Noteikumu konsolidētā versija

23-TA-337
Noteikumi par portfeļgarantijām sīko (mikro), mazo un vidējo saimnieciskās darbības veicēju – juridisko personu – kreditēšanas veicināšanai
(Noteikumu nosaukums MK 17.12.2020. noteikumu Nr. 824 redakcijā)
I.Vispārīgie jautājumi
1.
Noteikumi nosaka garantiju atbalsta piešķiršanas nosacījumus, finansēšanas kārtību un valsts atbalsta nosacījumus sīkajiem (mikro), mazajiem, vidējiem, mazajiem vidējās kapitalizācijas un vidējās kapitalizācijas saimnieciskās darbības veicējiem – juridiskām personām (turpmāk – saimnieciskās darbības veicēji) – ierobežotas portfeļgarantijas veidā, kā arī Covid-19 izraisītās krīzes portfeļgarantijas nosacījumus un Eiropas Savienības kohēzijas politikas programmas 2021.–2027. gadam 1.2.3. specifiskā atbalsta mērķa "Veicināt ilgtspējīgu izaugsmi, konkurētspēju un darba vietu radīšanu MVU, tostarp ar produktīvām investīcijām" 1.2.3.4. pasākuma "Garantijas, portfeļgarantijas pilna cikla uzņēmējdarbībai" (turpmāk – 1.2.3.4. pasākums) portfeļgarantiju nosacījumus tiešo finanšu instrumentu veidā. 
1.1
Mazajiem vidējās kapitalizācijas un vidējās kapitalizācijas saimnieciskās darbības veicējiem ir pieejama garantija tikai 1.2.3.4. pasākuma ietvaros.
2.
Portfeļgarantijas mērķis ir veicināt finansējuma pieejamību saimnieciskās darbības veicējiem.
(Grozīts ar MK 17.12.2020. noteikumiem Nr. 824)
3.
Garantiju pieejamību saimnieciskās darbības veicējiem nodrošina akciju sabiedrība "Attīstības finanšu institūcija Altum" (turpmāk – sabiedrība "Altum").
(Grozīts ar MK 17.12.2020. noteikumiem Nr. 824)
4.
Noteikumos lietotie termini:
4.1.
aizdevumu portfelis – kredītiestādes finanšu pakalpojumu darījumu kopums, kurā iekļauti atbilstoši šiem noteikumiem izsniegtie finanšu pakalpojumi;
4.2.
finanšu pakalpojums – kredītiestādes izsniegti aizdevumi investīciju veikšanai un apgrozāmo līdzekļu finansēšanai, finanšu līzings;
4.3.
garantija – sabiedrības "Altum" saistības šajos noteikumos noteiktajā apmērā segt kredītiestādes zaudējumus, kas radušies, ja saimnieciskās darbības veicējs nepilda saistības par kredītiestādes sniegto finanšu pakalpojumu;
4.4.
garantijas likme – procentos izteikta kredītiestādes zaudējumu daļa, ko garantētam finanšu pakalpojumam sedz garantija;
4.5.
garantiju portfelis – aizdevumu portfelī iekļautajiem finanšu pakalpojumiem izsniegto garantiju kopums;
4.6.
ierobežotā garantijas likme (guarantee cap rate) – procentos izteikta garantiju portfeļa daļa, kuru sedz portfeļgarantija;
4.7.
ierobežotā garantijas summa (guarantee cap amount) – kredītiestādes aizdevuma portfeļa maksimālā zaudējumu summa, kuru sedz portfeļgarantija. Ierobežoto garantijas summu aprēķina kā kredītiestādes aizdevumu portfeļa (maksimāli izmaksāto finanšu pakalpojumu summa), garantijas likmes un ierobežotās garantijas likmes reizinājumu;
4.8.
portfeļgarantija – finanšu instruments, kas nodrošina aizdevumu portfeļa zaudējumu segšanu atbilstoši garantijas likmei, nepārsniedzot ierobežotās garantijas summu.
(Grozīts ar MK 17.12.2020. noteikumiem Nr. 824)
5.
Garantiju izsniegšanai un sabiedrības "Altum" pārvaldības izmaksu segšanai izmanto Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda 2007.–2013. gada plānošanas perioda atmaksāto finansējumu 14 300 000 euro apmērā, šī finansējuma atmaksas un otrreiz atmaksāto finansējumu, ko  plānots izmantot atkārtoti,  līdz 14 300 000 euro, kā arī šo noteikumu 12. punktā minētos maksājumus:
5.1.
darbības programmas "Uzņēmējdarbība un inovācijas" 2.2.1.4.1. apakšaktivitātes "Atbalsts aizdevumu veidā komersantu konkurētspējas uzlabošanai" ietvaros atmaksāto publisko finansējumu – 10 000 000 euro apmērā;
5.2.
darbības programmas "Cilvēkresursi un nodarbinātība" papildinājuma 1.3.1.2. aktivitātes "Atbalsts pašnodarbinātības un uzņēmējdarbības uzsākšanai" ietvaros atmaksāto publisko finansējumu – 4 300 000 euro apmērā.
5.1
Covid-19 izraisītās krīzes seku mazināšanai sabiedrība "Altum" īsteno portfeļgarantijas programmu ar valsts budžeta finansējumu, kas nepārsniedz 500 000 euro. Minētajai programmai piemēro šo noteikumu 1., 2., 3., 7., 8., 9., 10.1, 11.1, 12.1, 13. un 14. punktu, IV1 un V1 nodaļu, 26., 27., 27.1, 28., 29., 30., 31., 32., 32.1 un 34. punktu, organizē atsevišķu kredītiestāžu pieteikšanos un noslēdz šo noteikumu 7. punktā minēto līgumu.
(MK 15.03.2022. noteikumu Nr. 171 redakcijā)
5.2
Garantiju izsniegšanai sabiedrība "Altum" izmanto 1.2.3.4. pasākumam pieejamo finansējumu saskaņā ar normatīvo aktu, kas nosaka Eiropas Savienības kohēzijas politikas programmas 2021.–2027. gadam ietvaros izmantojamo finanšu instrumentu īstenošanas kārtību, pieejamo finansējumu, atbalstāmās darbības un attiecināmās izmaksas.
6.
Sabiedrības "Altum" pārvaldības izmaksas nosaka saskaņā ar sabiedrības "Altum" vadības izmaksu aprēķināšanas metodiku un sedz ar vadības maksu, ko nosaka, ievērojot Komisijas 2014. gada 3. marta Deleģētās regulas (ES) Nr. 480/2014, ar kuru papildina Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 1303/2013, ar ko paredz kopīgus noteikumus par Eiropas Reģionālās attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu, Kohēzijas fondu, Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai un Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fondu un vispārīgus noteikumus par Eiropas Reģionālās attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu, Kohēzijas fondu un Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fondu (turpmāk – Komisijas regula Nr. 480/2014), 12. un 13. panta 3. punktā noteikto kopējās robežvērtības apmēru. Šajā punktā minētās pārvaldības izmaksas var tikt attiecinātas pirms šo noteikumu stāšanās spēkā, bet ne agrāk kā no 2017. gada 1. janvāra.
(MK 15.03.2022. noteikumu Nr. 171 redakcijā)
6.1
1.2.3.4. pasākuma ietvaros sabiedrības "Altum" pārvaldības izmaksas nosaka atbilstoši normatīvajam aktam, kas nosaka Eiropas Savienības kohēzijas politikas programmas 2021.–2027. gadam ietvaros izmantojamo finanšu instrumentu īstenošanas kārtību, pieejamo finansējumu, atbalstāmās darbības un attiecināmās izmaksas.
7.
Garantiju piešķiršanas un informācijas apmaiņas kārtību, portfeļgarantijas nosacījumus, tai skaitā sasniedzamo aizdevumu portfeļa apjomu, kompensāciju izmaksas kārtību, garantijas prēmijas apmaksas kārtību, de minimis uzraudzības kārtību, sadarbību atbalsta kumulēšanas jautājumos, kā arī citus nosacījumus nosaka saskaņā ar civiltiesiskajiem līgumiem, kas noslēgti starp sabiedrību "Altum" un kredītiestādi un tās meitas sabiedrību.
8.
Garantiju sniedz kā de minimis atbalstu saskaņā ar Komisijas 2013. gada 18. decembra Regulu (ES) Nr. 1407/2013 par Līguma par Eiropas Savienības darbību 107. un 108. panta piemērošanu de minimis atbalstam (turpmāk – Komisijas regula Nr. 1407/2013).
II.Atbalstāmie finanšu pakalpojumi, saimnieciskās darbības veicēji un garantijas likme
(Nodaļas nosaukums grozīts ar MK 17.12.2020. noteikumiem Nr. 824)
9.
Atbalstu var saņemt, ja garantiju piešķir par šādiem finanšu pakalpojumiem:
9.1.
aizdevumiem investīciju veikšanai;
9.2.
aizdevumiem apgrozāmo līdzekļu finansēšanai, tai skaitā aizdevumiem kredītlīnijas vai kredītlimita veidā;
9.2.1
(svītrots ar MK 15.03.2022. noteikumiem Nr. 171);
9.3.
finanšu līzingu.
(Grozīts ar MK 14.04.2020. noteikumiem Nr. 207; MK 17.12.2020. noteikumiem Nr. 824; MK 15.03.2022. noteikumiem Nr. 171)
9.1
(Svītrots ar MK 17.12.2020. noteikumiem Nr. 824)
10.
Garantiju piešķir, ja ievēroti šādi nosacījumi:
10.1.
saimnieciskās darbības veicējs atbilst Komisijas 2014. gada 17. jūnija Regulas (ES) Nr. 651/2014, ar ko noteiktas atbalsta kategorijas atzīst par saderīgām ar iekšējo tirgu, piemērojot Līguma 107. un 108. pantu (turpmāk – Komisijas regula Nr. 651/2014), 1. pielikumā noteiktajām mikrouzņēmumu, mazo un vidējo uzņēmumu definīcijām vai Eiropas Parlamenta un Padomes 2015. gada 25. jūnija Regulas (ES) 2015/1017 par Eiropas Stratēģisko investīciju fondu, Eiropas Investīciju konsultāciju centru un Eiropas Investīciju projektu portālu, ar ko groza Regulas (ES) Nr. 1291/2013 un (ES) Nr. 1316/2013 – Eiropas Stratēģisko investīciju fonds, 2. panta 6. un 7. punktā noteiktajām mazo vidējās kapitalizācijas un vidējās kapitalizācijas sabiedrības definīcijām;
10.2.
saimnieciskās darbības veicējs ir reģistrēts un saimniecisko darbību veic Latvijā;
10.3.
garantiju piešķir no jauna izsniegtam finanšu pakalpojumam;
10.4.
vienam saimnieciskās darbības veicējam garantēto finanšu pakalpojumu summa nepārsniedz 250 000 euro, izņemot gadījumu, ja garantija tiek sniegta 1.2.3.4. pasākuma ietvaros, kad garantēto finanšu pakalpojumu summa nepārsniedz 500 000 euro;
10.5.
šo noteikumu 9.1. apakšpunktā minēto finanšu pakalpojumu termiņš ir no 12 mēnešiem līdz 10 gadiem;
10.6.
šo noteikumu 9.2. apakšpunktā minēto finanšu pakalpojumu termiņš ir no 12 mēnešiem līdz 5 gadiem;
10.7.
šo noteikumu 9.3. apakšpunktā minētā finanšu pakalpojuma termiņš ir no 12 mēnešiem līdz 7 gadiem;
10.8.
finanšu pakalpojuma atmaksas grafiks ir ar regulāriem pamatsummas maksājumiem vai pamatsummas atmaksu vienā maksājumā.
10.9.
mazo vidējās kapitalizācijas un vidējās kapitalizācijas saimnieciskās darbības veicēju garantijas kredīta kvalitāte ir pielīdzināma vismaz B– kredītreitingam, kas norādīts šo noteikumu pielikumā minētajai kredīta kvalitātes klasei "Maksātspēju varētu mazināt nelabvēlīgi apstākļi" atbilstoši Komisijas regulas Nr. 1407/2013 4. panta 6. punkta "a" apakšpunktam.
(Grozīts ar MK 06.03.2018. noteikumiem Nr. 145; MK 17.12.2020. noteikumiem Nr. 824)
10.1
Garantiju saskaņā ar šo noteikumu 5.1 punktu piešķir, ja ievēroti šo noteikumu 9. punktā un 10.1. un 10.2. apakšpunktā minētie nosacījumi, kā arī:
10.11.
vienam saimnieciskās darbības veicējam garantēto finanšu pakalpojumu summa nepārsniedz 500 000 euro;
10.12.
garantija tiek sniegta par jauniem vai esošiem šo noteikumu 9.2. apakšpunktā minētajiem finanšu pakalpojumiem, ja kredītiestāde saimnieciskās darbības veicējam atliek pamatsummas maksājumus vismaz par trim mēnešiem vai pagarina finanšu pakalpojumu līguma darbības termiņu vismaz par trim mēnešiem;
10.13.
garantija tiek sniegta par esošiem šo noteikumu 9.1. un 9.3. apakšpunktā minētajiem finanšu pakalpojumiem, ja kredītiestāde saimnieciskās darbības veicējam atliek pamatsummas maksājumus vismaz par trim mēnešiem un, ja nepieciešams, pagarina finanšu pakalpojumu līguma darbības termiņu;
10.14.
garantijas termiņš nepārsniedz sešus gadus šo noteikumu 9.1. un 9.3. apakšpunktā minētajiem finanšu pakalpojumiem un trīs gadus šo noteikumu 9.2. apakšpunktā minētajiem finanšu pakalpojumiem;
10.15.
saimnieciskās darbības veicējs ir ekonomiski dzīvotspējīgs un garantija ir nepieciešama, lai mazinātu Covid-19 izplatību seku negatīvo ietekmi uz tā saimniecisko darbību vai finanšu stāvokli;
10.16.
esošiem šo noteikumu 9. punktā minētajiem finanšu pakalpojumiem nav maksājumu kavējumu 2019. gada 31. decembrī.
(MK 17.12.2020. noteikumu Nr. 824 redakcijā)
11.
Garantijas likme finanšu pakalpojumam ir līdz 80 %.
(Grozīts ar MK 06.03.2018. noteikumiem Nr. 145)
11.1
Saskaņā ar šo noteikumu 5.1 punktu piešķirtās garantijas likme finanšu pakalpojumam ir līdz 50 %.
(MK 24.03.2020. noteikumu Nr. 155 redakcijā)
12.
Par garantijas izsniegšanu, tostarp pagarinot iepriekš izsniegtās garantijas termiņu, piemēro vienreizēju garantijas prēmiju no garantijas segtās finanšu pakalpojumu summas:
12.1.
finanšu pakalpojumiem ar termiņu līdz diviem gadiem – 0,8 %;
12.2.
finanšu pakalpojumiem ar termiņu virs diviem gadiem – 1,42 %.
(MK 20.04.2021. noteikumu Nr. 246 redakcijā)
12.1
Saskaņā ar šo noteikumu 5.1 punktu piešķirtās garantijas prēmijas likme ir 0,3 % gadā no garantijas segtās finanšu pakalpojumu summas.
(MK 24.03.2020. noteikumu Nr. 155 redakcijā)
III.Neatbalstāmās nozares, darbības un saimnieciskās darbības veicēji
(Nodaļas nosaukums grozīts ar MK 17.12.2020. noteikumiem Nr. 824)
13.
Garantijas nepiešķir:
13.1.
finanšu pakalpojuma refinansēšanai;
13.2.
ja saimnieciskās darbības veicējam ar tiesas spriedumu ir pasludināts maksātnespējas process, tiek īstenots tiesiskās aizsardzības process, ar tiesas lēmumu tiek īstenots ārpustiesas tiesiskās aizsardzības process, uzsākta bankrota procedūra, piemērota sanācija vai mierizlīgums, tā saimnieciskā darbība ir izbeigta vai tas atbilst normatīvajos aktos noteiktajiem kritērijiem, uz kuriem pamatojoties kreditors var pieprasīt maksātnespējas procedūru;
13.3.
saimnieciskās darbības veicējiem, kuri darbojas Komisijas regulas Nr. 1407/2013 1. panta 1. punkta "a", "b" un "c" apakšpunktā minētajās nozarēs vai veic darbības, kas noteiktas Komisijas regulas Nr. 1407/2013 1. panta 1. punkta "d" un "e" apakšpunktā;
13.4.
operācijām ar nekustamo īpašumu;
13.5.
finanšu un apdrošināšanas darbībām;
13.6.
saimnieciskās darbības veicējiem, kuri darbojas Komisijas 2014. gada 11. septembra Īstenošanas regulas (ES) Nr. 964/2014, kurā izklāstīti noteikumi par Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) Nr. 1303/2013 piemērošanu attiecībā uz standarta noteikumiem un nosacījumiem par finanšu instrumentiem, III pielikumā noteiktajās ierobežotajās nozarēs.
(Grozīts ar MK 17.12.2020. noteikumiem Nr. 824)
13.1
Papildus šo noteikumu 13. punkta nosacījumiem 1.2.3.4. pasākuma ietvaros garantiju nepiešķir:
13.11.
nozarē, kas noteikta Eiropas Parlamenta un Padomes 2021. gada 24. jūnija Regulas (ES) Nr. 2021/1058 par Eiropas Reģionālās attīstības fondu un Kohēzijas fondu 7. panta 1. punktā;
13.12.
zemes iegādei, ja summa pārsniedz 10 % no garantētās finanšu pakalpojuma summas vai attiecībā uz pamestām teritorijām un bijušajām rūpniecības teritorijām, kurās ir ēkas, līdz 15 % no garantētās finanšu pakalpojuma summas saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes 2021. gada 24. jūnija Regulas (ES) Nr. 2021/1060, ar ko paredz kopīgus noteikumus par Eiropas Reģionālās attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu Plus, Kohēzijas fondu, Taisnīgas pārkārtošanās fondu un Eiropas Jūrlietu, zvejniecības un akvakultūras fondu un finanšu noteikumus attiecībā uz tiem un uz Patvēruma, migrācijas un integrācijas fondu, Iekšējās drošības fondu un Finansiāla atbalsta instrumentu robežu pārvaldībai un vīzu politikai (turpmāk – regula Nr. 2021/1060), 64. panta 1. punkta "b" apakšpunktu;
13.13.
Eiropas Savienības fondu projektu līdzfinansēšanai, tai skaitā priekšfinansēšanai saskaņā ar regulas Nr. 2021/1060 58. panta 7. punktu;
13.14.
darbībām, kuras uzskatāmas par faktiski pabeigtām vai pilnībā īstenotām, pirms ir iesniegts pieteikums atbalsta programmas finansējuma saņemšanai, ievērojot regulas Nr. 2021/1060 63. panta 6. punktu;
13.15.
esošu vai jaunu saistību dzēšanai, tai skaitā parāda procentiem saskaņā ar regulas Nr. 2021/1060 64. panta 1. punkta "a" apakšpunktu.
14.
Ja saimnieciskās darbības veicējs vienlaikus darbojas vienā vai vairākās nozarēs vai veic citas darbības, kas neietilpst Komisijas regulas Nr. 1407/2013 darbības jomā, tas nodrošina šo nozaru darbību vai izmaksu nodalīšanu saskaņā ar Komisijas regulas Nr. 1407/2013 1. panta 2. punktu.
(Grozīts ar MK 17.12.2020. noteikumiem Nr. 824)
IV.Portfeļgarantijas programmas ieviešana
15.
Sabiedrība "Altum" šo noteikumu 5. punktā minēto finansējumu nodala kā atsevišķu garantiju fondu, no kura sedz garantiju kompensācijas un sabiedrības "Altum" pārvaldības izmaksas.
16.
Portfeļgarantija nodrošina zaudējumu segumu jaunizveidotam aizdevumu portfelim, kuru atbilstoši šo noteikumu nosacījumiem izveidojusi kredītiestāde vai kredītiestādes meitas sabiedrība, kura reģistrēta Latvijā un ir tiesīga sniegt finanšu pakalpojumus Latvijā (turpmāk – kredītiestāde), nepārsniedzot ierobežoto garantijas summu:
16.1.
ierobežotā garantijas likme ir līdz 17,5 %;
16.2.
ierobežoto garantijas likmi nosaka līgumā ar kredītiestādi atbilstoši kredītiestādes aizdevumu portfeļa risku novērtējumam;
16.3.
portfeļgarantija sedz finanšu pakalpojumu neatmaksāto pamatsummu.
(Grozīts ar MK 06.03.2018. noteikumiem Nr. 145)
17.
Sabiedrība "Altum" atlasa kredītiestādes atklātā, pārredzamā, nediskriminējošā un objektīvā atlases procedūrā atbilstoši šo noteikumu V nodaļai.
18.
Pirms līguma noslēgšanas ar kredītiestādi sabiedrība "Altum" iesniedz saskaņošanai Ekonomikas ministrijā un Finanšu ministrijā, bet attiecībā uz 1.2.3.4. pasākumu – Centrālajā Finanšu un līgumu aģentūrā sabiedrības "Altum" izstrādātu metodoloģiju par visu finansiālo priekšrocību nodošanu saimnieciskās darbības veicējiem. Metodoloģiju pamato ar kredītiestāžu cenu noteikšanas un nodrošinājuma politiku.
19.
Sabiedrība "Altum" un kredītiestāde līgumā paredz vismaz šādus nosacījumus:
19.1.
kredītiestāde finanšu pakalpojumu sniedz no saviem resursiem;
19.2.
kredītiestāde īsteno konsekventu finanšu pakalpojumu sniegšanas politiku, nodrošinot portfeļa pārvaldību un portfeļa riska diversifikāciju atbilstoši nozares standartiem un praksei, kā arī ievēro kredītpolitikas nosacījumus par saimnieciskās darbības veicēju līgumpārkāpumiem vai maksājuma kavējumiem (default in respect to loan) attiecībā uz citiem aizdevumiem kredītiestādē vai citās kredītiestādēs;
19.3.
kredītiestāde iekļauj finanšu pakalpojumus portfelī divus gadus no līguma noslēgšanas ar sabiedrību "Altum". Sabiedrība "Altum" un kredītiestāde var vienoties par šā termiņa pagarināšanu, bet ne ilgāk kā par diviem gadiem;
19.4.
kredītiestāde apņemas nodot visu finansiālo labumu saimnieciskās darbības veicējam aizdevuma procentu likmes vai nodrošinājuma koeficienta samazinājuma veidā;
19.5.
kredītiestāde nodrošina sabiedrībai "Altum" un institūcijām, kurām ir tiesības veikt auditus un pārbaudes sabiedrībā "Altum", iespēju veikt pārbaudes kredītiestādē par portfeļgarantiju ietvaros sniegtajiem finanšu pakalpojumiem, tai skaitā par visa saņemtā atbalsta un finansiālo priekšrocību nodošanu saimnieciskās darbības veicējiem kā aizdevumu procentu likmes vai nodrošinājuma koeficienta samazinājumu;
19.6.
kredītiestāde apņemas iesniegt sabiedrībā "Altum" pārskatus ne retāk kā reizi ceturksnī par programmas īstenošanas gaitu, atbalsta saņēmējiem un finanšu rādītājiem;
19.7.
kredītiestādes risks katrā darījumā ir vismaz 20 %. Zaudējumi, kas radušies, ja saimnieciskās darbības veicējs nepilda saistības par kredītiestādes sniegto finanšu pakalpojumu, tiek dalīti proporcionāli riska sadalījumam starp sabiedrību "Altum" un kredītiestādi. Finanšu pakalpojumu atmaksas periodā garantijas riska sadalījuma proporcija saglabājas un attiecas uz finanšu pakalpojuma neatmaksāto summu.
(Grozīts ar MK 06.03.2018. noteikumiem Nr. 145; MK 17.12.2020. noteikumiem Nr. 824)
IV1.Covid-19 izraisītās krīzes portfeļgarantijas programmas ieviešana
(Nodaļa MK 24.03.2020. noteikumu Nr. 155 redakcijā)
19.1
Sabiedrība "Altum" šo noteikumu 5.1 punktā minēto finansējumu nodala kā atsevišķu garantiju fondu, no kura sedz garantiju kompensācijas un sabiedrības "Altum" pārvaldības izmaksas.
(MK 24.03.2020. noteikumu Nr. 155 redakcijā)
19.2
Covid-19 izraisītās krīzes portfeļgarantija sedz finanšu pakalpojumu neatmaksāto pamatsummu kredītiestādes izveidotam aizdevumu portfelim, nepārsniedzot ierobežoto garantijas likmi 20 %.
(MK 24.03.2020. noteikumu Nr. 155 redakcijā)
19.3
Sabiedrība "Altum" organizē kredītiestāžu pieteikšanos uz šo noteikumu 5.1 punktā minēto finansējumu saskaņā ar šo noteikumu V1  nodaļu. Pieteikšanās ir atklāta, pārredzama, nediskriminējoša un objektīva.
(MK 24.03.2020. noteikumu Nr. 155 redakcijā)
19.4
Sabiedrība "Altum" un kredītiestāde līgumā paredz vismaz šādus nosacījumus:
19.41.
kredītiestāde finanšu pakalpojumu sniedz no saviem resursiem;
19.42.
kredītiestāde īsteno konsekventu finanšu pakalpojumu sniegšanas politiku, nodrošinot finanšu vadības sistēmas atbilstību drošas finanšu vadības standartiem un nozares labajai praksei;
19.43.
kredītiestāde apņemas nodot visu finansiālo labumu saimnieciskās darbības veicējam finanšu pakalpojuma likmes samazinājuma veidā ne mazāk kā 0,3 % apmērā;
19.44.
kredītiestāde iesniedz sabiedrībā "Altum" pārskatus saskaņā ar šo noteikumu 7. punktā minēto līgumu;
19.45.
zaudējumi, kas radušies, ja saimnieciskās darbības veicējs nepilda saistības par kredītiestādes sniegto finanšu pakalpojumu, tiek dalīti proporcionāli riska sadalījumam starp sabiedrību "Altum" un kredītiestādi. Finanšu pakalpojumu atmaksas periodā garantijas riska sadalījuma proporcija saglabājas un attiecas uz finanšu pakalpojuma neatmaksāto summu.
(MK 24.03.2020. noteikumu Nr. 155 redakcijā, kas grozīta ar MK 17.12.2020. noteikumiem Nr. 824)
V.Kredītiestāžu atlase portfeļgarantiju ieviešanai
20.
Sabiedrība "Altum" informē kredītiestādes par atlasi, sniedz informāciju par atlases nosacījumiem un nosaka pieteikumu iesniegšanas termiņu vismaz 20 darbdienas no informācijas publicēšanas dienas sabiedrības "Altum" tīmekļvietnē.
21.
Atlases nosacījumus, tai skaitā pieteikšanās nosacījumus un kārtību, un atlases kritērijus apstiprina sabiedrība "Altum" un publicē savā tīmekļvietnē. Atlases nosacījumos norāda, ka finansējums pieejams vismaz četrām atbilstošām kredītiestādēm.
22.
Pieteikšanās nosacījumos iekļauj:
22.1.
kredītiestādes apņemšanos samazināt finanšu pakalpojuma procentu likmi vai nodrošinājuma koeficientu un pamato visa programmas finansiālā labuma nodošanu saimnieciskās darbības veicējiem. Finanšu pakalpojumu izsniegšanas laikā šie nosacījumi paliek nemainīgi;
22.2.
kredītiestādes pamatojumu ierobežotajai garantijas likmei, ņemot vērā plānoto neatmaksāto zaudējumu atgūšanas likmi (recovery rate), kas nepārsniedz 20 %, kā arī plānoto aizdevumu portfeļa apjomu un nozaru diversifikāciju.
(Grozīts ar MK 17.12.2020. noteikumiem Nr. 824)
23.
Atlases ietvaros pieejamo finansējumu sadala starp kredītiestādēm, kas kvalificējušās atlasē. Kredītiestādei ar augstāko vērtējumu piešķir ne vairāk kā 50 % no pieejamā finansējuma. Atlikušo pieejamo finansējumu sadala starp pārējām atlasītajām kredītiestādēm proporcionāli iesniegtajos pieteikumos norādītajam finansējumam.
24.
Ja atlasē kvalificējušās mazāk par četrām kredītiestādām vai līguma darbības laikā sabiedrība "Altum" vai kredītiestāde vienojas samazināt kredītiestādes līguma summu, atlikušo pieejamo finansējumu sadala starp pārējām atlasītajām kredītiestādēm.
25.
Sabiedrība "Altum" kredītiestādes vērtē, pamatojoties uz kvantitatīvajiem un kvalitatīvajiem rādītājiem, tai skaitā finanšu stabilitātes rādītājiem, kā arī uz publiski pieejamo informāciju par uzraugošo institūciju veiktajiem uzraudzības pasākumiem. Augstāku vērtējumu nosaka kredītiestādēm, kas atbilstoši sabiedrības "Altum" tīmekļvietnē publicētajiem nosacījumiem sasniedz vismaz šādus rādītājus:
25.1.
lielākais finanšu pakalpojuma procentu likmes samazinājums vai nodrošinājuma koeficienta samazinājums salīdzinājumā ar esošo finanšu pakalpojuma likmi vai nodrošinājuma koeficientu;
25.2.
kredītiestāde garantijas prēmiju maksā no saviem resursiem, nevis pieprasa, lai to maksātu saimnieciskās darbības veicējs;
25.3.
lielākais sabiedrības "Altum" garantēto finanšu pakalpojumu apjoms saimnieciskās darbības veicējiem iepriekšējos trijos gados.
(Grozīts ar MK 17.12.2020. noteikumiem Nr. 824)
V1.Kredītiestāžu pieteikšanās COVID-19 izraisītās krīzes portfeļgarantiju ieviešanai
(Nodaļa MK 24.03.2020. noteikumu Nr. 155 redakcijā)
25.1
Sabiedrība "Altum" informē kredītiestādes par iespēju pieteikties finansējumam, sniedz informāciju par pieteikšanās nosacījumiem un publicē tos sabiedrības "Altum" tīmekļvietnē. Pieteikumu kredītiestāde iesniedz triju darbdienu laikā pēc šo noteikumu stāšanās spēkā.
(MK 24.03.2020. noteikumu Nr. 155 redakcijā)
25.2
Pieteikšanās  nosacījumos norāda finansējuma apmēru, kredītiestādes apņemšanos samazināt finanšu pakalpojuma procentu likmi vismaz 0,3 % apmērā, pamatojumu finansiālā labuma nodošanai saimnieciskās darbības veicējiem, kā arī citus nosacījumus. Finanšu pakalpojumu izsniegšanas laikā minētie nosacījumi paliek nemainīgi.
(MK 24.03.2020. noteikumu Nr. 155 redakcijā, kas grozīta ar MK 17.12.2020. noteikumiem Nr. 824)
VI.Subsīdijas ekvivalenta aprēķināšana un valsts atbalsta jautājumi
26.
Piesakoties atbalstam, saimnieciskās darbības veicējs de minimis atbalsta sistēmā aizpilda veidlapu atbilstoši normatīvajiem aktiem par de minimis atbalsta uzskaites un piešķiršanas kārtību un uzskaites veidlapu paraugiem.
(MK 24.03.2020. noteikumu Nr. 155 redakcijā, kas grozīta ar MK 17.12.2020. noteikumiem Nr. 824)
27.
Komisijas regulas Nr. 1407/2013  2. panta 2. punktā noteiktajam vienam vienotam uzņēmumam izsniegtā de minimis atbalsta kopējā summa nedrīkst pārsniegt Komisijas regulas Nr. 1407/2013  3. panta 2. punktā noteiktos ierobežojumus.
27.1
Par de minimis atbalsta piešķiršanas datumu uzskatāms noslēgtā finanšu pakalpojuma līguma vai tā grozījumu izdarīšanas datums. Finanšu pakalpojuma termiņa pagarināšanas un finanšu pakalpojuma summas palielināšanas gadījumā kredītiestāde no jauna izvērtē un pārbauda de minimis atbalsta nosacījumus.
(MK 24.03.2020. noteikumu Nr. 155 redakcijā)
28.
Lai nodrošinātu, ka saimnieciskās darbības veicēja apvienošanas, iegādes vai sadalīšanas gadījumā ir ievērots šo noteikumu 27. punktā minētais nosacījums, veicot atbalsta uzskaiti, ņem vērā šādus nosacījumus:
28.1.
ja saimnieciskās darbības veicējs ir apvienots, ņem vērā visu katram apvienošanā iesaistītajam saimnieciskās darbības veicējam iepriekš piešķirto de minimis atbalstu;
28.2.
ja saimnieciskās darbības veicējs ir sadalīts, saņemto de minimis atbalstu attiecina uz to saimnieciskās darbības veicēju, kas guva labumu no saņemtā de minimis atbalsta un kas pārņēma darbības, kurām sākotnēji tika izmantots de minimis atbalsts, vai arī, ja minētā attiecināšana nav iespējama, saņemto de minimis atbalstu attiecina proporcionāli, pamatojoties uz saimnieciskās darbības veicēja pašu kapitāla bilances vērtību sadales faktiskajā datumā.
(Grozīts ar MK 17.12.2020. noteikumiem Nr. 824)
29.
Saimnieciskās darbības veicēja subsīdijas ekvivalentu kredītiestāde aprēķina, ievērojot Komisijas regulas Nr. 1407/2013 4. panta 6. punkta "b" apakšpunktu.
(MK 24.03.2020. noteikumu Nr. 155 redakcijā, kas grozīta ar MK 17.12.2020. noteikumiem Nr. 824)
30.
Kredītiestāde, saimnieciskās darbības veicējs un sabiedrība "Altum" ievēro Komisijas regulas Nr. 1407/2013  6. panta 4. punktā minētos nosacījumus.
(Grozīts ar MK 17.12.2020. noteikumiem Nr. 824)
31.
Atbalstu šo noteikumu ietvaros var apvienot ar citu de minimis atbalstu par vienām un tām pašām attiecināmajām izmaksām, ja atbalsta apvienošanas rezultātā izmaksu pozīcijai attiecīgā maksimālā atbalsta intensitāte nepārsniedz 100 % no izmaksu pozīcijas vērtības.
32.
Ievērojot Komisijas regulas Nr. 1407/2013 5. pantā minētos nosacījumus, šo noteikumu ietvaros piešķirto de minimis atbalstu drīkst apvienot ar citu de minimis atbalstu līdz Komisijas regulas Nr. 1407/2013  3. panta 2. punktā noteiktajam robežlielumam, kā arī drīkst apvienot ar citu valsts atbalstu attiecībā uz vienām un tām pašām attiecināmajām izmaksām vai citu valsts atbalstu tam pašam riska finansējuma pasākumam, ja šīs apvienošanas rezultātā netiek pārsniegta attiecīgā maksimālā atbalsta intensitāte vai atbalsta summa, kāda noteikta valsts atbalsta programmā, atbalsta projektā vai Eiropas Komisijas lēmumā. Šādā gadījumā saimnieciskās darbības veicējs iesniedz sabiedrībai "Altum" visu informāciju par plānoto un piešķirto valsts atbalstu par tām pašām attiecināmajām izmaksām, norādot atbalsta piešķiršanas datumu, atbalsta sniedzēja nosaukumu, atbalsta pasākumu un plānoto vai piešķirto atbalsta summu un atbalsta intensitāti.
(Grozīts ar MK 17.12.2020. noteikumiem Nr. 824)
32.1
Ja ir pārkāptas Komisijas regulas Nr. 1407/2013 prasības, atbalsta saņēmējam ir pienākums atmaksāt sabiedrībai "Altum" visu projekta ietvaros saņemto de minimis atbalstu kopā ar procentiem no līdzekļiem, kas ir brīvi no komercdarbības atbalsta, atbilstoši Komercdarbības atbalsta kontroles likuma IV vai  V nodaļas nosacījumiem.
32.2
Atbalstu, kas piešķirts atbilstoši šo noteikumu 5.1 punktam, nedrīkst apvienot ar citu atbalstu, kuru sniedz saskaņā ar Eiropas Komisijas lēmumiem par valsts atbalsta pasākumiem, kas pieņemti atbilstoši Eiropas Komisijas 2020. gada 19. marta paziņojuma "Pagaidu regulējums valsts atbalsta pasākumiem, ar ko atbalsta ekonomiku pašreizējā Covid-19 uzliesmojuma situācijā" (C(2020)1863) 3.2. un 3.3. iedaļai, un ar atbalstu, kuru sniedz atbalsta programmas ietvaros Covid-19 krīzes skartajiem uzņēmumiem apgrozāmo līdzekļu plūsmas nodrošināšanai.
(MK 17.12.2020. noteikumu Nr. 824 redakcijā)
33.
Atbalstu saskaņā ar šiem noteikumiem sniedz līdz Komisijas regulas Nr. 1407/2013 7. panta 4. punktā un 8. pantā noteiktā piemērošanas termiņa beigām.
(MK 24.03.2020. noteikumu Nr. 155 redakcijā)
34.
Atbalstu saskaņā ar šo noteikumu 5.1 punktu sniedz līdz 2021. gada 31. decembrim.
(MK 17.12.2020. noteikumu Nr. 824 redakcijā)
35.
Šo noteikumu 5. punktā minēto finansējumu sabiedrība "Altum" atkārtoti izmanto programmas īstenošanai.
(MK 20.04.2021. noteikumu Nr. 246 redakcijā)
Pielikums
Ministru kabineta
2017. gada 5. septembra
noteikumiem Nr.
537
Gada drošās zonas prēmijas likmes

Nr.

p. k.

Kredīta kvalitātes klase Reitingu aģentūras "Standard and Poor's" reitings Reitingu aģentūras "Fitch" reitings Reitingu aģentūras "Moody’s" reitings Gada drošās zonas prēmijas likme
Nodrošinājuma līmenis1
augsts parasts zems
1. Visaugstākā kvalitāte AAA AAA Aaa 0,4 % 0,4 % 0,4 %
2.

Ļoti augsta maksātspēja

AA +
AA
AA –
AA +
AA
AA –
Aa 1
Aa 2
Aa 3
0,4 % 0,4 % 0,4 %
3.

Augsta maksātspēja

A +
A
A –

A +
A
A –

A 1
A 2
A 3
0,55 % 0,55 % 0,55 %
4. Pietiekama maksātspēja BBB +
BBB
BBB –
BBB +
BBB
BBB –
Baa 1
Baa 2
Baa 3
0,8 % 0,8 % 0,8 %
5. Maksātspēja jutīgi reaģē uz nelabvēlīgiem apstākļiem

BB +
BB

BB +
BB
Ba 1
Ba 2
2 % 2 % 2 %
6.        Maksātspēju varētu mazināt nelabvēlīgi apstākļi

BB –

B +

BB –

B +

Ba 3

B 1

3,8 % 3,8 % 3,8 %
B
B –

B
B –

B 2
B 3
6,3 % 6,3 % 6,3 %
7. Maksātspēja ir atkarīga no labvēlīgu apstākļu noturīguma CCC +
CCC
CCC –
CC
CCC +
CCC
CCC –
CC
C
Caa 1
Caa 2
Caa 3
8. Netiek pildītas vai gandrīz netiek pildītas saistības SD
D
DDD
DD
D
Ca
C

Piezīme. 1 Augsts nodrošinājuma līmenis – zaudējumi saistību neizpildes gadījumā ir 30 % vai mazāki. Parasts nodrošinājuma līmenis – zaudējumi saistību neizpildes gadījumā ir no 31 % līdz 59 %. Zems nodrošinājuma līmenis – zaudējumi saistību neizpildes gadījumā ir lielāki par 60 %. Jaundibinātiem saimnieciskās darbības veicējiem gada drošās zonas prēmijas likme ir 3,8 %, bet ne mazāka par drošās zonas prēmijas likmi, ko piemēro mātes sabiedrībai.