MK sēdes protokollēmuma projekts

21-TA-243
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2018. gada 28. augusta noteikumos Nr. 555 "Veselības aprūpes pakalpojumu organizēšanas un samaksas kārtība""
1. Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

2. Pieņemt zināšanai, ka noteikumu 245.3 punktā iekļautajiem pasākumiem nepieciešamie izdevumi ne vairāk kā 1 334 286 euro apmērā 2021.gadā tiks nodrošināti Ministru kabineta 2021.gada 21.aprīļa (prot. Nr. 34 47. §) rīkojumā Nr.266 “Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas “Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem”” un Ministru kabineta 2021.gada 10.augusta (prot Nr.55 92.§) rīkojumā Nr.532 “Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas “Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem”” piešķirtā finansējuma ietvaros.

3. Noteikumu 245.3 un 245.4 punktā iekļautajiem pasākumiem nepieciešamos izdevumus ne vairāk kā 5 003 416 euro apmērā 2022.gadā segt no valsts budžeta programmas 02.00.00 “Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem”. 

4. Veselības ministrijai normatīvajos aktos noteiktā kārtībā sagatavot un iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā rīkojuma projektus par finanšu līdzekļu piešķiršanu faktiski nepieciešamajā finansējuma apmērā no valsts budžeta programmas 02.00.00 “Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem” atbilstoši šī protokollēmuma 3. punktam.

5.   Šā protokollēmuma 2. un 3.punktā minēto finansējumu piešķir valsts apmaksāto veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanai atbilstoši Eiropas Komisijas 2011. gada 20. decembra lēmuma “Par Līguma par Eiropas Savienības darbību 106. panta 2. punkta piemērošanu valsts atbalstam attiecībā uz kompensāciju par sabiedriskajiem pakalpojumiem dažiem uzņēmumiem, kuriem uzticēts sniegt pakalpojumus ar vispārēju tautsaimniecisku nozīmi” (2012/21/ES) nosacījumiem.