23-TA-3253
Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2023. gada 8. jūnija rīkojumā Nr. 339 "Par nekustamo īpašumu atsavināšanu projekta "Eiropas standarta platuma 1435 mm dzelzceļa līnijas izbūve "Rail Baltica" koridorā caur Igauniju, Latviju un Lietuvu" īstenošanai""
(E. Siliņa)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
3.
Atzīt par aktualitāti zaudējušu Ministru kabineta 2023. gada 6. jūnija sēdes protokollēmuma (prot. Nr. 30 15. §) "Rīkojuma projekts "Par nekustamo īpašumu atsavināšanu projekta "Eiropas standarta platuma 1435 mm dzelzceļa līnijas izbūve "Rail Baltica" koridorā caur Igauniju, Latviju un Lietuvu" īstenošanai" 3., 4. un 5. punktu.
4.
Satiksmes ministrijai pirkt nekustamā īpašuma "Roņi" (nekustamā īpašuma kadastra Nr. 4092 001 0393) sastāvā esošo zemes vienību (zemes vienības kadastra apzīmējums 4092 001 0613) 0,4377 ha platībā un zemes vienību (zemes vienības kadastra apzīmējums 4092 001 0614) 0,1296 ha platībā Vecsaules pagastā, Bauskas novadā, atbilstoši noteiktajai atlīdzībai 4895,13 euro.
5.
Satiksmes ministrijai atsavināt no Bauskas novada pašvaldības pārņemto nekustamo īpašumu "Šimkevici" (nekustamā īpašuma kadastra Nr. 4092 001 0395) – zemes vienību (zemes vienības kadastra apzīmējums 4092 001 0595) 0,6165 ha platībā – Vecsaules pagastā, Bauskas novadā, atbilstoši tirgus vērtībai 5486,85 euro, izmantojot to kā kompensāciju par šī protokollēmuma 4. punktā minētā nekustamā īpašuma daļas atsavināšanu. Starpību 591,72 euro nekustamā īpašuma īpašnieks valstij sedz naudā.
6.
Ja šī protokollēmuma 4. punktā minētā nekustamā īpašuma daļas un šī protokollēmuma 5. punktā minētā nekustamā īpašuma maiņas līgums netiek noslēgts, atlīdzība 4895,13 euro par šī protokollēmuma 4. punktā minētā nekustamā īpašuma daļu nekustamā īpašuma īpašniekam izmaksājama bezskaidras naudas norēķinu veidā.