MK sēdes protokollēmuma projekts

21-TA-619
Rīkojuma projekts "Par Ministru kabineta 2020. gada 2. jūlija rīkojuma Nr. 370 "Par valsts nekustamā īpašuma Rindzelē, Zentenes pagastā, Tukuma novadā, daļas nodošanu bezatlīdzības lietošanā sabiedriskā labuma organizācijai - biedrībai "Neatkarība Balt."" atzīšanu par spēku zaudējušu"
1. Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2. Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.