Rīkojuma projekts

Ministru kabineta rīkojums Nr. 317
Rīgā 2023. gada 1. jūnijā (prot. Nr. 29 12. §)
23-TA-928
Par valsts nekustamā īpašuma ''Grenču noliktava'' Usmas pagastā, Ventspils novadā, pārdošanu
1.
Saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4. panta pirmo daļu un 5. panta pirmo daļu atļaut valsts akciju sabiedrībai "Valsts nekustamie īpašumi" pārdot izsolē valsts nekustamo īpašumu "Grenču noliktava" (nekustamā īpašuma kadastra Nr. 9874 002 0097) – zemes vienību (zemes vienības kadastra apzīmējums 9874 002 0074) 1,9800 ha platībā un būvi (būves kadastra apzīmējums 9874 002 0040 001) – Usmas pagastā, Ventspils novadā, kas ierakstīts zemesgrāmatā uz valsts vārda Finanšu ministrijas personā, kopā ar būvi (būves kadastra apzīmējums 9874 002 0040 002).
2.
Pircējs par šā rīkojuma 1. punktā minēto nekustamo īpašumu maksā euro.
3.
Finanšu ministrijai nodot pircējam šā rīkojuma 1. punktā minēto nekustamo īpašumu 30 dienu laikā no pirkuma līguma noslēgšanas dienas, sastādot attiecīgu pieņemšanas un nodošanas aktu.
Ministru prezidenta pienākumu izpildītājs ‒ finanšu ministrs A. Ašeradens
Finanšu ministra vietā - izglītības un zinātnes ministre A. Čakša