Noteikumu (grozījumu) projekts

Ministru kabineta noteikumi Nr. 191
Rīgā 2024. gada 26. martā (prot. Nr. 13 21. §)
23-TA-3257
Grozījumi Ministru kabineta 2007. gada 15. maija noteikumos Nr. 325 "Darba aizsardzības prasības saskarē ar ķīmiskajām vielām darba vietās"
Izdoti saskaņā ar Darba aizsardzības likuma 25.panta 11.punktu un Ķīmisko vielu likuma 16.pantu
1.
Izdarīt Ministru kabineta 2007. gada 15. maija noteikumos Nr. 325 "Darba aizsardzības prasības saskarē ar ķīmiskajām vielām darba vietās" (Latvijas Vēstnesis, 2007, 80. nr.; 2011, 19. nr.; 2015, 69. nr.; 2018, 137. nr.; 2020, 7. nr.; 2021, 37. nr.) šādus grozījumus:
1.1.
izteikt 2.3. apakšpunktu šādā redakcijā:
"2.3. kam ir noteikta aroda ekspozīcijas robežvērtība (AER) – tāda ķīmisko vielu un maisījumu koncentrācija darba vides gaisā, kas visā nodarbinātā dzīves laikā neizraisa saslimšanu un veselības traucējumus, kuri konstatējami ar mūsdienu izmeklēšanas metodēm, ja attiecīgās ķīmiskās vielas un maisījumi iedarbojas uz nodarbināto ne ilgāk par astoņām stundām darba dienā vai ne ilgāk par 40 stundām nedēļā (1. pielikums);";
1.2.
izteikt 5. punktu šādā redakcijā:
"5. Labklājības ministrija sadarbībā ar standartizācijas tehnisko komiteju iesniedz nacionālajai standartizācijas institūcijai publicēšanai tās tīmekļvietnē to standartu sarakstu, kurus var piemērot šo noteikumu prasību izpildei.";
1.3.
svītrot 6. punktu;
1.4.
izteikt VIII nodaļas nosaukumu šādā redakcijā:
"VIII. Noslēguma jautājums";
1.5.
svītrot 57. punktu;
1.6.
svītrot 58. punktu;
1.7.
svītrot 59. punktu;
1.8.
svītrot 60. punktu;
1.9.
svītrot 61. punktu;
1.10.
izteikt 1. pielikumu jaunā redakcijā (1. pielikums);
1.11.
svītrot 2. pielikumu;
1.12.
izteikt 3. pielikumu jaunā redakcijā (2. pielikums).
2.
Noteikumi stājas spēkā 2024. gada 5. aprīlī.
Ministru prezidente E. Siliņa
Labklājības ministrs U. Augulis
Labklājības ministrijas iesniegtajā redakcijā
1.
pielikums
Ministru kabineta
2024. gada 26. marta
noteikumiem Nr.
191
Labklājības ministrijas iesniegtajā redakcijā
2.
pielikums
Ministru kabineta
2024. gada 26. marta
noteikumiem Nr.
191

"3. pielikums

Ministru kabineta

2007.gada 15.maija

noteikumiem Nr. 325


Bioloģiskās ekspozīcijas rādītāji


1. Bioloģiskais ekspozīcijas rādītāji (BER) organiskiem šķīdinātājiem (toluols, stirols, ksiloli, 2-butanons, acetons, propān-2-ols) nosaka to metabolītus un šādas ķīmiskās vielas:

1.1. toluolam BER asinīs ir 600 µg/L (paraugi ņemti uzreiz, beidzoties iedarbībai), urīnā 75 µg/L, paraugi iegūti maiņas beigās. Toluola metabolītam o-krezolam (pēc hidrolīzes) BER urīnā ir 1,5 mg/L. Paraugus iegūst ekspozīcijas beigās vai maiņas beigās. Ilgstošas iedarbības novērtēšanai paraugus iegūst maiņas beigās pēc vairākām iepriekšējām maiņām;

1.2. stirolam BER asinīs ir 0,55 mg/L (paraugi ņemti maiņas beigās). Stirola metabolītiem - mandeļskābei kopā ar fenilglioksiskābi BER urīnā ir 600 mg/g kreatinīna. Paraugus iegūst ekspozīcijas beigās vai maiņas beigās. Ilgstošas iedarbības novērtēšanai paraugus iegūst maiņas beigās pēc vairākām iepriekšējām maiņām;

1.3. ksiloliem (visi izomēri) nosaka metilhipūr-(tolūr)skābi (visi izomēri) urīnā. BER ir 2000 mg/L. Urīna paraugi iegūti ekspozīcijas beigās vai maiņas beigās;

1.4. 2-butanonam (sinonīms: metiletilketons) BER urīnā 2 mg/L. Urīna paraugi iegūti ekspozīcijas beigās vai maiņas beigās;

1.5. acetonam BER urīnā 80 mg/L. Urīna paraugi iegūti ekspozīcijas beigās vai maiņas beigās;

1.6. propān-2-olam (sinonīms: izopropanols) nosaka acetonu: BER asinīs 25 mg/L, BER urīnā 25 mg/L. Asins un urīna paraugi iegūti ekspozīcijas beigās vai maiņas beigās.

2. Fenolam BER urīnā 120 mg fenols pēc hidrolīzes /g kreatinīna, urīna paraugi iegūti maiņas beigās.

3. Fosfororganiskiem savienojumiem nosaka holinesterāzes aktivitāti eritrocītos, BER 70 % no bāzes līmeņa.

4. Anilīnam BER urīnā ir 0,2 mg anilīna/L (pēc hidrolīzes, urīna paraugi iegūti maiņas beigās).

5. Alumīnijam BER urīnā ir 50 μg/g kreatinīna, ilgstošas iedarbības novērtēšanai paraugus iegūst maiņas beigās pēc vairākām iepriekšējām maiņām.

6. Kobaltam BER asinīs 7 μg/L, urīnā 130 nmol/L. Urīna un asins paraugi iegūti ekspozīcijas beigās vai maiņas beigās. Ilgstošas iedarbības novērtēšanai paraugus iegūst darba nedēļas beigās pēc vairākām iepriekšējām maiņām. References koncentrācija aroda neeksponētai populācijai urīnā 25 nmol/L, asinīs 0,8 μg/L.

7. Vanādijam BER urīnā 600 nmol/L. Urīna paraugi iegūti ekspozīcijas beigās vai maiņas beigās. Ilgstošas iedarbības novērtēšanai paraugus iegūst darba nedēļas beigās pēc vairākām iepriekšējām maiņām. References koncentrācija aroda neeksponētai populācijai urīnā < 7 nmol/L."