Rīkojuma projekts

Ministru kabineta rīkojums Nr. 34
Rīgā 2022. gada 18. janvārī (prot. Nr. 3 48. §)
21-TA-448
Par valsts nekustamo īpašumu Dobeles novadā nodošanu Aizsardzības ministrijas valdījumā
1.
Zemkopības ministrijai nodot Aizsardzības ministrijas valdījumā šādus valsts nekustamos īpašumus, kas ierakstīti zemesgrāmatā uz valsts vārda Zemkopības ministrijas personā:
1.1.
valsts nekustamo īpašumu "Poligons" (nekustamā īpašuma kadastra Nr. 4684 002 0092) – zemes vienību (zemes vienības kadastra apzīmējums 4684 002 0038) 35,72 ha platībā  – Penkules pagastā, Dobeles novadā;
1.2.
valsts nekustamo īpašumu "Poligons" (nekustamā īpašuma kadastra Nr. 4680 005 0113) – zemes vienību (zemes vienības kadastra apzīmējums 4680 005 0088) 37,25 ha platībā – Naudītes pagastā, Dobeles novadā.
2.
Aizsardzības ministrijai pārņemt no Zemkopības ministrijas šā rīkojuma 1. punktā minētos valsts nekustamos īpašumus un normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā nostiprināt zemesgrāmatā īpašuma tiesības uz valsts vārda Aizsardzības ministrijas personā.
Ministru prezidents A. K. Kariņš
Ministru prezidenta biedrs, aizsardzības ministrs A. Pabriks