Noteikumu konsolidētā versija

23-TA-1399
Eiropas Savienības Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna 1. komponentes "Klimata pārmaiņas un vides ilgtspēja" 1.1. reformu un investīciju virziena "Emisiju samazināšana transporta sektorā" 1.1.1.r. reformas "Rīgas metropoles areāla transporta sistēmas zaļināšana" 1.1.1.1.i. investīcijas "Konkurētspējīgs dzelzceļa pasažieru transports kopējā Rīgas pilsētas sabiedriskā transporta sistēmā" 1.1.1.1.i.2. un 1.1.1.1.i.3. saistīto pasākumu īstenošanas noteikumi
Izdoti saskaņā ar Likuma par budžetu un finanšu vadību 19.3 panta  pirmo un otro daļu
I.Vispārīgie jautājumi
1.
Noteikumi nosaka kārtību, kādā īsteno un uzrauga Eiropas Savienības  Atveseļošanas un noturības mehānisma (turpmāk – Atveseļošanas fonds) plāna 1. komponentes "Klimata pārmaiņas un vides ilgtspēja"1.1. reformu un investīciju virziena "Emisiju samazināšana transporta sektorā" 1.1.1.r. reformas "Rīgas metropoles areāla transporta sistēmas zaļināšana" (turpmāk – reforma) 1.1.1.1.i. investīcijas "Konkurētspējīgs dzelzceļa pasažieru transports kopējā Rīgas pilsētas sabiedriskā transporta sistēmā"" 1.1.1.1.i.2. un 1.1.1.1.i.3. saistītos pasākumus (turpmāk – investīcija), tai skaitā:
1.1.
investīcijas mērķi un mērķa grupu;
1.2.
investīcijai pieejamo finansējumu un sasniedzamos rādītājus;
1.3.
investīcijas ieviešanā iesaistītās institūcijas, to pienākumus un atbildību;
1.4.
prasības finansējuma saņēmējam;
1.5.
atbalstāmo darbību un izmaksu attiecināmību nosacījumus.
2.
Investīcijas mērķis ir uzlabot valsts bezemisiju publiskās lietošanas dzelzceļa infrastruktūru, modernizējot dzelzceļa elektrificēto tīklu līnijās Rīga–Zemitāni un Rīga–Priedaine un attīstot līniju Zasulauks–Bolderāja, lai veicinātu iedzīvotāju pārvietošanās paradumu maiņu un samazinātu sabiedriskā transporta negatīvo ietekmi uz vidi.
3.
Investīcijas mērķa grupa ir satiksmes dalībnieki un iedzīvotāji.
4.
Investīcijas ietvaros ir sasniedzami šādi rādītāji:
4.1.
līdz 2026. gada 31. martam sasniedzamais mērķis: izveidoto elektrificēto dzelzceļa līniju un modernizēto esošo dzelzceļa līniju garums pasažieru pārvadāšanai  – 70 km;
4.2.
līdz 2023. gada 31. decembrim sasniedzamais uzraudzības rādītājs: parakstīti visi iepirkuma līgumi par to kopējo dzelzceļa posmu garumu, kas izveidojami vai atjaunojami saskaņā ar 1.1.1.1.i. investīciju.
5.
Investīcijai pieejamais Atveseļošanas fonda finansējums ir 72 700 000 euro, kas tiek sniegts granta veidā, sasniedzot investīcijas mērķi 100 % apmērā.
6.
Investīcijas izdevumu attiecināmības termiņš ir 2026. gada 31. marts.
7.
Finansējuma saņēmējs ir valsts akciju sabiedrība "Latvijas dzelzceļš", kas investīcijas ietvaros īsteno projektu un atbilstoši Ministru kabineta 2021. gada 7. septembra noteikumiem Nr. 621 "Eiropas Savienības Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna īstenošanas un uzraudzības kārtība" (turpmāk – noteikumi Nr. 621) saņem Atveseļošanas fonda finansējumu.
8.
Satiksmes ministrija kā nozares ministrija ir atbildīga par investīcijas īstenošanu.
9.
Centrālā finanšu un līgumu aģentūra (turpmāk – aģentūra) slēdz  līgumu par projekta īstenošanu ar finansējuma saņēmēju  (turpmāk – līgums) un piešķir investīcijas atbalstu saskaņā ar šajos noteikumos minētajiem nosacījumiem.
10.
Aģentūra atbilstoši noteikumiem Nr. 621 nodrošina investīcijas īstenošanas uzraudzību.
11.
II.Atbalstāmās darbības un attiecināmās izmaksas
12.
Investīcijas ietvaros atbalstāmas šādas darbības:
12.1.
bezemisiju dzelzceļa infrastruktūras uzlabošana;
12.2.
dzelzceļa elektrifikācija un ar to saistītās darbības.
13.
Šo noteikumu 12. punktā minētās atbalstāmās darbības ietver šādas attiecināmo izmaksu pozīcijas:
13.1.
projekta iesniegumu pamatojošās dokumentācijas sagatavošanas izmaksas, tai skaitā izmaksu un ieguvumu analīzes izstrādes izmaksas un tehniski ekonomiskā pamatojuma izstrādes izmaksas;
13.2.
būvprojekta, būvdarbu ieceres dokumentācijas, būvprojekta minimālā sastāvā, apliecinājumu kartes vai paskaidrojuma raksta izstrāde visām projektā paredzētajām darbībām un ar to saistīto būvekspertīžu, izpētes, slēdzienu un ekspertīzes izmaksas, ja to veikšana ir priekšnosacījums būvprojekta, būvdarbu ieceres dokumentācijas vai būvprojekta minimālā sastāvā izstrādei;
13.3.
būvuzraudzības, kā arī apvienotās būvprojekta izstrādes un būvdarbu veikšanas procesa neatkarīgas uzraudzības pakalpojuma izmaksas, autoruzraudzības izmaksas un normatīvajos aktos noteiktās attiecīgo būvspeciālistu obligātās apdrošināšanas izmaksas;
13.4.
dzelzceļa infrastruktūras būvniecības, pārbūves  un atjaunošanas izmaksas:
13.4.1.
elektrotīkla izbūves, pārbūves un nomaiņas izmaksas, nodrošinot priekšnosacījumus migrācijai uz 25 kV elektrifikācijas sistēmu;
13.4.2.
elektrificēto līniju kopgaruma palielināšanas izmaksas, elektrificēto sliežu ceļu posmu izbūves un staciju sliežu ceļu plānu uzlabojumu izmaksas;
13.5.
telekomunikāciju līniju un sistēmu būvniecība, vidēja sprieguma un augstsprieguma līniju kabeļu un krustojumu rekonstrukcija un nomaiņa;
13.6.
esošo vilcienu kustības sistēmu un signalizācijas sistēmu rekonstrukcija;
13.7.
dzelzceļa pārvadu un tiltu pārbūve, kontakttīkla būvniecība vai rekonstrukcija;
13.8.
staciju pārbūves izmaksas, tai skaitā sliežu ceļu plāna uzlabojumu, pasažieru platformu pārbūves, pasažieru apkalpošanas infrastruktūras un drošu divlīmeņu šķērsojumu un piekļuves platformām izbūves izmaksas;
13.9.
ar obligāto ugunsdrošības un citu drošības prasību ievērošanu saistītās izmaksas;
13.10.
obligāto vides aizsardzības prasību nodrošināšanai paredzēto pasākumu izmaksas, ciktāl to paredz normatīvie akti vides aizsardzības jomā, tostarp ietekmes uz vidi novērtējuma izmaksas;
13.11.
vides un informācijas piekļūstamības nodrošināšanas izmaksas atbilstoši būvprojekta risinājumam;
13.12.
izmaksas, kas saistītas ar Atveseļošanas fonda vizuālās identitātes obligāto prasību nodrošināšanu un komunikācijas pasākumiem;
13.13.
neatkarīga revidenta vai iekšējā auditora piesaistes izmaksas, lai apliecinātu izmaksu pamatotību un mērķa sasniegšanu;
13.14.
zemes iegādes izmaksas, ja zemes iegāde ir tieši nepieciešama projektā paredzētās būvniecības īstenošanai.
14.
Šo noteikumu 13.13. apakšpunktā minētās izmaksas ietver finansējuma saņēmēja iekšējā auditora vai neatkarīga revidenta atzinumu (turpmāk – revidenta atzinums) par projekta darbību, mērķu sasniegšanu, maksājumu pieprasījumu izmaksu pamatotību, interešu konflikta, korupcijas un krāpšanas novēršanas nosacījumu ievērošanu projektā un dubultā finansējuma riska novēršanu. Finansējuma saņēmējs  finanšu izlietojuma atbilstības uzraudzībai iesniedz revidenta atzinumu.
15.
Pievienotās vērtības nodokļa izmaksas šo noteikumu 13. punktā minētajām izmaksu pozīcijām nav attiecināmas no Atveseļošanas fonda finansējuma. Pievienotās vērtības nodokļa izmaksas finansējuma saņēmējs sedz no privātajiem finanšu līdzekļiem.
16.
Projekta ietvaros radušās izmaksas var uzskatīt par attiecināmām finansēšanai no Atveseļošanas fonda, ja darbības līguma noslēgšanas brīdī nav pabeigtas, atbilst šo noteikumu 12. punktā noteiktajām atbalstāmajām darbībām un šo noteikumu 13. punktā noteiktajām attiecināmo izmaksu pozīcijām un ir radušās, sākot ar 2020. gada 1. februāri.
III.Investīcijas ieviešanas nosacījumi
17.
Investīcijas ietvaros īstenotais projekts, tai skaitā īstenotās atbalstāmās darbības, ir sasaistītas un veicina šo noteikumu 2. punktā minētās investīcijas mērķa sasniegšanu.
18.
Finansējuma saņēmējs nodrošina, ka projekts un atbalstāmās darbības tiek īstenotas saskaņā ar regulas Nr. 2021/241 2. panta 6. punktu, ievērojot principa "nenodarīt būtisku kaitējumu" prasības:
18.1.
ar bezemisiju dzelzceļa infrastruktūras attīstību saistītās infrastruktūras pielāgošana un izveide neizraisa tūlītēju vai nākotnē iespējamu negatīvu klimata ietekmi uz  projektu, cilvēkiem, dabu vai aktīviem (tai skaitā infrastruktūru), kā arī nerada negatīvu ietekmi uz pielāgošanos klimata pārmaiņu mērķu sasniegšanai;
18.2.
jau projektēšanas stadijā tiek ņemti vērā ar klimata pārmaiņām saistītie riski un tiek noteikti arī ar būvniecību, uzturēšanu un ekspluatāciju saistītie riski;
18.3.
dzelzceļa infrastruktūras uzlabojumi ietver dzelzceļa tīkla elektrifikācijas sistēmas uzlabošanu, nodrošinot priekšnosacījumus migrācijai no 3.3 kV sistēmas uz 25 kV sistēmu.
19.
Atbalstu finansējuma saņēmējam nesniedz, ja tas ir kādā no Eiropas Parlamenta un Padomes 2018. gada 18. jūlija Regulas (ES, Euratom) Nr. 2018/1046 par finanšu noteikumiem, ko piemēro Savienības vispārējam budžetam, ar kuru groza Regulas (ES) Nr. 1296/2013, (ES) Nr. 1301/2013, (ES) Nr. 1303/2013, (ES) Nr. 1304/2013, (ES) Nr. 1309/2013, (ES) Nr. 1316/2013, (ES) Nr. 223/2014, (ES) Nr. 283/2014 un Lēmumu Nr.541/2014/ES un atceļ Regulu (ES, Euratom) Nr. 966/2012 (turpmāk – regula Nr. 2018/1046), 136. pantā "Izslēgšanas kritēriji un lēmumi par izslēgšanu" noteiktajām izslēgšanas situācijām.
20.
Finansējuma saņēmējs projekta īstenošanai nepieciešamo informāciju iesniedz Kohēzijas politikas fondu vadības informācijas sistēmā (turpmāk – Vadības informācijas sistēma).
21.
Satiksmes ministrija 10 darbdienu laikā pēc šo noteikumu stāšanās spēkā nosūta finansējuma saņēmējam uzaicinājumu iesniegt projekta iesniegumu Satiksmes ministrijas noteiktajā termiņā un šo noteikumu 20. punktā noteiktajā kārtībā.
22.
Finansējuma saņēmējs pēc šo noteikumu 21. punktā minētā uzaicinājuma saņemšanas iesniedz projekta iesniegumu atbilstoši šo noteikumu 20. punktā noteiktajai kārtībai, pievienojot projekta iesniegumam izmaksu un ieguvumu analīzi un apliecinājumu, ka finansējuma saņēmējs neatrodas  šo noteikumu 19. punktā noteiktajās izslēgšanas situācijās.
23.
Satiksmes ministrija pēc finansējuma saņēmēja projekta iesnieguma saņemšanas organizē iesniegtā projekta pārbaudi atbilstoši šiem noteikumiem un, ja nepieciešams, lūdz finansējuma saņēmēju papildināt un precizēt iesniegto informāciju, nosakot termiņus precizējumu un papildinājumu iesniegšanai. Finansējuma saņēmējs precizējumus var veikt, līdz projekta iesniegums atbilst visām izvirzītajām prasībām.
24.
Projekta iesnieguma pārbaudes ietvaros Satiksmes ministrija lūdz aģentūrai sniegt tās rīcībā esošo informāciju, ka:
24.1.
finansējuma saņēmējs neatrodas regulas Nr. 2018/1046 136. pantā "Izslēgšanas kritēriji un lēmumi par izslēgšanu" noteiktajās izslēgšanas situācijās;
24.2.
finansējuma saņēmējam Latvijas Republikā nav nodokļu  un nodevu parādu, tai skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu, kas kopsummā pārsniedz 150 euro.
25.
Ja projekta iesniegums atbilst šajos noteikumos noteiktajiem nosacījumiem un uz finansējuma saņēmēju nav attiecināms neviens no šo noteikumu 24. punktā minētajiem izslēgšanas kritērijiem, Satiksmes ministrija informē aģentūru par atļauju uzsākt šo noteikumu 9. punktā minētā līguma slēgšanas procesu.
26.
Šo noteikumu 9. punktā minētajā līgumā par investīcijas īstenošanu tiek iekļauta vismaz šāda informācija:
26.1.
projekta īstenošanas termiņi, sasniedzamais mērķis un uzraudzības rādītājs;
26.2.
atbildības sadalījums starp aģentūru un finansējuma saņēmēju, tai skaitā pušu pienākumi un tiesības;
26.3.
investīcijas īstenošanai nepieciešamais finansējums un korektīvo darbību veikšanas nosacījumi;
26.4.
avansa, starpposma un noslēguma maksājumu saņemšanas nosacījumi, tai skaitā avansa un starpposma maksājumu apjoms un to izmaksāšanas kārtība un termiņi, kādā jāsasniedz projekta mērķis, izmantojot saņemto avansu;
26.5.
plānoto iepirkumu plāns un tā iesniegšanas, precizēšanas un grozījumu veikšanas kārtība;
26.6.
uzraudzības un pārbaužu veikšanas kārtība;
26.7.
finansējuma saņēmēja sagatavots un pilnībā aizpildīts projekta iesniegums;
26.8.
informācija un dokumentu kopums, kas apliecinās šo noteikumu 4. punktā minētā investīcijas mērķa un uzraudzības rādītāja sasniegšanu;
26.9.
ar projekta īstenošanu saistīto dokumentu glabāšanas termiņi;
26.10.
finansējuma saņēmēja apliecinājums, ka projekta atbalstāmās darbības un izmaksas netiek finansētas vai līdzfinansētas, kā arī tās nav plānots finansēt vai līdzfinansēt no citiem valsts un ārvalstu finanšu atbalsta instrumentiem;
26.11.
Vadības informācijas sistēmā ievadāmo datu apjoms, datu ievades regularitāte, atbildības sadalījums un šo noteikumu 4. punktā minēto rādītāju sasniegšanu pamatojošo dokumentu augšupielādes apjoms un regularitāte.
27.
Finansējuma saņēmējam ir pienākums pēc līguma noslēgšanas šo noteikumu 20. punktā noteiktajā kārtībā iesniegt:
27.1.
plānoto maksājuma pieprasījumu iesniegšanas grafiku, kurā norāda maksājumu pieprasījumu veidu (avansa maksājums, starpposma maksājums un noslēguma maksājums), maksājuma apmēru un pieprasīšanas laiku;
27.2.
iepirkumu plānu par visiem investīcijas ieviešanai plānotajiem iepirkumiem, kuru rīkošanai paredzēts piemērot Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likumu.
28.
Kārtību, kādā investīcijas ietvaros tiek veikti maksājumi finansējuma saņēmējam, un nosacījumus maksājuma dokumentu pārbaudēm nosaka šo noteikumu 9. punktā minētajā līgumā, tai skaitā ņemot vērā šādus nosacījumus:
28.1.
līgumā var paredzēt avansa maksājumu, starpposma maksājumus un noslēguma maksājumu. Avansa maksājumu paredz ne vairāk kā 30 % apmērā no šo noteikumu 5. punktā minētajām investīcijas izmaksām, pamatojoties uz investīcijas ietvaros veiktajiem izdevumiem, tai skaitā  maksājumiem saskaņā ar pakalpojumu, preču piegādes vai būvdarbu līgumiem. Finansējuma saņēmējam avanss ir jāapgūst sešu mēnešu laikā saimnieciskā gada ietvaros, iesniedzot starpposma maksājumu piešķirtās avansa summas apmērā;
28.2.
finansējuma saņēmējs var saņemt vairākus avansa maksājumus, paredzot, ka nākamo avansu var saņemt pēc tam, kad iepriekšējais avanss ir pilnībā apgūts;
28.3.
kopējais piešķirtā avansa un starpposma maksājumu apmērs nevar pārsniegt 90 % no šo noteikumu 5. punktā minētajām kopējām investīcijas izmaksām;
28.4.
noslēguma maksājumu par atlikušo finansējuma daļu var veikt tikai pēc revidenta atzinuma, kas tiek iesniegts kopā ar noslēguma maksājuma pieprasījumu.
29.
Aģentūra piešķir atbalstu un veic uzraudzību atbilstoši noteikumiem Nr. 621, tai skaitā:
29.1.
uzrauga, kā finansējuma saņēmējs ievēro līgumā noteiktās prasības. Ja aģentūra konstatē, ka minētās prasības netiek ievērotas, tā pret finansējuma saņēmēju veic attiecīgas korektīvās darbības;
29.2.
veic maksājumus finansējuma saņēmējam šo noteikumu 9. punktā minētajā līgumā noteiktajā kārtībā, ievērojot šādus nosacījumus:
29.2.1.
veicot maksājumus, kontrolē investīcijai pieejamo finansējumu, nepieļaujot investīcijas īstenošanai noteiktās summas pārsniegšanu;
29.2.2.
investīcijas ietvaros sagatavo valsts budžeta pieprasījumus atbilstoši Likumam par budžetu un finanšu vadību;
29.3.
veic pamatojošās dokumentācijas pārbaudes;  
29.4.
izlases veidā veic pārbaudes par interešu konfliktu, krāpšanu un korupciju, kā arī dubultā finansējuma riska novēršanas pārbaudes, pārbaudes projekta īstenošanas vietā, projekta ieviešanas progresa un sasniegto rādītāju pārbaudes un datu ticamības pārbaudes atbilstoši noteikumu Nr. 621 9. punktam;
29.5.
veic izmaksāto līdzekļu atgūšanu 100 % apmērā no šo noteikumu 5. punktā minētajām kopējām investīcijas izmaksām, ja veiktajās pārbaudēs tiek konstatēts interešu konflikts, krāpšana un korupcija vai dubultais finansējums.
30.
Finansējuma saņēmēja pienākums ir īstenot projektu atbilstoši noteikumiem Nr. 621 un nodrošināt investīcijas ietvaros piešķirtā finansējuma izlietošanu atbilstoši līguma nosacījumiem, tai skaitā:
30.1.
nodrošināt, ka projekts, tai skaitā īstenotās atbalstāmās darbības, ir sasaistē un veicina reformas sasniegšanu, ņemot vērā šo noteikumu 17. punktu;
30.2.
nodrošināt investīcijas mērķa sasniegšanu 100 % apmērā laika grafikā noteiktajā termiņā saskaņā ar šo noteikumu 4. punktu, kā arī  nodrošināt piekļuvi ar projekta īstenošanu saistītajai informācijai un spēt to uzrādīt Eiropas Komisijas un Latvijas Republikas Atveseļošanas un noturības mehānisma finansēšanas nolīgumā minētajām iestādēm un revīzijas iestādei;
30.3.
nodrošināt, ka projekta ietvaros darbības tiek īstenotas, ievērojot šo noteikumu 20. punktā minētos nosacījumus;
30.4.
nodrošināt informācijas un publicitātes pasākumus saskaņā ar regulas Nr. 2021/241 34. pantu un Eiropas Komisijas un Latvijas Republikas Atveseļošanas un noturības mehānisma finansēšanas nolīguma 10. pantu;
30.5.
nodrošināt datu ievadi Vadības informācijas sistēmā progresa pusgada ziņojuma un maksājuma pieprasījuma informācijas sagatavošanai atbilstoši regulas Nr. 2021/241 22. un 27. pantam;
30.6.
saskaņā ar līgumu noteiktā kārtībā atmaksāt investīcijas īstenošanas ietvaros piešķirto finansējumu, ja tas nav izlietots atbilstoši līgumā noteiktajiem nosacījumiem un termiņiem;
30.7.
nodrošināt, ka infrastruktūras objekts, kurā paredzēts veikt investīcijas, atrodas finansējuma saņēmēja īpašumā vai finansējuma saņēmējs ir saskaņojis būvniecības ieceri ar zemesgabala īpašnieku atbilstoši Būvniecības likumam;
30.8.
nodrošināt projekta rezultātu ilgtspēju piecus gadus pēc projekta pabeigšanas;
30.9.
nodrošināt korupcijas un krāpšanas novēršanas nosacījumu ievērošanu, kā arī interešu konflikta un dubultā finansējuma riska novēršanu;
30.10.
sniegt Eiropas Komisijas un Latvijas Republikas Atveseļošanas un noturības mehānisma finansēšanas nolīgumā minētajām iestādēm un revīzijas iestādei visu nepieciešamo informāciju  saistībā ar projekta īstenošanu un projekta mērķu sasniegšanu, nodrošināt datu un informācijas pieejamību, kā arī nodrošināt savlaicīgu datu ievadi un uzkrāšanu Vadības informācijas sistēmā par projektu.
31.
Investīcijas ietvaros projektu īsteno saskaņā ar līgumu, bet ne ilgāk kā līdz 2026. gada 31. martam.
32.
Finansējuma saņēmējs līdz 2024. gada 30. janvārim iesniedz Vadības informācijas sistēmā šo noteikumu 4.2. apakšpunktā minētā uzraudzības rādītāja sasniegšanu pamatojošo projekta dokumentāciju.
33.
Finansējuma saņēmējs līdz 2026. gada 30. jūnijam iesniedz Vadības informācijas sistēmā projekta mērķa sasniegšanu pamatojošo projekta noslēguma dokumentāciju, revidenta atzinumu, kas apliecina izmaksu pamatotību un  mērķa sasniegšanu, tai skaitā:
33.1.
apliecinājumu par izbūvētās un pārbūvētās dzelzceļa infrastruktūras nodošanu ekspluatācijā un investīcijas projekta mērķu un rādītāju sasniegšanu;
33.2.
pakalpojumu un piegādes līgumus un to izdevumus pamatojošo dokumentāciju;
33.3.
rēķinus un citus veiktos maksājumus apliecinošos  dokumentus;
33.4.
pieņemšanas un nodošanas aktus;
33.5.
bankas garantijas vai apdrošināšanas polises, ja attiecināms;
33.6.
citus pamatojošos dokumentus, kas apliecina projekta mērķu un rādītāju sasniegšanu.
34.
Aģentūra līdz 2026. gada 31. augustam veic projekta noslēguma dokumentācijas pārbaudi un izmaksā noslēguma maksājumu finansējuma saņēmējam.
35.
Finansējuma saņēmējs nodrošina, ka pēc projekta īstenošanas projekta ietvaros radītā infrastruktūra ir vienlīdzīgi un bez diskriminācijas pieejama visiem potenciālajiem lietotājiem un par piekļuvi šai infrastruktūrai tiek noteikta adekvāta samaksa.
36.
Finansējuma saņēmējs nodrošina projektā plānoto darbu sasaisti, sinerģiju un demarkāciju ar citu atbalsta instrumentu investīcijām, dubultfinansējuma riska mazināšanai.
37.
Finansējuma saņēmējs glabā investīcijas īstenošanas dokumentāciju vismaz piecus gadus pēc noslēguma maksājuma veikšanas dalībvalstij un nodrošina, ka dokumentācija ir pieejama Atveseļošanas fonda investīciju administrēšanā iesaistītajām institūcijām.
38.
Aģentūrai investīcijas ietvaros ir tiesības vienpusēji atkāpties no līguma jebkurā no šādiem gadījumiem:
38.1.
finansējuma saņēmējs nepilda līgumu, tai skaitā netiek ievēroti projektā noteiktie termiņi vai ir iestājušies citi apstākļi, kas negatīvi ietekmē vai var ietekmēt investīcijas  mērķa vai noteikto rādītāju sasniegšanu;
38.2.
finansējuma saņēmējs projekta īstenošanas laikā apzināti ir sniedzis nepatiesu informāciju;
38.3.
citos gadījumos, ko paredz līgums.