MK sēdes protokollēmuma projekts

24-TA-338
Rīkojuma projekts "Par nekustamā īpašuma "Šlēkstītes" Codes pagastā, Bauskas novadā, daļas pirkšanu projekta "Eiropas standarta platuma 1435 mm dzelzceļa līnijas izbūve "Rail Baltica" koridorā caur Igauniju, Latviju un Lietuvu" īstenošanai"
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
3.
Satiksmes ministrijai pirkt nekustamā īpašuma "Šlēkstītes" (nekustamā īpašuma kadastra Nr. 4052 005 0061) daļu - zemes vienību (kadastra apzīmējums 4052 005 0187) 0,59 ha platībā un zemes vienību (kadastra apzīmējums 4052 005 0188) 0,7374 ha platībā - Codes pagastā, Bauskas novadā, atbilstoši noteiktajai atlīdzībai 17 654,42 EUR.