Noteikumu (grozījumu) projekts

21-TA-1159
Grozījumi Ministru kabineta 2021. gada 28. septembra noteikumos Nr. 662 "Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai"
Izdoti saskaņā ar Epidemioloģiskās drošības likuma 3. panta  otro daļu, 19. panta pirmo un 2.1 daļu, 19.1  pantu, 30. panta pirmo un trešo daļu, 31. panta piekto daļu, 39.  panta pirmo un otro daļu, Covid-19 infekcijas izplatības pārvaldības likuma  4.  panta pirmās daļas 1., 1.1, 1.2, 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11., 12., 13., 14., 15., 16., 17., 18., 21. punktu, 6.1  panta otro daļu, 6.3  panta otro daļu, 6.4  panta otro daļu, 6.7  panta otro un trešo daļu, 6.9  panta otro daļu, 10.4  panta trešo daļu, 49.6  panta pirmo daļu un Farmācijas likuma  5.  panta 3. un 12. punktu
Izdarīt Ministru kabineta 2021. gada 28. septembra noteikumos Nr. 662 "Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai" (Latvijas Vēstnesis, 2021, 191A., 194., 195A., 198A., 203A., 208A., 214A., 219A. nr.) šādus grozījumus:
1.
Izteikt 2.12. apakšpunktu šādā redakcijā:
"2.12. izolācija – obligāta inficētas personas vai personas, par kuru ir pamatotas aizdomas, ka tā ir inficēta ar SARS-CoV-2 vīrusu, ieskaitot personas ar pozitīvu SARS-CoV-2 vīrusa antigēnu noteikšanas testa rezultātu, nošķiršana no veselām personām dzīvesvietā, uzturēšanās vietā vai ārstniecības iestādē ārstniecības personas uzraudzībā ārstēšanai, nodrošinot atbilstošus apstākļus, lai nepieļautu veselu personu inficēšanos. Par izolācijas laiku personai var tikt izsniegta darbnespējas lapa;".
2.
Izteikt 2.13. apakšpunktu šādā redakcijā:
"2.13. mājas karantīna – ciešā kontaktā ar inficēto personu vai personu, par kuru ir pamatotas aizdomas, ka tā ir inficēta, bijušas personas nošķiršana no citām personām Covid-19 infekcijas inkubācijas periodā dzīvesvietā vai uzturēšanās vietā ārstniecības personas uzraudzībā, lai veiktu personas medicīnisko novērošanu un novērstu inficēšanās riskus citām personām. Par mājas karantīnas laiku personai var tikt izsniegta darbnespējas lapa;".
3.
Papildināt ar 70.6. apakšpunktu šādā redakcijā:
"70.6. nodrošina darbinieku ar augšējo elpceļu infekcijas pazīmēm testēšanu ar antigēna noteikšanas testu, kā arī antigēna noteikšanas testu uzskaiti atbilstoši saņemto un izlietoto testu skaitam, uzskaitē papildus iekļaujot informāciju par antigēna noteikšanai izlietoto testu skaitu ar pozitīvu testa rezultātu. Darbinieku atstādinot no darba pienākumu veikšanas, ja antigēna noteikšanas tests viņam ir pozitīvs, uzdod darbiniekam nekavējoties sazināties ar ģimenes ārstu, lai veiktu Covid-19 laboratorisko diagnostiku, kā arī kontaktpersonu apzināšanu, uz kurām jāattiecina pašizolācijas prasības."
4.
Izteikt 72. punktu šādā redakcijā:
"72. Individuāli vai personu grupai sniedzamie sociālie pakalpojumi un tiem pielīdzinātie pakalpojumi (dienas centra, dienas aprūpes centra, psihosociālās rehabilitācijas, aprūpes mājās un citi sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumi, sociālā dienesta, bāriņtiesas, ārpusģimenes aprūpes atbalsta centru pakalpojumi, asistenta un pavadoņa pakalpojumi) tiek sniegti:
72.1. attālināti;
72.2. klātienē, ievērojot epidemioloģiskās drošības prasības, ja attālināta pakalpojumu sniegšana nav iespējama. Pakalpojumu sniedz personas, kuras var uzrādīt vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikātu. Personas, kas līgumattiecību izpildes laikā pakalpojuma sniegšanas vietā nonāk saskarē ar sociālo pakalpojumu saņēmējiem, var uzrādīt vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikātu. Vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikāts nav jāuzrāda tām personām, kuras sniedz pakalpojumu dzīvojot vienā mājsaimniecībā ar pakalpojuma saņēmēju."
5.
Izteikt 206. punktu šādā redakcijā:
"206. Personu vakcināciju nodrošina ārstniecības iestādes, kurām ir līgums ar Nacionālo veselības dienestu par vakcināciju pret Covid-19 infekciju, kā arī Nacionālo bruņoto spēku ārstniecības iestādes, Valsts robežsardzes ārstniecības iestādes un ieslodzījuma vietu ārstniecības iestādes."
6.
Izteikt 209.4. apakšpunktu šādā redakcijā:
"209.4. nodrošina šo noteikumu 2. pielikumā minētās veidlapas aizpildīšanu. Minētā veidlapa aizvieto ambulatorā pacienta medicīnisko karti un tiek uzglabāta atbilstoši normatīvajiem aktiem par medicīnisko dokumentu lietvedības kārtību. Veidlapā var iekļaut papildu informāciju atbilstoši Covid-19 vakcinācijas rokasgrāmatā noteiktajiem nosacījumiem;".
7.
Izteikt 288. punktu šādā redakcijā:
"288. Nacionālajam veselības dienestam ir tiesības apstrādāt šo noteikumu 280.1.1., 280.1.2., 280.1.3., 280.1.4., 280.1.5. un 280.5. apakšpunktā minētos datus, salīdzināt tos ar veselības informācijas sistēmā esošajiem datiem, apstrādāt Nacionālā veselības dienesta informācijas sistēmās esošos personu dzīvesvietas datus un pieprasīt no ārstniecības iestādēm šo noteikumu 280.1.8.1., 280.1.8.2. un 280.1.8.3. apakšpunktā minēto informāciju, ja tāda nav pieejama Nacionālā veselības dienesta informācijas sistēmās, lai informētu personas par iespēju saņemt vakcīnu pret Covid-19, īstenotu informēšanas pasākumus digitālajā telpā par vakcinācijas drošumu un nepieciešamību un nodotu šo noteikumu 280.1.1.,​​​​​​ 280.1.2., 280.1.3., 280.1.8.1., 280.1.8.2. un 280.1.8.3. apakšpunktā minētos personu datus ārstniecības iestādēm vakcinācijas pret Covid-19 infekciju nodrošināšanai."
8.
Izteikt 2. pielikumu jaunā redakcijā (pielikums).
Ministru prezidents V. Uzvārds
Ministrs V. Uzvārds
Pielikums
Ministru kabineta
[21-TA-1159 Dt]
noteikumiem Nr.
[21-TA-1159 Nr]