Noteikumu (grozījumu) projekts

Ministru kabineta noteikumi Nr. 254
Rīgā 2024. gada 23. aprīlī (prot. Nr. 17 28. §)
24-TA-302
Grozījumi Ministru kabineta 2015. gada 8. decembra noteikumos Nr. 705 "Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība pasākumā "Zināšanu pārneses un informācijas pasākumi""
Izdoti saskaņā ar Lauksaimniecības un lauku attīstības likuma
5. panta ceturto daļu
Izdarīt Ministru kabineta 2015. gada 8. decembra noteikumos Nr. 705 "Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība pasākumā "Zināšanu pārneses un informācijas pasākumi"" (Latvijas Vēstnesis, 2015, 248. nr.; 2016, 245. nr.; 2018, 125. nr.; 2019, 176. nr.; 2021, 122. nr.) šādus grozījumus:
1.
Izteikt 2.2. apakšpunktu šādā redakcijā:
"2.2. Komisijas 2023. gada 13. decembra Regulai (ES) 2023/2831 par Līguma par Eiropas Savienības darbību 107. un 108. panta piemērošanu de minimis atbalstam (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 2023. gada 15. decembris, Nr. L) (turpmāk – regula 2023/2831), ja atbalsts attiecināms uz darbībām pārtikas ražošanas (Līguma par Eiropas Savienības darbību I pielikumā neminētu pārtikas produktu (izņemot zivsaimniecības produktus) ražošanas) nozarē šo noteikumu 1.1. apakšpunktā minētajā apakšpasākumā;".
2.
Izteikt 5.1 punktu šādā redakcijā:
"5.1 Lai nodrošinātu šo noteikumu 1. punktā minēto apakšpasākumu īstenošanu, Lauku atbalsta dienests un konkrētā apakšpasākuma finansējuma saņēmējs apstrādā personas datus – personas vārdu, uzvārdu, personas kodu, tālruņa numuru, e-pasta adresi, Lauku atbalsta dienesta klienta numuru, nekustamā īpašuma adresi, nekustamā īpašuma kadastra numuru. Personas dati tiek glabāti līdz 2030. gada 31. decembrim. Ja piešķirts de minimis atbalsts šo noteikumu 1.1. apakšpunktā minētajā apakšpasākumā, informāciju glabā ne mazāk kā līdz šo noteikumu 30. punktā minētajam termiņam."
3.
Izteikt 23. punktu šādā redakcijā:
"23. De minimis atbalstu piešķir, ievērojot regulas 2023/2831 1. panta 1. punktā minētos nozaru un darbību izņēmumus. Ja gala labuma guvējs darbojas kādā no regulas 2023/2831 1. panta 1. punkta "a", "b", "c" vai "d" apakšpunktā minētajām nozarēm, atbalstu drīkst piešķirt tikai tad, ja tiek skaidri nodalītas darbības un finanšu plūsmas atbalstāmajās nozarēs, nodrošinot, ka darbības izslēgtajās nozarēs negūst labumu no pasākuma ietvaros piešķirtā atbalsta."
4.
Svītrot 24. punktu.
5.
Izteikt 26. punktu šādā redakcijā:
"26. Atbalsta pretendents, pamatojoties uz gala labuma guvēja uzskaites veidlapā norādīto informāciju de minimis atbalsta piešķiršanai, nosaka piešķiramā de minimis atbalsta apmēru, pieņem lēmumu par de minimis atbalsta piešķiršanu un ievada informāciju de minimis atbalsta uzskaites sistēmā saskaņā ar normatīvajiem aktiem par de minimis atbalsta uzskaites un piešķiršanas kārtību un de minimis atbalsta uzskaites veidlapu paraugiem. Lēmumā par de minimis atbalsta piešķiršanu norāda, ka atbalsts tiek piešķirts saskaņā ar regulu 2023/2831. De minimis atbalstu uzskata par piešķirtu ar brīdi, kad ir pieņemts šajā punktā minētais lēmums."
6.
Izteikt 27. punktu šādā redakcijā:
"27. Pirms de minimis atbalsta piešķiršanas pārbauda, vai minētais atbalsts gala labuma guvējam triju gadu periodā, skaitot no de minimis atbalsta piešķiršanas dienas, nepalielina saņemtā de minimis atbalsta kopējo apmēru līdz līmenim, kas pārsniedz regulas 2023/2831 3. panta 2. punktā noteikto maksimālo de minimis atbalsta apmēru. Izvērtējot atbalsta apmēru, vērtē saņemto de minimis atbalstu viena vienota uzņēmuma līmenī. Viens vienots uzņēmums ir tāds uzņēmums, kas atbilst regulas 2023/2831 2. panta 2. punktā minētajiem kritērijiem."
7.
Izteikt 28. punktu šādā redakcijā:
"28. Ievērojot regulas 2023/2831 5. panta 1., 2. un 3. punkta nosacījumus, de minimis atbalstu drīkst kumulēt ar citu de minimis atbalstu, tai skaitā attiecībā uz vienām un tām pašām attiecināmajām izmaksām, līdz regulas 2023/2831 3. panta 2. punktā noteiktajam attiecīgajam robežlielumam, kā arī ar citu valsts atbalstu, tai skaitā attiecībā uz vienām un tām pašām attiecināmajām izmaksām, vai citu valsts atbalstu tam pašam riska finansējuma pasākumam, ja ar šo kumulāciju netiek pārsniegta attiecīgā maksimālā atbalsta intensitāte vai atbalsta summa, kāda noteikta valsts atbalsta programmā vai Eiropas Komisijas lēmumā. De minimis atbalstu var apvienot ar citu de minimis atbalstu par vienām un tām pašām attiecināmajām izmaksām, ja pēc atbalstu apvienošanas atbalsta vienībai vai izmaksu pozīcijai attiecīgā maksimālā atbalsta intensitāte nepārsniedz 100 procentus. Piesakoties regulā 2023/2831 noteiktajam de minimis atbalstam, gala labuma guvējs iesniedz atbalsta pretendentam informāciju par plānoto un piešķirto atbalstu tās pašas darbības ietvaros, tai skaitā par tām pašām attiecināmajām izmaksām, norādot atbalsta piešķiršanas datumu, atbalsta sniedzēju, atbalsta pasākumu, plānoto un piešķirto atbalsta summu un atbalsta intensitāti."
8.
Izteikt 29. punktu šādā redakcijā:
"29. Lēmumu par atbalsta piešķiršanu saskaņā ar regulu 2023/2831 var pieņemt līdz šīs regulas darbības beigām."
9.
Izteikt 30. punktu šādā redakcijā:
"30. Atbalsta pretendents nodrošina informācijas pieejamību 10 gadus, skaitot no pēdējā de minimis atbalsta piešķiršanas dienas. Gala labuma guvējs datus par de minimis atbalstu glabā 10 gadus no brīža, kad piešķirts atbalsts."
10.
Papildināt ar 30.1 punktu šādā redakcijā:
"30.1 Ja tiek pārkāptas regulas 2023/2831 prasības, gala labuma guvējam ir pienākums atmaksāt Lauku atbalsta dienestam atbalsta pasākuma ietvaros nelikumīgi saņemto de minimis atbalstu kopā ar procentiem no līdzekļiem, kas ir brīvi no komercdarbības atbalsta, atbilstoši Komercdarbības atbalsta kontroles likuma IV vai V nodaļas nosacījumiem."
Ministru prezidente E. Siliņa
Zemkopības ministrs A. Krauze