Noteikumu projekts

Ministru kabineta noteikumi Nr. 453
Rīgā 2022. gada 14. jūlijā (prot. Nr. 36 71. §)
22-TA-1083
Eiropas Savienības Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna 2. komponentes "Digitālā transformācija" 2.3. reformu un investīciju virziena "Digitālās prasmes" 2.3.1.r. reformas "Ilgtspējīgas un sociāli atbildīgas atbalsta sistēmas pieaugušo izglītībai attīstība" 2.3.1.1.i. investīcijas "Augsta līmeņa digitālo prasmju apguves nodrošināšana" īstenošanas noteikumi
Izdoti saskaņā ar Likuma par budžetu un finanšu vadību 19.3 panta pirmo un otro daļu
I.Vispārīgie jautājumi
1.
Noteikumi nosaka Eiropas Savienības Atveseļošanas un noturības mehānisma (turpmāk – Atveseļošanas fonds) plāna 2. komponentes "Digitālā transformācija" 2.3. reformu un investīciju virziena "Digitālās prasmes" 2.3.1.r reformas "Ilgtspējīgas un sociāli atbildīgas atbalsta sistēmas pieaugušo izglītībai attīstība" 2.3.1.1.i investīcijas "Augsta līmeņa digitālo prasmju apguves nodrošināšana" (turpmāk – investīcija) īstenošanas un uzraudzības kārtību, tostarp nosaka:
1.1.
investīcijas mērķi;
1.2.
investīcijas rādītājus;
1.3.
pieejamo investīcijas finansējumu un atbalsta veidu;
1.4.
finansējuma saņēmējus un to sadarbības partnerus;
1.5.
investīcijas īstenošanā iesaistīto institūciju tiesības un pienākumus;
1.6.
atbalstāmās darbības un izmaksu attiecināmības nosacījumus;
1.7.
investīcijas projektu īstenošanas un uzraudzības kārtību.
2.
Noteikumos lietoti šādi termini:
2.1.
efektīva sadarbība – sadarbība, kas atbilst Komisijas 2014. gada 17. jūnija Regulas (ES) Nr. 651/2014, ar ko noteiktas atbalsta kategorijas atzīst par saderīgām ar iekšējo tirgu, piemērojot Līguma 107. un 108. pantu (turpmāk – Komisijas regula Nr. 651/2014), 2. panta 90. punktā noteiktajai definīcijai;
2.2.
pasniedzēji – attiecīgajā augstākās izglītības institūcijā akadēmiskajos amatos ievēlētie darbinieki vai personas, kas iepriekšējo piecu gadu laikā bijušas nodarbinātas akadēmiskā amatā kādā no akreditētām ārvalsts augstskolām;
2.3.
pētniecības infrastruktūra – iekārtas, resursi un saistītie pakalpojumi, kas atbilst Komisijas regulas Nr. 651/2014 2. panta 91. punktā noteiktajai definīcijai;
2.4.
pētniecības un zināšanu izplatīšanas organizācija vai pētniecības organizācija – organizācija, kas atbilst Komisijas regulas Nr. 651/2014 2. panta 83. punktā noteiktajai definīcijai;
2.5.
zināšanu pārnese – jebkurš process, kura mērķis ir iegūt, apkopot un izplatīt skaidras un vārdos neizteiktas zināšanas, tostarp prasmes un kompetenci gan saimnieciskās darbībās, gan ar tām nesaistītās darbībās, piemēram, pētniecības sadarbībā, konsultācijās, licencēšanā, jaunu uzņēmumu veidošanā, publikācijās un pētnieku un citu darbinieku mobilitātē, kuri iesaistīti šajās darbībās. Papildus zinātnes un tehnikas atziņām tā ietver cita veida zināšanas, piemēram, zināšanas par to, kā lietot standartus un noteikumus, kuros tie iekļauti, un par reālās dzīves darbības vides apstākļiem, organizatoriskās inovācijas metodēm, kā arī to zināšanu pārvaldību, kas saistītas ar nemateriālo aktīvu noteikšanu, iegūšanu, aizsardzību, aizstāvību un izmantošanu.
3.
Investīcijas ietvaros Izglītības un zinātnes ministrija (turpmāk – nozares ministrija) pilda atbildīgās nozares ministrijas funkcijas un papildus Ministru kabineta 2021. gada 7. septembra noteikumos Nr. 621 "Eiropas Savienības Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna īstenošanas un uzraudzības kārtība" minētajiem uzdevumiem īsteno arī šos noteikumus.
4.
Investīcijas ietvaros Centrālā finanšu un līgumu aģentūra (turpmāk – atbalsta sniedzējs) slēdz vienošanos par investīcijas projekta īstenošanu ar finansējuma saņēmēju un piešķir investīcijas atbalstu.
5.
Investīcijai ir šādi mērķi:
5.1.
palielināt speciālistu skaitu ar augsta līmeņa digitālajām prasmēm (DigiComp 7.–8. līmenis), kas spēj lietot augstās tehnoloģijas, lai attīstītu zināšanu un tehnoloģiju ietilpīgus jaunus produktus un pakalpojumus dažādās nozarēs;
5.2.
radīt augstākās izglītības, zinātnes un industrijas sinerģiju, kas veicina  inovācijas ar maksimālu komercializācijas un eksporta potenciālu.
6.
Investīcijas mērķa grupa ir privātā un publiskā sektora speciālisti, akadēmiskais un zinātniskais personāls un studenti, biedrību, nodibinājumu un sociālo saimniecības darbību veicēji – speciālisti.
7.
Investīcijas mērķus sasniedz, finansējuma saņēmējam īstenojot šo noteikumu 22. punktā minētās atbalstāmās darbības un sasniedzot šādus rādītājus:
7.1.
investīcijas mērķa rādītājs – līdz 2026. gada 30. jūnijam to speciālistu (uzņēmējdarbības, akadēmiskā un valsts sektora) un studentu skaits, kam ir padziļinātas digitālās prasmes kvantu tehnoloģijās, augstas veiktspējas datošanas un valodu tehnoloģiju jomā, – vismaz 3000:
7.1.1.
augstas veiktspējas skaitļošanas tehnoloģiju jomā – vismaz 2000;
7.1.2.
valodu tehnoloģiju jomā – vismaz 820;
7.1.3.
kvantu tehnoloģiju jomā – vismaz 180;
7.2.
investīcijas uzraudzības rādītājs– līdz 2023. gada 31. decembrim izstrādāti studiju moduļi – vismaz 14:
7.2.1.
augstas veiktspējas skaitļošanas jomā – vismaz 10;
7.2.2.
valodu tehnoloģiju jomā – vismaz 2;
7.2.3.
kvantu tehnoloģiju jomā – vismaz 2.
8.
Papildus šo noteikumu 7. punktā noteiktajiem rādītājiem finansējuma saņēmējam ir sasniedzami nozares ministrijas noteiktie nacionālie rādītāji:
8.1.
nacionālie rādītāji:
8.1.1.
līdz 2026. gada 30. jūnijam izstrādāti studiju moduļi – vismaz 21:
8.1.1.1.
augstas veiktspējas skaitļošanas tehnoloģiju jomā – vismaz 12;
8.1.1.2.
valodu tehnoloģiju jomā – vismaz 5;
8.1.1.3.
kvantu tehnoloģiju jomā – vismaz 4;
8.1.2.
līdz 2026. gada 30. jūnijam sagatavoti pasniedzēji un pētniecības personāls studiju moduļu augsta līmeņa digitālo prasmju pasniegšanai un saistītajai pētniecībai – vismaz 35:
8.1.2.1.
augstas veiktspējas skaitļošanas tehnoloģiju jomā – vismaz 11;
8.1.2.2.
valodu tehnoloģiju jomā – vismaz 12;
8.1.2.3.
kvantu tehnoloģiju jomā – vismaz 12;
8.1.3.
līdz 2026. gada 30. jūnijam zinātnisko publikāciju skaits valodu un kvantu tehnoloģiju jomā – vismaz 55:
8.1.3.1.
valodu tehnoloģiju jomā – vismaz 10;
8.1.3.2.
kvantu tehnoloģiju jomā– vismaz 45;
8.1.4.
līdz 2026. gada 30. jūnijam investīcijas projektu īstenošanas laikā papildus piesaistītais finansējums saistītu pētniecības un inovāciju projektu ietvaros – vismaz 2 000 000 euro:
8.1.4.1.
valodu tehnoloģiju jomā – vismaz 1 000 000 euro;
8.1.4.2.
kvantu tehnoloģiju jomā – vismaz 1 000 000 euro;
8.2.
starpposma nacionālie rādītāji:
8.2.1.
līdz 2024. gada 31. decembrim sagatavoti pasniedzēji un pētniecības personāls studiju moduļu augsta līmeņa digitālo prasmju pasniegšanai un saistītajai pētniecībai – vismaz 16:
8.2.1.1.
augstas veiktspējas skaitļošanas tehnoloģiju jomā – vismaz 6;
8.2.1.2.
valodu tehnoloģiju jomā – vismaz 4;
8.2.1.3.
kvantu tehnoloģiju jomā – vismaz 6;
8.2.2.
līdz 2024. gada 31. decembrim speciālistu (privātā, akadēmiskā un valsts sektora) un studentu skaits, kam ir padziļinātas digitālās prasmes kvantu tehnoloģijās, augstas veiktspējas datošanas un valodu tehnoloģiju jomā – vismaz 665:
8.2.2.1.
augstas veiktspējas skaitļošanas tehnoloģiju jomā – vismaz 375;
8.2.2.2.
valodu tehnoloģiju jomā – vismaz 200;
8.2.2.3.
kvantu tehnoloģiju jomā – vismaz 90;
8.3.
nacionālo rādītāju ilgtspējas nosacījumi – līdz 2026. gada 30. jūnijam izstrādāts un ar nozares ministriju saskaņots šo noteikumu 15.1., 15.2. un 15.3. apakšpunktā minēto investīcijas projektu partneru tālākās attīstības sadarbības plāns nākamajiem 7 gadiem – 3:
8.3.1.
augstas veiktspējas skaitļošanas jomā – 1;
8.3.2.
valodu tehnoloģiju jomā – 1;
8.3.3.
kvantu tehnoloģiju jomā – 1.
9.
Šo noteikumu 7.1. apakšpunktā noteiktais mērķa rādītājs sniedz ieguldījumu Komisijas 2021. gada 28. septembra Deleģētās regulas (ES) Nr. 2021/2106, ar kuru, nosakot atveseļošanas un noturības rezultātu pārskata kopējos rādītājus un detalizētos elementus, papildina Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2021/241, ar ko izveido Atveseļošanas un noturības mehānismu, pielikuma "Kopējo rādītāju saraksts" noteiktajā kopējā rādītājā "Izglītības vai apmācības dalībnieku skaits".
10.
Šo noteikumu 7. punktā noteikto investīcijas mērķa un uzraudzības rādītāju uzraudzību veic atbalsta sniedzējs, savukārt šo noteikumu 8. punktā​  noteikto nacionālo rādītāju un nacionālo rādītāju ilgtspējas nosacījumu uzraudzību un apstiprināšanu veic nozares ministrija. Finansējuma saņēmējs pamatojošo dokumentāciju par šo noteikumu 8. punktā noteikto nacionālo rādītāju sasniegšanu un nacionālo rādītāju ilgtspējas nosacījumu izpildi pievieno maksājuma pieprasījumam kopā ar nozares ministrijas lēmumu par rādītāju sasniegšanu un investīcijas projekta partneru tālākās sadarbības attīstības plāna saskaņojumu.
11.
Investīciju īsteno ierobežotas projektu atlases veidā.
12.
Investīcijai pieejamais finansējums ir 17 561 000 euro, tai skaitā Atveseļošanas fonda finansējums – 17 000 000 euro un valsts budžeta līdzfinansējums – 561 000 euro.
13.
Valsts budžeta līdzfinansējums paredzēts pievienotās vērtības nodokļa (turpmāk – PVN) izmaksu segšanai, kas nav attiecināmas finansēšanai no Atveseļošanas fonda finansējuma. PVN finansēšanas nosacījumi ir noteikti šo noteikumu 27. punktā.
14.
Investīcijas īstenošanai finansējumu piešķir grantu veidā.
II.Prasības investīcijas projekta iesniedzējam un sadarbības partnerim
15.
Investīcijas ietvaros finansējums tiek piešķirts trīs investīcijas projektiem šo noteikumu 5. punktā noteikto mērķu sasniegšanai:
15.1.
augstas veiktspējas skaitļošanas tehnoloģiju jomai – 6 231 000 euro, tai skaitā Atveseļošanas fonda finansējums – 6 000 000 euro un valsts budžeta līdzfinansējums – 231 000 euro;
15.2.
valodu tehnoloģiju jomai – 5 140 000 euro, tai skaitā Atveseļošanas fonda finansējums – 5 000 000 euro un valsts budžeta līdzfinansējums – 140 000 euro;
15.3.
kvantu tehnoloģiju jomai – 6 190 000 euro, tai skaitā Atveseļošanas fonda finansējums – 6 000 000 euro un valsts budžeta līdzfinansējums – 190 000 euro.
16.
Investīcijas projekti tiek īstenoti sadarbības projektu veidā:
16.1.
augstas veiktspējas skaitļošanas tehnoloģiju jomas vadošais partneris ir Rīgas Tehniskā universitāte. Par sadarbības partneriem tiek iesaistītas vismaz šādas institūcijas:
16.1.1.
Latvijas Universitāte;
16.1.2.
Rīgas Stradiņa universitāte;
16.2.
valodu tehnoloģiju jomas vadošais partneris ir Latvijas Universitāte. Par sadarbības partneriem tiek iesaistītas vismaz šādas institūcijas:
16.2.1.
Latvijas Universitātes Matemātikas un informātikas institūts;
16.2.2.
Latvijas Universitātes Literatūras, folkloras un mākslas institūts;
16.2.3.
Rīgas Stradiņa universitāte;
16.2.4.
Rīgas Tehniskā universitāte;
16.2.5.
sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Tilde";
16.3.
kvantu tehnoloģiju jomas vadošais partneris ir Latvijas Universitāte. Par sadarbības partneriem tiek iesaistītas vismaz šādas institūcijas:
16.3.1.
Latvijas Universitātes Cietvielu fizikas institūts;
16.3.2.
Latvijas Universitātes Matemātikas un informātikas institūts;
16.3.3.
Rīgas Tehniskā universitāte.
17.
Šo noteikumu 16.1., 16.2. un 16.3. apakšpunktā minētais jomas vadošais partneris ir investīcijas projekta iesniedzējs, kas pēc investīcijas projekta iesnieguma apstiprināšanas un vienošanās par investīcijas projekta īstenošanu noslēgšanas ar atbalsta sniedzēju kļūst par finansējuma saņēmēju. Finansējuma saņēmējs slēdz līgumu ar sadarbības partneriem par sadarbību investīcijas projekta īstenošanā un atbildības sadalījumu investīcijas mērķu un rezultātu sasniegšanā, tai skaitā atrunājot piešķirto finansējuma apjomu un finansējuma piešķiršanas kārtību.
18.
Finansējuma saņēmējs investīcijas projekta īstenošanā var iesaistīt sadarbības partnerus, kas nav minēti šo noteikumu 16. punktā, pamatojot izvēli investīcijas projekta iesniegumā un norādot to stratēģiskās specializācijas un kapacitātes atbilstību plānotajām atbalstāmajām darbībām, kā arī aprakstot sadarbības partneru iesaistes nepieciešamību un mehānismu.
19.
Investīcijas projektā augstas veiktspējas skaitļošanas tehnoloģiju jomā paredz attīstību kādā no prioritāro pielietojamo zināšanu un prasmju virzieniem tautsaimniecības atveseļošanai un transformācijai:
19.1.
mākslīgais intelekts un dati veselības aprūpē un medicīnā, jaunu zāļu izstrādē, tostarp attēlos balstīta diagnosticēšana, 3D un genomika, bioinformātikas un datu zinātnes attīstība;
19.2.
sarežģītu fizikālu sistēmu inženiermodelēšana un mehānisko, aerodinamisko, elektrodinamisko īpašību simulācija (Galīgo elementu metode (Finite element method (FEM)), Skaitliskās plūsmas mehānika (Computer Fluid Dynamics (CFD)), tostarp augsto tehnoloģiju, būvniecības un transporta jomā;
19.3.
vides, zemes sistēmas procesu modelēšana un klimata dinamika, tostarp izmantošana bioekonomikā un mežsaimniecībā, tālizpēte un datu apstrāde;
19.4.
mākslīgā intelekta rūpnieciskie pielietojumi, digitālie risinājumi publisko pakalpojumu attīstībā.
20.
Investīcijas projektā valodu tehnoloģiju jomā paredz attīstību kādā no prioritāro pielietojamo zināšanu un prasmju virzieniem tautsaimniecības atveseļošanai un transformācijai:
20.1.
nacionālie valodas resursi (t. sk. valodas korpusi) un to izmantošanas un analīzes platformas;
20.2.
valodas modeļi un rīkkopas teksta automātiskai analīzei un sintēzei;
20.3.
valodas tehnoloģijas audiovizuālo materiālu (t. sk. prasmju apguves materiālu) apstrādei;
20.4.
tehnoloģijas, rīki un infrastruktūras valodas tehnoloģiju prasmju apguvei un iekļaujošas izglītības sekmēšanai;
20.5.
tulkošanas procesa automatizācijas platforma tulkošanas tehnoloģiju izstrādes un izmantošanas apmācībai.
21.
Investīcijas projektā kvantu tehnoloģiju jomā paredz attīstību kādā no prioritāro pielietojamo zināšanu un prasmju virzieniem tautsaimniecības atveseļošanai un transformācijai:
21.1.
kvantu algoritmi un programmatūra;
21.2.
kvantu sensori un ierīces;
21.3.
kvantu komunikācijas.
III.Atbalstāmās darbības un attiecināmās izmaksas
22.
Investīcijas projektā atbalstāmas ir šādas darbības kvantu tehnoloģiju, augstas veiktspējas skaitļošanas vai valodu tehnoloģiju jomā:
22.1.
mācību satura izstrāde, izveide un īstenošana augsta līmeņa digitālo prasmju apguvei, aktuālā satura uzturēšana un pilnveide mācību procesā investīcijas projekta īstenošanas laikā;
22.2.
pētniecības un attīstības aktivitāšu īstenošana;
22.3.
investīcijas projekta vadība un īstenošana.
23.
Šo noteikumu 22.1. apakšpunktā minētā atbalstāmā darbība – mācību satura izstrāde un īstenošana augsta līmeņa digitālo prasmju apguvei, aktuālā satura uzturēšana un pilnveide mācību procesā – ietver šādas darbības un tehniskos risinājumus:
23.1.
studiju moduļu vai kursu izstrāde, izveide un īstenošana, tostarp augsta līmeņa digitālo prasmju satura plašāka integrācija dažādu jomu studiju saturā;
23.2.
pasniedzēju un citu speciālistu, tostarp ārvalstu, iesaiste un mobilitāte;
23.3.
pasniedzēju un citu speciālistu profesionālās kompetences pilnveide;
23.4.
aprīkojums un informācijas un komunikācijas tehnoloģiju risinājumi mācību satura īstenošanai, tai skaitā ietver šādas darbības:
23.4.1.
mācību platformu izstrāde un uzturēšana;
23.4.2.
aprīkojums pasniedzējiem un mācību klasēm;
23.4.3.
programmatūra un licences augsta līmeņa digitālo prasmju mācībām.
24.
Šo noteikumu 22.2. apakšpunktā minētā atbalstāmā darbība – pētniecības un attīstības aktivitāšu īstenošana – ietver šādas darbības:
24.1.
pētniecība šo noteikumu 19., 20. un 21. punktā minētajos tematiskajos virzienos ar augstu komercializācijas un eksporta potenciālu augsto tehnoloģiju vērtību ķēdēs;
24.2.
pētnieku un ārvalstu pētnieku, tostarp doktorantu un pēcdoktorantu, iesaiste un mobilitāte;
24.3.
pētnieku un citu speciālistu profesionālās kompetences pilnveide;
24.4.
pētniecības un attīstības digitālā aprīkojuma nodrošināšana investīcijas projektos veicamās pētniecības darbības nodrošināšanai, kas balstās atvērtas pieejas pilotsistēmās (Open Access Test Beds) un atvērtā sadarbībā ar industrijas partneriem, tostarp nepieciešamā aprīkojuma izmantošanas pakalpojumu iegāde;
24.5.
dalība starptautiska līmeņa tīklošanās pasākumos, tostarp atbalsts nacionālā koordinācijas punkta funkcijas nodrošināšanai, kas sekmē mijiedarbību starp dažādām iesaistītajām pusēm un starpdisciplinārām pētniecības tēmām;
24.6.
sadarbības pasākumi zināšanu pārnesei uz industriju un akadēmisko sektoru, tostarp jaunu sadarbības projektu izstrāde finansējuma piesaistei Horizon Europe un Digital Europe programmā.
25.
Investīcijas projektā plāno šādas izmaksas, kas saistītas ar šo noteikumu 22. punktā noteikto atbalstāmo darbību īstenošanu:
25.1.
atlīdzības izmaksas, tai skaitā paredzot, ka sadarbības partnera, kas ir komersants, personāla, kurš piedalās projekta aktivitātes īstenošanā, atlīdzības apmērs ir samērīgs, pamatots un noteikts atbilstoši ekonomiskuma un efektivitātes principam, kā arī atbilstoši vidējai tirgus cenai par līdzvērtīga darba veikšanu. Atlīdzības maksimālais apmērs, ieskaitot visus attiecināmos nodokļus un nepieciešamās sociālās apdrošināšanas iemaksas, nepārsniedz atbilstošas kvalifikācijas un profila personāla vidējo tirgus cenu attiecīgajā valstī;
25.2.
pakalpojumu izmaksas;
25.3.
komandējumu izmaksas, t.sk. ārvalstu komandējuma izmaksas;
25.4.
pasniedzēju un atbalsta personāla apmācību izmaksas;
25.5.
ar semināru, diskusiju, konferenču un mācību organizēšanu un īstenošanu saistītās izmaksas;
25.6.
izmaksas pētniecības un attīstības aktivitāšu īstenošanai augstas veiktspējas skaitļošanas tehnoloģiju, valodu tehnoloģiju un kvantu tehnoloģiju jomās, t. sk. investīcijas projektā veicamai pētniecībai nepieciešamā pētniecības aprīkojuma izmaksas;
25.7.
aprīkojuma un informācijas un komunikācijas tehnoloģiju risinājumu (t. sk. programmatūra, licences) iegādes izmaksas mācību procesa īstenošanai;
25.8.
citas izmaksas, kas saistītas ar šajos noteikumos minēto atbalstāmo darbību īstenošanu, t. sk. izmaksas, kas nav tieši saistītas ar investīcijas projekta rezultātu sasniegšanu, bet atbalsta un nodrošina atbilstošus apstākļus investīcijas projekta veicamo darbību īstenošanai un investīcijas projekta rezultātu sasniegšanai.
26.
Nozares ministrija, izvērtējot nepieciešamību un atbilstošu datu pieejamību, ir tiesīga šo noteikumu 25. punktā minētajām izmaksām izstrādāt vienkāršoto izmaksu metodiku. Pēc vienkāršotās izmaksu metodikas izstrādes un apstiprināšanas šo noteikumu 25. punktā minētajām izmaksām piemēro minēto metodiku.
27.
PVN izmaksas finansējuma saņēmējam un tā sadarbības partneriem, kas radušās, īstenojot šo noteikumu 22. punktā minētās atbalstāmās darbības, un ir saistītas ar šo noteikumu 25. punktā minētajām attiecināmajām izmaksām, tiek segtas atbilstoši šādiem nosacījumiem:
27.1.
valsts budžeta iestādes PVN sedz no valsts budžeta līdzekļiem;
27.2.
tādas atvasinātas publiskās personas un kapitālsabiedrības kā valsts un pašvaldību ārstniecības iestādes (slimnīcas), plānošanas reģioni, augstskolas un zinātniskās institūcijas, ja PVN nevar atgūt, to sedz no valsts budžeta līdzekļiem;
27.3.
ja biedrības un nodibinājumi veic valsts deleģētu funkciju un PVN nevar atgūt, to sedz no valsts budžeta līdzekļiem;
27.4.
pašvaldības, t. sk. pašvaldību kapitālsabiedrības, finansējumu investīcijas projekta ieviešanai, t. sk. PVN segšanai, var aizņemties Valsts kasē;
27.5.
saimnieciskās darbības veicēji PVN sedz no saviem privātajiem finanšu līdzekļiem vai cita piesaistīta finansējuma, kas nav Atveseļošanas fonda finansējums.
28.
Finansējuma saņēmējs un tā sadarbības partneri nodrošina, ka iepirkumi, kas nepieciešami šo noteikumu 22. punktā minēto atbalstāmo darbību īstenošanai, tiek veikti kā sociāli atbildīgi iepirkumi atbilstoši Eiropas Savienības un Latvijas Republikas iepirkumus regulējošos normatīvajos aktos noteiktajai kārtībai, īstenojot atklātu, pārredzamu, nediskriminējošu un konkurenci nodrošinošu procedūru.
IV.Investīcijas projekta iesnieguma iesniegšana, vērtēšana, lēmuma par investīcijas projekta iesnieguma apstiprināšanu pieņemšana
29.
Investīcijas projekta iesniegumu un investīcijas projekta īstenošanai nepieciešamo informāciju iesniedz vienā no šādiem veidiem:
29.1.
Kohēzijas politikas fondu vadības informācijas sistēmā (turpmāk – vadības informācijas sistēma), ja informācijas iesniegšanas brīdī ir nodrošināta tās funkcionalitāte;
29.2.
elektroniska dokumenta veidā, atbilstoši elektronisko dokumentu aprites kārtību regulējošiem normatīvajiem aktiem, izmantojot nozares ministrijas un atbalsta sniedzēja oficiālo elektronisko adresi un finansējuma saņēmēja oficiālo elektronisko adresi, ja informācijas iesniegšanas brīdī nav nodrošināta vadības informācijas sistēmas funkcionalitāte. Finansējuma saņēmējam ir pienākums ievadīt informāciju vadības informācijas sistēmā pēc tās funkcionalitātes nodrošināšanas.
30.
Finansējuma saņēmējs nozares ministrijas noteiktajā termiņā, kas nav īsāks par 20 darbdienām, iesniedz nozares ministrijai investīcijas projekta iesniegumu šo noteikumu 29. punktā noteiktajā veidā.
31.
Nozares ministrija izvērtē un sniedz atzinumu atbalsta sniedzējam par finansējuma saņēmēja investīcijas projekta iesnieguma atbilstību šādiem kvalitātes kritērijiem:
31.1.
investīcijas projekta atbilstība: investīcijas projekta ieguldījums investīcijas mērķu un noteikto rādītāju sasniegšanā;
31.2.
investīcijas projekta konsekvence, iekšējā loģika: mācību un pētniecības plāna savstarpējā integritāte, ja attiecināms, atbilstība mērķa grupas reālajām un būtiskajām vajadzībām, tostarp mērķtiecīgai virzībai uz darbībām, kas saistītas ar starptautiskā un industrijas finansējuma piesaisti attiecīgās jomas attīstībai un praktiskajam lietojumam;
31.3.
investīcijas projekta izstrādes un īstenošanas kvalitāte: investīcijas projekta darbības ir saskaņotas un kvalitatīvas plānoto rezultātu sasniegšanai, ir skaidra iesaistīto institūciju loma un pienākumi investīcijas projekta mērķu un rezultātu sasniegšanā;
31.4.
investīcijas projekta īstenošanas grupas un sadarbības kārtības kvalitāte: ir izveidota investīcijas projekta komanda, kas demonstrē augstu motivāciju un pietiekamu kompetenci kvalitatīvai investīcijas projekta īstenošanai un rezultātu pārnesei. Investīcijas projektā ir skaidri noteiktas katra investīcijas projekta sadarbības partnera funkcijas, atbildība, skaidra sadarbības partneru sadarbības, lēmumu pieņemšanas un norēķinu kārtība un katra dalībnieka atbildība par investīcijas projektā sasniedzamajiem mērķiem un uzraudzības rādītājiem;
31.5.
investīcijas projekta ietekme un rezultātu izplatīšana: investīcijas projekts rada ietekmi iesaistītajās organizācijās un ārpus iesaistītajām organizācijām vietējā, reģionālā, valsts un starptautiskā līmenī, īpaši ietekmējot zināšanu pārnesi vietējās ekonomikas attīstībai. Investīcijas projekts paredz skaidru un efektīvu plānu rezultātu izplatīšanai un ietver attiecīgus pasākumus, rīkus un kanālus, lai nodrošinātu rezultātu un ieguvumu efektīvu izplatīšanu un pieejamību ieinteresētajām un neiesaistītajām personām investīcijas projekta īstenošanas laikā un pēc investīcijas projekta pabeigšanas.
32.
Nozares ministrija, sniedzot šo noteikumu 31. punktā minēto atzinumu par investīcijas projektu, katram finansējuma saņēmējam nosaka finansējuma sadalījumu atbalstāmo darbību īstenošanai, kas nepieciešams finansējuma saņēmējam šo noteikumu 7. un 8. punktā​​​​​ noteikto investīcijas uzraudzības un nacionālo rādītāju sasniegšanai, kā arī, sadarbojoties ar atbalsta sniedzēju, pārbauda, vai uz finansējuma saņēmēju nav attiecināms neviens no Eiropas Parlamenta un Padomes 2018. gada 18. jūlija Regulas (ES) Nr. 2018/1046 par finanšu noteikumiem, ko piemēro Savienības vispārējam budžetam, ar kuru groza Regulas (ES) Nr. 1296/2013, (ES) Nr. 1301/2013, (ES) Nr. 1303/2013, (ES) Nr. 1304/2013, (ES) Nr. 1309/2013, (ES) Nr. 1316/2013, (ES) Nr. 223/2014, (ES) Nr. 283/2014 un Lēmumu Nr. 541/2014/ES un atceļ Regulu (ES, Euratom) Nr. 966/2012, 136. pantā minētajiem izslēgšanas kritērijiem.
33.
Šo noteikumu 32. punktā minēto izslēgšanas kritēriju pārbaudei nozares ministrija lūdz atbalsta sniedzējam sniegt attiecīgas izziņas, nosakot, ka termiņš izziņu sagatavošanai un nosūtīšanai nozares ministrijai nav īsāks par piecām darbdienām no ministrijas pieprasījuma saņemšanas.
34.
Finansējuma saņēmējs nav tiesīgs īstenot investīcijas projektu un projekta iesniegumu uzskata par neatbilstošu šiem noteikumiem, ja uz finansējuma saņēmēju ir attiecināms vismaz viens no izslēgšanas kritērijiem.
35.
Ja uz finansējuma saņēmēju nav attiecināms neviens no izslēgšanas kritērijiem, bet nozares ministrija, izvērtējot finansējuma saņēmēja investīcijas projekta iesnieguma atbilstību šo noteikumu 31. punktā noteiktajiem kvalitātes kritērijiem, secina, ka nepieciešami precizējumi investīcijas projekta iesniegumā, nozares ministrija informē finansējuma saņēmēju par nepieciešamajiem precizējumiem un atkārtotas investīcijas projekta iesnieguma iesniegšanas kārtību un termiņiem. Finansējuma saņēmējs veic precizējumus investīcijas projekta iesniegumā un atkārtoti iesniedz to apstiprināšanai nozares ministrijā šo noteikumu 29. punktā noteiktajā veidā.
36.
Nozares ministrija, izvērtējot projekta iesnieguma atbilstību šo noteikumu 31. punktā noteiktajiem kvalitātes kritērijiem un konstatējot, ka uz finansējuma saņēmēju nav attiecināms neviens no šo noteikumu 32. punktā minētajiem izslēgšanas kritērijiem, sniedz atzinumu šo noteikumu 29. punktā noteiktajā veidā atbalsta sniedzējam un finansējuma saņēmējam par investīcijas projekta iesniegumu, kā arī pozitīva atzinuma gadījumā apstiprina projekta iesniegumu vadības informācijas sistēmā.
V.Investīcijas projekta īstenošanas nosacījumi
37.
Pēc nozares ministrijas atzinuma saņemšanas par investīcijas projekta iesnieguma atbilstību šo noteikumu 31. punktā noteiktajiem kvalitātes kritērijiem un projekta iesnieguma apstiprināšanas vadības informācijas sistēmā, ja uz finansējuma saņēmēju nav attiecināms neviens no šo noteikumu 32. punktā minētajiem izslēgšanas kritērijiem, atbalsta sniedzējs noslēdz vienošanos par investīcijas projekta īstenošanu ar finansējuma saņēmēju atbilstoši šajos noteikumos noteiktajiem nosacījumiem, kurā nosaka:
37.1.
finansējuma saņēmēja tiesības un pienākumus;
37.2.
laikposmu, kurā veiktās izmaksas var uzskatīt par attiecināmām;
37.3.
investīcijas projekta īstenošanas un uzraudzības nosacījumus, tai skaitā dokumentācijas iesniegšanai un izskatīšanai, pārbaužu veikšanai, datu ievadei vadības informācijas sistēmā;
37.4.
maksājumu pieprasīšanas un veikšanas kārtību, tai skaitā paredzot, ka maksājumu pieprasījumu un izdevumus, kā arī sasniegto rādītāju pamatojošos dokumentus finansējuma saņēmējs iesniedz vadības informācijas sistēmā vismaz divas reizes gadā;
37.5.
kārtību, kādā finansējuma saņēmējs apliecina sasniegtos investīcijas mērķa un uzraudzības rādītājus un nodod informāciju par tiem atbalsta sniedzējam, tai skaitā ietverot:
37.5.1.
informācijas ievades apjomu;
37.5.2.
datu ievades regularitāti;
37.5.3.
noteikto atskaites punktu un mērķu sasniegšanu pamatojošo dokumentu augšupielādes apjomu un regularitāti vadības informācijas sistēmā;
37.6.
kārtību, kādā finansējuma saņēmējs apliecina sasniegtos nacionālos rādītājus un nodod informāciju par tiem nozares ministrijai;
37.7.
finansējuma saņēmēja pienākumu uzskaitīt un nodalīt investīcijas projekta ietvaros veiktos PVN maksājumus, kā arī iesniegt apliecinājumu, ka PVN  izmaksas netiks atgūtas no valsts budžeta priekšnodokļa veidā;
37.8.
finansējuma saņēmēja pienākumu uzkrāt investīcijas projekta sadarbības partneru un dalībnieku datus. Fizisko personu datu apstrāde veicama saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes 2016. gada 27. aprīla Regulu (ES) Nr. 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula), un nodrošinot Fizisko personu datu apstrādes likuma prasības;
37.9.
kārtību, kādā finansējuma saņēmējs investīcijas projekta ietvaros uzkrāj datus un ziņo par papildinošas saimnieciskas darbības nosacījumu izpildi;
37.10.
ar investīcijas projekta īstenošanu saistīto dokumentu uzglabāšanas termiņu;
37.11.
vienošanās par investīcijas projekta īstenošanu darbības laiku, tās grozīšanas un izbeigšanas kārtību, paredzot, ka atbalsta sniedzējam ir tiesības vienpusēji atkāpties no noslēgtās vienošanās par investīcijas projekta īstenošanu jebkurā no šādiem gadījumiem:
37.11.1.
finansējuma saņēmējs nepilda vienošanos par investīcijas projekta īstenošanu, tai skaitā neievēro investīcijas projektā noteiktos termiņus, vai ir iestājušies citi apstākļi, kas negatīvi ietekmē vai var ietekmēt investīcijas mērķa vai noteikto rādītāju sasniegšanu;
37.11.2.
finansējuma saņēmējs investīcijas projekta īstenošanas laikā apzināti ir sniedzis nepatiesu informāciju;
37.11.3.
citos gadījumos, ko paredz vienošanās par investīcijas projekta īstenošanu;
37.11.4.
investīcijas ietvaros piešķirto finansējumu attiecībā uz tām pašām attiecināmajām izmaksām finansējuma saņēmējs apvieno ar citu atbalstu;
37.12.
rīcību nepārvaramas varas gadījumā;
37.13.
strīdu izšķiršanas kārtību.
38.
Finansējuma saņēmējs 10 darbdienu laikā pēc vienošanās par investīcijas projekta īstenošanu noslēgšanas šo noteikumu 29. punktā noteiktajā veidā atbalsta sniedzējam iesniedz:
38.1.
plānoto maksājumu pieprasījumu iesniegšanas grafiku, kas balstīts uz sagaidāmo šo noteikumu 7. un 8. punktā​​​ definēto investīcijas projekta investīcijas mērķa, investīcijas uzraudzības un nacionālo rādītāju sasniegšanas progresu, kurā norāda maksājuma pieprasījuma veidu (avansa maksājums, starpposma maksājums un noslēguma maksājums), maksājuma pieprasījuma apmēru un pieprasīšanas laiku;
38.2.
iepirkumu plānu par visiem investīcijas projekta īstenošanai plānotajiem iepirkumiem, kuru rīkošanai paredzēts piemērot publisko iepirkumu regulējumu, un informāciju par iepirkumu izsludināšanas brīdi, ja attiecināms. Ja informācijas iesniegšanas brīdī nav nodrošināta funkcionalitāte vadības informācijas sistēmā, iepirkumu plānu atbalsta sniedzējam un Iepirkumu uzraudzības birojam iesniedz šo noteikumu 29.2. apakšpunktā noteiktajā veidā.
39.
Finansējuma saņēmējs, tiklīdz ir pieejama informācija par iepirkuma izsludināšanas brīdi, aktualizē un atkārtoti iesniedz atbalsta sniedzējam šo noteikumu 38.2. apakšpunktā minēto iepirkumu plānu.
40.
Atbalsta sniedzējs pēc finansējuma saņēmēja pieprasījuma nodrošina finansējuma pieprasīšanu avansa maksājuma, starpposma maksājuma, noslēguma maksājuma un PVN izmaksu segšanai, ja attiecināms, no valsts budžeta atbilstoši kārtībai, kādā veic gadskārtējā valsts budžeta likumā noteiktās apropriācijas izmaiņas.
41.
Ja, īstenojot investīcijas projektu, ir nepieciešami grozījumi investīcijas projektā, plānotajā progresa pārskata iesniegšanas grafikā vai plānotajā iepirkumu plānā, finansējuma saņēmējs un atbalsta sniedzējs ievēro kārtību un termiņus, kas noteikti saskaņā ar vienošanos par investīcijas projekta īstenošanu, ievērojot, ka:
41.1.
finansējuma saņēmējs iesniedz investīcijas projekta, plānotā progresa pārskata iesniegšanas grafika vai plānotā iepirkuma plāna grozījumu priekšlikumu atbalsta sniedzējam šo noteikumu 29. punktā noteiktajā veidā;
41.2.
iesniegto investīcijas projekta grozījumu, plānotā progresa pārskata iesniegšanas grafika vai plānotā iepirkuma plāna grozījumu lietderību, pamatotību un nepieciešamību investīcijas projekta sākotnējā mērķa sasniegšanai atbalsta sniedzējs izvērtē ar finansējuma saņēmēju noslēgtās vienošanās par investīcijas projekta īstenošanu noteiktajā termiņā un informē finansējuma saņēmēju par grozījumu atbalstīšanu, noraidīšanu vai nepieciešamajiem precizējumiem;
41.3.
ja atbalsta sniedzējs noraida investīcijas projekta, plānotā progresa pārskata iesniegšanas grafika vai plānotā iepirkuma plāna grozījumu priekšlikumu, tas norāda atteikuma pamatojumu un, ja nepieciešams, informāciju par veicamajiem precizējumiem un grozījumu atkārtotas iesniegšanas kārtību un termiņiem;
41.4.
atkārtoti iesniegto investīcijas projekta, plānotā progresa pārskata iesniegšanas grafika vai plānotā iepirkuma plāna grozījumu priekšlikumu atbalsta sniedzējs izskata vienošanās par investīcijas projekta īstenošanu noteiktajā termiņā;
41.5.
atbalsta sniedzējs investīcijas projekta grozījumus attiecībā uz izmaiņām šo noteikumu 7. punktā noteiktajos mērķa un uzraudzības rādītājos, šo noteikumu 8. punktā noteiktajos nacionālajos rādītājos vai investīcijas projekta īstenošanas termiņā saskaņo ar nozares ministriju.
42.
Nozares ministrija veic:
42.1.
investīcijas projekta mērķu, šo noteikumu 8. punktā noteikto nacionālo rādītāju un progresa uzraudzību un šo noteikumu 8. punktā sasniegto nacionālo rādītāju pārbaudes;
42.2.
zinātniskās kvalitātes uzraudzību. Ja nozares ministrijai rodas šaubas par sasniegto vidusposma un gala rezultātu zinātnisko kvalitāti, nozares ministrija var pieprasīt finansējuma saņēmējam veikt investīcijas projekta vidusposma un gala rezultātu zinātniskās kvalitātes izvērtējumu;
42.3.
iekšējās kontroles sistēmas izstrādi, īstenošanu, uzraudzību (tai skaitā iekšējo auditu) un pilnveidi atbilstoši Atveseļošanas fonda īstenošanas prasībām.
43.
Pēc vienošanās par investīcijas projekta īstenošanu noslēgšanas atbalsta sniedzējs nodrošina finansējuma saņēmējam maksājuma pieprasījumā norādītos maksājumus, ievērojot noslēgto vienošanos par investīcijas projekta īstenošanu un normatīvos aktus par Atveseļošanas fonda īstenošanas un uzraudzības kārtību.
44.
Atbalsta sniedzējs, pamatojoties uz finansējuma saņēmēja rakstisku pieprasījumu un pamatojot avansa maksājuma apmēru, kas balstīts uz sagaidāmo šo noteikumu 7. un 8. punktā definēto investīcijas projekta investīcijas mērķa, investīcijas uzraudzības un nacionālo rādītāju sasniegšanas progresu, var piešķirt avansu finansējuma saņēmējam, vienlaikus nodrošinot, ka tas nepārsniedz 30 procentus no šo noteikumu 15.1., 15.2. un 15.3. apakšpunktā noteiktā kopējā īstenošanai paredzētā finansējuma.
45.
Atbalsta sniedzējs, veicot avansa un starpposma maksājumus, nodrošina, ka finansējuma saņēmējam veikto avansa un starpposma maksājumu kopsumma nepārsniedz 90 procentus no investīcijas projekta kopējā finansējuma.
VI.Ar saimniecisku darbību nesaistīta un ar saimniecisku darbību saistīta investīcijas projekta īstenošanas nosacījumi
46.
Investīcijas ietvaros tiek īstenoti ar saimniecisku darbību nesaistīti sadarbības projekti, kuru darbības atbilst šādiem kritērijiem:
46.1.
investīcijas projekta darbībām nav saimnieciska rakstura, ja:
46.1.1.
tiek īstenoti izglītības pasākumi, lai panāktu personāla skaita pieaugumu un kvalifikācijas paaugstināšanu. Publiskā izglītība, kas tiek nodrošināta valsts izglītības sistēmas ietvaros un kas galvenokārt vai pilnībā ir valsts finansēta un uzraudzīta, tiek uzskatīta par darbību, kas nav saimnieciska darbība;
46.1.2.
tiek īstenota neatkarīga pētniecība un izstrāde, lai gūtu vairāk zināšanu un labāku izpratni;
46.1.3.
tiek veikta pētniecības rezultātu izplatīšana bez ekskluzivitātes un diskriminēšanas, tai skaitā izmantojot mācīšanu, brīvas piekļuves datubāzes, atklātas publikācijas vai atklātā pirmkoda programmatūru;
46.1.4.
tiek veikta zināšanu un tehnoloģiju pārnese, ievērojot šādus nosacījumus:
46.1.4.1.
zināšanu un tehnoloģiju pārneses darbības veic pētniecības organizācijas nodaļa vai pētniecības organizācijas meitas uzņēmums, kas ir tāda komercsabiedrība, kurā mātes uzņēmuma līdzdalības daļa pārsniedz 50 procentu vai kurā mātes uzņēmumam ir balsu vairākums un kura atbilst pētniecības organizācijas definīcijai, un pētniecības organizācija kopīgi ar citām pētniecības organizācijām vai pētniecības organizācija ar trešajām pusēm atklātā konkursā slēdz līgumus par noteiktiem pakalpojumiem;
46.1.4.2.
visa peļņa no šādas darbības tiek atkal ieguldīta pētniecības organizācijas pamatdarbībā;
46.2.
pētniecības darbības tiek veiktas efektīvā sadarbībā, ja investīcijas projekts paredz sadarbību ar vairākām neatkarīgām pusēm, nodrošinot atbilstību šādiem kritērijiem:
46.2.1.
tiesības uz rezultātiem, tai skaitā intelektuālā īpašuma tiesības un saistītās piekļuves tiesības, kas izriet no investīcijas projekta ietvaros veiktās darbības, dažādām investīcijas projekta pusēm piešķir tieši proporcionāli ieguldījumam investīcijas projekta īstenošanā, tai skaitā materiālo un nemateriālo aktīvu, finansējuma un cilvēkresursos veiktajam ieguldījumam, kā arī atbilstoši risku un atbildības sadalījumam;
46.2.2.
investīcijas projekta puses ir saimnieciskās darbības veicējs un pētniecības organizācija, kas papildus izpilda vienu no šādiem nosacījumiem:
46.2.2.1.
izpētes rezultāti, kas nerada intelektuālā īpašuma tiesības, var tikt plaši izplatīti, un jebkādas intelektuālā īpašuma tiesības attiecībā uz pētniecības rezultātiem, kas izriet no pētniecības organizācijas darbības, tiek pilnībā piešķirtas pētniecības organizācijai;
46.2.2.2.
pētniecības organizācija saņem no sadarbības partnera – saimnieciskās darbības veicēja – tādu atlīdzību (kompensāciju), kas ir līdzvērtīga tirgus cenai par intelektuālā īpašuma tiesībām, kuras izriet no pētniecības organizācijas veiktajām darbībām investīcijas projektā un kuras nodotas sadarbības partnerim vai uz kurām sadarbības partnerim tiek piešķirtas piekļuves tiesības. No minētās kompensācijas var atskaitīt jebkuru ieguldījumu – gan finanšu, gan nefinanšu – vērtības absolūto summu, ko sadarbības partneris devis pētniecības organizācijas darbību izmaksās, kuru rezultātā radās attiecīgās intelektuālā īpašuma tiesības;
46.2.3.
investīcijas projekta noteikumus attiecībā uz ieguldījumu, risku un rezultātu sadali, rezultātu izplatīšanu, piekļuvi intelektuālā īpašuma tiesībām un noteikumiem par šo tiesību piešķiršanu, atsavināšanu vai pirmpirkuma tiesību piešķiršanu atbilstoši normatīvajam regulējumam nosaka sadarbības partneru sadarbības līgumā, kuru noslēdz, pirms uzsākta investīcijas projekta īstenošana.
47.
Ja investīcijas ietvaros finansējuma saņēmējs vai sadarbības partneris ir saimnieciskās darbības veicējs, kas ir valsts zinātniskais institūts vai valsts augstākās izglītības institūcija un nav atbilstības visām Komercdarbības atbalsta kontroles likuma 5. pantā minētajām pazīmēm, tad tiek īstenots ar saimniecisku darbību saistīts sadarbības projekts, kas nekvalificējas kā komercdarbības atbalsts.
48.
Finansējuma saņēmējs un sadarbības partneri nodrošina šādu prasību izpildi:
48.1.
īstenojot investīcijas projektu, finansējuma saņēmējs nodrošina investīcijas projekta īstenošanas finanšu plūsmas nodalīšanu no citām finansējuma saņēmēja darbības finanšu plūsmām investīcijas projekta īstenošanas laikā un piecus gadus pēc noslēguma maksājuma veikšanas;
48.2.
ir nodrošināta atsevišķa ar investīcijas projekta īstenošanu saistīto darījumu ieņēmumu un izdevumu grāmatvedības uzskaite, kā arī darbību un ar to īstenošanu saistīto finanšu plūsmu nodalīšana atbilstoši normatīvajiem aktiem par gada pārskata sagatavošanas kārtību;
48.3.
ja sadarbības partneris iesaistās investīcijas projekta īstenošanā ar tā valdījumā vai īpašumā esošu mantu, intelektuālo īpašumu, finansējumu vai cilvēkresursiem, tad šādu ieguldījumu rezultātā finansējuma saņēmējam ar sadarbības partneri nevar rasties tādas tiesiskās attiecības, no kurām izrietētu, ka šis darījums atbilstu publiska iepirkuma līguma pazīmēm atbilstoši Publisko iepirkumu likumam vai Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likumam vai ka darījumam būtu jāpiemēro normatīvie akti par iepirkuma procedūru un tās piemērošanas kārtību pasūtītāja finansētiem projektiem;
48.4.
lai atbalsts infrastruktūrai netiktu kvalificēts kā komercdarbības atbalsts, ar saimniecisku darbību nesaistīta investīcijas projekta ietvaros iegādātā pētniecības infrastruktūrā, kuru izmanto finansējuma saņēmējs un tā sadarbības partneri mācību satura izstrādē un īstenošanā augsta līmeņa digitālo prasmju apguvei un pētniecības un attīstības aktivitāšu īstenošanai, ir pieļaujamas papildinošas saimnieciskas darbības ne vairāk kā 20 procentu apmērā no infrastruktūras gada jaudas platības, laika vai finanšu izteiksmē. Ar papildinošu saimniecisko darbību saprot darbības, kas ir tieši saistītas ar infrastruktūras ekspluatāciju un tai nepieciešamas vai nesaraujami saistītas ar tās galveno ar saimniecisko darbību nesaistīto izmantojumu, patērējot tādu pašu resursu (piemēram, materiāli, aprīkojums, darbaspēks, pamatkapitāls) apjomu kā ar saimniecisko darbību nesaistītajām darbībām.
49.
Atbalsta sniedzējs uzrauga šo noteikumu 48.4. apakšpunktā noteiktās prasības ievērošanu visā investīcijas projekta īstenošanas laikā un investīcijas projekta infrastruktūras amortizācijas periodā, kuru nosaka, ievērojot Ministru kabineta 2018. gada 13. februāra noteikumu Nr. 87 "Grāmatvedības uzskaites kārtība budžeta iestādēs" 2. pielikumā noteikto laikposmu.
50.
Ja tiek pārkāptas šo noteikumu 46.47. un  48. punktā noteiktās komercdarbības atbalsta kontroles normas, finansējuma saņēmējam un sadarbības partneriem ir pienākums atmaksāt atbalsta sniedzējam investīcijas projekta ietvaros saņemto nelikumīgo komercdarbības atbalstu kopā ar procentiem no līdzekļiem, kas ir brīvi no komercdarbības atbalsta, atbilstoši Komercdarbības atbalsta kontroles likuma IV vai V nodaļas nosacījumiem.
VII.Finansējuma saņēmēja un tā sadarbības partneru sadarbības noteikumi
51.
Finansējuma saņēmējs pirms sadarbības partnera iesaistīšanas investīcijas projekta īstenošanā noslēdz sadarbības līgumu ar šajos noteikumos noteiktajiem sadarbības partneriem par pušu savstarpējām saistībām attiecībā uz investīcijas projekta īstenošanu saskaņā ar Ministru kabineta 2021. gada 7. septembra noteikumiem Nr. 621 "Eiropas Savienības Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna īstenošanas un uzraudzības kārtība" un šiem noteikumiem un pēc pieprasījuma to iesniedz atbalsta sniedzējam.
52.
Finansējuma saņēmējs, slēdzot sadarbības līgumu ar sadarbības partneriem, sadarbības līgumā iekļauj vismaz šādas prasības:
52.1.
investīcijas projekta īstenošanā iesaistītie sadarbības partneri darbības, kas saistītas ar investīcijas projekta īstenošanu, t.sk. iepirkumus, veic saskaņā ar iepirkumu reglamentējošajiem normatīvajiem aktiem un citiem saistošajiem dokumentiem saskaņā ar vienošanos par investīcijas projekta īstenošanu;
52.2.
sadarbības partneri nodrošina investīcijas projekta uzraudzībai nepieciešamo rādītāju apkopošanu;
52.3.
atbilstoši Eiropas Parlamenta un Padomes 2021. gada 12. februāra regulas 2021/241, ar ko izveido Atveseļošanas un noturības mehānismu (turpmāk – regula Nr. 2021/241), 34. pantam un Eiropas Komisijas un Latvijas Republikas Atveseļošanas un noturības mehānisma finansēšanas nolīguma 10. pantam, kā arī Eiropas Savienības fondu 2021.–2027.gada plānošanas perioda un Atveseļošanas fonda komunikācijas un dizaina vadlīnijām finansējuma saņēmējs un tā sadarbības partneri nodrošina informācijas un publicitātes prasību ievērošanu;
52.4.
sadarbības partneri ievēro šajos noteikumos noteiktos finansējuma saņēmēja pienākumus un starp finansējuma saņēmēju un sadarbības partneriem noslēgtajos sadarbības līgumos paredzētos noteikumus;
52.5.
sadarbības partneri ir informēti par investīcijas projekta norisi;
52.6.
sadarbības partneriem nodotās ar investīcijas projekta īstenošanu saistītās tiesības un pienākumi netiek nodoti citai personai;
52.7.
sadarbības partneri investīcijas projekta īstenošanas laikā un atbalsta sniedzēja paziņotajā dokumentu glabāšanas termiņā nodrošina visu ar investīcijas projekta īstenošanu saistīto dokumentu glabāšanu, jebkuru ar investīcijas projektu saistīto sarakstes dokumentu, iepirkuma dokumentācijas, investīcijas projektā noslēgto līgumu, veikto darbu, piegāžu un sniegto pakalpojumu apliecinošu dokumentu, veikto maksājumu apliecinošo dokumentu oriģinālu vai to atvasinājumu ar juridisku spēku glabāšanu atbilstoši regulas Nr. 2021/241  prasībām un nodrošina dokumentu kopiju iesniegšanu vai uzrādīšanu pēc atbalsta sniedzēja pieprasījuma finansējuma saņēmējam noteiktā termiņā;
52.8.
atbalsta sniedzējam, nozares ministrijai un arī Latvijas Republikas un Eiropas Komisijas finansēšanas nolīgumā par Atveseļošanas un noturības mehānismu minētajām iestādēm tiek nodrošināta pieeja visiem ar investīcijas projekta īstenošanu saistīto dokumentu oriģināliem vai atvasinājumiem ar juridisku spēku un grāmatvedības datorprogrammai vai grāmatvedības informācijas datorsistēmu programmatūrai, kā arī attiecīgā investīcijas projekta īstenošanas vietai. Minēto institūciju pārstāvjiem ir tiesības veikt uzraudzību un kontroli visā investīcijas projekta darbības laikā, lai nodrošinātu šo institūciju likumīgo prasību izpildi un brīvu piekļuvi finansējuma saņēmēja grāmatvedības un finanšu dokumentiem, kas saistīti ar investīcijas projekta īstenošanu, kā arī citiem nepieciešamajiem dokumentiem, informācijai, finanšu līdzekļiem, telpām un citām materiālām vērtībām, t. sk. nodrošinot pieprasīto dokumentu izsniegšanu;
52.9.
ir iespējas veikt uzraudzību un kontroli visā investīcijas projekta darbības laikā, nodrošinot šo noteikumu 52.8. apakšpunktā noteikto institūciju likumīgo prasību izpildi, iespēju tikties ar investīcijas projekta dalībniekiem un brīvu piekļuvi sadarbības partneru grāmatvedības un finanšu dokumentiem, kas saistīti ar investīcijas projekta īstenošanu, kā arī citiem nepieciešamajiem dokumentiem, informācijai, finanšu līdzekļiem, telpām un citām materiālām vērtībām, kas attiecas uz veicamo pārbaudi vai auditu;
52.10.
sadarbības partneri ir atbildīgi par investīcijas projekta rezultātu sasniegšanu tādā apjomā, kāds noteikts sadarbības līgumā;
52.11.
atbilstoši regulas Nr. 2021/241 22. pantam finansējuma saņēmējs un tā sadarbības partneri nodrošina, ka visā investīcijas projekta īstenošanas laikā tiks ievēroti interešu konflikta, korupcijas un krāpšanas novēršanas un dubultā finansējuma novēršanas nosacījumi, kuriem iestājoties pret finansējuma saņēmēju var tikt piemērotas attiecīgas korektīvās darbības.
53.
Finansējuma saņēmējs uzņemas pilnu atbildību par investīcijas projekta īstenošanu kopīgi ar sadarbības partneriem un paredzēto saistību izpildi saskaņā ar vienošanos par investīcijas projekta īstenošanu.
54.
Finansējuma saņēmēji un to sadarbības partneri investīcijas projekta īstenošanas laikā un piecus gadus pēc pēdējā maksājuma veikšanas nodrošina visu ar investīcijas projekta īstenošanu saistīto dokumentu glabāšanu, t. sk. investīcijas projekta iesnieguma, jebkuru ar investīcijas projektu saistīto sarakstes dokumentu, iepirkuma dokumentācijas, investīcijas projekta noslēgto līgumu, veikto darbu, piegāžu un sniegto pakalpojumu apliecinošu dokumentu, veikto maksājumu apliecinošo dokumentu oriģinālu vai to atvasinājumu ar juridisko spēku glabāšanu.
55.
Investīcijas projektu īsteno līdz 2026. gada 30. jūnijam.
56.
Atbalsta sniedzējs nepieciešamās pārbaudes veic un noslēguma maksājumu, pārvaldības deklarācijai nepieciešamo informāciju un audita kopsavilkumu sagatavo līdz 2026. gada 31. augustam.
57.
Investīcijas projektu īstenošanu plāno visā Latvijas teritorijā.
58.
Investīcijas projektā plānoto atbalstāmo darbību īstenošanas uzsākšana pirms investīcijas projekta apstiprināšanas ir pieļaujama ar nosacījumu, ka pirms investīcijas projekta apstiprināšanas uzsāktās atbalstāmās darbības nav pabeigtas dienā, kad tiek noslēgta vienošanās par investīcijas projekta īstenošanu, tās ir tieši saistītas ar šo noteikumu 7. un 8. punktā definētajiem investīcijas projekta investīcijas mērķa, investīcijas uzraudzības un nacionālajiem rādītājiem, un to īstenošana ir uzsākta ne agrāk kā 2022. gada 1. janvārī.
59.
Finansējuma saņēmējs pēc studiju moduļos ietverto kursu apguves veic speciālistu un studējošo aptaujas, lai iegūtu informāciju studiju kursa satura un mācībspēku darba novērtēšanai un pilnveidei. Sešus mēnešus pēc moduļu ietvaros apgūtā kursa finansējuma saņēmējs veic speciālistu aptauju, lai noskaidrotu, vai iegūtās zināšanas ir atstājušas iespaidu uz speciālistu darba pienākumiem un uzdevumiem.
60.
Finansējuma saņēmējs pēc atbalsta sniedzēja lūguma iesniedz pieprasīto informāciju un dokumentus, kas saistīti ar investīcijas projekta īstenošanu, atbalsta sniedzēja noteiktajā termiņā, kas nav īsāks par trim darbdienām.
61.
Finansējuma saņēmējs pēc nozares ministrijas lūguma iesniedz pieprasīto informāciju un dokumentus attiecībā uz finansējuma saņēmējam šo noteikumu 8. punktā noteiktajiem nacionālajiem rādītājiem un nacionālo rādītāju ilgtspējas nosacījumu izpildi nozares ministrijas noteiktajā termiņā, kas nav īsāks par trim darbdienām.
62.
Atbalsta sniedzējam ir tiesības investīcijas projekta darbības laikā pieprasīt un saņemt visus nepieciešamos dokumentus un skaidrojumus, kas saistīti ar vienošanos par investīcijas projekta īstenošanu.
Ministru prezidents A. K. Kariņš
Izglītības un zinātnes ministra pienākumu izpildītājs ‒ labklājības ministrs G. Eglītis