, bet kuri vienlaikus nav atbalsta saņēmēji Valsts izglītības attīstības aģentūras īstenotajā pasākumā "Sākotnējās profesionālās izglītības programmu īstenošana Jauniešu garantijas ietvaros". Šo noteikumu 18.1.3. apakšpunktā minēto atbalstāmo darbību īstenošanā var iesaistīt arī jauniešus, kuru izvēlētā izglītības iestāde atrodas vismaz 20 kilometru attālumā no deklarētās dzīvesvietas, ja Valsts izglītības attīstības aģentūra nepiedāvā izvēlēto profesionālās izglītības programmu, kā arī gadījumā, ja jaunietis nevar iesaistīties šo noteikumu 18.2.1. apakšpunktā minētajā atbalstāmajā darbībā. Piemērotāko profesionālās tālākizglītības un profesionālās pilnveides izglītības programmu nosaka karjeras konsultants pēc jaunieša profilēšanas un karjeras konsultācijas;
3.1.4.
šo noteikumu 18.1.4. apakšpunktā minētās atbalstāmās darbības ietvaros ir jaunieši vecumā no 18 līdz 29 gadiem (ieskaitot) ar iegūtu arodizglītību, profesionālo vai augstāko izglītību, kuri nemācās, nav nodarbināti un Nodarbinātības valsts aģentūrā ir reģistrēti bezdarbnieka statusā vismaz vienu mēnesi vai mazāk par vienu mēnesi, kuri pirms bezdarbnieka statusa iegūšanas vismaz četrus mēnešus nav strādājuši (nav uzskatāmi par darba ņēmējiem vai pašnodarbinātajiem saskaņā ar likumu "Par valsts sociālo apdrošināšanu") un iepriekšējais darba stāžs nav bijis ilgāks par 12 mēnešiem bez pārtraukuma, bet kuri vienlaikus nav atbalsta saņēmēji Valsts izglītības attīstības aģentūras īstenotajā pasākumā "Sākotnējās profesionālās izglītības programmu īstenošana Jauniešu garantijas ietvaros";
3.1.5.
šo noteikumu 18.1.5. apakšpunktā minētās atbalstāmās darbības ietvaros ir jaunieši vecumā no 18 līdz 29 gadiem (ieskaitot), kuri nemācās, nav nodarbināti un Nodarbinātības valsts aģentūrā ir reģistrējušies kā bezdarbnieki, bet kuri vienlaikus nav atbalsta saņēmēji Valsts izglītības attīstības aģentūras īstenotajā pasākumā "Sākotnējās profesionālās izglītības programmu īstenošana Jauniešu garantijas ietvaros";
3.1.6.
šo noteikumu 18.1.6. apakšpunktā minētās atbalstāmās darbības ietvaros ir jaunieši vecumā no 15 līdz 24 gadiem (ieskaitot), kuri nemācās, nav nodarbināti un Nodarbinātības valsts aģentūrā ir reģistrējušies kā bezdarbnieki, kuri nav ieguvuši profesionālo izglītību vai nav bijuši iepriekš nodarbināti, vai bijuši nodarbināti mazkvalificētos darbos (vienkāršo profesiju darbi atbilstoši Profesiju klasifikatora devītajai pamatgrupai), bet kuri vienlaikus nav atbalsta saņēmēji Valsts izglītības attīstības aģentūras īstenotajā pasākumā "Sākotnējās profesionālās izglītības programmu īstenošana Jauniešu garantijas ietvaros";
3.1.7.
šo noteikumu 18.1.7. apakšpunktā minētās atbalstāmās darbības ietvaros ir jaunieši vecumā no 18 līdz 29 gadiem (ieskaitot), ja pasākumos iesaista šo noteikumu 3.1.7.2., 3.1.7.3. un 3.1.7.4. apakšpunktā minētos jauniešus, vai no 15 līdz 29 gadiem (ieskaitot), ja pasākumos iesaista šo noteikumu 3.1.7.1. apakšpunktā minētos jauniešus, kuri nemācās, nav nodarbināti un Nodarbinātības valsts aģentūrā ir reģistrējušies kā bezdarbnieki, bet kuri vienlaikus nav atbalsta saņēmēji Valsts izglītības attīstības aģentūras īstenotajā pasākumā "Sākotnējās profesionālās izglītības programmu īstenošana Jauniešu garantijas ietvaros" un kuri atbilst vienam no šādiem nosacījumiem:
3.1.7.1.
ir personas ar invaliditāti;
3.1.7.2.
ir bijuši bez darba vismaz sešus mēnešus un nav bijuši uzskatāmi par darba ņēmējiem vai pašnodarbinātajiem atbilstoši likumam "Par valsts sociālo apdrošināšanu" ilgāk par diviem mēnešiem bez pārtraukuma;
3.1.7.3.
nav ieguvuši vispārējo izglītību vai profesionālo kvalifikāciju (Starptautiskā standartizētā izglītības klasifikācija) vai ir beiguši pilna laika izglītības programmu ne vēlāk kā pirms diviem gadiem (ieguvuši profesionālo vai augstāko izglītību) un vēl nav ieguvuši pirmo pastāvīgo algoto darbu (nav bijuši uzskatāmi par darba ņēmējiem vai pašnodarbinātiem atbilstoši likumam "Par valsts sociālo apdrošināšanu" ilgāk par diviem mēnešiem bez pārtraukuma);
3.1.7.4.
ir persona, kura ieguvusi bēgļa vai alternatīvo statusu;
3.1.8.
šo noteikumu 18.1.8. apakšpunktā minētās atbalstāmās darbības ietvaros ir jaunieši vecumā no 18 līdz 29 gadiem (ieskaitot), kuri nemācās, nav nodarbināti un Nodarbinātības valsts aģentūrā ir reģistrējušies kā bezdarbnieki, bet kuri vienlaikus nav atbalsta saņēmēji Valsts izglītības attīstības aģentūras īstenotajā pasākumā "Sākotnējās profesionālās izglītības programmu īstenošana Jauniešu garantijas ietvaros", kuri Nodarbinātības valsts aģentūrā izteikuši vēlmi uzsākt pašnodarbinātību vai uzņēmējdarbību un kuri atbilst vismaz vienam no šādiem nosacījumiem:
3.1.8.1.
ir ieguvuši profesionālo vidējo izglītību vai augstāko izglītību uzņēmējdarbības, biznesa vadības vai citā tām pielīdzināmā jomā vai jomā, kurā plānots uzsākt komercdarbību vai pašnodarbinātību;
3.1.8.2.
ir apguvuši profesionālās izglītības programmas, kas nodrošina nepieciešamās zināšanas uzņēmējdarbības vadības jomā vai jomā, kurā plānots uzsākt komercdarbību vai pašnodarbinātību;
3.1.8.3.
ir ieguvuši profesionālo vidējo izglītību vai augstāko izglītību un apguvuši neformālās izglītības programmu (ne mazāk kā 120 akadēmiskās stundas) ar uzņēmējdarbības vadību saistītā jomā;
3.1.9.
šo noteikumu 18.1.9. apakšpunktā minētās atbalstāmās darbības ietvaros ir jaunieši, kuri nemācās, nav nodarbināti, bet ir iesaistīti šo noteikumu 18.1.2., 18.1.3., 18.1.4., 18.1.6. un 18.1.7. apakšpunktā minētajās atbalstāmajās darbībās;
3.2.
pasākuma "Sākotnējās profesionālās izglītības programmu īstenošana Jauniešu garantijas ietvaros" mērķa grupa:
3.2.1.
šo noteikumu 18.2.1., 18.2.3., 18.2.5. un 18.2.6. apakšpunktā minēto atbalstāmo darbību ietvaros ir jaunieši vecumā no 17 līdz 29 gadiem (ieskaitot) (uzņemot atbalstāmajā darbībā):
3.2.1.1.
kuri nemācās, nav nodarbināti, ir bez iepriekš iegūtas profesionālās kvalifikācijas, var būt reģistrējušies Nodarbinātības valsts aģentūrā kā bezdarbnieki vai darba meklētāji un kuri atbilst šādiem nosacījumiem:
3.2.1.1.1.
vienlaikus nav atbalsta saņēmēji Nodarbinātības valsts aģentūras īstenotā pasākuma "Aktīvās darba tirgus politikas pasākumu īstenošana jauniešu bezdarbnieku nodarbinātības veicināšanai" ietvaros (izņemot šo noteikumu 18.1.1. apakšpunktā minēto atbalstāmo darbību);
3.2.1.1.2.
nav saņēmuši mērķstipendiju šo noteikumu 18.2.1. apakšpunktā minēto atbalstāmo darbību ietvaros vismaz 12 mēnešus pirms uzņemšanas pasākumā "Sākotnējās profesionālās izglītības programmu īstenošana Jauniešu garantijas ietvaros" īstenotajās izglītības programmās, izņemot gadījumu, ja izglītības iestādes vai mācību grupas reorganizācijas rezultātā jaunietis ir atskaitīts no izglītības iestādes;
3.2.1.2.
kuri nemācās, nav nodarbināti, bet ar iepriekš iegūtu profesionālo kvalifikāciju, kas iegūta vismaz 12 mēnešus pirms uzņemšanas pasākumā "Sākotnējās profesionālās izglītības programmu īstenošana Jauniešu garantijas ietvaros" īstenotajās izglītības programmās (ierobežojums par atkārtotu dalību neattiecas uz jauniešiem, kuri ieguvuši pirmā līmeņa profesionālo kvalifikāciju), un kuri atbilst šādiem nosacījumiem:
3.2.1.2.1.
var būt reģistrējušies Nodarbinātības valsts aģentūrā kā bezdarbnieki vai darba meklētāji, bet vienlaikus nav atbalsta saņēmēji Nodarbinātības valsts aģentūras īstenotā pasākuma "Aktīvās darba tirgus politikas pasākumu īstenošana jauniešu bezdarbnieku nodarbinātības veicināšanai" ietvaros (izņemot šo noteikumu 18.1.1. apakšpunktā minēto atbalstāmo darbību);
3.2.1.2.2.
nav saņēmuši mērķstipendiju šo noteikumu 18.2.1. apakšpunktā minēto atbalstāmo darbību ietvaros vismaz 12 mēnešus pirms uzņemšanas pasākumā "Sākotnējās profesionālās izglītības programmu īstenošana Jauniešu garantijas ietvaros" īstenotajās izglītības programmās, izņemot gadījumu, ja izglītības iestādes vai mācību grupas reorganizācijas rezultātā jaunietis ir atskaitīts no izglītības iestādes;
3.2.1.3.
kuri ir nodarbināti, bet kuriem nav iepriekš iegūtas profesionālās kvalifikācijas un kuri nav saņēmuši mērķstipendiju šo noteikumu 18.2.1. apakšpunktā minēto atbalstāmo darbību ietvaros vismaz 12 mēnešus pirms uzņemšanas pasākumā "Sākotnējās profesionālās izglītības programmu īstenošana Jauniešu garantijas ietvaros" īstenotajās izglītības programmās, izņemot gadījumu, ja izglītības iestādes vai mācību grupas reorganizācijas rezultātā jaunietis ir atskaitīts no izglītības iestādes;
3.2.1.4.
kuri ir nodarbināti un kuriem ir iepriekš iegūta profesionālā kvalifikācija, kas iegūta vismaz 12 mēnešus pirms uzņemšanas pasākumā "Sākotnējās profesionālās izglītības programmu īstenošana Jauniešu garantijas ietvaros" īstenotajās izglītības programmās (ierobežojums par atkārtotu dalību neattiecas uz jauniešiem, kuri ieguvuši pirmā līmeņa profesionālo kvalifikāciju), un kuri nav saņēmuši mērķstipendiju šo noteikumu 18.2.1. apakšpunktā minēto atbalstāmo darbību ietvaros vismaz 12 mēnešus pirms uzņemšanas pasākumā "Sākotnējās profesionālās izglītības programmu īstenošana Jauniešu garantijas ietvaros" īstenotajās izglītības programmās, izņemot gadījumu, ja izglītības iestādes vai mācību grupas reorganizācijas rezultātā jaunietis ir atskaitīts no izglītības iestādes;
3.2.2.
šo noteikumu 18.2.2. un 18.2.3. apakšpunktā minēto atbalstāmo darbību ietvaros ir ieslodzījuma vietās esoši jaunieši vecumā no 15 līdz 29 gadiem (ieskaitot) (uzņemot atbalstāmajā darbībā), kuri nemācās un nav nodarbināti. Jauniešu atkārtota iesaiste šo noteikumu 18.2.2. apakšpunktā minētajās profesionālās tālākizglītības programmās un profesionālās pilnveides izglītības programmās ir pieļaujama ne agrāk kā sešus mēnešus pēc dalības šajās programmās, izņemot gadījumus, kad jaunietis bijis iesaistīts izglītības programmā, kas uzlabo vispārējās pamatprasmes, piemēram, valsts valodas un datoru lietošanas pamatprasmes;
3.2.3.
šo noteikumu 18.2.11., 18.2.12., 18.2.13., 18.2.14., 18.2.15., 18.2.16., 18.2.17. un 18.2.18. apakšpunktā minēto atbalstāmo darbību ietvaros ir jaunieši vecumā no 15 līdz 29 gadiem (ieskaitot) (uzņemot atbalstāmajā darbībā), kuri nemācās, nav nodarbināti un saņem vai ir saņēmuši atbalstu 8.3.3. specifiskā atbalsta mērķa "Attīstīt NEET jauniešu prasmes un veicināt to iesaisti izglītībā, NVA īstenotajos pasākumos Jauniešu garantijas ietvaros un nevalstisko organizāciju vai jauniešu centru darbībā" un 14.1.1. specifiskā atbalsta mērķa "Atveseļošanas pasākumi izglītības nozarē" 14.1.1.2. pasākuma "Atbalsts NEET jauniešiem" ietvaros.
(MK 13.10.2015. noteikumu Nr. 587 redakcijā, kas grozīta ar MK 29.03.2016. noteikumiem Nr. 181; MK 28.02.2017. noteikumiem Nr. 118; MK 13.03.2018. noteikumiem Nr. 158; MK 16.07.2019. noteikumiem Nr. 355; MK 11.08.2020. noteikumiem Nr. 508; MK 11.01.2022. noteikumiem Nr. 12)
4.
Pasākumos neiesaista jauniešus, kuri apgūst pilna laika studiju programmas Augstskolu likuma izpratnē.
4.1
Pasākumos var iesaistīt jauniešus, kuri atbilst šo noteikumu 3. punktā minētajiem mērķa grupas iesaistes kritērijiem un papildus dalībai šo noteikumu 18. punktā minētajās atbalstāmajās darbībās mācās vakarskolā vai tālmācībā vidējās izglītības ieguvei, vai Augstskolu likumā minētajās nepilna laika studiju programmās.
(MK 13.10.2015. noteikumu Nr. 587 redakcijā)
5.
Pasākumu ietvaros ir sasniedzami šādi uzraudzības rādītāji:
5.1.
līdz 2018. gada 31. decembrim:
5.1.1.
iznākuma rādītājs – bezdarbnieki, tostarp ilgstošie bezdarbnieki (atbalstu saņēmušie, dalību uzsākušie) – 19 000;
5.1.2.
finanšu rādītājs – sertificēti izdevumi 48 708 012 euro;
5.2.
līdz 2023. gada 31. decembrim:
5.2.1.
iznākuma rādītāji:
5.2.1.1.
ilgstošie bezdarbnieki (atbalstu saņēmušie, dalību uzsākušie) – 5 700;
5.2.1.2.
izglītībā vai apmācībā neiesaistītas neaktīvas personas (atbalstu saņēmušās, dalību uzsākušās) – 10 078;
5.2.1.3.
Jauniešu nodarbinātības iniciatīvas atbalstīto pasākumu dalībnieki kopā – 29 078;
5.2.1.4.
nodarbinātas personas (atbalstu saņēmušās, dalību uzsākušās) – 2 206;
5.2.2.
rezultāta rādītāji:
5.2.2.1.
kvalifikāciju ieguvušie dalībnieki tūlīt pēc dalības apmācībās – 12 271;
5.2.2.2.
dalībnieki, kas ir bezdarbnieki un pabeidz Jauniešu nodarbinātības iniciatīvas atbalstīto intervenci, – 12 920;
5.2.2.3.
dalībnieki, kas ir bezdarbnieki un pēc aiziešanas (pēc dalības pasākumā) saņem darba, pieaugušo izglītības, mācekļa vai prakses vietas piedāvājumu, – 11 266;
5.2.2.4.
dalībnieki, kas ir bezdarbnieki un pēc aiziešanas (pēc dalības pasākumā) iesaistījušies izglītībā/apmācībā, kvalifikācijas ieguvē vai ir nodarbināti, tostarp pašnodarbināti, – 11 266;
5.2.2.5.
dalībnieki, kas ir ilgstošie bezdarbnieki un pabeidz Jauniešu nodarbinātības iniciatīvas atbalstīto intervenci, – 3 420;
5.2.2.6.
dalībnieki, kas ir ilgstošie bezdarbnieki un saņem darba, pieaugušo izglītības, mācekļa vai prakses vietas piedāvājumu pēc aiziešanas (pēc dalības pasākumā), – 2 052;
5.2.2.7.
dalībnieki, kas ir ilgstošie bezdarbnieki un pēc aiziešanas (pēc dalības pasākumā) iesaistījušies izglītībā/apmācībā, kvalifikācijas ieguvē vai ir nodarbināti, tostarp pašnodarbināti, – 2 052;
5.2.2.8.
dalībnieki, kas piedalās pieaugušo izglītībā, apmācības programmās, kuras pabeidzot tiek iegūta kvalifikācija, mācekļa praksē vai stažēšanās pasākumos sešos mēnešos pēc aiziešanas (pēc dalības pasākumā), – 1 673;
5.2.2.9.
neaktīvie dalībnieki, kas nav iesaistīti izglītībā vai apmācībā un pabeidz Jauniešu nodarbinātības iniciatīvas atbalstīto intervenci, – 6 756;
5.2.2.10.
neaktīvie dalībnieki, kas nav iesaistīti izglītībā vai apmācībā un saņem darba, pieaugušo izglītības, mācekļa vai prakses vietas piedāvājumu pēc aiziešanas (pēc dalības pasākumā), – 2 838;
5.2.2.11.
neaktīvie dalībnieki, kas nav iesaistīti izglītībā vai apmācībā un pēc aiziešanas (pēc dalības pasākumā) iesaistījušies izglītībā/apmācībā, kvalifikācijas ieguvē vai ir nodarbināti, tostarp pašnodarbināti, – 3 310;
5.2.2.12.
nodarbinātībā iesaistītie dalībnieki sešos mēnešos pēc aiziešanas (pēc dalības pasākumā) – 6 781;
5.2.2.13.
pašnodarbinātībā iesaistītie dalībnieki sešos mēnešos pēc aiziešanas (pēc dalības pasākumā) – 80;
5.2.2.14.
kvalifikāciju ieguvušie nodarbinātie dalībnieki tūlīt pēc dalības apmācībās – 1 496.
(MK 16.07.2019. noteikumu Nr. 355 redakcijā)
6.
Pasākumus īsteno ierobežotas projektu iesniegumu atlases veidā.
7.
Atbildīgās iestādes funkcijas pasākumu ietvaros pilda Labklājības ministrija (turpmāk – atbildīgā iestāde). Īstenojot pasākumu "Sākotnējās profesionālās izglītības programmu īstenošana Jauniešu garantijas ietvaros", atbildīgā iestāde sadarbojas ar Izglītības un zinātnes ministriju. Atbildīgajai iestādei ir tiesības pieprasīt no Izglītības un zinātnes ministrijas informāciju par pasākuma "Sākotnējās profesionālās izglītības programmu īstenošana Jauniešu garantijas ietvaros" īstenošanu specifiskā atbalsta mērķa virsuzraudzības veikšanai.
8.
Pasākumiem pieejamais kopējais attiecināmais finansējums ir ne mazāks kā 73 489 908 euro, tai skaitā Eiropas Savienības budžeta speciālais piešķīrums Jauniešu nodarbinātības iniciatīvas finansēšanai – 29 010 639 euro, Eiropas Sociālā fonda finansējums – 37 807 378 euro, valsts budžeta līdzfinansējums – 1 849 792 euro un privātais līdzfinansējums, ko veido šo noteikumu 22.3.2. un 22.6.2. apakšpunktā minētās izmaksas, – ne mazāks kā 4 822 099 euro, tai skaitā:
8.1.
pasākumam "Aktīvās darba tirgus politikas pasākumu īstenošana jauniešu bezdarbnieku nodarbinātības veicināšanai" pieejamais kopējais attiecināmais finansējums ir ne mazāks kā 36 614 514 euro;
8.2.
pasākumam "Sākotnējās profesionālās izglītības programmu īstenošana Jauniešu garantijas ietvaros" pieejamais kopējais attiecināmais finansējums ir 36 875 394 euro.
9.
Maksimālais attiecināmais Eiropas Savienības budžeta speciālais piešķīrums Jauniešu nodarbinātības iniciatīvas finansēšanai nepārsniedz 39,48 procentus no specifiskajam atbalstam pieejamā kopējā attiecināmā finansējuma un 42,25 procentus no specifiskajam atbalstam pieejamā publiskā attiecināmā finansējuma, maksimālais attiecināmais Eiropas Sociālā fonda finansējuma apmērs nepārsniedz 51,45 procentus no specifiskajam atbalstam pieejamā kopējā attiecināmā finansējuma un 55,06 procentus no specifiskajam atbalstam pieejamā publiskā attiecināmā finansējuma (bet nepārsniedzot specifiskajam atbalstam pieejamo šo noteikumu 8. punktā minēto Eiropas Savienības budžeta speciālā piešķīruma Jauniešu nodarbinātības iniciatīvas finansēšanai un Eiropas Sociālā fonda finansējuma maksimālo apmēru).
9.1.
(Svītrots)
9.2.
(Svītrots)
10.
Pasākumu ietvaros radušās izmaksas var uzskatīt par attiecināmām, ja tās atbilst šajos noteikumos minētajām izmaksu pozīcijām un ir radušās ne agrāk kā 2014. gada 1. janvārī.
11.
Pasākumu projektu minimālā attiecināmo izmaksu kopsumma nav ierobežota. Maksimālā attiecināmo izmaksu kopsumma ir šāda:
11.1.
pasākuma "Aktīvās darba tirgus politikas pasākumu īstenošana jauniešu bezdarbnieku nodarbinātības veicināšanai" projektam – ne mazāk kā 36 614 514 euro;
11.2.
pasākuma "Sākotnējās profesionālās izglītības programmu īstenošana Jauniešu garantijas ietvaros" projektam – 36 875 394 euro.
(Grozīts ar MK 13.10.2015. noteikumiem Nr. 587; MK 05.01.2016. noteikumiem Nr. 6; MK 28.02.2017. noteikumiem Nr. 118; MK 16.07.2019. noteikumiem Nr. 355; MK 11.08.2020. noteikumiem Nr. 508)
II.Prasības projekta iesniedzējam
12.
Projekta iesniedzējs vai finansējuma saņēmējs, ja sadarbības iestāde apstiprina projekta iesniegumu un noslēdz vienošanos par projekta īstenošanu:
12.1.
pasākumā "Aktīvās darba tirgus politikas pasākumu īstenošana jauniešu bezdarbnieku nodarbinātības veicināšanai" ir tiešās pārvaldes iestāde, kas saskaņā ar Bezdarbnieku un darba meklētāju atbalsta likumu īsteno valsts politiku bezdarba samazināšanas un bezdarbnieku, darba meklētāju un bezdarba riskam pakļauto personu atbalsta jomā, – Nodarbinātības valsts aģentūra;
12.2.
līdz 2021. gada 31. decembrim pasākumā "Sākotnējās profesionālās izglītības programmu īstenošana Jauniešu garantijas ietvaros" ir tiešās pārvaldes iestāde, kas saskaņā ar nolikumu īsteno valsts politiku izglītības, zinātnes un inovāciju jomā un nodrošina Izglītības un zinātnes ministrijas atbildībā esošo valsts, Eiropas Savienības politiku un ārvalstu finanšu palīdzības instrumentu programmu, projektu un iniciatīvu īstenošanu un uzraudzību, – Valsts izglītības attīstības aģentūra;
12.3.
no 2022. gada 1. janvāra pasākumā "Sākotnējās profesionālās izglītības programmu īstenošana Jauniešu garantijas ietvaros" ir tiešās pārvaldes iestāde, kas saskaņā ar nolikumu veicina jauniešu aktivitāti un mobilitāti, līdzdalību jaunatnes brīvprātīgā darba, neformālās izglītības un jaunatnes informācijas programmās un projektos, kā arī veicina jauniešu neformālo izglītību saistībā ar mūžizglītību, – Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra.
(MK 11.01.2022. noteikumu Nr. 12 redakcijā)
13.
Valsts izglītības attīstības aģentūra pasākumā "Sākotnējās profesionālās izglītības programmu īstenošana Jauniešu garantijas ietvaros" šo noteikumu 18.2.1., 18.2.5. un 18.2.6. apakšpunktā minētās atbalstāmās darbības īsteno sadarbībā ar valsts, pašvaldību un atvasinātu publisku personu dibinātajām profesionālās izglītības iestādēm un koledžām.
(Grozīts ar MK 16.07.2019. noteikumiem Nr. 355; MK 11.08.2020. noteikumiem Nr. 508)
13.1
Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra pasākumā "Sākotnējās profesionālās izglītības programmu īstenošana Jauniešu garantijas ietvaros" šo noteikumu 18.2.11., 18.2.12., 18.2.13., 18.2.14., 18.2.15., 18.2.16., 18.2.17. un 18.2.18. apakšpunktā minētās atbalstāmās darbības īsteno kopīgi ar sadarbības partneriem – pilsētu vai novadu pašvaldībām.
(MK 11.01.2022. noteikumu Nr. 12 redakcijā)
14.
Profesionālās izglītības iestāžu un koledžu izvēlē Valsts izglītības attīstības aģentūra ievēro šādus kritērijus:
14.1.
profesionālās izglītības iestāde un koledža īsteno licencētu profesionālās izglītības programmu;
14.2.
profesionālās izglītības iestādei un koledžai ir atbilstošs materiāltehniskais nodrošinājums attiecīgās profesionālās izglītības programmas īstenošanai;
14.3.
ir saņemts izglītības iestādes dibinātāja un Profesionālās izglītības un nodarbinātības trīspusējās sadarbības apakšpadomes saskaņojums par profesionālās izglītības programmas (izņemot šo noteikumu 18.2.6. apakšpunktā minētās profesionālās pilnveides izglītības programmas) īstenošanu projekta ietvaros.
(Grozīts ar MK 11.08.2020. noteikumiem Nr. 508)
15.
Valsts izglītības attīstības aģentūrai ir pienākums projekta iesniegumā pamatot sadarbības partneru izvēli, norādot konkrēto sadarbības partneru iesaistes mehānismu, nepieciešamību un to kompetences atbilstību plānotajām atbalstāmajām darbībām, kā arī ar katru sadarbības partneri noslēgt sadarbības līgumu par sadarbību atbalstāmo darbību īstenošanā. Sadarbības līgumā iekļauj informāciju saskaņā ar normatīvo aktu par kārtību, kādā Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda vadībā iesaistītās institūcijas nodrošina plānošanas dokumentu sagatavošanu un šo fondu ieviešanu 2014.–2020. gada plānošanas periodā, kā arī vismaz šādus nosacījumus:
15.1.
finansējuma saņēmēja un sadarbības partneru tiesības un pienākumus pasākuma īstenošanā;
15.2.
sadarbības partneru pienākumu piedalīties šo noteikumu 18.2.1., 18.2.5. un 18.2.6. apakšpunktā minēto atbalstāmo darbību īstenošanā;
15.3.
maksājumu veikšanas kārtību šo noteikumu 18.2.1., 18.2.5. un 18.2.6. apakšpunktā minēto atbalstāmo darbību īstenošanai un attiecināmo tiešo un netiešo izmaksu segšanai;
15.4.
pārskatu un citas informācijas iesniegšanas kārtību un termiņus.
(Grozīts ar MK 16.07.2019. noteikumiem Nr. 355; MK 11.08.2020. noteikumiem Nr. 508)
15.1
Jaunatnes starptautisko programmu aģentūrai ir pienākums ar katru sadarbības partneri noslēgt līgumu par sadarbību atbalstāmo darbību īstenošanā, kontrolēt sadarbības līgumu izpildi un nodrošināt, lai vienas un tās pašas darbības netiktu finansētas dubulti. Sadarbības līgumā iekļauj informāciju saskaņā ar normatīvo aktu par kārtību, kādā Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda vadībā iesaistītās institūcijas nodrošina plānošanas dokumentu sagatavošanu un šo fondu ieviešanu 2014.–2020. gada plānošanas periodā, kā arī vismaz šādus nosacījumus:
15.11.
finansējuma saņēmēja un sadarbības partneru tiesības un pienākumus pasākuma īstenošanā;
15.12.
sadarbības partneru īstenojamās atbalstāmās darbības un to apjomu;
15.13.
maksājumu veikšanas kārtību šo noteikumu 18.2.11., 18.2.12., 18.2.13., 18.2.14., 18.2.15., 18.2.16., 18.2.17. un 18.2.18. apakšpunktā minēto atbalstāmo darbību īstenošanai, tai skaitā sadarbības partnerim izmaksātā avansa dzēšanas un atgūšanas kārtību;
15.14.
pārskatu un citas informācijas iesniegšanas kārtību un termiņus.
(MK 11.01.2022. noteikumu Nr. 12 redakcijā)
16.
Projektu iesniegumus sagatavo un iesniedz saskaņā ar projektu iesniegumu atlases nolikumā noteiktajām prasībām.
17.
Sadarbības iestāde lēmumu par projekta iesnieguma apstiprināšanu, apstiprināšanu ar nosacījumu vai noraidīšanu pieņem mēneša laikā pēc projekta iesnieguma iesniegšanas beigu datuma, kas noteikts projektu iesniegumu atlases nolikumā.
III.Pasākumu atbalstāmās darbības un attiecināmās izmaksas
18.
Pasākumu ietvaros ir atbalstāmas šādas darbības:
18.1.
pasākuma "Aktīvās darba tirgus politikas pasākumu īstenošana jauniešu bezdarbnieku nodarbinātības veicināšanai" īstenošanai:
18.1.1.
darba meklēšanas atbalsta pasākumi, konkurētspējas paaugstināšanas pasākumi un karjeras konsultācijas šo noteikumu 3.1.1. apakšpunktā minētajai mērķa grupai, tai skaitā:
18.1.1.1.
bezdarbnieka individuālā darba meklēšanas plāna izstrāde, bezdarbnieka profilēšana (klasifikācija secīgai iesaistei aktīvajos nodarbinātības pasākumos), piemērota darba noteikšana, informēšana par darba meklēšanas metodēm, darba meklēšanas pienākuma izpildes pārbaude un citi pasākumi, kas veicina aktīvu darba meklēšanu un iekļaušanos darba tirgū;
18.1.1.2.
karjeras konsultācijas, kas palīdz izvēlēties turpmāko darbības jomu vai apmācību virzienu atbilstoši jauniešu interesēm, vēlmēm un pieprasījumam darba tirgū;
18.1.1.3.
konkurētspējas paaugstināšanas pasākumi, kas ietver individuālās konsultācijas un grupu nodarbības (kursi, semināri, lekcijas un citas nodarbības) darba meklēšanas metožu apguvei, psiholoģiskajam atbalstam un darba tirgum nepieciešamo pamatprasmju un iemaņu apguvei, tai skaitā darba tiesisko attiecību veidošanā, darba tiesībās un darba aizsardzībā;
18.1.2.
neformālās izglītības programmu īstenošana šo noteikumu 3.1.2. apakšpunktā minētajai mērķa grupai, tai skaitā mainīgajām darba tirgus prasībām atbilstošu sistematizētu sociālo un profesionālo pamatprasmju apguve, noslēguma pārbaudījumu organizēšana (tai skaitā valsts valodas prasmes pārbaudes). Jaunietim pēc neformālās izglītības programmu apguves izsniedz apliecinājumu par neformālās izglītības programmas apguvi. Jaunietim, kurš nokārtojis valsts valodas prasmes pārbaudes eksāmenu, izsniedz valsts valodas prasmes apliecību;
18.1.2.1
transportlīdzekļu un traktortehnikas vadītāju apmācība šo noteikumu 3.1.2. apakšpunktā minētajai mērķa grupai, kas ietver noslēguma pārbaudījumu organizēšanu, transportlīdzekļu un traktortehnikas vadītāja kvalifikācijas iegūšanas eksāmenu kārtošanu un attiecīgas kategorijas vadītāja apliecības ieguvi saskaņā ar transportlīdzekļu un traktortehnikas vadītāju tiesību ieguvi regulējošajiem normatīvajiem aktiem;
18.1.3.
profesionālās tālākizglītības, profesionālās pilnveides izglītības programmu īstenošana un ārpus formālās izglītības sistēmas apgūtās profesionālās kompetences novērtēšana šo noteikumu 3.1.3. apakšpunktā minētajai mērķa grupai:
18.1.3.1.
profesionālās tālākizglītības programmu apguve, kas dod iespēju jaunietim iegūt profesionālo kvalifikāciju (pēc attiecīgās programmas apguves jaunietis kārto profesionālās kvalifikācijas eksāmenu, un jaunietim, kurš nokārtojis profesionālās kvalifikācijas eksāmenu, saskaņā ar profesionālās izglītības ieguvi regulējošajiem normatīvajiem aktiem izsniedz profesionālās kvalifikācijas apliecību);
18.1.3.2.
profesionālās pilnveides izglītības programmu apguve, kas jaunietim dod iespēju pilnveidot savu profesionālo meistarību un apgūt mainīgajām darba tirgus prasībām atbilstošas sistematizētas profesionālās zināšanas un prasmes (jaunietim saskaņā ar profesionālās izglītības ieguvi regulējošajiem normatīvajiem aktiem izsniedz apliecību par profesionālās pilnveides izglītības ieguvi);
18.1.3.3.
pirmajam, otrajam vai trešajam kvalifikācijas līmenim atbilstošas ārpus formālās izglītības sistēmas apgūtās profesionālās kompetences novērtēšana, kas ietver profesionālās kvalifikācijas eksāmenu organizēšanu. Novērtēšanu nodrošina saskaņā ar normatīvajiem aktiem par kārtību, kādā novērtē ārpus formālās izglītības sistēmas iegūto profesionālo kompetenci;
18.1.4.
pirmās darba pieredzes jaunietim ieguve šo noteikumu 3.1.4. apakšpunktā minētajai mērķa grupai, kas vērsta uz jauniešu integrēšanu darba tirgū, vienlaikus veicinot pastāvīgas darbavietas izveidi un jauniešu pastāvīgu nodarbinātību;
18.1.5.
darbam nepieciešamo iemaņu attīstība nevalstiskajā sektorā šo noteikumu 3.1.5. apakšpunktā minētajai mērķa grupai, tai skaitā atbalsta sniegšana jauniešu darbam sabiedrības labā, kas veicina biedrību un nodibinājumu statūtos noteikto funkciju nodrošināšanu un vērsta uz jauniešu aktivitātes veicināšanu sabiedrības labā, neveicot saimniecisko darbību komerciāliem mērķiem, kas kvalificējama kā komercdarbības atbalsts, bez nolūka gūt peļņu;
18.1.6.
darbnīcas jauniešiem šo noteikumu 3.1.6. apakšpunktā minētajai mērķa grupai, kas dod iespēju jauniešiem vienā vai vairākās izglītības iestādēs iepazīt kopskaitā trīs profesionālās izglītības programmas;
18.1.7.
subsidētās darba vietas jauniešiem bezdarbniekiem (pasākumi noteiktām personu grupām) šo noteikumu 3.1.7. apakšpunktā minētajai mērķa grupai, kas paredz sekmēt mērķa grupas iekļaušanos sabiedrībā, konkurētspēju un iekārtošanos pastāvīgā darbā, pilnveidojot jauniešu darba prasmes un iemaņas;
18.1.8.
atbalsts pašnodarbinātības vai uzņēmējdarbības uzsākšanai šo noteikumu 3.1.8. apakšpunktā minētajai mērķa grupai, tai skaitā konsultatīvie un finanšu atbalsta pasākumi pašnodarbinātības vai komercdarbības uzsākšanai, kas palīdz jauniešiem uzsākt komercdarbību vai pašnodarbinātību un veiksmīgi darboties izvēlētajā jomā ne mazāk kā divus gadus;
18.1.9.
atbalsts jauniešu reģionālajai mobilitātei, tai skaitā atlīdzība transporta izdevumu segšanai braucieniem no deklarētās dzīvesvietas uz darba vai apmācību vietu un atpakaļ un ar dzīvojamās telpas īri vai dzīvošanu dienesta viesnīcā saistīto izdevumu kompensācija (nosakot atlīdzības apmēru par dzīvojamo telpu īri vai dzīvošanu dienesta viesnīcā, ņem vērā arī transporta izmaksas vienam braucienam mēnesī no deklarētās dzīvesvietas uz darba vai apmācību vietu un atpakaļ):
18.1.9.1.
pirmajos četros mēnešos, ja jaunietis piedalās šo noteikumu 18.1.4. un 18.1.7. apakšpunktā minētajās atbalstāmajās darbībās;
18.1.9.2.
atbilstoši apmācību ilgumam, ja jaunietis piedalās šo noteikumu 18.1.2., 18.1.2.1, 18.1.3.1. un 18.1.3.2. apakšpunktā minētajās atbalstāmajās darbības;
18.1.9.3.
atbilstoši apmācību ilgumam, ja jaunietis piedalās šo noteikumu 18.1.6. apakšpunktā minētajā atbalstāmajā darbībā, piešķirot atbalstu tikai transporta izdevumu segšanai braucieniem uz apmācību vietu un atpakaļ;
18.1.10.
jauniešu informēšana un piesaiste dalībai pasākumā;
18.1.11.
projekta īstenošanas personāla apmācība darbam ar šo noteikumu 3.1. apakšpunktā minēto mērķa grupu;
18.2.
pasākuma "Sākotnējās profesionālās izglītības programmu īstenošana Jauniešu garantijas ietvaros" īstenošanai, ko līdz 2021. gada 31. decembrim veic šo noteikumu 12.2. apakšpunktā minētais finansējuma saņēmējs:
18.2.1.
sākotnējās profesionālās izglītības programmu otrā un trešā profesionālās kvalifikācijas līmeņa ieguve viena vai pusotra mācību gada laikā, tai skaitā programmu pielāgošana atbilstoši mērķa grupas vajadzībām, un mērķstipendijas piešķiršana šo noteikumu 3.2.1. apakšpunktā minētajai mērķa grupai;
18.2.2.
izglītības programmu īstenošana šo noteikumu 3.2.2. apakšpunktā minētajai mērķa grupai vispārējo pamatprasmju apguvei, tai skaitā programmu pielāgošana atbilstoši mērķa grupas vajadzībām, profesionālajai tālākizglītībai un profesionālajai pilnveidei;
18.2.3.
karjeras atbalsta pasākumi šo noteikumu 3.2.1. un 3.2.2. apakšpunktā minētajai mērķa grupai;
18.2.4.
jauniešu informēšana un piesaiste dalībai pasākumā;
18.2.5.
individuālās pieejas nodrošināšana izglītības turpināšanai profesionālajā tālākizglītībā un profesionālās kvalifikācijas ieguvei vai prasmju novērtējumam šo noteikumu 3.2.1.1. un 3.2.1.2. apakšpunktā minētajai mērķa grupai;
18.2.6.
profesionālās pilnveides izglītības programmu īstenošana digitālo, uzņēmējdarbības vai profesionālās ievirzes svešvalodu prasmju pilnveidei šo noteikumu 3.2.1.1. un 3.2.1.2. apakšpunktā minētajai mērķa grupai. Minētās izglītības programmas jaunietim dod iespēju pilnveidot savu profesionālo meistarību un apgūt mainīgajām darba tirgus prasībām atbilstošas sistematizētas profesionālās zināšanas un prasmes (jaunietim saskaņā ar profesionālās izglītības ieguvi regulējošajiem normatīvajiem aktiem izsniedz apliecību par profesionālās pilnveides izglītības ieguvi);
18.2.1
pasākuma "Sākotnējās profesionālās izglītības programmu īstenošana Jauniešu garantijas ietvaros" īstenošanai, ko no 2022. gada 1. janvāra veic šo noteikumu 12.3. apakšpunktā minētais finansējuma saņēmējs:
18.2.11.
individuālā mentora un/vai personiskās izaugsmes trenera nodrošināšana šo noteikumu 3.2.3. apakšpunktā minētajai mērķa grupai, lai veicinātu jaunieša adaptāciju darbavietā;
18.2.12.
individuālā mentora un/vai personiskās izaugsmes trenera nodrošināšana šo noteikumu 3.2.3. apakšpunktā minētajai mērķa grupai, lai veicinātu jaunieša adaptāciju izglītības iestādē, apgūstot vispārējās pamatizglītības, profesionālās pamatizglītības, arodizglītības, profesionālās vidējās izglītības, vispārējās vidējās izglītības, profesionālās pilnveides izglītības programmu, profesionālās tālākizglītības programmu,  modulārās profesionālās izglītības programmas moduli vai moduļu kopu, studiju moduli vai studiju kursu augstskolā vai koledžā, pirmā vai otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības programmu, akadēmiskā bakalaura programmu, profesionālā maģistra studiju programmu vai akadēmiskā maģistra studiju programmu;
18.2.13.
atbalsts profesionālās pilnveides izglītības programmas apguvei, kas jaunietim dod iespēju pilnveidot savu profesionālo meistarību un apgūt mainīgajām darba tirgus prasībām atbilstošas sistematizētas profesionālās zināšanas un prasmes (jaunietim saskaņā ar profesionālās izglītības ieguvi regulējošajiem normatīvajiem aktiem izsniedz apliecību par profesionālās pilnveides izglītības ieguvi), šo noteikumu 3.2.3. apakšpunktā minētajai mērķa grupai;
18.2.14.
atbalsts profesionālās tālākizglītības programmu apguvei šo noteikumu 3.2.3. apakšpunktā minētajai mērķa grupai, kas jaunietim dod iespēju iegūt profesionālo kvalifikāciju;
18.2.15.
atbalsts modulārās profesionālās izglītības programmas moduļa vai moduļu kopas apguvei, kas identificējama kā novērtējamu zināšanu, prasmju un kompetenču kopums, šo noteikumu 3.2.3. apakšpunktā minētajai mērķa grupai. Jaunietim pēc attiecīgā moduļa vai moduļu kopas apguves izsniedz apliecību;
18.2.16.
atbalsts studiju moduļa vai studiju kursa apguvei augstskolā vai koledžā šo noteikumu 3.2.3. apakšpunktā minētajai mērķa grupai. Jaunietim pēc studiju moduļa vai studiju kursa apguves izsniedz apliecību, kurā iekļauj ziņas par tās saņēmēju un norāda koledžas vai augstskolas nosaukumu, studiju kursa vai studiju moduļa nosaukumu un apjomu kredītpunktos, studiju kursa vai studiju moduļa docētāja vārdu, uzvārdu un kvalifikāciju, izpildītā darba apjomu, studiju rezultātu vērtējumu;
18.2.17.
atbalsts jauniešu ceļa izdevumu segšanai braucieniem no deklarētās dzīvesvietas uz mācību vai prakses vietu un atpakaļ atbilstoši mācību ilgumam, ja jaunietis piedalās šo noteikumu 18.2.13., 18.2.14., 18.2.15. vai 18.2.16. apakšpunktā minētajās atbalstāmajās darbībās;
18.2.18.
atbalsts speciālistu komandas (karjeras konsultanti, psihologs, psihoterapeits, atkarību profilakses speciālists, narkologs, psihiatrs, jurists, finanšu speciālists u. c.) nodrošināšanai šo noteikumu 3.2.3. apakšpunktā minētajai mērķa grupai un pilsētas vai novada pašvaldību speciālistiem nepieciešamo konsultāciju vai tematisko atbalsta grupu sniegšanai, lai sekmētu jauniešu iesaisti izglītībā, nodarbinātībā un nodrošinātu sociālo iekļaušanos;
18.3.
informācijas un publicitātes pasākumi par projektu īstenošanu;
18.4.
projektu vadība un īstenošanas nodrošināšana.
(Grozīts ar MK 13.10.2015. noteikumiem Nr. 587; MK 28.02.2017. noteikumiem Nr. 118; MK 29.08.2017. noteikumiem Nr. 510; MK 13.03.2018. noteikumiem Nr. 158; MK 16.07.2019. noteikumiem Nr. 355; MK 11.08.2020. noteikumiem Nr. 508; MK 11.01.2022. noteikumiem Nr. 12)
19.
Pasākumu ietvaros plāno šādas izmaksas:
19.1.
tiešās attiecināmās izmaksas:
19.1.1.
tiešās personāla izmaksas;
19.1.2.
tiešās mērķa grupas nodrošinājuma izmaksas;
19.1.3.
tiešās projektu īstenošanas izmaksas;
19.2.
netiešās attiecināmās izmaksas;
19.3.
neparedzētās izmaksas.
20.
Šo noteikumu 19.1.1. apakšpunktā minētās tiešās personāla izmaksas ietver finansējuma saņēmēja projektu īstenošanas personāla izmaksas un finansējuma saņēmēja vadības personāla atlīdzības izmaksas atbilstoši Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likumam, izņemot virsstundas. Ja personāla iesaiste projektā ir nodrošināta saskaņā ar daļlaika attiecināmības principu, attiecināma ir ne mazāka kā 30 procentu noslodze. Ja projekta īstenošanas vai vadības personāls ir iesaistīts Valsts izglītības attīstības aģentūras īstenotajā darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 8.4.1. specifiskā atbalsta mērķa "Pilnveidot nodarbināto personu profesionālo kompetenci" projektā un tā pienākumi ir vienādi ar pasākumā "Sākotnējās profesionālās izglītības programmu īstenošana Jauniešu garantijas ietvaros" paredzētajiem, personāla atlīdzības apmēru katrā projektā nosaka atbilstoši mērķa grupas proporcijai. Šo noteikumu 19.1.1. apakšpunktā minētajās izmaksās netiek ietvertas šo noteikumu 22.10.1., 22.10.2., 22.13.11., 22.13.13., 22.13.2 un 22.13.3 apakšpunktā minētās sadarbības partneru projektu īstenošanas personāla atlīdzības izmaksas, kuras ir noteiktas, piemērojot vienas vienības izmaksu metodi.
21.
Šo noteikumu 19.1.2. apakšpunktā minētās tiešās mērķa grupas nodrošinājuma izmaksas ietver šādas izmaksu pozīcijas:
21.1.
izmaksas šo noteikumu 18.1.8. apakšpunktā minētās atbalstāmās darbības īstenošanai, ko finansējuma saņēmējs dotācijas veidā piešķir jaunietim:
21.1.1.
vienreizēja komercdarbības dotācija jaunietim, ar kuru Nodarbinātības valsts aģentūra noslēgusi līgumu par biznesa plāna īstenošanu;
21.1.2.
ikmēneša dotācija biznesa plāna īstenošanas sākumposmā (pirmajos sešos mēnešos) jauniešiem, ar kuriem Nodarbinātības valsts aģentūra noslēgusi līgumu par biznesa plāna īstenošanu;
21.2.
izmaksas šo noteikumu 18.1.9. apakšpunktā minētās atbalstāmās darbības īstenošanai, kuras sedz finansējuma saņēmējs, – finanšu atlīdzība šo noteikumu 3.1.9. apakšpunktā minētajiem jauniešiem transporta izdevumu segšanai braucieniem no deklarētās dzīvesvietas uz darba vai apmācību vietu un atpakaļ un ar dzīvojamās telpas īri vai dzīvošanu dienesta viesnīcā saistīto izdevumu kompensācijai;
21.3.
izmaksas šo noteikumu 18.1.3.3. apakšpunktā minētās atbalstāmās darbības īstenošanai, kuras sedz finansējuma saņēmējs, – finanšu atlīdzība šo noteikumu 3.1.3. apakšpunktā minētajiem jauniešiem ārpus formālās izglītības sistēmas apgūtās profesionālās kompetences novērtēšanas izmaksu segšanai atbilstoši profesionālās izglītības iestāžu un eksaminācijas centru maksas pakalpojumu cenrādim.
(Grozīts ar MK 13.10.2015. noteikumiem Nr. 587; MK 28.02.2017. noteikumiem Nr. 118; MK 29.08.2017. noteikumiem Nr. 510; MK 13.03.2018. noteikumiem Nr. 158)
22.
Šo noteikumu 19.1.3. apakšpunktā minētās tiešās projektu īstenošanas izmaksas ietver šādas izmaksu pozīcijas:
22.1.
izmaksas šo noteikumu 18.1.1. apakšpunktā minētās atbalstāmās darbības īstenošanai:
22.1.1.
pakalpojumu (uzņēmuma līguma) izmaksas konkurētspējas paaugstināšanas pasākumu un karjeras konsultāciju īstenošanai;
22.1.2.
pakalpojuma (uzņēmuma līguma) izmaksas informatīvi metodisko materiālu sagatavošanai, kā arī karjeras konsultācijām un konkurētspējas paaugstināšanas pasākumiem nepieciešamo izdales materiālu izstrādei;
22.1.3.
pakalpojuma (uzņēmuma līguma) izmaksas ar darba meklēšanas atbalsta pasākumu īstenošanu saistīto izdales materiālu sagatavošanai;
22.2.
izmaksas šo noteikumu 18.1.2., 18.1.2.1, 18.1.3.1. un 18.1.3.2. apakšpunktā minēto atbalstāmo darbību īstenošanai:
22.2.1.
izmaksas, ko finansējuma saņēmējs dotācijas veidā piešķir izglītības iestādei:
22.2.1.1.
apmācību izmaksas (apmācību kupona izmaksas);
22.2.1.2.
stipendija;
22.2.1.3.
vienreizēja dotācija iekārtu un aprīkojuma iegādei, kā arī tehnisko palīglīdzekļu izgatavošanai un iegādei, lai pielāgotu mācību vietas jauniešiem ar invaliditāti;
22.2.1.4.
specializētā transporta izmaksas jaunietim ar invaliditāti, ievērojot normatīvos aktus par pabalsta apmēru transporta izdevumu kompensēšanai invalīdiem, kuriem ir apgrūtināta pārvietošanās, tā pārskatīšanas kārtību un pabalsta piešķiršanas un izmaksas kārtību;
22.2.2.
pakalpojuma (uzņēmuma līguma) izmaksas par ergoterapeitu, surdotulku vai citu speciālistu pakalpojumiem pasākumos iesaistītajiem jauniešiem;
22.2.3.
valsts valodas prasmes noslēguma pārbaudes organizēšanas izmaksas šo noteikumu 18.1.3. apakšpunktā minētās atbalstāmās darbības īstenošanai, izņemot tās valsts valodas prasmes noslēguma pārbaudes izmaksas, kas iekļautas šo noteikumu 22.2.1.1. apakšpunktā minētajās apmācību izmaksās;
22.3.
izmaksas šo noteikumu 18.1.4. apakšpunktā minētās atbalstāmās darbības īstenošanai:
22.3.1.
izmaksas, ko finansējuma saņēmējs dotācijas veidā piešķir darba devējam:
22.3.1.1.
atlīdzības (ikmēneša darba alga) izmaksas jaunietim;
22.3.1.2.
(svītrots ar MK 29.08.2017. noteikumiem Nr. 510);
22.3.1.3.
atlīdzības izmaksas darba vadītājam;
22.3.1.4.
normatīvajos aktos par obligātajām veselības pārbaudēm paredzēto veselības pārbaužu izmaksas;
22.3.1.5.
vienreizēja dotācija iekārtu un aprīkojuma iegādei, kā arī tehnisko palīglīdzekļu izgatavošanai un iegādei (tai skaitā piegādes un uzstādīšanas izmaksas), lai pielāgotu darba vietas jauniešiem ar invaliditāti;
22.3.1.6.
valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas no algas dotācijas daļas;
22.3.1.7.
normatīvajos aktos par darba aizsardzības prasībām, lietojot individuālos līdzekļus, paredzēto individuālo aizsardzības līdzekļu izmaksas jaunietim, uzsākot darbu;
22.3.2.
izmaksas šo noteikumu 18.1.4. apakšpunktā minētās atbalstāmās darbības īstenošanai, kuras sedz darba devējs:
22.3.2.1.
ikmēneša darba algas daļa (līdzfinansējums);
22.3.2.2.
valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas par pasākumā iesaistītajiem jauniešiem (izņemot šo noteikumu 22.3.1.6. apakšpunktā minēto);
22.3.3.
pakalpojuma (uzņēmuma līguma) izmaksas par ergoterapeita un surdotulka pakalpojumu sniegšanu, ja tā vienīgais uzdevums ir palīdzība jaunietim ar invaliditāti;
22.3.4.
sludinājuma izmaksas plašsaziņas līdzekļos darba devēju piesaistei;
22.3.5.
pakalpojuma (uzņēmuma līguma) izmaksas, lai piesaistītu atbalsta personu darbā ar jauniešiem ar garīga rakstura traucējumiem, ja tās vienīgais uzdevums ir palīdzība jaunietim ar invaliditāti;
22.4.
izmaksas šo noteikumu 18.1.5. apakšpunktā minētās atbalstāmās darbības īstenošanai:
22.4.1.
izmaksas, ko finansējuma saņēmējs dotācijas veidā piešķir darba devējam:
22.4.1.1.
ikmēneša stipendija jaunietim;
22.4.1.2.
normatīvajos aktos par obligātajām veselības pārbaudēm paredzēto veselības pārbaužu izmaksas jaunietim;
22.4.2.
nelaimes gadījumu apdrošināšanas izmaksas;
22.4.3.
sludinājuma izmaksas plašsaziņas līdzekļos darba devēju piesaistei;
22.5.
izmaksas šo noteikumu 18.1.6. apakšpunktā minētās atbalstāmās darbības īstenošanai, ko finansējuma saņēmējs dotācijas veidā piešķir izglītības iestādei:
22.5.1.
ikmēneša stipendija jaunietim;
22.5.2.
apmācību (uzņēmuma līguma) izmaksas atbalstāmās darbības īstenošanai (iepazīstināšana ar jaunieša izvēlētajai profesionālās izglītības programmai nepieciešamajām teorētiskajām un praktiskajām pamatzināšanām, praktiska ievirze jaunieša izvēlētajā profesionālās izglītības programmā un jaunieša izmitināšana dienesta viesnīcā);
22.6.
izmaksas šo noteikumu 18.1.7. apakšpunktā minētās atbalstāmās darbības īstenošanai:
22.6.1.
izmaksas, ko finansējuma saņēmējs dotācijas veidā piešķir darba devējam:
22.6.1.1.
atlīdzības (ikmēneša darba alga) izmaksas šo noteikumu 3.1.7. apakšpunktā minētā jaunieša nodarbināšanai;
22.6.1.2.
(svītrots ar MK 29.08.2017. noteikumiem Nr. 510);
22.6.1.3.
atlīdzības izmaksas darba vadītājam;
22.6.1.4.
vienreizēja dotācija iekārtu un aprīkojuma iegādei, kā arī tehnisko palīglīdzekļu izgatavošanai un iegādei (tai skaitā piegādes un uzstādīšanas izmaksas), lai pielāgotu darba vietas jauniešiem ar invaliditāti;
22.6.1.5.
normatīvajos aktos par obligātajām veselības pārbaudēm paredzēto veselības pārbaužu izmaksas bezdarbniekam ar invaliditāti;
22.6.1.6.
valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas no algas dotācijas daļas;
22.6.2.
izmaksas šo noteikumu 18.1.7. apakšpunktā minētās atbalstāmās darbības īstenošanai, ko sedz darba devējs:
22.6.2.1.
ikmēneša darba algas daļa (līdzfinansējums);
22.6.2.2.
valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas par pasākumā iesaistītajiem jauniešiem (izņemot šo noteikumu 22.6.1.6. apakšpunktā minēto);
22.6.3.
pakalpojuma (uzņēmuma līguma) izmaksas par ergoterapeita un surdotulka pakalpojumu sniegšanu, ja tā vienīgais uzdevums ir palīdzība jaunietim ar invaliditāti;
22.6.4.
pakalpojuma (uzņēmuma līguma) izmaksas par atbalsta personu darbā ar jauniešiem ar garīga rakstura traucējumiem, ja tās vienīgais uzdevums ir palīdzība jaunietim ar invaliditāti;
22.6.5.
sludinājuma izmaksas plašsaziņas līdzekļos darba devēju piesaistei;
22.7.
pakalpojuma (uzņēmuma līguma) izmaksas biznesa plānu sagatavošanā, izvērtēšanā, īstenošanā un uzraudzībā iesaistītajiem ekspertiem un konsultantiem šo noteikumu 18.1.8. apakšpunktā minētās atbalstāmās darbības īstenošanai;
22.8.
izmaksas mērķa grupas informēšanas pasākumiem šo noteikumu 18.1.10. apakšpunktā minētās atbalstāmās darbības īstenošanai, tai skaitā konferencēm, semināriem, izstādēm, drukātiem materiāliem, kā arī informācijas ievietošanai nacionālajos un reģionālajos plašsaziņas līdzekļos, ne vairāk kā 50 000 euro apmērā (izmaksas uzskaita un finansē šo noteikumu 41. punktā minētajā kārtībā);
22.9.
pakalpojuma (uzņēmuma līguma) izmaksas šo noteikumu 18.1.11. apakšpunktā minētās atbalstāmās darbības īstenošanai (izmaksas uzskaita un finansē šo noteikumu 41. punktā minētajā kārtībā);
22.10.
izmaksas šo noteikumu 18.2.1. apakšpunktā minēto atbalstāmo darbību īstenošanai (izmaksas šo noteikumu 3.2.1.3. un 3.2.1.4. apakšpunktā minētajai mērķa grupai uzskaita un finansē šo noteikumu 41. punktā minētajā kārtībā):
22.10.1.
izmaksas, ko finansējuma saņēmējs dotācijas veidā piešķir profesionālās izglītības iestādei vai koledžai izglītības programmu īstenošanai un kam piemēro vienas vienības izmaksu metodi:
22.10.1.1.
projekta īstenošanā iesaistīto pedagogu un pārējā pedagoģiskā personāla atlīdzības izmaksas atbilstoši normatīvajiem aktiem par pedagogu darba samaksu un profesionālās izglītības programmu īstenošanas izmaksu minimumu uz vienu izglītojamo;
22.10.1.2.
profesionālās izglītības iestāžu projekta īstenošanai nepieciešamo telpu apsaimniekošanas izmaksas (apkure, elektrība, ūdensapgāde, apsaimniekošanas pakalpojumi);
22.10.1.3.
pakalpojumu izmaksas (interneta, pasta pakalpojumu un telekomunikācijas izmaksas);
22.10.1.4.
mācību līdzekļu, materiālu, datorprogrammu, grāmatu, žurnālu, kancelejas preču izmaksas, tās nosakot atbilstoši projektā iesaistītajam izglītojamo skaitam izglītības iestādē attiecīgajā mācību gadā;
22.10.1.5.
inventāra izmaksas, ja tā vērtība nepārsniedz 213 euro par vienību un kalpošanas laiks ir mazāks par gadu;
22.10.1.6.
ar mācību procesu saistītu braucienu izdevumi (apmeklējot profesionālās izglītības programmu īstenošanas vietas, profesionālās izstādes, organizējot ekskursijas nozares uzņēmumos);
22.10.1.7.
izdevumi kvalifikācijas prakses organizēšanai prakses vietā, nepārsniedzot 7,11 euro dienā uz vienu izglītojamo;
22.10.1.8.
izdevumi kultūrizglītībai un sportam;
22.10.1.9.
to projektā iesaistīto izglītojamo uzturēšanas izmaksas, kuri dzīvo dienesta viesnīcā (apkure, elektrība, ūdensapgāde, apsaimniekošanas pakalpojumi, izņemot šo noteikumu 22.10.3.2. apakšpunktā minēto gadījumu);
22.10.2.
izmaksas, ko finansējuma saņēmējs dotācijas veidā piešķir profesionālās izglītības iestādei vai koledžai izglītības programmu īstenošanā iesaistītajam atbalsta personālam un kam piemēro vienas vienības izmaksu metodi:
22.10.2.1.
projekta īstenošanā iesaistīto profesionālās izglītības iestāžu un koledžu projekta koordinatoru atlīdzības izmaksas;
22.10.2.2.
projekta īstenošanā iesaistīto profesionālās izglītības iestāžu un koledžu projekta grāmatvežu atlīdzības izmaksas;
22.10.3.
pārējās izmaksas (papildus šo noteikumu 22.10.1. un 22.10.2. apakšpunktā noteiktajam), ko finansējuma saņēmējs dotācijas veidā piešķir profesionālās izglītības iestādei vai koledžai:
22.10.3.1.
izdevumi dalībai nozaru pārstāvju organizētās izstādēs un konkursos;
22.10.3.2.
izglītojamā ceļa izdevumi uz kvalifikācijas prakses vietu un izdevumi par naktsmītni kvalifikācijas prakses laikā, kas nepārsniedz 71 euro mēnesī vienam izglītojamam;
22.10.3.3.
civiltiesiskā apdrošināšana uz kvalifikācijas prakses laiku;
22.10.3.4.
normatīvajos aktos par obligātajām veselības pārbaudēm paredzēto veselības pārbaužu izmaksas izglītojamiem;
22.10.3.5.
profesionālās izglītības iestādes vai koledžas pedagoga – prakses vadītāja – darba braucienu un komandējumu izmaksas, tai skaitā kvalifikācijas prakses pārbaudei;
22.10.3.6.
vispārizglītojošo STEM (zinātnes, tehnoloģijas, inženierzinātnes un matemātika) priekšmetu pedagogu atlīdzības izmaksas atbilstoši normatīvajiem aktiem par pedagogu darba samaksu un profesionālās izglītības programmu īstenošanas izmaksu minimumu uz vienu izglītojamo un mācību līdzekļu izmaksas, lai nodrošinātu mērķa grupas dalībnieku zināšanu līmeņa atbilstību attiecīgās profesionālās izglītības programmas apguves prasībām;
22.10.3.7.
mērķstipendiju izmaksas šo noteikumu 3.2.1. apakšpunktā noteiktajai mērķa grupai, kas mācās sākotnējās profesionālās izglītības programmās, ja ikmēneša vidējais sekmju vērtējums katrā mācību priekšmetā ir ne mazāks par četrām ballēm vai ieskaitīts un nav neattaisnotu mācību stundu kavējumu. Ik mēnesi piešķiramās mērķstipendijas apmērs vienam profesionālās izglītības iestādes izglītojamam ir no 70 līdz 115 euro mēnesī. Izglītojamiem, kuri iegūst kvalifikāciju, tiek veikts mērķstipendijas pārrēķins līdz 115 euro mēnesī par visiem mēnešiem, kuros mērķstipendija saņemta daļējā apmērā;
22.10.3.8.
izglītojamā profesijas prasībām atbilstošu papildu zināšanu un prasmju apliecinošu dokumentu (sertifikāts, apliecība) ieguves izmaksas;
22.10.3.9.
nelaimes gadījumu apdrošināšana izglītības programmas apguves laikā;
22.11.
izmaksas šo noteikumu 18.2.2. apakšpunktā minētās atbalstāmās darbības īstenošanai:
22.11.1.
projekta īstenošanā iesaistītā Ieslodzījuma vietu pārvaldes koordinatora atlīdzības izmaksas 8,65 euro stundā, nepārsniedzot 32 stundas mēnesī, ko finansējuma saņēmējs dotācijas veidā piešķir Ieslodzījuma vietu pārvaldei;
22.11.2.
pakalpojuma (uzņēmuma līguma) izmaksas mērķa grupas nodrošināšanai vispārējo pamatprasmju apguvei, tai skaitā izglītības programmu pielāgošanai, individuālo mācību plānu un mācību metodisko materiālu izstrādei un pielāgošanai;
22.11.3.
pakalpojuma (uzņēmuma līguma) izmaksas mērķa grupas nodrošināšanai profesionālās tālākizglītības programmu īstenošanai;
22.11.4.
pakalpojuma (uzņēmuma līguma) izmaksas mērķa grupas nodrošināšanai profesionālās pilnveides programmu īstenošanai;
22.12.
pakalpojuma (uzņēmuma līguma) izmaksas šo noteikumu 18.2.3. apakšpunktā minētās atbalstāmās darbības īstenošanai šo noteikumu 3.2.1. apakšpunktā minētajai mērķa grupai (izmaksas šo noteikumu 3.2.1.3. un 3.2.1.4. apakšpunktā minētajai mērķa grupai uzskaita un finansē šo noteikumu 41. punktā minētajā kārtībā) darba devēju vai nozaru pārstāvju vadītām praktiskām mācībām, nozaru izglītojošiem pasākumiem (tai skaitā semināriem, prasmju un profesiju paraugdemonstrācijām, konkursiem) profesionālās izglītības kompetences centrā vai profesionālās izglītības iestādē, lai nodrošinātu vienotu darba devēja vai nozaru pārstāvju vadītu praktisko mācību īstenošanu visu projektā iesaistīto profesionālās izglītības iestāžu un koledžu ietvaros;
22.13.
izmaksas šo noteikumu 18.2.4. apakšpunktā minētās atbalstāmās darbības īstenošanai mērķa grupas informēšanas pasākumiem, tai skaitā konferencēm, semināriem, izstādēm, drukātiem materiāliem, kā arī informācijas ievietošanai nacionālajos un reģionālajos plašsaziņas līdzekļos, ne vairāk kā 57 670 euro apmērā (izmaksas uzskaita un finansē šo noteikumu 41. punktā minētajā kārtībā);
22.13.1
izmaksas šo noteikumu 18.2.5. apakšpunktā minētās atbalstāmās darbības īstenošanai:
22.13.11.
izmaksas, ko finansējuma saņēmējs dotācijas veidā piešķir profesionālās izglītības iestādei vai koledžai modulārās profesionālās izglītības programmas moduļa vai moduļu kopas apguvei profesionālajā tālākizglītībā, kam piemēro vienas vienības izmaksu metodi;
22.13.12.
pārējās izmaksas, ko finansējuma saņēmējs dotācijas veidā piešķir profesionālās izglītības iestādei vai koledžai:
22.13.12.1.
izglītojamā ceļa izdevumi un izdevumi par naktsmītni mācību un kvalifikācijas prakses laikā, kas nepārsniedz 71 euro mēnesī vienam izglītojamam;
22.13.12.2.
civiltiesiskā apdrošināšana izglītojamam uz kvalifikācijas prakses laiku;
22.13.12.3.
normatīvajos aktos par obligātajām veselības pārbaudēm paredzēto veselības pārbaužu izmaksas izglītojamiem;
22.13.12.4.
profesionālās izglītības iestādes vai koledžas pedagoga – prakses vadītāja – darba braucienu un komandējumu izmaksas, tai skaitā kvalifikācijas prakses pārbaudei;
22.13.12.5.
mērķstipendiju izmaksas atbilstoši šo noteikumu 18.2.5. apakšpunktā minētās atbalstāmās darbības ietvaros noteiktajam mācību periodam, ja ikmēneša vidējais sekmju vērtējums katrā mācību priekšmetā ir ne mazāks par četrām ballēm vai ieskaitīts un nav neattaisnotu mācību stundu kavējumu. Ik mēnesi piešķiramās mērķstipendijas apmērs vienam profesionālās izglītības iestādes izglītojamam ir no 70 līdz 115 euro mēnesī. Izglītojamiem, kuri iegūst kvalifikāciju, tiek veikts mērķstipendijas pārrēķins līdz 115 euro mēnesī par visiem mēnešiem, kuros mērķstipendija saņemta daļējā apmērā;
22.13.12.6.
izglītojamā profesijas prasībām atbilstošu papildu zināšanu un prasmju apliecinošu dokumentu (sertifikāts, apliecība) ieguves izmaksas;
22.13.12.7.
nelaimes gadījumu apdrošināšana izglītojamam modulārās profesionālās izglītības programmas moduļa apguves laikā;
22.13.12.8.
izdevumi dalībai nozaru pārstāvju organizētās izstādēs un konkursos;
22.13.13.
izmaksas, kuras finansējuma saņēmējs dotācijas veidā piešķir profesionālās izglītības iestādei vai koledžai izglītības programmu īstenošanā iesaistītajam atbalsta personālam un kurām piemēro vienas vienības izmaksu metodi:
22.13.13.1.
projekta īstenošanā iesaistīto profesionālās izglītības iestāžu un koledžu projekta koordinatoru atlīdzības izmaksas;
22.13.13.2.
projekta īstenošanā iesaistīto profesionālās izglītības iestāžu un koledžu projekta grāmatvežu atlīdzības izmaksas;
22.13.2
izmaksas šo noteikumu 18.2.6. apakšpunktā minētās atbalstāmās darbības īstenošanai:
22.13.21.
izmaksas, ko finansējuma saņēmējs dotācijas veidā piešķir profesionālās izglītības iestādei vai koledžai profesionālās pilnveides izglītības programmas apguvei, kam piemēro vienas vienības izmaksu metodi;
22.13.22.
izmaksas, kuras finansējuma saņēmējs dotācijas veidā piešķir profesionālās izglītības iestādei vai koledžai profesionālās pilnveides izglītības programmu īstenošanā iesaistītajam atbalsta personālam un kurām piemēro vienas vienības izmaksu metodi:
22.13.22.1.
projekta īstenošanā iesaistīto profesionālās izglītības iestāžu un koledžu projekta koordinatoru atlīdzības izmaksas;
22.13.22.2.
projekta īstenošanā iesaistīto profesionālās izglītības iestāžu un koledžu projekta grāmatvežu atlīdzības izmaksas;
22.13.23.
stipendijas izmaksas šo noteikumu 3.2.1.1. un 3.2.1.2. apakšpunktā minētajai mērķa grupai, kas mācās profesionālās pilnveides izglītības programmās. Piešķiramās stipendijas apmērs vienam profesionālās izglītības iestādes izglītojamam ir 5 euro par vienu apmācību dienu, nepārsniedzot 115 euro mēnesī;
22.13.3
individuāla mentora vai personiskās izaugsmes trenera izmaksas šo noteikumu 18.2.11. un 18.2.12. apakšpunktā minētās atbalstāmās darbības īstenošanai, ko finansējuma saņēmējs piešķir pilsētas vai novada pašvaldībām un kurām piemēro vienas vienības izmaksu metodi;
22.13.4
izmaksas šo noteikumu 18.2.13., 18.2.14., 18.2.15. un 18.2.16. apakšpunktā minētās atbalstāmās darbības īstenošanai, ko finansējuma saņēmējs piešķir pilsētas vai novada pašvaldībām:
22.13.41.
profesionālās pilnveides izglītības programmas apguves izmaksas, kam piemēro vienas vienības izmaksu metodi;
22.13.42.
profesionālās tālākizglītības programmas apguves izmaksas, kam piemēro vienas vienības izmaksu metodi;
22.13.43.
modulārās profesionālās izglītības programmas moduļa vai moduļu kopas apguves izmaksas, kam piemēro vienas vienības izmaksu metodi;
22.13.44.
studiju moduļa vai studiju kursa apguves izmaksas augstskolā vai koledžā, kam piemēro vienas vienības izmaksu metodi;
22.13.45.
stipendijas, ko šo noteikumu 13.1 punktā minētais sadarbības partneris piešķir šo noteikumu 3.2.3. apakšpunktā minētajai mērķa grupai, kas mācās šo noteikumu 18.2.13., 18.2.14., 18.2.15. vai 18.2.16. apakšpunktā minētajās profesionālās pilnveides programmās, profesionālās tālākizglītības programmās vai apgūst modulārās profesionālās izglītības programmas moduli vai moduļu kopu, studiju moduli vai studiju kursu augstskolā vai koledžā. Piešķiramās stipendijas apmērs vienam izglītojamam ir 5 euro par vienu apmācību dienu, nepārsniedzot 115 euro mēnesī;
22.13.5
finanšu atbalsts šo noteikumu 3.2.3. apakšpunktā minētās mērķa grupas ceļa izdevumu segšanai šo noteikumu 18.2.17. apakšpunktā minētās atbalstāmās darbības īstenošanai, ko finansējuma saņēmējs piešķir pilsētas vai novada pašvaldībām:
22.13.51.
reģionālās vietējās nozīmes un reģionālās starppilsētu nozīmes sabiedriskā transporta izmaksu segšanai braucienam no deklarētās dzīvesvietas uz mācību vai kvalifikācijas prakses vietu un atpakaļ, piemērojot Finanšu ministrijas metodiku "Vienas vienības izmaksu standarta likmes aprēķina un piemērošanas metodika 1 km izmaksām darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" īstenošanai";
22.13.52.
vieglā transportlīdzekļa ceļa izdevumu segšanai braucienam no deklarētās dzīvesvietas uz mācību vai kvalifikācijas prakses vietu un atpakaļ, piemērojot Finanšu ministrijas metodiku "Vienas vienības izmaksu standarta likmes aprēķina un piemērošanas metodika 1 km izmaksām darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" īstenošanai";
22.13.53.
vietējā sabiedriskā (vienas apdzīvotas vietas ietvaros) transporta izmaksu segšanai braucienam no deklarētās dzīvesvietas uz mācību vai kvalifikācijas prakses vietu un atpakaļ, piemērojot Finanšu ministrijas metodiku "Vienas vienības izmaksu standarta likmes aprēķina un piemērošanas metodika 1 km izmaksām darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" īstenošanai";
22.13.6
karjeras konsultantu, psihologu, psihoterapeitu, atkarību profilakses speciālistu, narkologu, psihiatru, juristu, finanšu speciālistu vai citu speciālistu pakalpojumu izmaksas šo noteikumu 18.2.18. apakšpunktā minētās atbalstāmās darbības īstenošanai;
22.13.7
(Svītrots)
22.14.
slēdzot pakalpojuma (uzņēmuma) līgumus, ņem vērā šādu nosacījumu – ja pakalpojuma sniedzējs ir fiziska persona un tā nav reģistrējusies Valsts ieņēmumu dienestā kā pašnodarbināta persona vai ja pakalpojuma sniedzējs ir reģistrēts Valsts ieņēmumu dienestā kā Eiropas Sociālā fonda finansējuma saņēmēja darba ņēmējs, attiecināmas ir arī darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu izmaksas;
22.15.
darba vietas aprīkojuma iegādes vai īres izmaksas finansējuma saņēmēju projektu vadības un īstenošanas personālam jaunu darba vietu radīšanai vai esošo darba vietu atjaunošanai ne vairāk kā 3 000 euro apmērā vienai darba vietai visā projekta īstenošanas laikā (ja projektu vadības un īstenošanas personāls ir nodarbināts normālo darba laiku, darba vietas aprīkojuma iegādes vai īres izmaksas ir attiecināmas 100 procentu apmērā; ja projektu vadības un īstenošanas personāls ir nodarbināts nepilnu darba laiku vai daļlaiku, darba vietas aprīkojuma iegādes vai īres izmaksas ir attiecināmas proporcionāli slodzes procentuālajam sadalījumam);
22.16.
iekšzemes komandējumu un dienesta braucienu izmaksas finansējuma saņēmēju projektu vadības un īstenošanas personālam atbilstoši normatīvajiem aktiem, kas nosaka kārtību, kādā atlīdzināmi ar komandējumiem saistītie izdevumi;
22.17.
transporta izmaksas (par degvielu, transportlīdzekļa nomu, transporta pakalpojumu pirkšanu, sabiedriskā transporta izmantošanu) finansējuma saņēmēju projektu vadības un īstenošanas personālam;
22.18.
obligāto veselības pārbaužu izmaksas un redzes korekcijas līdzekļu kompensācijas izmaksas finansējuma saņēmēju projektu vadības un īstenošanas personālam, ja tās nav iekļautas šo noteikumu 22.19. apakšpunktā minētajā veselības apdrošināšanā;
22.19.
veselības apdrošināšanas izmaksas finansējuma saņēmēju projektu vadības un īstenošanas personālam, ja veselības apdrošināšana paredzēta finansējuma saņēmēju iestādē. Ja projektu vadības un īstenošanas personāls ir nodarbināts normālo darba laiku, veselības apdrošināšanas izmaksas ir attiecināmas 100 procentu apmērā. Ja projektu vadības un īstenošanas personāls ir nodarbināts nepilnu darba laiku, veselības apdrošināšanas izmaksas nosakāmas atbilstoši nepilna darba laika noslodzei. Ja projektu vadības un īstenošanas personāla atlīdzībai piemēro daļlaika attiecināmības principu, veselības apdrošināšanas izmaksas nosaka proporcionāli atlīdzības procentuālajam sadalījumam. Veselības apdrošināšanas izmaksas ir attiecināmas tikai uz periodu, kad projektu vadības un īstenošanas personāls ir nodarbināts projektā;
22.20.
informācijas un publicitātes pasākumu izmaksas šo noteikumu 18.3. apakšpunktā minētās atbalstāmās darbības īstenošanai atbilstoši normatīvajiem aktiem, kas nosaka kārtību, kādā Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda ieviešanā 2014.–2020. gada plānošanas periodā nodrošināma komunikācijas un vizuālās identitātes prasību ievērošana.
(Grozīts ar MK 13.10.2015. noteikumiem Nr. 587; MK 05.01.2016. noteikumiem Nr. 6; MK 29.03.2016. noteikumiem Nr. 181; MK 15.07.2016. noteikumiem Nr. 463; MK 28.02.2017. noteikumiem Nr. 118; MK 29.08.2017. noteikumiem Nr. 510; MK 13.03.2018. noteikumiem Nr. 158; MK 16.07.2019. noteikumiem Nr. 355; MK 11.08.2020. noteikumiem Nr. 508; MK 11.01.2022. noteikumiem Nr. 12)
22.1
Ja projekta īstenošanas vai vadības personāls ir iesaistīts Valsts izglītības attīstības aģentūras īstenotajā darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 8.4.1. specifiskā atbalsta mērķa "Pilnveidot nodarbināto personu profesionālo kompetenci" projektā un tā pienākumi ir vienādi ar pasākumā "Sākotnējās profesionālās izglītības programmu īstenošana Jauniešu garantijas ietvaros" paredzētajiem, šo noteikumu 22.15., 22.16., 22.17., 22.18. un 22.19. apakšpunktā minēto izmaksu apmēru katrā projektā nosaka atbilstoši mērķa grupas proporcijai.
(MK 13.03.2018. noteikumu Nr. 158 redakcijā; sk. 61. punktu)
23.
Šo noteikumu 19.2. apakšpunktā minētās netiešās izmaksas finansējuma saņēmēji projektos plāno kā vienu izmaksu pozīciju, piemērojot netiešo izmaksu vienoto likmi 15 procentu apmērā no šo noteikumu 20. punktā minētajām izmaksām.
(MK 13.10.2015. noteikumu Nr. 587 redakcijā)
24.
Šo noteikumu 19.3. apakšpunktā minētās neparedzētās izmaksas (izdevumi papildu darbu vai pakalpojumu veikšanai, kas neparedzamu apstākļu dēļ ir kļuvuši nepieciešami, lai nodrošinātu noslēgtās vienošanās par projekta īstenošanu izpildi) projektā plāno kā vienu izdevumu pozīciju, un tās nepārsniedz divus procentus no projekta tiešajām attiecināmajām izmaksām (pasākumā "Aktīvās darba tirgus politikas pasākumu īstenošana jauniešu bezdarbnieku nodarbinātības veicināšanai", neskaitot šo noteikumu 8. punktā minēto privāto līdzfinansējumu). Neparedzēto izmaksu izlietošanu finansējuma saņēmējs saskaņo ar sadarbības iestādi, kā to nosaka vienošanās par projekta īstenošanu.
25.
Pievienotās vērtības nodokļa izmaksas šo noteikumu 19. punktā minētajām izmaksu pozīcijām ir attiecināmās izmaksas, ja tās nav atgūstamas nodokļu politiku reglamentējošajos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.
(Grozīts ar MK 13.10.2015. noteikumiem Nr. 587)
IV.Pasākumu īstenošanas nosacījumi, tai skaitā vienošanās par projekta īstenošanu vienpusēja uzteikuma nosacījumi
26.
Pasākumu ietvaros apstiprinātos projektus īsteno atbilstoši šajos noteikumos minētajiem nosacījumiem.
27.
Pasākumā "Aktīvās darba tirgus politikas pasākumu īstenošana jauniešu bezdarbnieku nodarbinātības veicināšanai" iesaista mērķa grupu, kura nav iesaistīta citos konkurētspējas paaugstināšanas pasākumos, apmācību pasākumos vai pasākumos, kuri paredz darba līguma slēgšanu, atbilstoši normatīvajiem aktiem par aktīvo nodarbinātības pasākumu un preventīvo bezdarba samazināšanas pasākumu organizēšanas un finansēšanas kārtību un pasākumu īstenotāju izvēles principiem.
27.1
Šo noteikumu 3.1. apakšpunktā minēto mērķa grupu var iesaistīt arī citos Nodarbinātības valsts aģentūras īstenotajos aktīvajos nodarbinātības pasākumos atbilstoši normatīvajiem aktiem par aktīvo nodarbinātības pasākumu un preventīvo bezdarba samazināšanas pasākumu organizēšanas un finansēšanas kārtību un pasākumu īstenotāju izvēles principiem, ja šo noteikumu 46.1. apakšpunktā minētais projekta īstenošanas termiņš nav pietiekams, lai nodrošinātu pilnvērtīgu atbalstu jaunietim, iesaistot to šo noteikumu 18.1. apakšpunktā minētajās atbalstāmajās darbībās.
(MK 13.03.2018. noteikumu Nr. 158 redakcijā)
28.
Pasākumā "Sākotnējās profesionālās izglītības programmu īstenošana Jauniešu garantijas ietvaros" īstenotās izglītības programmas veido sinerģiju ar atbalsta pasākumiem, kas paredzēti darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 9.1.2. specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt bijušo ieslodzīto integrāciju sabiedrībā un darba tirgū", 8.3.3. specifiskā atbalsta mērķa "Attīstīt NEET jauniešu prasmes un veicināt to iesaisti izglītībā, NVA īstenotajos pasākumos Jauniešu garantijas ietvaros un nevalstisko organizāciju vai jauniešu centru darbībā", 14.1.1. specifiskā atbalsta mērķa "Atveseļošanas pasākumi izglītības nozarē" 14.1.1.2. pasākuma "Atbalsts NEET jauniešiem" un Eiropas Savienības programmas "Erasmus+: Jaunatne darbībā" ietvaros.
(MK 11.01.2022. noteikumu Nr. 12 redakcijā)
28.1
Šo noteikumu 18.2.6., 18.2.13., 18.2.14., 18.2.15. un 18.2.16. apakšpunktā minētajā atbalstāmajā darbībā iesaista mērķa grupu, kura vienlaikus nav iesaistīta profesionālās pilnveides, profesionālās tālākizglītības programmu, modulārās profesionālās izglītības programmas moduļa vai moduļu kopas, augstākās izglītības iestādes studiju moduļu vai studiju kursu apguvē darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 7.1.1. specifiskā atbalsta mērķa "Paaugstināt bezdarbnieku kvalifikāciju un prasmes atbilstoši darba tirgus pieprasījumam" projektā. Šo noteikumu 18.2.11. apakšpunktā minētajā atbalstāmajā darbībā iesaista mērķa grupu, kura vienlaikus nav nodarbināta pie darba devēja un nav iesaistīta darbam nepieciešamo pamatprasmju un iemaņu apguvē darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 9.1.1.1. pasākuma "Subsidētās darbavietas nelabvēlīgākā situācijā esošiem bezdarbniekiem" projektā.
(MK 11.01.2022. noteikumu Nr. 12 redakcijā)
28.2
Šo noteikumu 3.2.3. apakšpunktā minētā mērķa grupa šo noteikumu 18.2.13., 18.2.14., 18.2.15. un 18.2.16. apakšpunktā minētajās atbalstāmajās darbībās var tikt iesaistīta ne vairāk kā divas reizes.
29.
Pasākumu ietvaros ir nodrošināta šo noteikumu 18.1.10. un 18.2.4. apakšpunktā minēto jauniešu informēšanas un piesaistes dalībai pasākumu demarkācija ar Eiropas Komisijas finansēto pilotprojektu "Jauniešu informētības veicināšana par Jauniešu garantijas pasākumiem četrās Eiropas Savienības dalībvalstīs".
30.
Šo noteikumu 18.1.1., 18.1.2., 18.1.2.1, 18.1.3., 18.1.4., 18.1.5., 18.1.6., 18.1.7., 18.1.8. un 18.1.9. apakšpunktā minētās atbalstāmās darbības Nodarbinātības valsts aģentūra īsteno un šo noteikumu 21.1., 21.2., 21.3., 22.1., 22.2., 22.3., 22.4., 22.5. un 22.6. apakšpunktā minētās izmaksas plāno atbilstoši kārtībai un apmēram, kas noteikts normatīvajos aktos par aktīvo nodarbinātības pasākumu un preventīvo bezdarba samazināšanas pasākumu organizēšanas un finansēšanas kārtību un pasākumu īstenotāju izvēles principiem, ciktāl šie noteikumi nenosaka citādi.
(MK 29.08.2017. noteikumu Nr. 510 redakcijā, kas grozīta ar MK 13.03.2018. noteikumiem Nr. 158)
30.1
Šo noteikumu 18.1.3.1. un 18.1.3.2. apakšpunktā minētās profesionālās tālākizglītības un profesionālās pilnveides programmas var īstenot modulārās izglītības programmas veidā. Pēc minēto programmu apguves jaunietim izsniedz izglītību apliecinošu dokumentu (apliecību par attiecīgā moduļa vai attiecīgo moduļu apguvi).
(MK 13.03.2018. noteikumu Nr. 158 redakcijā)
31.
Ja nepieciešams, asistenta pakalpojumus šo noteikumu 18.1.2.,  18.1.2.1, 18.1.3., 18.1.4. un 18.1.7. apakšpunktā minētajās atbalstāmajās darbībās iesaistītajiem jauniešiem ar invaliditāti nodrošina atbilstoši normatīvajiem aktiem par kārtību, kādā piešķir un finansē asistenta pakalpojumus pašvaldībā (izņemot šo noteikumu 55. punktā minēto).
(Grozīts ar MK 28.02.2017. noteikumiem Nr. 118)
32.
(Svītrots ar MK 13.10.2015. noteikumiem Nr. 587)
33.
(Svītrots ar MK 13.10.2015. noteikumiem Nr. 587)
34.
Nodarbinātības valsts aģentūra, uzsākot īstenot jauniešu iesaisti šo noteikumu 18.1.1., 18.1.2., 18.1.2.1, 18.1.3., 18.1.4., 18.1.5., 18.1.6., 18.1.7., 18.1.8. un 18.1.9. apakšpunktā minētajās atbalstāmajās darbībās, izvērtē katra jaunieša atbilstību iesaistes kritērijiem. Ja iesaistes laikā jaunietis zaudē atbilstību kādam no iesaistes kritērijiem:
34.1.
attiecībā uz vecuma ierobežojumu un kritērijiem, kurus nav iespējams iepriekš paredzēt, šo noteikumu 18.1.2.,  18.1.2.1, 18.1.3., 18.1.6. un 18.1.8. apakšpunktā minētajās atbalstāmajās darbībās un šo noteikumu 18.1.9. apakšpunktā minētajā atbalstāmajā darbībā, ja atbalsts reģionālajai mobilitātei ir piešķirts apmācību laikā, jaunietim ir tiesības pabeigt iesaisti attiecīgajā pasākumā. Šis nosacījums neattiecas uz jauniešu ar invaliditāti iesaisti šo noteikumu 18.1.7. apakšpunktā minētajā atbalstāmajā darbībā, ja jaunietim invaliditāte atkārtoti netiek noteikta. Šajā gadījumā jaunieša iesaiste pasākumā tiek izbeigta ar nākamā mēneša pirmo datumu pēc invaliditātes termiņa beigām;
34.2.
attiecībā uz atbilstību šo noteikumu 4. punktā minētajam ierobežojumam – jaunietim ir tiesības pabeigt iesaisti attiecīgajā pasākumā. Šis nosacījums attiecas uz šo noteikumu 18.1.2., 18.1.2.1 , 18.1.3., 18.1.6. un 18.1.8. apakšpunktā minētajām atbalstāmajām darbībām, šo noteikumu 18.1.9. apakšpunktā minēto atbalstāmo darbību, ja atbalsts reģionālajai mobilitātei ir piešķirts apmācību laikā, un uz jauniešiem, kas iesaistījušies šo noteikumu 18. punktā minētajās atbalstāmajās darbībās līdz 2014. gada 15. augustam. Minētos jauniešus projektā uzskaita atsevišķi papildus šo noteikumu 5. punktā minētajiem sasniedzamajiem uzraudzības rādītājiem.
(Grozīts ar MK 13.10.2015. noteikumiem Nr. 587; MK 29.03.2016. noteikumiem Nr. 181; MK 28.02.2017. noteikumiem Nr. 118; MK 28.02.2017. noteikumiem Nr. 118)
35.
Nodarbinātības valsts aģentūra četru mēnešu laikā pēc bezdarbnieka statusa iegūšanas mērķa grupas jaunietim piedāvā piemērotu darbu (jaunietis uzsāk darba tiesiskās attiecības) vai atbilstoši profilēšanas rezultātiem dalību kādā no šo noteikumu 18.1.2., 18.1.2.1, 18.1.3., 18.1.4., 18.1.5., 18.1.6., 18.1.7., 18.1.8. un 18.2.1. apakšpunktā minētajām atbalstāmajām darbībām. Ja jaunietis iesaistās šo noteikumu 18.1.2. 18.1.2.1 vai 18.1.6. apakšpunktā minētajā atbalstāmajā darbībā, Nodarbinātības valsts aģentūra divu mēnešu laikā pēc dalības šajās atbalstāmajās darbībās piedāvā piemērotu darbu (jaunietis uzsāk darba tiesiskās attiecības) vai dalību šo noteikumu 18.1.3., 18.1.4., 18.1.5., 18.1.7., 18.1.8. vai 18.2.1. apakšpunktā minētajās atbalstāmajās darbībās.
(Grozīts ar MK 28.02.2017. noteikumiem Nr. 118)
36.
Ja jaunietis atsakās no dalības kādā no šo noteikumu 35. punktā minētajām atbalstāmajām darbībām, Nodarbinātības valsts aģentūra informē jaunieti par piemērotākajām darba vakancēm. Ja jaunietis atsakās no darba meklēšanas iespējām, Nodarbinātības valsts aģentūra dokumentē atteikuma iemeslus un vērtē iespēju jaunieti aicināt iesaistīties atbalstāmajās darbībās un pasākumos (arī tādos, ko organizē citas institūcijas), kas paredz jauniešu aktivizēšanu un motivācijas programmu īstenošanu.
37.
Ja jaunietis ieguvis bezdarbnieka statusu pirms 2014. gada 2. janvāra, pieteikto darba devēju pasākuma īstenošanas vietu skaits ir nepietiekams, pasliktinās situācija darba tirgū, pasākumu īstenotāju izvēle beidzas bez rezultāta vai citos gadījumos, kad Nodarbinātības valsts aģentūra nevar piedāvāt jaunietim piemērotu darbu (jaunietis uzsāk darba tiesiskās attiecības) vai dalību kādā no šo noteikumu 18. punktā minētajām atbalstāmajām darbībām, Nodarbinātības valsts aģentūra var neievērot šo noteikumu 35. punktā minēto četru mēnešu termiņu.
38.
Īstenojot šo noteikumu 18.2. apakšpunktā minētās atbalstāmās darbības, Valsts izglītības attīstības aģentūra ievēro šādas prasības:
38.1.
par šo noteikumu 18.2.1., 18.2.5. un 18.2.6. apakšpunktā minēto atbalstāmo darbību īstenošanu Valsts izglītības attīstības aģentūra ar katru profesionālās izglītības iestādi un koledžu slēdz sadarbības līgumu;
38.2.
par šo noteikumu 18.2.2. apakšpunktā minētās atbalstāmās darbības īstenošanu Valsts izglītības attīstības aģentūra slēdz starpresoru vienošanos ar Ieslodzījuma vietu pārvaldi, kas nodrošina izglītības procesa koordinēšanu ieslodzījuma vietās (veic mērķa grupas atlasi, komplektē grupas, koordinē mācību materiālu piegādi ieslodzījuma vietās, izsniedz atļaujas pakalpojuma sniedzējiem izglītības procesa nodrošināšanai ieslodzījuma vietās);
38.3.
Valsts izglītības attīstības aģentūra aprēķina un uzrauga finansējuma apmēru, nodrošina tā pieejamību atbilstoši audzēkņu skaitam, kā arī sadarbības iestādei sniedz informāciju par projekta ietvaros apgūto finansējumu;
38.4.
Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra, īstenojot pasākumu "Sākotnējās profesionālās izglītības programmu īstenošana Jauniešu garantijas ietvaros",  izvēlas pakalpojuma sniedzējus saskaņā ar normatīvajiem aktiem publisko iepirkumu jomā, īstenojot atklātu, pārredzamu, nediskriminējošu un konkurenci nodrošinošu procedūru.
38.5.
Valsts izglītības attīstības aģentūra nodrošina, ka jaunietis četru mēnešu laikā pēc iesnieguma iesniegšanas izglītības iestādē par uzņemšanu profesionālās izglītības programmas otrā un trešā profesionālās kvalifikācijas līmeņa ieguvei viena vai pusotra mācību gada laikā saņem mācību piedāvājumu šo noteikumu 18.2.1. apakšpunktā minētajā atbalstāmajā darbībā izglītības iestādē, kurā jaunietis ir iesniedzis iesniegumu, vai citā jaunietim piemērotā izglītības iestādē, kas īsteno profesionālās izglītības programmas otrā un trešā profesionālās kvalifikācijas līmeņa ieguvei viena līdz pusotra mācību gada laikā;
38.6.
Valsts izglītības attīstības aģentūra sadarbībā ar Ieslodzījuma vietu pārvaldi un sadarbības partneriem, uzsākot īstenot jauniešu iesaisti šo noteikumu 18.2.1., 18.2.2., 18.2.3., 18.2.5. un 18.2.6. apakšpunktā minētajās atbalstāmajās darbībās, izvērtē katra jaunieša atbilstību iesaistes kritērijiem. Attiecībā uz vecuma ierobežojumu un kritērijiem, kurus nav iespējams iepriekš paredzēt, šo noteikumu 18.2.1., 18.2.2., 18.2.3., 18.2.5. un 18.2.6. apakšpunktā minētajās atbalstāmajās darbībās jaunietim ir tiesības pabeigt iesaisti attiecīgajā pasākumā. Attiecībā uz jauniešu atbilstības pārbaudi šo noteikumu 3.2.1.3. un 3.2.1.4. apakšpunktā noteiktajiem iesaistes kritērijiem Valsts izglītības attīstības aģentūra sadarbojas ar Valsts ieņēmumu dienestu un Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūru, lai pārbaudītu katra jaunieša nodarbinātības statusu uz iesaistes brīdi pasākumā;
38.7.
šo noteikumu 3.2. apakšpunktā noteiktais ierobežojums attiecībā uz nodarbinātu jauniešu iesaisti pasākumā "Sākotnējās profesionālās izglītības programmu īstenošana Jauniešu garantijas ietvaros" neattiecina uz šo noteikumu 3.2.2. apakšpunktā minētajiem ieslodzījuma vietās esošiem jauniešiem, kas šo noteikumu 18.2.3. apakšpunktā minētajā atbalstāmajā darbībā iesaistījušies līdz 2015. gada 1. jūnijam. Minētos jauniešus projektā uzskaita atsevišķi papildus šo noteikumu 5. punktā minētajiem sasniedzamajiem uzraudzības rādītājiem un finansē šo noteikumu 41. punktā noteiktajā kārtībā;
38.8.
šo noteikumu 3.2.1.3. un 3.2.1.4. apakšpunktā minētos jauniešus projektā uzskaita atbilstoši šo noteikumu 5.2.1.4. un 5.2.2.14. apakšpunktā minētajiem sasniedzamajiem uzraudzības rādītājiem.
(Grozīts ar MK 13.10.2015. noteikumiem Nr. 587; MK 16.07.2019. noteikumiem Nr. 355; MK 11.08.2020. noteikumiem Nr. 508; MK 11.01.2022. noteikumiem Nr. 12)
39.
Profesionālās izglītības iestādes un koledžas šo noteikumu 18.2.1. apakšpunktā minētā atbalsta īstenošanā ievēro šādus nosacījumus:
39.1.
(svītrots ar MK 13.10.2015. noteikumiem Nr. 587);
39.2.
ja, organizējot uzņemšanu, izglītojamo skaits profesionālās izglītības programmas grupā ir mazāks par 16 audzēkņiem, profesionālās izglītības iestāde vai koledža ar tās dibinātāja saskaņojumu, ja to pieļauj izglītības programmas specifika, izskata iespēju grupas apvienot vai veidot grupas ar mazāku izglītojamo skaitu (ne mazāk kā 10 izglītojamie), bet, ja tas nav iespējams, grupu neveido un par to informē Valsts izglītības attīstības aģentūru;
39.3.
ja, organizējot uzņemšanu, izglītojamo skaits profesionālās izglītības programmas grupā ir lielāks par 32 audzēkņiem, profesionālās izglītības iestāde vai koledža ar tās dibinātāja saskaņojumu veido papildu grupu un par to informē Valsts izglītības attīstības aģentūru;
39.3.1
ja profesionālās izglītības programmu īstenošanas gaitā izglītojamo skaits vienā grupā ir kļuvis mazāks nekā šo noteikumu 39.2. apakšpunktā noteiktais minimālais izglītojamo skaits, grupas apvieno vai, ja tas nav iespējams, profesionālo izglītības programmas īstenošanu nodrošina grupai ar mazāku izglītojamo skaitu;
39.4.
nodrošina šo noteikumu 38.1. apakšpunktā minētajā sadarbības līgumā noteikto pušu tiesību ievērošanu, kā arī pienākumu un citu ar projekta īstenošanu saistītu nosacījumu izpildi;
39.5.
patstāvīgi veic ar izglītības programmas īstenošanu saistītus iepirkumus;
39.6.
projekta ietvaros veic ar izglītības programmas īstenošanu saistītus maksājumus;
39.7.
nodrošina atsevišķu projekta finanšu līdzekļu grāmatvedības uzskaiti, tai skaitā mērķstipendiju un stipendiju izmaksu izglītojamiem atbilstoši Valsts izglītības attīstības aģentūras izstrādātajai mērķstipendiju un stipendiju piešķiršanas kārtībai;
39.8.
sagatavo informāciju par mērķstipendijas un stipendiju fonda izlietojumu un iesniedz to Valsts izglītības attīstības aģentūrā;
39.9.
savā tīmekļa vietnē ievieto aktuālo informāciju par uzņemšanu sākotnējās profesionālās izglītības programmās otrā un trešā profesionālās kvalifikācijas līmeņa ieguvei viena vai pusotra mācību gada laikā.
(Grozīts ar MK 13.10.2015. noteikumiem Nr. 587; MK 11.08.2020. noteikumiem Nr. 508)
39.1
Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra, uzsākot mērķa grupas iesaisti šo noteikumu 18.2.11., 18.2.12., 18.2.13., 18.2.14., 18.2.15., 18.2.16., 18.2.17. un 18.2.18. apakšpunktā minētajās darbībās, izvērtē katra jaunieša atbilstību iesaistes kritērijiem. Atbilstības pārbaudē Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra iegūst datus no Izglītības un zinātnes ministrijas pārziņā esošās Valsts izglītības informācijas sistēmas, sadarbojas ar Valsts ieņēmumu dienestu,  lai pārbaudītu katra jaunieša nodarbinātības statusu iesaistes brīdī, kā arī, ja nepieciešams, iegūst papildu informāciju no sadarbības partneriem. Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra nodrošina datu apmaiņu ar Nodarbinātības valsts aģentūru, lai mērķa grupai sniegtais atbalsts nepārklātos ar šo noteikumu 28.1 punktā minētajiem atbalsta pasākumiem.
(MK 11.01.2022. noteikumu Nr. 12 redakcijā)
39.2
Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra, īstenojot pasākumu "Sākotnējās profesionālās izglītības programmu īstenošana Jauniešu garantijas ietvaros", izvēlas pakalpojuma sniedzējus saskaņā ar normatīvajiem aktiem publisko iepirkumu jomā, īstenojot atklātu, pārredzamu, nediskriminējošu un konkurenci nodrošinošu procedūru.
40.
Īstenojot projektus, finansējuma saņēmēji:
40.1.
(Svītrots)
40.2.
šajā gadījumā – Nodarbinātības valsts aģentūra pēc vadošās iestādes pieprasījuma nodrošina datus par pasākuma dalībniekiem nodarbinātībā un pašnodarbinātībā vienu gadu un divus gadus pēc pasākuma beigām;
40.3.
(Svītrots)
40.4.
atbilstoši normatīvajiem aktiem, kas nosaka Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda projektu pārbaužu veikšanas kārtību 2014.–2020. gada plānošanas periodā, un maksājuma pieprasījuma veidlapā noteiktajiem datiem uzkrāj informāciju par projekta ietvaros atbalstu saņēmušajām personām;
40.5.
nodrošina informācijas un publicitātes pasākumus, kas noteikti Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 17. decembra Regulā (EK) Nr. 1303/2013, ar ko paredz kopīgus noteikumus par Eiropas Reģionālās attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu, Kohēzijas fondu, Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai un Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fondu un vispārīgus noteikumus par Eiropas Reģionālās attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu, Kohēzijas fondu un Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fondu un atceļ Padomes Regulu (EK) Nr. 1083/2006, un normatīvajos aktos, kas nosaka kārtību, kādā Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda ieviešanā 2014.–2020. gada plānošanas periodā nodrošināma komunikācijas un vizuālās identitātes prasību ievērošana;
40.6.
ne retāk kā reizi trijos mēnešos savā tīmekļa vietnē ievieto aktuālu informāciju par projektu īstenošanu;
40.7.
nodibina civildienesta vai darba tiesiskās attiecības ar projekta īstenošanas un vadības personālu un, paredzot tam atlīdzības izmaksas, nodrošina, ka personāls tiek piesaistīts uz normālu vai nepilnu darba laiku (tai skaitā atlīdzībai piemērojot daļlaika attiecināmības principu). Ja personāla atlīdzībai piemēro daļlaika attiecināmības principu, veic personāla darba laika uzskaiti par nostrādāto laiku un veiktajām funkcijām;
40.7.1
ja projekta īstenošanas vai vadības personāls ir iesaistīts Valsts izglītības attīstības aģentūras īstenotajā darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 8.4.1. specifiskā atbalsta mērķa "Pilnveidot nodarbināto personu profesionālo kompetenci" projektā un tā pienākumi ir vienādi ar pasākumā "Sākotnējās profesionālās izglītības programmu īstenošana Jauniešu garantijas ietvaros" paredzētajiem, finansējuma saņēmējs nodrošina mērķa grupas proporcijas pārskatīšanu ne retāk kā vienu reizi ceturksnī;
40.8.
atbilstoši normatīvajiem aktiem, kas nosaka kārtību, kādā Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda vadībā iesaistītās institūcijas nodrošina šo fondu ieviešanu 2014.–2020. gada plānošanas periodā, izdara grozījumus projektā;
40.9.
nodrošina ar projekta īstenošanu saistītā finansējuma uzskaiti, tai skaitā šo noteikumu 22.3.2. un 22.6.2. apakšpunktā minētā privātā līdzfinansējuma uzskaiti. Privāto līdzfinansējumu, kas pārsniedz šo noteikumu 8. punktā noteikto privātā līdzfinansējuma minimālo apmēru, uzskaita pasākuma "Aktīvās darba tirgus politikas pasākumu īstenošana jauniešu bezdarbnieku nodarbinātības veicināšanai" projektā kā tiešās attiecināmās izmaksas un atbilstoši normatīvajos aktos, kas nosaka Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda projektu pārbaužu veikšanas kārtību 2014.–2020. gada plānošanas periodā, un maksājuma pieprasījuma veidlapā noteiktajam iekļauj maksājuma pieprasījumā pilnā apmērā;
40.10.
šajā gadījumā – Valsts izglītības attīstības aģentūra, lai nodrošinātu informācijas apmaiņu un datu uzkrāšanu, ar Nodarbinātības valsts aģentūru slēdz starpresoru vienošanos par datu uzkrāšanu Nodarbinātības valsts aģentūras datubāzē, datu apmaiņu un informācijas koordinēšanu;
40.11.
uzkrāj datus par šāda horizontālā principa "Vienlīdzīgas iespējas" horizontālā rādītāja sasniegšanu – "Specifiskus pakalpojumus saņēmušās personas ar invaliditāti (darba vietu pielāgošana, ergoterapeita, surdotulka un atbalsta personas pakalpojumi, specializētā transporta pakalpojumi);
40.12.
nodrošina, lai maksājumu pieprasījumos iekļautā informācija par šo noteikumu 41. punktā minētajām izmaksām tiktu nodalīta atsevišķi;
40.13.
uzkrāj un reizi gadā iesniedz sadarbības iestādē apkopotus datus par Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 17. decembra Regulas (ES) Nr. 1304/2013 par Eiropas Sociālo fondu un ar ko atceļ Padomes Regulu (EK) Nr. 1081/2006 (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 2013. gada 20. decembris, Nr. L 347/470) 1. pielikumā ietvertajiem rezultātu rādītājiem:
40.13.1.
kopējiem tūlītējiem rezultātu rādītājiem:
40.13.1.1.
neaktīvie dalībnieki, kas sākuši darba meklējumus pēc aiziešanas;
40.13.1.2.
izglītībā/apmācībā iesaistītie dalībnieki pēc aiziešanas;
40.13.1.3.
kvalifikāciju ieguvušie dalībnieki pēc aiziešanas (pēc dalības apmācībās);
40.13.1.4.
nodarbinātībā iesaistītie dalībnieki, tostarp pašnodarbinātie, pēc aiziešanas;
40.13.1.5.
nelabvēlīgā situācijā esoši dalībnieki, kas pēc aiziešanas sākuši darba meklējumus, iesaistījušies izglītībā/apmācībā, kvalifikācijas ieguvē, nodarbinātībā, tostarp pašnodarbinātie;
40.13.2.
kopējiem ilgtermiņa rezultātu rādītājiem:
40.13.2.1.
nodarbinātībā iesaistītie dalībnieki, tostarp pašnodarbinātie, sešus mēnešus pēc aiziešanas;
40.13.2.2.
dalībnieki labākā darba tirgus situācijā sešus mēnešus pēc aiziešanas;
40.13.2.3.
nodarbinātībā iesaistītie nelabvēlīgā situācijā esošie dalībnieki, tostarp pašnodarbinātie, sešus mēnešus pēc aiziešanas.
(Grozīts ar MK 13.10.2015. noteikumiem Nr. 587; MK 05.01.2016. noteikumiem Nr. 6; MK 15.07.2016. noteikumiem Nr. 463; MK 28.02.2017. noteikumiem Nr. 118; MK 13.03.2018. noteikumiem Nr. 158; MK 16.07.2019. noteikumiem Nr. 355)
40.1
Finansējuma saņēmēji šo noteikumu 40.13. apakšpunktā minētos datus iegūst no Nodarbinātības valsts aģentūras pārziņā esošās Bezdarbnieku uzskaites un reģistrēto vakanču informācijas sistēmas vai no dalībnieku aptaujas datiem.
(MK 05.01.2016. noteikumu Nr. 6 redakcijā)
41.
Izmaksas, kas radušās šo noteikumu 18.1.10., 18.1.11., 18.2.4., 22.8., 22.9., 22.13., 34.2. un 38.7. apakšpunktā minētajā gadījumā, kā arī šo noteikumu 22.10. un 22.12. apakšpunktā minētās izmaksas šo noteikumu 3.2.1.3. un 3.2.1.4. apakšpunktā minētajai mērķa grupai uzskaita kā tiešo attiecināmo finansējumu un finansē no šo noteikumu 8. punktā minētajiem plānotajiem Eiropas Sociālā fonda līdzekļiem un valsts budžeta līdzfinansējuma. Minēto izmaksu maksimālais attiecināmais Eiropas Sociālā fonda finansējuma apmērs nepārsniedz 85,43 procentus no šo izmaksu kopējā apmēra. Minēto izmaksu apmērs ir 7 020 579 euro, tai skaitā Eiropas Sociālā fonda finansējums – 5 997 541 euro un valsts budžeta līdzfinansējums – 1 023 038 euro, un to var izlietot:
41.1.
pasākumam "Aktīvās darba tirgus politikas pasākumu īstenošana jauniešu bezdarbnieku nodarbinātības veicināšanai" 200 330 euro apmērā;
41.2.
pasākumam "Sākotnējās profesionālās izglītības programmu īstenošana Jauniešu garantijas ietvaros" 6 820 249 euro apmērā.
(MK 11.08.2020. noteikumu Nr. 508 redakcijā)
41.1
Pasākumiem pieejamo finansējumu, ko veido starpība starp šo noteikumu 8. un 41. punktā minēto finansējumu, ne mazāk kā 66 469 329 euro apmērā, tai skaitā Eiropas Savienības budžeta speciālo piešķīrumu Jauniešu nodarbinātības iniciatīvas finansēšanai – 29 010 639 euro, Eiropas Sociālā fonda finansējumu – 31 809 837 euro, valsts budžeta līdzfinansējumu – 826 754 euro un privāto līdzfinansējumu – ne mazāk kā 4 822 099 euro, var izlietot:
41.11.
pasākumam "Aktīvās darba tirgus politikas pasākumu īstenošana jauniešu bezdarbnieku nodarbinātības veicināšanai" ne mazāk kā 36 414 184 euro apmērā;
41.12.
pasākumam "Sākotnējās profesionālās izglītības programmu īstenošana Jauniešu garantijas ietvaros" 30 055 145 euro apmērā.
(MK 11.08.2020. noteikumu Nr. 508 redakcijā)
41.2
Šo noteikumu 41.1 punktā minēto izmaksu maksimālais attiecināmais Eiropas Savienības budžeta speciālais piešķīrums Jauniešu nodarbinātības iniciatīvas finansēšanai nepārsniedz 43,65 procentus no šo noteikumu 41.1 punktā minētā specifiskajam atbalstam pieejamā kopējā attiecināmā finansējuma un 47,06 procentus no šo noteikumu 41.1 punktā minētā specifiskajam atbalstam pieejamā publiskā attiecināmā finansējuma, maksimālais attiecināmais Eiropas Sociālā fonda finansējuma apmērs nepārsniedz 47,86 procentus no šo noteikumu 41.1 punktā minētā specifiskajam atbalstam pieejamā kopējā attiecināmā finansējuma un 51,60 procentus no šo noteikumu 41.1 punktā minētā specifiskajam atbalstam pieejamā publiskā attiecināmā finansējuma (bet nepārsniedzot specifiskajam atbalstam pieejamo šo noteikumu 41.1 punktā minēto Eiropas Savienības budžeta speciālā piešķīruma Jauniešu nodarbinātības iniciatīvas finansēšanai un Eiropas Sociālā fonda finansējuma maksimālo apmēru).
41.21.
(Svītrots)
41.22.
(Svītrots)
42.
Pasākumā "Sākotnējās profesionālās izglītības programmu īstenošana Jauniešu garantijas ietvaros" vienas vienības izmaksu attiecināšana un apmaksa finansējuma saņēmējam balstās uz faktiski notikušajām darbībām. Finansējuma saņēmēja pienākums ir nodrošināt atbalstāmo darbību rezultātu apliecinošus dokumentus (piemēram, rīkojumus, protokolus), kuri pamato, ka ir īstenotas noteiktas darbības un iegūts plānotais rezultāts.
43.
Finansējuma saņēmēji pasākumu īstenošanā var turpināt pildīt arī pirms 2014. gada 1. janvāra noslēgtos līgumus, ja nepieciešams, veicot tajos nebūtiskus grozījumus un papildinot tos ar atsauci, ka attiecīgo atbalsta pasākumu finansē arī pasākumu projekta ietvaros, kā arī veicot citus tehniskus nebūtiskus grozījumus Publisko iepirkumu likuma izpratnē, kas nepieciešami attiecīgo atbalstāmo darbību īstenošanai.
44.
Pakalpojuma (uzņēmuma) līgumos, kurus Nodarbinātības valsts aģentūra slēdz šo noteikumu 18.1.2., 18.1.3., 18.1.6. un 18.1.8. apakšpunktā minēto atbalstāmo darbību īstenošanai, Nodarbinātības valsts aģentūra var paredzēt avansa maksājumus ne vairāk kā 50 procentu apmērā no attiecīgā pakalpojuma (uzņēmuma) līguma summas. Minētā prasība attiecas arī uz līgumiem, kas noslēgti pirms 2014. gada 2. janvāra par to līguma summu, ko finansē pasākuma "Aktīvās darba tirgus politikas pasākumu īstenošana jauniešu bezdarbnieku nodarbinātības veicināšanai" ietvaros no 2014. gada 2. janvāra.
45.
Sadarbības iestādei ir tiesības vienpusēji atkāpties no vienošanās par projekta īstenošanu jebkurā no šādiem gadījumiem:
45.1.
finansējuma saņēmējs nepilda noteikumus, ko nosaka vienošanās par projekta īstenošanu, tai skaitā projekta īstenošana nenotiek atbilstoši projektā noteiktajiem termiņiem vai ir iestājušies citi apstākļi, kas negatīvi ietekmē vai var ietekmēt pasākumu iznākuma rādītāju vai uzraudzības rādītāju sasniegšanu;
45.2.
citos gadījumos, ko nosaka vienošanās par projekta īstenošanu.
46.
Pasākumu projektus īsteno šādos termiņos:
46.1.
pasākuma "Aktīvās darba tirgus politikas pasākumu īstenošana jauniešu bezdarbnieku nodarbinātības veicināšanai" projektu – no 2014. gada 2. janvāra līdz 2023. gada 31. decembrim;
46.2.
pasākuma "Sākotnējās profesionālās izglītības programmu īstenošana Jauniešu garantijas ietvaros" projektu – no 2014. gada 1. jūnija līdz 2023. gada 31. decembrim.
(Grozīts ar MK 29.08.2017. noteikumiem Nr. 510)
47.
Pasākumu projektu īstenošanas vieta ir Latvijas Republikas teritorija.
V.Ar valsts atbalsta saņemšanu saistītie nosacījumi
48.
Finanšu atbalstu, ko Nodarbinātības valsts aģentūra dotācijas veidā piešķir saimnieciskās darbības veicējam, šo noteikumu 18.1.4., 18.1.7. un 18.1.8. apakšpunktā minēto atbalstāmo darbību ietvaros un atbalstu izmaksām, kas saistītas ar iekārtu un aprīkojuma iegādi, kā arī tehnisko palīglīdzekļu izgatavošanu un iegādi šo noteikumu 22.2.1.3. apakšpunktā minētās mācību vietas pielāgošanai, sniedz saskaņā ar Komisijas 2013. gada 18. decembra Regulu (ES) Nr. 1407/2013 par Līguma par Eiropas Savienības darbību 107. un 108. panta piemērošanu de minimis atbalstam (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 2013. gada 24. decembris, Nr. L 352) (turpmāk – Komisijas regula Nr. 1407/2013), Komisijas 2014. gada 27. jūnija Regulu (EK) Nr. 717/2014 par Līguma par Eiropas Savienības darbību 107. un 108. panta piemērošanu de minimis atbalstam zvejniecības un akvakultūras nozarē (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 2014. gada 28. jūnijs, Nr. L 190) (turpmāk – Komisijas regula Nr. 717/2014) attiecībā uz zivsaimniecības uzņēmumiem, kas darbojas saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 11. decembra Regulu (ES) Nr. 1379/2013 par zvejas un akvakultūras produktu tirgu kopīgo organizāciju un ar ko groza Padomes Regulas (EK) Nr. 1184/2006 un (EK) Nr. 1224/2009 un atceļ Padomes Regulu (EK) Nr. 104/2000 (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 2013. gada 28. decembris, Nr. L 354) (turpmāk – Eiropas Parlamenta un Padomes regula Nr. 1379/2013), vai Komisijas 2013. gada 18. decembra Regulu (ES) Nr. 1408/2013 par Līguma par Eiropas Savienības darbību 107. un 108. panta piemērošanu de minimis atbalstam lauksaimniecības nozarē (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 2013. gada 24. decembris, Nr. L 352) (turpmāk – Komisijas regula Nr. 1408/2013).
(Grozīts ar MK 13.10.2015. noteikumiem Nr. 587)
49.
Pieņemot lēmumu par de minimis atbalsta piešķiršanu, ko Nodarbinātības valsts aģentūra dotācijas veidā piešķir saimnieciskās darbības veicējam šo noteikumu 18.1.4., 18.1.7. un 18.1.8. apakšpunktā minēto atbalstāmo darbību ietvaros, un atbalstu izmaksām, kas saistītas ar iekārtu un aprīkojuma iegādi, kā arī tehnisko palīglīdzekļu izgatavošanu un iegādi šo noteikumu 22.2.1.3. apakšpunktā minētās mācību vietas pielāgošanai, ievēro šādus nosacījumus:
49.1.
de minimis atbalstu piešķir, ievērojot Komisijas regulas Nr. 1407/2013 1. panta 1. punktā, Komisijas regulas Nr. 717/2014 1. panta 1. punktā un Komisijas regulas Nr. 1408/2013 1. panta 1. punktā minētos nozaru un darbības ierobežojumus;
49.2.
pirms finanšu atbalsta piešķiršanas Nodarbinātības valsts aģentūra pārbauda, vai saimnieciskās darbības veicējam paredzamais finanšu atbalsts nepalielina attiecīgajā fiskālajā gadā, kā arī iepriekšējos divos fiskālajos gados saņemtā de minimis atbalsta kopējo apmēru līdz līmenim, kas pārsniedz Komisijas regulas Nr. 1407/2013 3. panta 2. punktā, Komisijas regulas Nr. 717/2014 3. panta 2. punktā (saimnieciskās darbības veicējiem, kuri darbojas zvejniecības un akvakultūras nozarē saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes regulu Nr. 1379/2013) vai Komisijas regulas Nr. 1408/2013 3. panta 2. punktā (saimnieciskās darbības veicējiem, kuri nodarbojas ar lauksaimniecības produktu primāro ražošanu) noteikto maksimālo de minimis atbalsta apmēru. Izvērtējot finanšu atbalsta apmēru, jāvērtē saņemtais de minimis atbalsts viena vienota uzņēmuma līmenī. Viens vienots uzņēmums ir tāds uzņēmums, kas atbilst Komisijas regulas Nr. 1407/2013 2. panta 2. punktā, Komisijas regulas Nr. 1408/2013 2. panta 2. punktā vai Komisijas regulas Nr. 717/2014 2. panta 2. punktā minētajiem kritērijiem;
49.3.
finanšu atbalstu nepiešķir, ja, sniedzot finanšu atbalstu saskaņā ar Komisijas regulu Nr. 1407/2013, Komisijas regulu Nr. 717/2014 vai Komisijas regulu Nr. 1408/2013, saimnieciskās darbības veicējam ar tiesas spriedumu ir pasludināts maksātnespējas process, ar tiesas spriedumu tiek īstenots tiesiskās aizsardzības process vai ar tiesas lēmumu tiek īstenots ārpustiesas tiesiskās aizsardzības process, ir uzsākta bankrota procedūra, piemērota sanācija vai mierizlīgums, tā saimnieciskā darbība ir izbeigta vai tas atbilst normatīvajos aktos maksātnespējas jomā noteiktiem kritērijiem, lai tam pēc kreditoru pieprasījuma piemērotu maksātnespējas procedūru;
49.4.
(svītrots ar MK 13.03.2018. noteikumiem Nr. 158).
(Grozīts ar MK 13.10.2015. noteikumiem Nr. 587; MK 05.01.2016. noteikumiem Nr. 6)
50.
Finanšu atbalsta uzskaiti veic saskaņā ar normatīvajiem aktiem par de minimis atbalsta uzskaites un piešķiršanas kārtību un de minimis atbalsta uzskaites veidlapu paraugiem. Atbalsta saņēmējs (saimnieciskās darbības veicējs) dokumentus par piešķirto atbalstu glabā 10 fiskālos gadus no atbalsta piešķiršanas dienas. Atbalsta sniedzējs (finansējuma saņēmējs) datus par de minimis atbalsta shēmu glabā 10 fiskālos gadus, sākot no dienas, kad saskaņā ar šo shēmu piešķirts pēdējais individuālais atbalsts.
(MK 11.01.2022. noteikumu Nr. 12 redakcijā)
50.1
Saimnieciskās darbības veicējs, kuram piemēro de minimis atbalstu saskaņā ar Komisijas regulu Nr. 1407/2013 un kurš darbojas arī nozarēs, kas minētas Komisijas regulas Nr. 1407/2013 1. panta 1. punkta "a", "b" vai "c" apakšpunktā, nodrošina šo nozaru darbību vai izmaksu nodalīšanu.
(MK 13.03.2018. noteikumu Nr. 158 redakcijā)
51.
Lēmumu par atbalsta piešķiršanu saskaņā ar Komisijas regulu Nr. 1407/2013, Komisijas regulu Nr. 717/2014 un Komisijas regulu Nr. 1408/2013 var pieņemt līdz šo regulu darbības termiņa beigām.
(MK 11.01.2022. noteikumu Nr. 12 redakcijā)
51.1
Ja ir pārkāptas Komisijas regulas Nr. 1407/2013, Komisijas regulas Nr. 717/2014 vai Komisijas regulas Nr. 1408/2013 prasības, atbalsta saņēmējam ir pienākums atmaksāt Nodarbinātības valsts aģentūrai visu šo noteikumu 18.1.4., 18.1.7. un 18.1.8. apakšpunktā minēto atbalstāmo darbību ietvaros saņemto de minimis atbalstu, kas piešķirts saskaņā ar attiecīgo regulu, kopā ar procentiem, ko publicē Eiropas Komisija saskaņā ar Komisijas 2004. gada 21. aprīļa Regulas (EK) Nr. 794/2004, ar ko īsteno Padomes Regulu (ES) 2015/1589, ar ko nosaka sīki izstrādātus noteikumus Līguma par Eiropas Savienības darbību 108. panta piemērošanai (turpmāk – Komisijas regula Nr. 794/2004), 10. pantu, tiem pieskaitot 100 bāzes punktus, no dienas, kad de minimis atbalsts tika izmaksāts saimnieciskās darbības veicējam, līdz tā atgūšanas dienai, ievērojot Komisijas regulas Nr. 794/2004 11. pantā noteikto procentu likmes piemērošanas metodi.
(MK 11.08.2020. noteikumu Nr. 508 redakcijā)
VI.Noslēguma jautājumi
52.
Šo noteikumu 20. punktā minēto izmaksu pozīciju ietvaros virsstundas un ierobežojumi attiecībā uz pabalstu un kompensāciju, no kā neaprēķina ienākuma nodokli un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, prēmiju, materiālās stimulēšanas un naudas balvu plānošanu ir attiecināmi līdz 2014. gada 31. decembrim.
53.
Šo noteikumu 22.8., 22.12., 22.13. un 22.19. apakšpunktā minētās izmaksas ir attiecināmas ar šo noteikumu spēkā stāšanās dienu.
54.
Ja līgums par šo noteikumu 18.1.7. apakšpunktā minētās atbalstāmās darbības īstenošanu ir noslēgts pirms šo noteikumu spēkā stāšanās, piemēro Ministru kabineta 2013. gada 17. decembra sēdē apstiprinātajā informatīvajā ziņojumā "Par Eiropas Savienības fondu darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 7.2.1. specifiskā atbalsta mērķa "Veicināt nodarbinātībā, izglītībā vai apmācībās neiesaistītu jauniešu nodarbinātību Jauniešu garantijas ietvaros" 1. un 2. kārtas īstenošanu" un Ministru kabineta 2014. gada 20. maija sēdē apstiprinātajā informatīvajā ziņojumā "Par nepieciešamajām izmaiņām Eiropas Savienības fondu darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 7.2.1. specifiskā atbalsta mērķa "Veicināt nodarbinātībā, izglītībā vai apmācībās neiesaistītu jauniešu nodarbinātību Jauniešu garantijas ietvaros" 1. un 2. kārtas īstenošanas nosacījumos un Jauniešu garantijas īstenošanā Latvijā 2014.–2018. gadā" noteiktos jauniešu iesaistes un izmaksu attiecināmības nosacījumus.
55.
Ja šo noteikumu 18.1.2., 18.1.3., 18.1.4. un 18.1.7. apakšpunktā minētajās atbalstāmajās darbībās līgums par asistenta pakalpojumu nodrošināšanu noslēgts pirms šo noteikumu spēkā stāšanās, piemēro Ministru kabineta 2013. gada 17. decembra sēdē apstiprinātajā informatīvajā ziņojumā "Par Eiropas Savienības fondu darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 7.2.1. specifiskā atbalsta mērķa "Veicināt nodarbinātībā, izglītībā vai apmācībās neiesaistītu jauniešu nodarbinātību Jauniešu garantijas ietvaros" 1. un 2. kārtas īstenošanu" un Ministru kabineta 2014. gada 20. maija sēdē apstiprinātajā informatīvajā ziņojumā "Par nepieciešamajām izmaiņām Eiropas Savienības fondu darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 7.2.1. specifiskā atbalsta mērķa "Veicināt nodarbinātībā, izglītībā vai apmācībās neiesaistītu jauniešu nodarbinātību Jauniešu garantijas ietvaros" 1. un 2. kārtas īstenošanas nosacījumos un Jauniešu garantijas īstenošanā Latvijā 2014.–2018. gadā" noteikto asistentu piesaistes kārtību un izmaksu attiecināmības nosacījumus.
56.
Šo noteikumu 23. punktā minēto netiešo izmaksu nemainīgo likmi pasākumu projektu ieviešanā piemēro ar 2015. gada 1. septembri.
57.
Līdz netiešo izmaksu nemainīgās likmes noteikšanai finansējuma saņēmēji netiešās attiecināmās izmaksas paredz kā faktiskās attiecināmās izmaksas, piemērojot Ministru kabineta 2013. gada 17. decembra sēdē apstiprinātajā informatīvajā ziņojumā "Par Eiropas Savienības fondu darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 7.2.1. specifiskā atbalsta mērķa "Veicināt nodarbinātībā, izglītībā vai apmācībās neiesaistītu jauniešu nodarbinātību Jauniešu garantijas ietvaros" 1. un 2. kārtas īstenošanu" un Ministru kabineta 2014. gada 20. maija sēdē apstiprinātajā informatīvajā ziņojumā "Par nepieciešamajām izmaiņām Eiropas Savienības fondu darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 7.2.1. specifiskā atbalsta mērķa "Veicināt nodarbinātībā, izglītībā vai apmācībās neiesaistītu jauniešu nodarbinātību Jauniešu garantijas ietvaros" 1. un 2. kārtas īstenošanas nosacījumos un Jauniešu garantijas īstenošanā Latvijā 2014.–2018. gadā" aprakstīto izmaksu plānošanas kārtību (izņemot šo noteikumu 52. un 53. punktā noteikto), un to apmērs kopā nepārsniedz septiņus procentus no projekta kopējām attiecināmajām tiešajām izmaksām.
58.
Līdz pasākumu projektu apstiprināšanai, lai nodrošinātu projektu ieviešanas uzraudzību, piemēro Ministru kabineta 2013. gada 17. decembra sēdē apstiprinātajā informatīvajā ziņojumā "Par Eiropas Savienības fondu darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 7.2.1. specifiskā atbalsta mērķa "Veicināt nodarbinātībā, izglītībā vai apmācībās neiesaistītu jauniešu nodarbinātību Jauniešu garantijas ietvaros" 1. un 2. kārtas īstenošanu" un Ministru kabineta 2014. gada 20. maija sēdē apstiprinātajā informatīvajā ziņojumā "Par nepieciešamajām izmaiņām Eiropas Savienības fondu darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 7.2.1. specifiskā atbalsta mērķa "Veicināt nodarbinātībā, izglītībā vai apmācībās neiesaistītu jauniešu nodarbinātību Jauniešu garantijas ietvaros" 1. un 2. kārtas īstenošanas nosacījumos un Jauniešu garantijas īstenošanā Latvijā 2014.–2018. gadā" aprakstīto projektu ieviešanas uzraudzības un kontroles kārtību.
59.
Izmaksas šo noteikumu 3.2.1.3. un 3.2.1.4. apakšpunktā minētās mērķa grupas iesaistei pasākumos un izmaksas šo noteikumu 38.7. apakšpunktā minētajā gadījumā ir attiecināmas no 2014. gada 1. janvāra.
(MK 13.10.2015. noteikumu Nr. 587 redakcijā)
60.
Šo noteikumu 22.2.3. apakšpunktā minētās izmaksas ir attiecināmas no dienas, kad uzsākta šo noteikumu 18.1.2. apakšpunktā minētās atbalstāmās darbības īstenošana.
(MK 05.01.2016. noteikumu Nr. 6 redakcijā)
61.
Šo noteikumu 20. un 22.1 punktā un 40.7.1 apakšpunktā minētos nosacījumus mērķa grupas proporcijas noteikšanai Valsts izglītības attīstības aģentūra piemēro no dienas, kad šo noteikumu 3.2.1.3. un 3.2.1.4. mērķa grupu iesaista Valsts izglītības attīstības aģentūras īstenotajā darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 8.4.1. specifiskā atbalsta mērķa "Pilnveidot nodarbināto personu profesionālo kompetenci" projektā.
(MK 13.03.2018. noteikumu Nr. 158 redakcijā)
62.
Ar 2022. gada 1. janvāri šo noteikumu 40. punktā minētās prasības finansējuma saņēmējiem projekta īstenošanā par pasākumu "Sākotnējās profesionālās izglītības programmu īstenošana Jauniešu garantijas ietvaros" nodrošina šo noteikumu 12.3. apakšpunktā minētais finansējuma saņēmējs.
(MK 11.01.2022. noteikumu Nr. 12 redakcijā)
63.
Valsts izglītības attīstības aģentūra atbilstoši kompetencei uzņemas atbildību par projekta "Sākotnējās profesionālās izglītības programmu īstenošana Jauniešu garantijas ietvaros" īstenošanu laikposmā no 2014. gada 1. jūnija līdz 2021. gada 31. decembrim un Eiropas Savienības fondu vadībā iesaistītajām institūcijām (vadošajai iestādei, atbildīgajai iestādei, sadarbības iestādei, revīzijas iestādei un sertifikācijas iestādei) par šo laikposmu nodrošina pieeju tās pārziņā esošo visu ar minētā projekta īstenošanu saistīto dokumentu oriģināliem un grāmatvedības sistēmai, tostarp saistībā ar maksājuma pieprasījuma un to pamatojošo dokumentu pārbaudi, kā arī rādītāju sasniegšanas uzraudzību.
(MK 11.01.2022. noteikumu Nr. 12 redakcijā)