MK sēdes protokollēmuma projekts

24-TA-173
Rīkojuma projekts "Par nekustamā īpašuma "Meženieki" Ceraukstes pagastā, Bauskas novadā, daļas pirkšanu projekta "Eiropas standarta platuma 1435 mm dzelzceļa līnijas izbūve "Rail Baltica" koridorā caur Igauniju, Latviju un Lietuvu" īstenošanai"
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
3.
Satiksmes ministrijai pirkt nekustamā īpašuma "Meženieki" (nekustamā īpašuma kadastra Nr. 4050 003 0010) daļu - zemes vienību (kadastra apzīmējums 40500030175) 0,53 ha platībā, zemes vienību (kadastra apzīmējums 40500030176) 0,9407 ha platībā, zemes vienību (kadastra apzīmējums 40500030177) 0,1951 ha platībā un zemes vienību (kadastra apzīmējums 40500030178) 0,0143 ha platībā - Ceraukstes pagastā, Bauskas novadā, atbilstoši noteiktajai atlīdzībai 19 825,18 EUR.