MK sēdes protokollēmuma projekts

22-TA-352
Noteikumu projekts "Kārtība, kādā aprēķina un sadala valsts budžeta mērķdotāciju pedagogu darba samaksai pašvaldību vispārējās izglītības iestādēs un valsts augstskolu vispārējās vidējās izglītības iestādēs"
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikuma projektu parakstīšanai.
3.
Lai nodrošinātu noteikumu projekta īstenošanu no 2022. gada septembra (pie pedagogu zemākās mēneša darba algas likmes pedagogam 900 euro, pirmsskolas pedagogam 942 euro), papildu finansējumu 2022. gadam 3 533 684 euro apmērā piešķirt no valsts budžeta programmas 02.00.00 "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem".
4.
Izglītības un zinātnes ministrijai, atbilstoši šī protokollēmuma 3. punktā atbalstītajam priekšlikumam, iesniegt Ministru kabinetā attiecīgu rīkojuma projektu par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem".
5.
Pieņemt zināšanai, ka papildu nepieciešamais finansējums, lai no 2022. gada 1. septembra nodrošinātu noteikumu projekta īstenošanu (pie pedagogu zemākās mēneša darba algas likmes pedagogam 900 euro, pirmsskolas pedagogam 942 euro), 2023. gadā ir 10 601 052 euro, 2024. gadā – 9 891 208 euro, 2025.gadā – 8 471 520 euro.
6.
Jautājums par papildu valsts budžeta līdzekļu piešķiršanu 2023. gadam un turpmākajiem gadiem, skatāms Ministru kabinetā vidēja termiņa budžeta ietvara likumprojekta un gadskārtējā valsts budžeta likumprojekta sagatavošanas un izskatīšanas procesā.
7.
Izglītības un zinātnes ministrijai, ja mainās izglītojamo skaits uz 2022. gada 1. septembri, pēc 2022. gada 5. septembra sagatavot priekšlikumus par līdzekļu avotiem nepieciešamā finansējuma nodrošināšanai, t.sk., izvērtējot arī citu Izglītības un zinātnes ministrijas, t.sk., budžeta resora "62.Mērķdotācijas pašvaldībām"  budžeta programmu /apakšprogrammu izpildi.
8.
Pieņemt zināšanai, ka, lai veicinātu skolu tīkla sakārtošanu 2023.-2025. gadā, neatkarīgi no zemākās mēneša darba algas likmes izmaiņām, nav plānots attiecīgajā apmērā palielināt mērķdotācijas apmēru uz vienu izglītojamo pašvaldību vispārējās pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības iestāžu pedagogu darba samaksai.
9.
Izglītības un zinātnes ministrijai līdz 2024. gada 1. maijam informēt Ministru kabinetu par pašvaldību skolu tīkla sakārtošanas progresu un atbilstoši tam iesniegt novērtējumu par noteikumu projektā noteikto pārejas perioda ilgumu.