Rīkojuma projekts

Ministru kabineta rīkojums Nr. 69
Rīgā 2023. gada 10. februārī (prot. Nr. 6 35. §)
22-TA-3453
Par valsts nekustamo īpašumu nodošanu Aizsardzības ministrijas valdījumā
1.
Zemkopības ministrijai nodot Aizsardzības ministrijas valdījumā šādus valsts nekustamos īpašumus, kas ierakstīti zemesgrāmatā uz valsts vārda Zemkopības ministrijas personā:
1.1.
valsts nekustamo īpašumu "Vārpu meža poligons" (nekustamā īpašuma kadastra Nr. 5456 002 0385) – zemes vienību (zemes vienības kadastra apzīmējums 5456 002 0377) 38,64 ha platībā – Jaunsvirlaukas pagastā, Jelgavas novadā;
1.2.
valsts nekustamo īpašumu "Militārā bāze" (nekustamā īpašuma kadastra Nr. 4468 007 0184) – zemes vienību (zemes vienības kadastra apzīmējums 4468 007 0175) 45,21 ha platībā – Līksnas pagastā, Augšdaugavas novadā.
2.
Aizsardzības ministrijai pārņemt no Zemkopības ministrijas šā rīkojuma 1. punktā minētos valsts nekustamos īpašumus un normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā nostiprināt zemesgrāmatā īpašuma tiesības uz valsts vārda Aizsardzības ministrijas personā.
3.
Valsts meža dienestam nodrošināt, ka ciršanas apliecinājumi, kas izsniegti līdz šā rīkojuma spēkā stāšanās dienai uz akciju sabiedrības "Latvijas valsts meži" vārda, ir spēkā pēc šā rīkojuma 1.2. apakšpunktā minētā nekustamā īpašuma valdītāja maiņas.
Ministru prezidents A. K. Kariņš
Aizsardzības ministre I. Mūrniece