MK sēdes protokollēmuma projekts

22-TA-3021
Informatīvais ziņojums "Informatīvais ziņojums“Par nepieciešamo atbalstu bērniem, kuri līdz ar sociālās korekcijas izglītības iestādes “Naukšēni” likvidāciju sociālo korekciju turpina pašvaldībās”"
1.
Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2.
Atbalstīt, ka Izglītības un zinātnes ministrijas esošo budžeta līdzekļu ietvaros 2022.gadā tiek veikta apropriācijas pārdale starp izdevumu ekonomiskās klasifikācijas kodiem budžeta apakšprogrammā 01.03.00. “Sociālās korekcijas izglītības iestāde” 29 664 euro apmērā samazinot izdevumus atlīdzībai (1000 kods) un palielinot izdevumus pārējiem valsts budžeta uzturēšanas izdevumu transfertiem pašvaldībām (7460 kods), lai nodrošinātu atbalstam darbam ar bērniem, kuriem būtu turpinājusies piemērotā audzinoša rakstura piespiedu līdzekļa – ievietošana sociālās korekcijas izglītības iestādē – izpilde sociālās korekcijas izglītības iestādes “Naukšēni” pastāvēšanas gadījumā un kuriem ir nodrošināma likumpārkāpumu profilakse.
3.
Apstiprināt šī protokollēmuma 2. punktā minētā finansējumu sadalījumu pa pašvaldībām:
3.1.
Valmieras novada pašvaldībai –11124 euro;
3.2.
Dobeles novada pašvaldībai – 7416 euro;
3.3.
Rīgas pilsētas pašvaldībai – 3708 euro;
3.4.
Jelgavas novada pašvaldībai –3708 euro;
3.5.
Tukuma novada pašvaldībai – 3708 euro.
4.
Šī protokollēmuma 2. punktā minētajām pašvaldībām līdz 2023. gada 20. janvārim sagatavot pārskatu (informatīvā ziņojuma pielikums) par apstiprinātā finansējuma izlietojumu un iesniedz to, izmantojot Valsts kases e-pakalpojumā “ePārskati” pieejamo veidlapu.
5.
Šī protokollēmuma 2. punktā minētajām pašvaldībām finansējumu, kas nav izlietots līdz 2022. gada 31. decembrim, atbilstoši pārskata ailei “Atlikums uz pārskata perioda beigām” atmaksāt finansējuma devējam līdz 2023. gada 30. janvārim.