Likumprojekts (grozījumi)

22-TA-1524
Grozījumi Ieguldītāju aizsardzības likumā
Izdarīt Ieguldītāju aizsardzības likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 2001, 24. nr.; 2004, 2. nr.; 2007, 13. nr.; Latvijas Vēstnesis, 2013, 193. nr.; 2017, 194. nr.; 2021, 193. nr.) šādus grozījumus:
1.
1. pantā:
aizstāt 6. punktā vārdus "speciālo atļauju (licenci)" ar vārdiem "licenci (atļauju)";
izteikt 7. punktu šādā redakcijā:
"7) neizpildītas saistības – sistēmas dalībnieka neizpildītās saistības, kas izriet no noslēgtā ieguldījumu pakalpojumu līguma ar ieguldītāju;";
izslēgt 8. punktu;
papildināt 9. punktu pēc vārda "ieguldītāju" ar vārdiem "un ja ieguldītājam nav tiesību saņemt garantēto atlīdzību atbilstoši Noguldījumu garantiju likumam";
izslēgt 11. punktu;
aizstāt 12. punktā vārdus "likumā noteiktajā kārtībā uzsācis ieguldījumu pakalpojumu sniegšanu Latvijas teritorijā" ar vārdiem "Finanšu instrumentu tirgus likumā noteiktajā kārtībā uzsācis ieguldījumu pakalpojumu sniegšanu Latvijas Republikā".
2.
2. pantā:
izteikt pirmo daļu šādā redakcijā:
"(1) Šā likuma mērķis ir nodrošināt drošas un stabilas ieguldītāju aizsardzības sistēmas darbību.";
papildināt trešo daļu ar otro teikumu šādā redakcijā:
"Saistību neizpildes apstiprinājumu sniedz Latvijas Banka, vai ir stājies spēkā tiesas spriedums par ieguldījumu pakalpojumu sniedzēja maksātnespēju vai likvidāciju, kas attiecībā uz ieguldītājiem liedz iespēju izpildīt to prasījumus."
3.
Izteikt 3. pantu šādā redakcijā:
"3. pants. (1) Kompensācijas apmēru nosaka atbilstoši neizpildīto saistību kopsummai, bet ne vairāk kā 20 000 euro neatkarīgi no ieguldītāja vērtspapīru vai ieguldījumu kontu skaita.
(2) Ieguldītāja tiesības uz kompensāciju un tās viņa saistības pret sistēmas dalībnieku, kuru izpildes termiņš iestāsies līdz dienai vai dienā, kad sistēmas dalībniekam tikusi konstatēta nespēja izpildīt saistības, tiek savstarpēji dzēstas ar ieskaitu, un to ņem vērā, aprēķinot kompensācijas apmēru.
(3) Neizpildīto saistību apmēru no ārvalstu valūtas pārrēķina euro saskaņā ar grāmatvedībā izmantojamo attiecīgās ārvalsts valūtas kursu dienā, kad Latvijas Banka konstatējusi sistēmas dalībnieka nespēju pildīt saistības pret ieguldītāju."
4.
4. pantā:
izteikt ievaddaļu šādā redakcijā:
"Latvijas Banka nodrošina ieguldījumu pakalpojumu sniedzēju uzraudzību atbilstoši šā likuma normām, līdzekļu turēšanu ieguldītāju aizsardzības sistēmā, ieguldītāju aizsardzības sistēmas pārvaldīšanu un kompensāciju izmaksu, kā arī veic šādas funkcijas:";
izteikt 3. punktu šādā redakcijā:
"3) īsteno kreditoru prasījuma tiesības pret ieguldījumu pakalpojumu sniedzēju izmaksātās kompensācijas apmērā;".
5.
Izteikt 5. pantu šādā redakcijā:
"5. pants. (1) Kompensācija tiek izmaksāta tiem ieguldītājiem, kuri Latvijas Bankai vai tās izvēlētajai kredītiestādei iesnieguši pieteikumu par kompensāciju par neizpildītajām saistībām.
(2) Latvijas Banka lemj par kārtību, kādā:
1) tiek pieņemti pieteikumi kompensācijas izmaksai;
2) tiek noteikts kompensācijas apmērs;
3) notiek kompensācijas izmaksa.
(3) Latvijas Banka informāciju par kārtību, kādā tiek pieņemti pieteikumi kompensācijas izmaksai, kārtību, kādā notiek izmaksa, un termiņiem publicē oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis", kā arī ievieto savā tīmekļvietnē.
(4) Pieteikumu kompensācijas saņemšanai iesniedz divu gadu laikā kopš dienas, kad oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" publicēta šā panta trešajā daļā minētā informācija. Ieguldītājs zaudē prasījuma tiesības par kompensācijas izmaksu dienā, kad pagājuši divi gadi kopš dienas, kad oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" publicēta šā panta trešajā daļā minētā informācija, vai no dienas, kad izbeigušies apstākļi, kas ir bijuši par pamatu šā likuma 6.1 pantā noteiktajai kompensācijas izmaksas atlikšanai.
(5) Kompensāciju var izmaksāt ar Latvijas Bankas vai ar vienas vai vairāku Latvijas Bankas izraudzītu kredītiestāžu starpniecību.
(6) Nodrošinot kompensāciju izmaksu ar vienas vai vairāku Latvijas Bankas izraudzītu kredītiestāžu starpniecību, Latvijas Banka noslēdz līgumu ar attiecīgo kredītiestādi. Ja kompensācijas izmaksu veic kredītiestāde, līgumā var paredzēt maksājumu par kompensācijas izmaksas nodrošināšanas rezultātā kredītiestādei piesaistītajiem klientiem, un šo maksājumu ieskaita ieguldītāju aizsardzības sistēmā. Šāda maksājuma apmērs nosakāms atkarībā no to ieguldītāju skaita, kuri, saņemot kompensāciju, piekrituši kļūt vai kļuvuši par konkrētās kredītiestādes klientiem. Izraugoties kredītiestādi, ar kuru noslēdz šajā daļā minēto līgumu, nav piemērojami Publisko iepirkumu likuma noteikumi.
(7) Latvijas Banka vai šā panta sestajā daļā minētā Latvijas Bankas izraudzītā kredītiestāde kompensāciju ieguldītājiem izmaksā saskaņā ar šā likuma 5.1 panta otrajā daļā minēto ieguldītāju sarakstu.
(8) Sistēmas dalībniekam, kuram konstatēta nespēja izpildīt saistības, vai tiesas ieceltajam minētā sistēmas dalībnieka administratoram vai likvidatoram (turpmāk – administrators vai likvidators) ir pienākums pārliecināties, vai ieguldītāju saraksts sagatavots atbilstoši normatīvo aktu prasībām.
(9) Ja zvērināts tiesu izpildītājs vai nodokļu administrācija pret ieguldītāja naudas līdzekļiem ir vērsusi piedziņu, piedzenamās naudas līdzekļu summas izmaksā attiecīgi zvērinātam tiesu izpildītājam vai nodokļu administrācijai.
(10) Ja divu gadu laikā no dienas, kad oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" publicēta šā panta trešajā daļā minētā informācija, zvērināts tiesu izpildītājs vai nodokļu administrācija nav vērsusi piedziņu pret ieguldītāja naudas līdzekļiem, izbeidzas zvērināta tiesu izpildītāja vai nodokļu administrācijas noteiktie ierobežojumi kompensācijas izmaksai.
(11) Ja Latvijas Banka, sistēmas dalībnieks, kuram konstatēta nespēja izpildīt saistības, administrators vai likvidators konstatē, ka kompensācija izmaksāta personai, kurai saskaņā ar šā likuma noteikumiem nebija tiesību uz kompensāciju, vai arī tā izmaksāta lielākā apmērā, personai ir pienākums atmaksāt nepamatoti izmaksāto kompensāciju atbilstoši Latvijas Bankas, sistēmas dalībnieka, kuram konstatēta nespēja izpildīt saistības, administratora vai likvidatora pieprasījumam.
(12) Ja persona šā panta vienpadsmitajā daļā minēto kompensāciju neatmaksā brīvprātīgi, Latvijas Bankai, sistēmas dalībniekam, kuram konstatēta nespēja izpildīt saistības, administratoram vai likvidatoram ir pienākums celt prasību par minēto līdzekļu atmaksu."
6.
Papildināt likumu ar 5.1 pantu šādā redakcijā:
"5.1 pants. (1) Sistēmas dalībnieks savos grāmatvedības reģistros pastāvīgi uztur informāciju par tiem ieguldījumiem, par kuriem ieguldītājam ir tiesības saņemt kompensāciju, ja tiek konstatēta sistēmas dalībnieka nespēja izpildīt saistības.
(2) Sistēmas dalībnieks, kuram konstatēta nespēja izpildīt saistības, sagatavo to ieguldītāju sarakstu, kuriem ir tiesības uz kompensāciju. Sarakstā iekļauj ieguldītājus, kuriem atbilstoši šā likuma noteikumiem ir tiesības uz kompensāciju, un ietver informāciju, kāda tā ir dienā, kad konstatēta sistēmas dalībnieka nespēja izpildīt saistības. Sistēmas dalībnieks, kuram konstatēta nespēja izpildīt saistības, sarakstu iesniedz Latvijas Bankai pēc tās pieprasījuma.
(3) Latvijas Banka izdod noteikumus par saraksta sastādīšanas un iesniegšanas kārtību un termiņiem."
7.
Izteikt 6. panta pirmo daļu šādā redakcijā:
"(1) Kompensācijas izmaksu uzsāk triju mēnešu laikā pēc dienas, kad Latvijas Banka konstatējusi sistēmas dalībnieka nespēju izpildīt tā saistības pret ieguldītāju pilnā apmērā un noteikusi kompensācijas apmēru, vai no dienas, kad stājies spēkā tiesas spriedums par ieguldījumu pakalpojumu sniedzēja maksātnespēju vai likvidāciju, kas attiecībā uz ieguldītājiem liedz iespēju izpildīt to prasījumus."
8.
Papildināt likumu ar 6.1 pantu šādā redakcijā:
"6.1 pants. (1) Kompensācijas izmaksu vai daļēju izmaksu ieguldītājam var atlikt šādos gadījumos:
1) pastāv juridisks strīds par ieguldītāja tiesībām uz ieguldījumu vai tiesībām saņemt kompensāciju, kā arī par Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas likuma prasību neievērošanu;
2) saskaņā ar normatīvajiem aktiem ieguldījumu izmaksai ir noteikti ierobežojumi;
3) tiek vērtēta ieguldītāja atbildība par sistēmas dalībniekam radītajām finansiālajām grūtībām vai apzināta sistēmas dalībnieka finanšu stāvokļa pasliktināšanās veicināšana;
4) pret personu ir uzsākts kriminālprocess par noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizāciju vai terorisma vai proliferācijas finansēšanu un nav stājies spēkā notiesājošs tiesas spriedums.
(2) Atliekot kompensācijas izmaksu vai daļēju izmaksu, Latvijas Banka uzdod sistēmas dalībniekam, kuram konstatēta nespēja izpildīt saistības, veikt attiecīgas izmaiņas kompensācijas saņēmēju sarakstā.
(3) Izbeidzoties apstākļiem, kas ir bijuši par pamatu kompensācijas vai tās daļas izmaksas atlikšanai šā panta pirmajā daļā minētajos gadījumos, Latvijas Banka uzdod sistēmas dalībniekam, kuram konstatēta nespēja izpildīt saistības, veikt attiecīgas izmaiņas kompensācijas saņēmēju sarakstā."
9.
7. pantā:
aizstāt 1. punktā vārdus "noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizāciju" ar vārdiem "Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas likuma prasību neievērošanu";
papildināt 2. punktu pēc vārda "apdrošināšanas" ar vārdiem "un pārapdrošināšanas";
aizstāt 5. punktā vārdu "valstij" ar vārdiem "valsts pārvaldes iestādēm";
papildināt pantu ar 11. un 12. punktu šādā redakcijā:
"11) kredītiestādēm;
12) finanšu iestādēm."
10.
Izslēgt 8. un 9. pantu.
11.
Izslēgt 11. panta otro daļu.
12.
12. pantā:
izteikt otro daļu šādā redakcijā:
"(2) Sistēmas dalībnieks savam esošajam ieguldītājam, kā arī – pirms ieguldījumu pakalpojumu sniegšanas – potenciālajam ieguldītājam sniedz:
1) informāciju par ieguldījumiem, par kuriem saskaņā ar šā likuma 7. pantu kompensāciju neizmaksā;
2) informāciju par kompensācijas apmēru;
3) informāciju par kompensācijas izmaksas kārtību un termiņu;
4) informāciju par nosacījumiem, kas jāievēro, lai saņemtu kompensāciju saskaņā ar šo likumu;
5) ieguldītāju aizsardzības sistēmas uzturētāja kontaktinformāciju.";
papildināt pantu ar ceturto daļu šādā redakcijā:
"(4) Sistēmas dalībnieks saņem ieguldītāja apliecinājumu par attiecīgās informācijas saņemšanu."
13.
13. pantā:
papildināt ceturto daļu pēc vārda "izmaksai" ar vārdiem "un ar kompensāciju izmaksu saistīto administratīvo izdevumu segšanai";
izteikt piekto daļu šādā redakcijā:
"(5) Naudas līdzekļi, kas divu gadu laikā kopš kompensāciju izmaksu uzsākšanas nav izmantoti kompensāciju izmaksai, pēc kompensāciju izmaksas termiņa beigām tiek atmaksāti sistēmas dalībniekiem proporcionāli to veiktajiem maksājumiem ieguldījumu aizsardzības sistēmā, izņemot naudas līdzekļus, kuri Latvijas Bankai ir nepieciešami, lai:
1) veiktu tādu kompensāciju izmaksu, kas atliktas saskaņā ar šā likuma 6.1 panta pirmo daļu;
2) segtu tiesāšanās izdevumus, kas saistīti ar kompensāciju izmaksām.";
izslēgt sesto daļu;
papildināt pantu ar astoto daļu šādā redakcijā:
"(8) Izraugoties tirgus dalībnieku, kurš piešķirs šā panta septītajā daļā minēto aizdevumu – ieguldītāju aizsardzības sistēmas uzdevumu izpildei nepieciešamo naudas līdzekļu summu, nav piemērojami Publisko iepirkumu likuma noteikumi. Latvijas Banka izraugās to Eiropas Savienības vai ārvalstu finanšu tirgus dalībnieku, kurš Latvijas Bankai piedāvā zemāko aizdevuma procentu likmi. Ja izteiktie piedāvājumi ir vienādi, līguma slēgšanas tiesības piešķir lozējot."
14.
Izteikt 14. pantu šādā redakcijā:
"14. pants. (1) Ja sistēmas dalībnieks nav iemaksājis tam aprēķināto naudas līdzekļu summu ieguldītāju aizsardzības sistēmā šā likuma 13. panta trešajā daļā noteiktajā termiņā, tad sistēmas dalībnieks par katru nokavēto maksājuma dienu maksā Latvijas Bankai nokavējuma naudu 0,05 procentu apmērā no nesamaksātās naudas līdzekļu summas. Nokavējuma nauda aprēķināma par laikposmu, par kuru sistēmas dalībnieks nav veicis tam aprēķināto maksājumu.
(2) Sistēmas dalībniekam ir pienākums aprēķināt šā panta pirmajā daļā minēto nokavējuma naudu un iemaksāt to Latvijas Bankas kontā.
(3) Ja sistēmas dalībnieks nokavējis šā likuma 13. panta trešajā daļā noteikto maksājuma termiņu vairāk par 30 dienām, Latvijas Banka par to nekavējoties informē attiecīgā sistēmas dalībnieka uzraudzības institūciju.
(4) Ja sistēmas dalībniekam tiek anulēta licence (atļauja) ieguldījumu pakalpojumu sniegšanai, tad kompensācija ieguldītājiem tiek nodrošināta šajā likumā paredzētajā kārtībā un apmērā par ieguldījumiem, kas veikti līdz sistēmas dalībnieka licences (atļaujas) anulēšanai."
15.
15. pantā:
aizstāt pirmajā daļā vārdu "regresa" ar vārdu "prasījuma";
aizstāt otrajā un trešajā daļā vārdus "Regresa kārtībā" ar vārdiem "Šā panta pirmajā daļā noteikto prasījuma tiesību izmantošanas (izlietošanas) rezultātā";
izteikt piekto daļu šādā redakcijā:
"(5) Ja Latvijas Bankai, izmantojot (izlietojot) tās prasījuma tiesības, nav izdevies atgūt naudas līdzekļus, tai ir tiesības nodot prasījuma tiesības sistēmas dalībniekiem, kuri veikuši iemaksas kompensācijas nodrošināšanai."
16.
Aizstāt 18. panta otrajā daļā vārdus "likumā noteiktajā kārtībā uzsācis ieguldījumu pakalpojumu sniegšanu Latvijas teritorijā" ar vārdiem "Finanšu instrumentu tirgus likumā noteiktajā kārtībā uzsācis ieguldījumu pakalpojumu sniegšanu Latvijas Republikā".
17.
Aizstāt 19. panta otrajā daļā vārdus "likumā noteiktajā kārtībā uzsācis ieguldījumu pakalpojumu sniegšanu Latvijas teritorijā" ar vārdiem "Finanšu instrumentu tirgus likumā noteiktajā kārtībā uzsācis ieguldījumu pakalpojumu sniegšanu Latvijas Republikā".
18.
Papildināt likumu ar V nodaļu šādā redakcijā:
"V nodaļa
Atbildība
20. pants. (1) Latvijas Banka var piemērot šādas sankcijas:
1) brīdinājumu;
2) publisku paziņojumu;
3) naudas sodu;
4) izslēgt sistēmas dalībnieku no dalības ieguldītāju aizsardzības sistēmā.
(2) Latvijas Banka var piemērot administratīvo pasākumu – pieprasīt, lai par pārkāpumu atbildīgā juridiskā persona izbeidz attiecīgo rīcību.
(3) Latvijas Banka var piemērot šā panta pirmās daļas 1., 2. vai 4. punktā noteiktās sankcijas un šā panta otrajā daļā noteikto administratīvo pasākumu, ja:
1) netiek ievērota normatīvajos aktos noteiktā prasība sagatavot, apstrādāt un iesniegt Latvijas Bankai informāciju, kas nepieciešama kompensāciju izmaksas nodrošināšanai un informācijas administrēšanai;
2) netiek ievērota prasība veikt maksājumus ieguldītāju aizsardzības sistēmai noteiktajā apmērā;
3) netiek ievērots termiņš maksājumu veikšanai ieguldītāju aizsardzības sistēmā.
(4) Latvijas Banka var piemērot naudas sodu no 1000 līdz 10 000 euro, ja sistēmas dalībnieks neizpilda pienākumu sagatavot, apstrādāt un iesniegt Latvijas Bankai informāciju, kas nepieciešama kompensāciju izmaksas nodrošināšanai un informācijas administrēšanai. 
(5) Publisks paziņojums ir paziņojums, kurā norādīta par pārkāpumu atbildīgā juridiskā persona un pārkāpuma būtība. Publisku paziņojumu var piemērot papildus šā panta pirmās daļas 1., 3. vai 4. punktā minētajām sankcijām.
(6) Latvijas Banka var piemērot šā panta otrajā daļā minēto administratīvo pasākumu vienlaikus ar šā panta pirmajā daļā minētajām sankcijām.

21. pants. (1) Latvijas Banka var ierosināt lietu ne vēlāk kā piecu gadu laikā no pārkāpuma izdarīšanas dienas, bet, ja pārkāpums ir ilgstošs, – no pārkāpuma izbeigšanas dienas.
(2) Šā panta pirmajā daļā noteiktā noilguma termiņa skaitīšanu aptur ar lietas ierosināšanas dienu.
(3) Lēmumu par šajā likumā noteikto sankciju un administratīvo pasākumu piemērošanu Latvijas Banka var pieņemt divu gadu laikā no lietas ierosināšanas dienas.
(4) Latvijas Banka izbeidz lietu, ja šā panta trešajā daļā noteiktajā termiņā nav pieņemts lēmums par šajā likumā noteikto sankciju un administratīvo pasākumu piemērošanu.

22. pants. (1) Latvijas Banka informāciju par sankcijām un administratīvo pasākumu, kas piemērots par pārkāpumu atbildīgajām juridiskajām personām, pēc tam, kad tā ir paziņota adresātam, ievieto savā tīmekļvietnē, norādot ziņas par personu un tās izdarīto pārkāpumu, kā arī par Latvijas Bankas izdotā administratīvā akta pārsūdzēšanu un pieņemto nolēmumu.
(2) Latvijas Banka šā panta pirmajā daļā minēto informāciju ievieto tīmekļvietnē, neidentificējot juridisko personu, kurai piemērota sankcija vai administratīvais pasākums, ja konstatē, ka juridiskās personas datu atklāšana nav samērīga vai ka juridiskās personas datu atklāšana var apdraudēt finanšu tirgus stabilitāti vai uzsākta kriminālprocesa norisi vai radīt nesamērīgu kaitējumu iesaistītajām personām.
(3) Latvijas Bankas tīmekļvietnē ievietotā informācija ir pieejama piecus gadus no tās ievietošanas dienas.

23. pants. (1) Pārsūdzot Latvijas Bankas izdoto administratīvo aktu, pieteikumu iesniedz Administratīvajā apgabaltiesā. Administratīvā apgabaltiesa lietu izskata kā pirmās instances tiesa. Lieta tiek izskatīta triju tiesnešu sastāvā. Administratīvās apgabaltiesas spriedumu var pārsūdzēt, iesniedzot kasācijas sūdzību.
(2) Šā panta pirmajā daļā minētā administratīvā akta (izņemot administratīvo aktu par naudas soda piemērošanu vai publisku paziņojumu) pārsūdzēšana neaptur šā akta darbību."
19.
Aizstāt informatīvajā atsaucē uz Eiropas Savienības direktīvu vārdu un skaitļus "direktīvas 97/9/EC" ar vārdiem un skaitļiem "Eiropas Parlamenta un Padomes 1997. gada 3. marta direktīvas 97/9/EK par ieguldītāju kompensācijas sistēmām".
Finanšu ministrs A. Ašeradens