Rīkojuma projekts

Ministru kabineta rīkojums Nr. 970
Rīgā 2021. gada 21. decembrī (prot. Nr. 81 18. §)
21-TA-898
Par valsts nekustamā īpašuma Daugavpilī nodošanu Daugavpils valstspilsētas pašvaldības īpašumā
1.
Saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 42. panta pirmo daļu un 43. pantu atļaut Finanšu ministrijai nodot bez atlīdzības Daugavpils valstspilsētas pašvaldības īpašumā valsts nekustamo īpašumu (nekustamā īpašuma kadastra Nr. 0500 039 0043) – zemes vienību (zemes vienības kadastra apzīmējums 0500 039 0015) 0,0149 ha platībā – bez adreses Daugavpilī (turpmāk – nekustamais īpašums), kas ierakstīts zemesgrāmatā uz valsts vārda Finanšu ministrijas personā, lai saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām" 15. panta pirmo daļu to izmantotu pašvaldības autonomo funkciju īstenošanai.
2.
Daugavpils valstspilsētas pašvaldībai nekustamo īpašumu bez atlīdzības nodot valstij, ja tas vairs netiek izmantots šā rīkojuma 1. punktā minēto funkciju īstenošanai.
3.
Daugavpils valstspilsētas pašvaldībai, nostiprinot zemesgrāmatā īpašuma tiesības uz nekustamo īpašumu:
3.1.
norādīt, ka īpašuma tiesības nostiprinātas uz laiku, kamēr Daugavpils valstspilsētas pašvaldība nodrošina šā rīkojuma 1. punktā minēto funkciju īstenošanu;
3.2.
ierakstīt atzīmi par aizliegumu atsavināt nekustamo īpašumu un apgrūtināt to ar hipotēku.
4.
Šā rīkojuma 3.2. apakšpunktā minēto aizliegumu – apgrūtināt nekustamo īpašumu ar hipotēku – nepiemēro, ja nekustamais īpašums tiek ieķīlāts par labu valstij (Valsts kases personā), lai saņemtu Eiropas Savienības fondu atbalstu.
Ministru prezidents A. K. Kariņš
Finanšu ministrs J. Reirs