Noteikumu (grozījumu) projekts

21-TA-1544
Grozījumi Ministru kabineta 2021. gada 28. septembra noteikumos Nr. 662 "Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai"
Izdoti saskaņā ar Epidemioloģiskās drošības likuma 3. panta  otro daļu, 19. panta pirmo un 2.1 daļu, 19.1  pantu, 30. panta pirmo un trešo daļu, 31. panta piekto daļu, 39.  panta pirmo un otro daļu, Covid-19 infekcijas izplatības pārvaldības likuma  4.  panta pirmās daļas 1., 1.1, 1.2, 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11., 12., 13., 14., 15., 16., 17., 18., 21. punktu, 6.1  panta otro daļu, 6.3  panta otro daļu, 6.4  panta otro daļu, 6.7  panta otro un trešo daļu, 6.9  panta otro daļu, 10.4  panta trešo daļu, 49.6  panta pirmo daļu un Farmācijas likuma  5.  panta 3. un 12. punktu
Izdarīt Ministru kabineta 2021. gada 28. septembra noteikumos Nr. 662 "Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai" (Latvijas Vēstnesis, 2021, 191A., 194., 195A., 198A., 203A., 208A., 214A., 219A., 225A. nr.) šādus grozījumus:
1.
Izteikt 17.3. apakšpunktu šādā redakcijā:
"17.3.  ja tas nav iespējams logopēdijas nodarbībā specifiska vingrinājuma izpildei vai izglītības procesā mācību telpā, lai nodrošinātu izglītojamiem, kuri apgūst speciālās izglītības programmu izglītojamiem ar dzirdes traucējumiem vai speciālās izglītības programmu izglītojamiem ar valodas traucējumiem vai kuriem noteikti atbilstoši atbalsta pasākumi, nepārprotamu un viegli uztveramu informāciju;".
2.
Izteikt 173.1 punktu šādā redakcijā:
"173.1 Īstermiņa sertifikātu izsniedz Amerikas Savienoto valstu, Austrālijas savienības, Jaunzēlandes vai Kanādas valsts piederīgajiem un pastāvīgajiem iedzīvotājiem par attiecīgajā valstī veiktu vakcināciju, lai atbilstoši šo noteikumu 2.16. apakšpunktam apliecinātu, ka persona Latvijā ir uzskatāma par pilnībā vakcinētu personu."
3.
Papildināt ar 174.1 punktu šādā redakcijā:
"174.1 Laboratorija, kas veic Covid-19 testēšanu, atbilst  ārstniecības iestādēm un to struktūrvienībām normatīvajos aktos noteiktajām obligātajām prasībām, tajā skaitā ir nodrošinājusi medicīnas laboratorijas akreditāciju atbilstoši standartam LVS EN ISO 15189:2013 „Medicīnas laboratorijas. Īpašās prasības uz kvalitāti un kompetenci” vismaz sekojošā apmērā:
 
174.11. medicīnas laboratorijām, kurām akreditācija veikta atbilstoši elastīgai akreditācijas sfērai, ir akreditēta konkrēto pakalpojumu sniegšanai atbilstošā darbības joma;
174.12. medicīnas laboratorijām, kurām akreditācija veikta atbilstoši fiksētai akreditācijas sfērai, ir akreditētas pakalpojumu sniegšanai atbilstošas metodes."
4.
Papildināt ar 280.1.6.1 apakšpunktu šādā redakcijā:
"280.1.6.1 piederība papildu vakcīnas devu saņēmēju un balstvakcinējamo personu grupai;".
5.
Izteikt 286. punktu šādā redakcijā:
"286. Ārstniecības iestāde piekļūst šo noteikumu 280.1.1., 280.1.2., 280.1.3., 280.1.4., 280.1.5., 280.1.6., 280.1.6.1, 280.1.8.1., 280.1.8.2., 280.2., 280.3., 280.5.1. un 280.5.5. apakšpunktā minētajiem datiem, lai reģistrētu vakcinācijas faktu pret Covid-19 infekciju, kā arī pierakstītu personu vakcinācijai vai atceltu personas pierakstu."
6.
Izteikt 288. punktu šādā redakcijā:
"288. Nacionālajam veselības dienestam ir tiesības apstrādāt šo noteikumu 280.1.1., 280.1.2., 280.1.3., 280.1.4., 280.1.5., 280.5., 280.1.6. un 280.1.61 apakšpunktā minētos datus, salīdzināt tos ar veselības informācijas sistēmā esošajiem datiem, apstrādāt Nacionālā veselības dienesta informācijas sistēmās esošos personu dzīvesvietas datus un pieprasīt no ārstniecības iestādēm un Vienotās pašvaldību sistēmas - Sociālās palīdzības un sociālo pakalpojumu administrēšanas lietojumprogrammas (SOPA) šo noteikumu 280.1.8.1., 280.1.8.2. un 280.1.8.3. apakšpunktā minēto informāciju, ja tāda nav pieejama Nacionālā veselības dienesta informācijas sistēmās, lai informētu personas par iespēju saņemt vakcīnu pret Covid-19, papildus vakcīnas devu vai balstvakcināciju, īstenotu informēšanas pasākumus digitālajā telpā par vakcinācijas drošumu un nepieciešamību un nodotu šo noteikumu 280.1.1.,​​​​​​ 280.1.2., 280.1.3., 280.1.8.1., 280.1.8.2. un 280.1.8.3. apakšpunktā minētos personu datus ārstniecības iestādēm vakcinācijas pret Covid-19 infekciju nodrošināšanai."
7.
Izteikt 289. punktu šādā redakcijā:
"289. Lai noteiktu personas atbilstību prioritāri vakcinējamo personu grupai "persona ar hroniskām slimībām" vai “papildu vakcīnas devu saņēmēju un balstvakcinējamo personu grupai” un atbilstības gadījumā nodrošinātu personai tiesības vakcinēties, saņemt papildus vakcīnas devu vai balstvakcināciju, Nacionālajam veselības dienestam ir tiesības šo noteikumu 280.1. un 280.2. apakšpunktā minētos datus apstrādāt, lai salīdzinātu ar:
289.1. Nacionālā veselības dienesta pārziņā esošo veselības aprūpes pakalpojumu apmaksas norēķinu sistēmu "Vadības informācijas sistēma";
289.2. Nacionālā veselības dienesta pārziņā esošo Vienoto veselības nozares elektronisko informācijas sistēmu;
289.3. centra pārziņā esošo ar noteiktām slimībām slimojošo pacientu reģistru (PREDA)."
8.
Papildināt ar 340. punktu šādā redakcijā:
"340. Noteikumu 174.punkts  stājas spēkā 2022.gada 1.janvārī. Ārstniecības iestādēm, kurām līdz 2021.gada 31.decembrim ir noslēgts līgums ar Nacionālo veselības dienestu par veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanu, noteikumu 174.punkta nosacījumi tiek piemēroti no 2022.gada 1.jūlija."
Ministru prezidents V. Uzvārds
Ministrs V. Uzvārds