MK sēdes protokollēmuma projekts

24-TA-262
Informatīvais ziņojums "Informatīvais ziņojums “Par papildu valsts budžeta saistību uzņemšanos “Eiropas Savienības jauno zinātnieku konkursa” atbalstīšanai un īstenošanai Latvijā 2025. gadā”"
1.
Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2.
Atļaut Izglītības un zinātnes ministrijai 2024.-2025.gadā uzņemties jaunas valsts budžeta ilgtermiņa saistības Eiropas Savienības jauno zinātnieku konkursa Latvijā sagatavošanai un īstenošanai. Konkursa sagatavošanas un īstenošanas kopējās izmaksas ir 1 250 554 euro, tai skaitā Eiropas Komisijas finansējums 1 000 000 euro apmērā un valsts budžeta līdzfinansējums 250 554 euro apmērā.
3.
Lai nodrošinātu šī protokollēmuma 2.punktā minēto valsts budžeta līdzfinansējumu, Izglītības un zinātnes ministrijai normatīvajos aktos noteiktā kārtībā iesniegt Finanšu ministrijā valsts budžeta līdzekļu pārdales pieprasījumu no budžeta resora "74. Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums" 80.00.00 programmas "Nesadalītais finansējums Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanai" uz Izglītības un zinātnes ministrijas budžeta apakšprogrammu 70.12.00 “Eiropas Kopienas programmu projektu īstenošana”.