Rīkojuma projekts

Ministru kabineta rīkojums Nr. 28
Rīgā 2022. gada 18. janvārī (prot. Nr. 3 14. §)
21-TA-1395
Par valsts nekustamā īpašuma "Kaucmindes mežs" Rundāles pagastā, Bauskas novadā, nodošanu Zemkopības ministrijas valdījumā
1.
Izglītības un zinātnes ministrijai nodot Zemkopības ministrijas valdījumā valsts nekustamo īpašumu "Kaucmindes mežs" (nekustamā īpašuma kadastra Nr. 4076 008 0414) – divas zemes vienības 51,09 ha kopplatībā, tai skaitā meža zemi 47,81 ha platībā (zemes vienību kadastra apzīmējumi 4076 008 0405 un 4076 008 0407), – Rundāles pagastā, Bauskas novadā, kas ierakstīts zemesgrāmatā uz valsts vārda Izglītības un zinātnes ministrijas personā.
2.
Zemkopības ministrijai pārņemt valdījumā no Izglītības un zinātnes ministrijas šā rīkojuma 1. punktā minēto valsts nekustamo īpašumu un normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā nostiprināt zemesgrāmatā īpašuma tiesības uz valsts vārda Zemkopības ministrijas personā.
Ministru prezidents A. K. Kariņš
Izglītības un zinātnes ministre A. Muižniece