Noteikumu projekts

23-TA-2111
Eiropas Savienības kohēzijas politikas programmas 2021. – 2027. gadam 2.2.3. specifiskā atbalsta mērķa “Uzlabot dabas aizsardzību un bioloģisko daudzveidību, “zaļo” infrastruktūru, it īpaši pilsētvidē, un samazināt piesārņojumu” 2.2.3.2. pasākuma “Vides izglītību veicinoši pasākumi sabiedrības informētībai un prasmju attīstībai” projektu iesniegumu pirmās atlases kārtas īstenošanas noteikumi
Izdoti saskaņā ar Eiropas Savienības fondu 2021.—2027. gada plānošanas perioda vadības likuma  19. panta 6. un 13. punktu 
I.Vispārīgie jautājumi
1.
Noteikumi nosaka: 
1.1.
kārtību, kādā īsteno Eiropas Savienības kohēzijas politikas programmas 2021.–2027. gadam 2.2.3. specifiskā atbalsta mērķa “Uzlabot dabas aizsardzību un bioloģisko daudzveidību, “zaļo” infrastruktūru, it īpaši pilsētvidē, un samazināt piesārņojumu” 2.2.3.2. pasākuma “Vides izglītību veicinoši pasākumi sabiedrības informētībai un prasmju attīstībai” (turpmāk – pasākums) pirmo projektu iesniegumu atlases kārtu (turpmāk – atlases kārta); 
1.2.
atlases kārtai plānoto un pieejamo finansējumu; 
1.3.
prasības Eiropas Reģionālās attīstības fonda projekta (turpmāk – projekts) iesniedzējam (turpmāk – projekta iesniedzējs), finansējuma saņēmējam;
1.4.
atbalstāmo darbību un izmaksu attiecināmības nosacījumus;
1.5.
vienkāršoto izmaksu piemērošanas nosacījumus un kārtību.
2.
Pasākuma mērķis ir veicināt vispārēju sabiedrības informētību un izglītošanu par bioloģiskās daudzveidības un klimata jautājumiem, kā arī vispārējiem vides procesiem, uzlabot sabiedrības vides apziņu.
3.
Atlases kārtas mērķis ir nacionālo parku dabas centru (turpmāk - dabas un vides izglītības centri) (kas ir arī tūrisma objekti) infrastruktūras pilnveide un attīstība, nodrošinot mūsdienīgu saturu un metodes, kas veicinātu sabiedrības izpratni par bioloģisko daudzveidību, klimata jautājumiem un vispārējiem vides procesiem.
4.
Projekta īstenošanas vieta ir Latvijas Republika.
5.
Atlases kārtas projektu uzraudzības rādītāji un to sasniedzamās vērtības:
5.1.
iznākuma rādītājs – atbalstīto kultūras un tūrisma objektu skaits, sasniedzot vērtību – četri atbalstīti dabas un vides izglītības centri līdz 2029. gada 31. decembrim;
5.2.
rezultāta rādītājs – atbalstīto kultūras un tūrisma objektu apmeklētāju skaits. Rezultāta rādītājs tiek sasniegts, ja pirmā projekta pēcuzraudzības gada beigās apmeklētāju skaits atbalstītajos dabas un vides izglītības informācijas centros būs pieaudzis līdz 201 000 apmeklētājiem.
6.
Atlases kārtu īsteno ierobežotas projektu iesniegumu atlases veidā.
7.
Pasākuma ietvaros atbildīgās iestādes funkcijas pilda Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija (turpmāk – atbildīgā iestāde). 
8.
Atlases kārtas īstenošanai plānotais un pieejamais kopējais attiecināmais finansējums ir vismaz 9 570 000 euro, tai skaitā Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums – 8 134 500 euro un nacionālais līdzfinansējums, ko veido valsts budžeta līdzfinansējums, – vismaz 1 435 500 euro.
9.
Attiecināmais Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējuma apmērs nepārsniedz 85 procentus no projekta kopējā attiecināmā finansējuma, un valsts budžeta līdzfinansējums ir vismaz 15 procenti no projekta kopējā attiecināmā finansējuma.
10.
Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējumu pasākuma ietvaros piešķir granta veidā.
II.Prasības projekta iesniedzējam
11.
Projekta iesniedzējs atlases kārtas ietvaros, kas pēc projekta iesnieguma apstiprināšanas kļūst par finansējuma saņēmēju, ir tiešās valsts pārvaldes iestāde, kas saskaņā ar iestādes nolikumu izglīto sabiedrību dabas aizsardzības jautājumos – Dabas aizsardzības pārvalde (turpmāk – finansējuma saņēmējs).
12.
Projekta iesniedzējs plāno projektā sasniedzamos uzraudzības rādītājus un Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējumu atbilstoši šo noteikumu 5. punktā noteiktajiem rādītājiem un šo noteikumu 8. punktā norādītajam finansējumam.
13.
Projekta iesniedzējs iesniedz vienu projekta iesniegumu.
14.
Atlases kārtas ietvaros netiek atbalstītas projekta iesniedzēja aktivitātes, kurām atbalsts ir kvalificējams kā komercdarbības atbalsts. Atlases kārtas ietvaros atbalsts tiek sniegts valsts pārvaldes funkciju īstenošanai un pārvaldes uzdevumu izpildei.
15.
Projekta iesniedzējs atbilstoši sadarbības iestādes izstrādātajiem metodiskajiem norādījumiem, veic izmaksu un ieguvumu analīzi, ja projektā plānoti ieņēmumi, ievērojot, ka ieņēmumi projektā nevar pārsniegt infrastruktūras uzturēšanas izdevumus.
16.
Projekta iesniedzējs saskaņā ar projektu iesniegumu atlases nolikuma prasībām elektroniski sagatavo projekta iesniegumu un iesniedz sadarbības iestādē, izmantojot Kohēzijas politikas fondu vadības informācijas sistēmu.
III.Atbalstāmās darbības un attiecināmās izmaksas
17.
Atlases kārtas ietvaros saskaņā ar valsts vidēja termiņa attīstības plānošanas un vides politikas plānošanas dokumentos un noteiktajiem pārvaldes uzdevumiem ir atbalstāmas šādas darbības:
17.1.
jaunu dabas un vides izglītības centru un tiem nepieciešamās infrastruktūras būvniecība;
 
17.2.
esošo ēku infrastruktūras atjaunošana vai pārbūve, pielāgojot to dabas un vides izglītības centra vajadzībām;
17.3.
inženiertehnisko komunikāciju un būvju izveide vides un dabas izglītības centru darbības nodrošināšanai;
17.4.
informācijas komunikācijas tehnoloģiju un sistēmu iegāde vai izstrāde vides un dabas izglītības centru un ekspozīciju darbības nodrošināšanai;
17.5.
dabas un vides izglītības centru iekštelpu un ārtelpas ekspozīciju izveide un paplašināšana;
17.6.
informatīvo un publicitātes pasākumu īstenošana;
17.7.
atjaunojamos energoresursus izmantojošu enerģiju ražojošu, tai skaitā bezizmešu iekārtu ierīkošana, ja tiek ievēroti šādi nosacījumi:
17.7.1.
enerģija, kas gadā saražota ar projektā iekļautajām iekārtām, 100 procentu apmērā tiks izmantota ēkas pašpatēriņam;
17.7.2.
uzstādītajām iekārtām un infrastruktūrai jāatrodas projekta ēkā vai ar to saistītajā teritorijā;
17.8.
videi draudzīga apgaismojuma ierīkošana dabas un vides izglītības centru darbības nodrošināšanai, tai skaitā inovatīvi apgaismojuma risinājumi, kas ietver atjaunojamos energoresursus izmantojošas enerģiju ražojošas iekārtas, un viedo tehnoloģiju iegāde un uzstādīšana, ievērojot, ka 100 procenti no gadā saražotās enerģijas tiek izmantoti pašpatēriņam;
17.9.
projekta vadība.
18.
Atlases kārtas ietvaros projektiem plāno tiešās un netiešās attiecināmās izmaksas.
19.
Tiešās attiecināmās izmaksas ietver šādas izmaksu pozīcijas atbalstāmo darbību īstenošanai:
19.1.
būvprojekta izstrādes, tai skaitā ar būvniecības ieceri un būvprojekta minimālā sastāva sagatavošanu saistītās izmaksas, būvprojekta ekspertīzes izmaksas, ja ekspertīzes veikšanu nosaka būvniecības jomu regulējošie normatīvie akti, kā arī autoruzraudzības un būvdarbu būvuzraudzības izmaksas, ja to veikšanu nosaka būvniecības jomu regulējošie normatīvie akti, bet kopā ne vairāk kā 10 procenti no projekta kopējām attiecināmajām izmaksām;
19.2.
jaunas infrastruktūras būvdarbu, esošās infrastruktūras nojaukšanas, pārbūves vai atjaunošanas izmaksas, tai skaitā vides un informācijas pieejamības nodrošināšanai;
19.3.
energosertifikācijas, ekspertīzes un izpētes izmaksas, ja to veikšana ir priekšnosacījums, lai izstrādātu būvprojektu, būvdarbu ieceres dokumentāciju vai būvprojektu minimālā sastāvā;
19.4.
jaunas ēkas būvniecības izmaksas, īstenojot šo noteikumu 17.1. apakšpunktā minēto atbalstāmo darbību:
19.4.1.
ēkas un ar to saistītās infrastruktūras būvniecība, tai skaitā iekārtu un tāda aprīkojuma iegāde un uzstādīšana, kas paredzēts būvprojektā un nepieciešams būves vai tās daļas pieņemšanai ekspluatācijā vai kas nepieciešams ēkas funkcionalitātes nodrošināšanai un veido ēkas inženiertīklus. Atbalstāma ir "zaļās" infrastruktūras risinājumu izmantošana, tai skaitā telpu dzesēšanas un ventilācijas risinājumi, kuri nodrošina tādu iekštelpu gaisa apmaiņu un ventilāciju, kas mazina kaitējumu veselībai un novērš ekstremālas gaisa temperatūras maiņas ietekmi uz cilvēku;
19.4.2.
ēkas funkcionalitātes nodrošināšanai nepieciešamo sabiedrisko pakalpojumu pieslēgumu izbūve;
19.5.
izmaksas, kas saistītas ar pārbūves vai atjaunošanas būvdarbiem esošā ēkā, īstenojot šo noteikumu 17.2. un 17.3. apakšpunktā ​​​​​​​ minētās atbalstāmās darbības:
19.5.1.
būvdarbu veikšana ēkas norobežojošajās konstrukcijās, tai skaitā darbības, kas nodrošina ēkas energoefektivitātes paaugstināšanu un ir paredzētas ēkas energosertifikātā;
19.5.2.
ēkas funkcionalitātes nodrošināšanai nepieciešamo sabiedrisko pakalpojumu pieslēgumu būvniecība, pārbūve vai atjaunošana;
19.5.3.
citu ēkas inženiertīklu (ārējo un iekšējo)  pārbūve, atjaunošana vai izveide, ja tā nepieciešama projekta rezultātu sasniegšanai vai nodrošina enerģijas patēriņa samazinājumu, tai skaitā ventilācijas un apgaismojuma inženiertehnisko sistēmu pārbūve, atjaunošana vai izveide, ēkas enerģijas patēriņa vadības viedo tehnoloģiju iegāde, piegāde, uzstādīšana, noregulēšana un programmatūru licences vai programmatūras lietošanas pakalpojuma iegāde vai noma, kā arī viedo tehnoloģiju darbības nodrošināšanai nepieciešamo mākoņservisu izmantošana;
19.5.4.
gaisu piesārņojošo vielu emisiju attīrīšanas iekārtu, tai skaitā elektrostatisko filtru iegāde un uzstādīšana, ja tā tiek veikta vienlaikus ar cietās biomasas kurināmā siltumenerģijas ražošanas iekārtu rekonstrukciju, iegādi, atjaunošanu vai nomaiņu;
19.6.
pastāvīga elektropieslēguma izveides, apsardzes un videonovērošanas sistēmas piegādes un uzstādīšanas izmaksas;
19.7.
telpu aprīkojuma iegādes un uzstādīšanas izmaksas dabas un vides izglītības centru funkcionalitātei un izglītības procesa nodrošināšanai;
19.8.
izglītojošo un informatīvo materiālu izstrādes, pastāvīgo ekspozīciju izveides, izstāžu aprīkojuma iegādes izmaksas dabas un vides izglītības centru attīstībai;
19.9.
teritorijas labiekārtošana, tai skaitā teritorijas apzaļumošana, tai skaitā koku stādīšana, labiekārtojuma elementu iegāde un uzstādīšana (piemēram, soliņi, celiņi, apgaismojums, atkritumu tvertnes, žogi, vaļējas terases, nojumes) cietā seguma un stāvlaukuma būvniecības, pārbūves vai atjaunošanas izmaksas, kas nepārsniedz 30 procentus no projekta attiecināmajām tiešajām izmaksām;
 
19.10.
virszemes un pazemes komunikāciju infrastruktūras pārbūve, nepalielinot tās apkalpes jaudu raksturojošos tehniskos parametrus, ja, veicot projektā plānotās ēku attīstības vai teritorijas labiekārtošanas darbības saskaņā ar sertificēta būvinženiera ekspertīzes atzinumu, pastāv sabiedriskā pakalpojuma sniegšanai nepieciešamās infrastruktūras bojāšanas risks vai nav iespējams izvairīties no virszemes vai pazemes komunikāciju infrastruktūras pārbūves;
19.11.
izmaksas, kas saistītas ar atjaunojamos energoresursus izmantojošu enerģiju ražojošu avotu iegādi un uzstādīšanu, ievērojot šo noteikumu 17.7. apakšpunktā izvirzītos nosacījumus;
19.12.
izmaksas, kas saistītas ar būves nodošanu ekspluatācijā;
19.13.
publicitātes pasākumu izmaksas sabiedrības informēšanas, izglītošanas un iesaistes aktivitātēm, attīstot un pilnveidojot sabiedrības vides apziņu;
19.14.
tiešās attiecināmās projekta vadības un īstenošanas personāla atlīdzības izmaksas, maksa par veselības apdrošināšanas prēmiju, novērtēšanas pabalsti un naudas balvas, tai skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, kuras saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) 2021/1060 (2021. gada 24. jūnijs), ar ko paredz kopīgus noteikumus par Eiropas Reģionālās attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu Plus, Kohēzijas fondu, Taisnīgas pārkārtošanās fondu un Eiropas Jūrlietu, zvejniecības un akvakultūras fondu un finanšu noteikumus attiecībā uz tiem un uz Patvēruma, migrācijas un integrācijas fondu, Iekšējās drošības fondu un Finansiāla atbalsta instrumentu robežu pārvaldībai un vīzu politikai 55. panta 1. punktu projekta iesniegumā plāno kā vienu izmaksu pozīciju, piemērojot izmaksu vienoto likmi 11 procentu apmērā no šo noteikumu 19. punktā noteiktajām tiešajām attiecināmajām izmaksām, kas nav atlīdzības izmaksas;
19.15.
izmaksas, kas saistītas ar papildu ekspertu piesaisti īslaicīgu un specifisku darbu veikšanai projekta īstenošanas laikā uz uzņēmuma (pakalpojuma) līguma pamata, piemēram, sugu un biotopu eksperts, ēku apsaimniekošanas eksperts, būvuzraugs u.c.
19.16.
finansējuma saņēmēja personāla darba braucienu un iekšzemes komandējumu un transporta pakalpojumu izmaksas, kas saistītas ar projekta īstenošanu (maksa par degvielu, sabiedriskā transporta izmantošana, viesnīcas izmaksas, dienas nauda), kurām piemēro metodiku par vienas vienības izmaksu standarta likmes aprēķināšanu un piemērošanu viena kilometra izmaksām un metodiku par iekšzemes komandējumu izmaksu segšanu;
19.17.
darba vietas aprīkojuma iegādes izmaksas jaunu darba vietu radīšanai vai esošo darba vietu atjaunošanai, uzturēšanai un remontam ne vairāk kā 3000 euro apmērā vienai darba vietai visā projekta īstenošanas laikā personālam, kas projektā ir nodarbināts vismaz 30 procentus darba laika, ievērojot šādus nosacījumus:
19.17.1.
ja projekta vadības vai īstenošanas personāls ir nodarbināts projektā normālu darba laiku, jaunradītas darba vietas aprīkojuma iegādes vai nomas izmaksas ir attiecināmas 100 procentu apmērā;
19.17.2.
ja projekta vadības vai īstenošanas personāls ir nodarbināts projektā nepilnu darba laiku, jaunradītas darba vietas aprīkojuma iegādes vai nomas izmaksas ir attiecināmas proporcionāli darba slodzes procentuālajam sadalījumam;
19.17.3.
daļlaika izmaksu attiecināšanas principa gadījumā tiek ņemts vērā darbinieka iesaistes periods projektā pret projekta kopējo īstenošanas ilgumu, kā arī proporcionāli darba slodzes procentuālajam sadalījumam;
19.18.
ar projekta darbībām tieši saistīto publicitātes pasākumu izmaksas, kas veiktas saskaņā ar normatīvo aktu par kārtību, kādā Eiropas Savienības fondu vadībā iesaistītās institūcijas nodrošina šo fondu ieviešanu 2021.–2027.gada plānošanas periodā, nepārsniedzot vienu procentu no projekta kopējām tiešajām attiecināmajām izmaksām.
20.
Pasākuma ietvaros netiek atbalstīta esošu vai jaunu fosilo energoresursu iekārtu modernizācija vai iegāde.
21.
Projekta netiešās attiecināmās izmaksas atbalstāmo darbību īstenošanai plāno kā vienu izmaksu pozīciju, piemērojot netiešo izmaksu vienoto likmi septiņu procentu apmērā no šo noteikumu 19.14. apakšpunktā minētajām tiešajām attiecināmajām personāla atlīdzības izmaksām. 
22.
Atlases kārtas ietvaros projektam plāno rezerves izmaksas, kas saistītas ar būvniecību un tās paredz ne vairāk kā 10 procentu apmērā no attiecināmo būvniecības izmaksu kopsummas.
23.
Pievienotās vērtības nodokļa maksājumi, kas tiešā veidā saistīti ar projektu, uzskatāmi par attiecināmajām izmaksām saskaņā ar regulas Nr. 2021/1060 64. panta 1. punkta "c" apakšpunktu.
24.
Šo noteikumu 19., 21., 22. un 23. punktā minētās izmaksas ir attiecināmas, ja ar saimniecisko darbību nesaistītā projekta ēkā, kurā netiek veikta saimnieciskā darbība, tiek veikta papildinoša saimnieciskā darbība, kas kopumā nepārsniedz 20 procentus no ēkas kopējās gada jaudas (platības, laika vai finanšu izteiksmē).
25.
Ar papildinošu saimniecisko darbību saprot darbības, kas ir tieši saistītas ar ēkas ekspluatāciju un tai nepieciešamas vai nesaraujami saistītas ar tās galveno ar saimniecisko darbību nesaistīto izmantojumu, patērējot tādu pašu resursu (piemēram, materiālus, aprīkojumu, darbaspēku) kā ar saimniecisko darbību nesaistītajām darbībām. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija izstrādā metodiskos norādījumus par papildinošas saimnieciskās darbības kontroli un uzraudzību.
26.
Projekta izmaksas ir attiecināmas no 2023. gada 1. janvāra, taču projekta darbības nevar būt pabeigtas pirms projekta iesnieguma iesniegšanas sadarbības iestādē.
IV.Atlases kārtas un projekta īstenošanas un uzraudzības nosacījumi
27.
Sadarbības iestāde pieņem lēmumu par projekta apstiprināšanu, apstiprināšanu ar nosacījumiem vai noraidīšanu viena mēneša laikā pēc projekta iesnieguma iesniegšanas beigu datuma.
28.
Atlases kārtas ietvaros projektu īsteno saskaņā ar līgumu par projekta īstenošanu, bet ne ilgāk kā līdz 2029. gada 31. decembrim.
29.
Projekta ietvaros iepirkumus veic saskaņā ar publiskos iepirkumus regulējošo normatīvo aktu prasībām, īstenojot atklātu, pārredzamu, nediskriminējošu un konkurenci neierobežojošu procedūru.
30.
Ja attiecināms, projekta ietvaros, veicot publiskos iepirkumus, nodrošina vides prasību integrāciju preču, pakalpojumu un būvdarbu iepirkumos (zaļais publiskais iepirkums), kā arī publiskos iepirkumus īsteno sociāli atbildīgā veidā, piemērojot sociāli atbildīgā publiskā iepirkuma un inovatīvā publiskā iepirkuma nosacījumus.
31.
Īstenojot projektu, finansējuma saņēmējs:
31.1.
nodrošina informācijas un publicitātes pasākumus, kas noteikti Eiropas Parlamenta un Padomes 2021.gada 24.jūnija regulas (ES)  2021/1060, ar ko paredz kopīgus noteikumus par Eiropas Reģionālās attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu Plus, Kohēzijas fondu, Taisnīgas pārkārtošanās fondu un Eiropas Jūrlietu, zvejniecības un akvakultūras fondu un finanšu noteikumus attiecībā uz tiem un uz Patvēruma, migrācijas un integrācijas fondu, Iekšējās drošības fondu un Finansiālā atbalsta instrumentu robežu pārvaldībai un vīzu politikai 47. un 50. pantā un saskaņā ar kārtību, kādā Eiropas Savienības fondu vadībā iesaistītās institūcijas nodrošina šo fondu ieviešanu 2021.–2027.gada plānošanas periodā, kā arī Eiropas Savienības fondu 2021.–2027. gada plānošanas perioda un Atveseļošanas fonda komunikācijas un dizaina vadlīnijās;
31.2.
savā tīmekļvietnē ne retāk kā reizi sešos mēnešos ievieto aktuālu informāciju par projekta īstenošanu;
31.3.
nodrošina, ka projektā plānotie darbi netiek finansēti vai līdzfinansēti, kā arī nav plānots tos finansēt vai līdzfinansēt no citiem valsts vai ārvalstu finanšu atbalsta instrumentiem;
31.4.
nodrošina atsevišķu grāmatvedības uzskaiti par finansējuma izlietojumu projektā, nodalot tā ietvaros veiktās darbības no citas saimnieciskās darbības;
31.5.
pārliecinās, ka līdzfinansēto preču, pakalpojumu vai būvdarbu izmaksas atbilst tirgus cenai;
31.6.
izstrādā nosacījumus, kā pārliecinās par interešu konflikta neesamību, tostarp identificē apstākļus, kuri izraisa vai var izraisīt interešu konfliktu, kas rada apdraudējumu vai kaitējumu projekta īstenošanā, nosaka veicamos pasākumus un izstrādā darbības plānu interešu konflikta preventīvai novēršanai un gadījumiem, kad interešu konflikts ir atklāts;
31.7.
nodrošina, ka nekustamais īpašums, kurā tiks veiktas projektā paredzētās darbības, ir projekta iesniedzēja īpašumā projekta īstenošanas laikā un vismaz piecus gadus pēc noslēguma maksājuma veikšanas;
31.8.
nodrošina projekta rezultātu ilgtspēju un uzturēšanu vismaz piecus gadus pēc noslēguma maksājuma veikšanas, bet, ja projekta ietvaros izveidotās infrastruktūras kalpošanas ilgums ir ilgāks, tad visu projekta iesniegumā norādīto infrastruktūras kalpošanas laiku;
31.9.
nodrošina šo noteikumu 5.2. apakšpunktā minētā rādītāja uzskaiti vismaz gadu pēc noslēguma maksājuma veikšanas;
31.10.
ievēro horizontālo principu "Vienlīdzība, iekļaušana, nediskriminācija un pamattiesību ievērošana" un uzkrāj datus par projekta ietekmi uz horizontālo principu rādītājiem, veic datu ievadi Kohēzijas politikas fondu vienotās informācijas sistēmā projekta īstenošanas un pēcuzraudzības laikā, tai skaitā par:
31.10.1.
objektu skaitu, kuros ar Eiropas Reģionālās attīstības fonda ieguldījumiem ir nodrošināta vides un informācijas pieejamība;
31.10.2.
veiktā vides un informācijas piekļūstamības pašnovērtējuma rezultātu atbilstoši Labklājības ministrijas izstrādātajai metodikai un pašnovērtējumā iegūto punktu skaitu;
31.10.3.
konsultatīva rakstura pasākumiem par būvētās vides piekļūstamību personām ar dažādiem funkcionāliem traucējumiem (piemēram, vides piekļūstamības ekspertu konsultācijas būvprojekta izstrādes un pabeigšanas posmā) (skaits);
31.11.
izpilda nepieciešamās prasības, lai nodrošinātu horizontālo principu "Nenodarīt būtisku kaitējumu" un "Klimatdrošināšana", kā arī Eiropas Savienības un Latvijas Republikas normatīvo aktu ievērošanu vides aizsardzības jomā, tai skaitā:
31.11.1.
iesniedz apliecinājumu, ka noteiks pienākumu būvdarbu veicējiem vai pakalpojumu sniedzējiem ievērot šādas prasības:
31.11.1.1.
projekta ietvaros radītie elektronisko iekārtu atkritumi un citi atkritumi tiks apsaimniekoti atbilstoši normatīvo aktu prasībām un tiks nodrošināta to savākšana, atkalizmantošana, sagatavošana pārstrādei un reģenerācijai, pārstrāde vai reģenerācija sadarbībā ar attiecīgu piesārņojošās darbības atļaujas saņēmušu komersantu;
31.11.1.2.
projekta ietvaros azbestu saturoši materiāli tiks apstrādāti un transportēti atbilstoši normatīvajiem aktiem par darba aizsardzības prasībām darbā ar azbestu un azbesta atkritumu apsaimniekošanu (ja attiecināms);
31.11.2.
projektā tiek nodrošināta atbilstība ar pielāgošanos klimata pārmaiņām saistītiem aspektiem;
31.11.3.
projektu īstenojot īpaši aizsargājamā dabas teritorijā vai tās aizsargjoslā, darbi tiek veikti atbilstoši īpaši aizsargājamo dabas teritoriju aizsardzību un izmantošanu regulējošiem normatīvajiem aktiem, projekts negatīvi neietekmēs īpaši aizsargājamo dabas teritoriju aizsardzības un apsaimniekošanas mērķus.
31.12.
uzkrāj datus par projekta ietekmi uz horizontālo principu īstenošanu, veic datu ievadi Kohēzijas politikas fondu vienotās informācijas sistēmā projekta īstenošanas un pēcuzraudzības laikā un ievēro šādus principus:
31.12.1.
energoefektivitāte pirmajā vietā;
31.12.2.
iniciatīvas Eiropas Jaunais "Bauhaus" principus: estētika, ilgtspēja, iekļautība, tai skaitā, nodrošinot klimata pārmaiņām pielāgoto risinājumu iekļaušanos apkārtējā ainavā, dabā balstīto risinājumu, universālā dizaina principu ievērošanu;
31.13.
informē sadarbības iestādi par jaunas vai esošas būves ikgadējo enerģijas patēriņu (megavatstundās) trīs gadus pēc projekta īstenošanas.
32.
Pēc līguma par projekta īstenošanu noslēgšanas sadarbības iestāde, pamatojoties uz finansējuma saņēmēja rakstisku avansa pieprasījumu, atbilstoši normatīvajiem aktiem par valsts budžeta līdzekļu plānošanas kārtību Eiropas Savienības fondu projektu īstenošanai un maksājumu veikšanai 2021. – 2027. gada plānošanas periodā nodrošina finansējuma saņēmējam avansa maksājumus, kurus var izmaksāt vairākos maksājumos, ievērojot, ka avansa un starpposma maksājumu kopsumma nepārsniedz 100 procentus no projektam piešķirtā Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējuma un valsts budžeta finansējuma kopsummas.
33.
Avansa maksājuma izlietošanas laiks finansējuma saņēmējam nepārsniedz deviņus mēnešus.
34.
Ja tiek konstatēts, ka pārsniegts šo noteikumu 24. punktā minētais 20 procentu apjoms no ēkas kopējās gada jaudas projekta ieviešanas gaitā vai projekta dzīves ciklā (tajā skaitā infrastruktūras amortizācijas periodā), kurā netiek veikta saimnieciskā darbība, finansējuma saņēmējam proporcionāli tai ēkas daļai (platības, laika vai finanšu izteiksmē), par kuru kopumā ir konstatēts pārkāpums, ir pienākums atmaksāt sadarbības iestādei visu projekta ietvaros saņemto nelikumīgo komercdarbības atbalstu kopā ar procentiem par attiecīgo gadu, kurā pārsniegts šo noteikumu 24. punktā noteiktais  20 procentu apjoms no ēkas kopējās gada jaudas, kurā netiek veikta saimnieciskā darbība, saskaņā ar Komercdarbības atbalsta kontroles likuma IV vai V nodaļu.
35.
 Ja ar saimniecisku darbību nesaistīts projekts ieviešanas gaitā vai projekta dzīves ciklā (tajā skaitā infrastruktūras amortizācijas periodā) kļūst par projektu, kas saistīts ar saimniecisku darbību, kurai sniegtais atbalsts būtu kvalificējams kā komercdarbības atbalsts, finansējuma saņēmējs no finansējuma, par kuru nav saņemts nekāds komercdarbības atbalsts, atmaksā sadarbības iestādei visu nelikumīgi saņemto komercdarbības atbalstu kopā ar procentiem  saskaņā ar Komercdarbības atbalsta kontroles likuma IV vai V nodaļu, neskarot šo noteikumu 34. punktā paredzētos nosacījumus.
36.
Finansējuma saņēmējs:
36.1.
visā projekta dzīves ciklā katru gadu sagatavo pārskatu par papildinošās saimnieciskās darbības apjomu un nodrošina to un aprēķinus pamatojošo dokumentu pieejamību papildinošās saimnieciskās darbības uzraudzībai;
36.2.
konstatējot, ka ir pārsniegts šo noteikumu 24. punktā noteiktais ierobežojums, vienošanās  par projekta īstenošanu noteiktajā termiņā un kārtībā, iesniedz sadarbības iestādei ziņojumu par pārkāpumu.
Ministru prezidents V. Uzvārds
Ministrs V. Uzvārds