Likumprojekts (grozījumi)

PAZIŅOJUMS. Nākamā kārtējā Valsts sekretāru sanāksme plānota š.g. 14.decembrī.
Būsim pateicīgi, ja veltīsiet līdz 10 minūtēm Jūsu laika, lai piedalītos aptaujā par TAP portālu. Jūsu viedoklis ir nozīmīgs, lai uzlabotu TAP portāla funkcionalitāti. Lai uzsāktu aptauju, spiediet ŠEIT . Aptauja ir anonīma, un dati tiks izmantoti tikai apkopotā veidā. Aptauju iespējams aizpildīt līdz 7. decembrim. Paldies!
23-TA-949
Grozījumi Meža likumā
Izdarīt Meža likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 2000, 8. nr.; 2003, 8. nr.; 2005, 5., 10. nr.; 2006, 7. nr.; 2007, 3., 14. nr.; 2008, 24. nr.; Latvijas Vēstnesis, 2010, 76., 106., 205. nr.; 2011, 173. nr.; 2013, 31., 119., 232. nr.; 2015, 34. nr.; 2017, 128., 156. nr.; 2020, 29. nr.; 2021, 84.B, 160.A nr.) šādus grozījumus:
1.
Izteikt 27. un 28. pantu šādā redakcijā:
"27. pants
(1) Valsts meža dienests, pamatojoties uz šā likuma 29.1 pantā minētā monitoringa rezultātiem, šā likuma 28. panta 2. punktā noteiktajā kārtībā ar lēmumu nosaka meža kaitēkļu masveida savairošanās vai slimību izplatīšanās situāciju un tās ierobežošanai var noteikt pienākumu šā likuma 26. pantā minētajām personām:
1) pārtraukt vai atlikt koku ciršanu, izņemot ciršanu meža kaitēkļu masveida savairošanās vai slimību izplatīšanās seku likvidēšanai;
2) īstenot pasākumus, lai apkarotu kaitēkļus un slimības vai ierobežotu to izplatīšanos; 
3) iznīcināt slimību inficēto vai kaitēkļu invadēto meža reproduktīvo materiālu.
(2) Šā panta pirmajā daļā minēto lēmumu Valsts meža dienests paziņo ar publikāciju oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis", un lēmums ir izpildāms ar tā spēkā stāšanās brīdi.
(3) Konstatējot karantīnas organismu, rīkojas saskaņā ar normatīvajiem aktiem augu karantīnas jomā.
28. pants
Ministru kabinets izdod meža aizsardzības noteikumus, nosakot:
1) meža aizsardzības pasākumus, to izpildes kārtību un termiņus;
2) meža kaitēkļu masveida savairošanās un slimību izplatīšanās situācijas noteikšanas un atcelšanas kārtību;
3) kārtību, kādā kontrolējama meža sanitārā stāvokļa prasību ievērošana."
2.
Aizstāt 44. panta ceturtās daļas 2. punktā vārdus "likumā "Par pašvaldībām"" ar vārdiem "Pašvaldību likumā".
3.
Izslēgt 51. panta trīspadsmito daļu.
4.
Izslēgt 52. panta otrajā daļā vārdu "trīspadsmitajā".
5.
Papildināt pārejas noteikumus ar 37. punktu šādā redakcijā:
"37. Ministru kabinets līdz 2023. gada 15. jūlijam izdod šā likuma 28. pantā minētos noteikumus. Līdz attiecīgo Ministru kabineta noteikumu spēkā stāšanās dienai ir piemērojami Ministru kabineta 2012. gada 18. decembra noteikumi Nr. 947 "Noteikumi par meža aizsardzības pasākumiem un ārkārtējās situācijas izsludināšanu mežā", ciktāl tie nav pretrunā ar šo likumu."
Likums stājas spēkā 2023. gada 1. jūlijā.
Zemkopības ministrs D. Šmits