MK sēdes protokollēmuma projekts

23-TA-1997
Rīkojuma projekts "Par valsts kustamās mantas nodošanu bez atlīdzības Ukrainai"
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
3.
Ar valsts kustamās mantas transportēšanu saistītos izdevumus segt Iekšlietu ministrijai piešķirto valsts budžeta līdzekļu ietvaros. Ja nepieciešams, Iekšlietu ministrijai iesniegt Finanšu ministrijā priekšlikumus izdevumu pārdalei starp Iekšlietu ministrijas budžeta programmām, apakšprogrammām, pasākumiem un izdevumu kodiem atbilstoši ekonomiskajām kategorijām.
4.
Noteikt, ka attiecīgas valsts kustamās mantas iegādi (atjaunošanu) veic Valsts robežsardze atbilstoši faktiskajām izmaksām, kas nepārsniedz 217 600 euro, un tas tiek finansēts 2024. gadā no budžeta resora "74. Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums" programmas 18.00.00 "Finansējums valsts drošības stiprināšanas pasākumiem".
5.
Pieņemt zināšanai, ka izdevumi attiecīgas valsts kustamās mantas iegādei (atjaunošanai) Iekšlietu ministrijā 2024. gadā ir uzskatāmi par vienreizējo pasākumu likuma "Par valsts budžetu 2023. gadam un budžeta ietvaru 2023., 2024. un 2025. gadam" 5. panta 3. punkta izpratnē, kas tiek izslēgti no vispārējās valdības budžeta strukturālās bilances mērķa.