Rīkojuma projekts

Ministru kabineta rīkojums Nr. 971
Rīgā 2021. gada 21. decembrī (prot. Nr. 81 19. §)
21-TA-469
Par nekustamā īpašuma Vidzemes ielā 20, Daugavpilī, valstij piederošo 3/8 domājamo daļu atsavināšanu
1.
Saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4. panta pirmo un otro daļu un 5. panta pirmo daļu atļaut valsts akciju sabiedrībai "Valsts nekustamie īpašumi" pārdot izsolē, ievērojot Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 14. panta nosacījumus, valstij piederošās 3/8 domājamās daļas no nekustamā īpašuma (nekustamā īpašuma kadastra Nr. 0500 508 2001) – dzīvojamās mājas (būves kadastra apzīmējums 0500 008 2001 001) un sešām palīgēkām (būvju kadastra apzīmējumi 0500 008 2001 002, 0500 008 2001 003, 0500 008 2001 006, 0500 008 2001 009, 0500 008 2001 010 un 0500 008 2001 011) – Vidzemes ielā 20, Daugavpilī (turpmāk – nekustamā īpašuma daļa), kas ierakstītas zemesgrāmatā uz valsts vārda Finanšu ministrijas personā.
2.
Pircējs par nekustamā īpašuma daļu maksā euro.
3.
Finanšu ministrijai nodot pircējam nekustamā īpašuma daļu 30 dienu laikā no pirkuma līguma noslēgšanas dienas, sastādot attiecīgu pieņemšanas un nodošanas aktu.
Ministru prezidents A. K. Kariņš
Finanšu ministrs J. Reirs