Noteikumu (grozījumu) projekts

22-TA-239
Grozījumi Ministru kabineta 2017. gada 7. februāra noteikumos Nr. 78 "Dabasgāzes tirdzniecības un lietošanas noteikumi"
Izdoti saskaņā ar Enerģētikas likuma
107. panta trešo, piekto un septīto daļu un
109. panta ceturto daļu
Izdarīt Ministru kabineta 2017. gada 7. februāra noteikumos Nr. 78 "Dabasgāzes tirdzniecības un lietošanas noteikumi" (Latvijas Vēstnesis, 2017, 44. nr.; 2020, 17. nr.; 2021, 154., 200. nr.) šādus grozījumus:
1.
Papildināt ar 2.35. apakšpunktu šādā redakcijā:
"2.35. maksas par patērēto dabasgāzi samazinājuma kompensācija (turpmāk – kompensācija) – normatīvajos aktos īpaši noteikts valsts budžeta finansējums, ko izmanto, lai segtu dabasgāzes tirgotāja negūtos ieņēmumus (ieskaitot pievienotās vērtības nodokli), kas rodas, piemērojot atlaidi maksai par patērēto dabasgāzi (turpmāk – maksas samazinājums);
 ".
2.
Papildināt ar XII1. nodaļu šādā redakcijā:
"XII1. Maksas samazinājuma piemērošanas un kompensācijas kārtība
168.1 Kompensāciju dabasgāzes tirgotājam izmaksā normatīvajā aktā īpaši noteiktos gadījumos, apmērā un laika periodā, ja dabasgāzes tirgotājs lietotājiem piemēro  maksas samazinājumu. Maksas samazinājumu  nosaka kā starpību starp maksu par patērēto dabasgāzi par vienu kWh bez pievienotās vērtības nodokļa (neietverot maksu par sistēmas pakalpojumiem un citos normatīvajos aktos noteiktos maksājumus) un normatīvajā aktā par maksas samazinājuma piemērošanu noteikto summu, vai, ja šāda summa nav noteikta – 0,0340 euro par vienu kWh (bez pievienotās vērtības nodokļa).
168.2 Ja normatīvajā aktā par maksas samazinājuma piemērošanu nav noteikts citādi:
 
168.21. maksas samazinājumu piemēro mājsaimniecības lietotājiem, kā arī lietotājiem, kuru gazificētais objekts ir daudzdzīvokļu dzīvojamā māja un tajā dabasgāzi lieto dzīvokļu īpašnieki vai īrnieki, tai skaitā tādiem iepriekš minētajiem lietotājiem, kas saņem pēdējās garantētās piegādes pakalpojumu;
168.22. maksas samazinājuma apmērs nedrīkst pārsniegt 0,03045 euro par vienu kWh bez pievienotās vērtības nodokļa, ja dabasgāzes patēriņš gazificētajā objektā mēnesī ir no 221 kWh (21 m3) līdz 5269 kWh (500 m³) (ieskaitot) vai 0,02279 euro par vienu kWh bez pievienotās vērtības nodokļa, ja dabasgāzes patēriņš gazificētajā objektā mēnesī pārsniedz 5269 kWh (500 m³).
168.3 Dabasgāzes tirgotājs nodrošina, ka neatkarīgi no lietotāja izvēlētās norēķinu kārtības, lietotājs saņem šo noteikumu 168.1 punktā noteikto maksas samazinājumu par visu maksas samazinājuma piemērošanas periodā patērēto dabasgāzi, kuras apjomu nosaka saskaņā ar sistēmas operatora iesniegto patēriņu par gazificēto objektu.
168.4 Ja normatīvajā aktā par maksas samazinājuma piemērošanu nav noteikts citādi, šo noteikumu 168.1 punktā minēto maksas samazinājumu nepiemēro šo noteikumu 87. punktā minētajos gadījumos vai gadījumos, ja sistēmas operators konstatē, ka par maksas samazinājuma piemērošanas periodu lietotājs sniedzis nepatiesu informāciju par komercuzskaites mēraparāta rādījumiem, kā arī, ja netiek ievērots šo noteikumu 97.10. apakšpunkts.
168.5 Ja tiek piemērots maksas samazinājums, dabasgāzes tirgotājs lietotājam izrakstītajā rēķinā norāda informāciju par: 
168.51. termiņu, par kādu piemēro maksas samazinājumu; 
168.52. apmēru, par kādu noteikts maksas samazinājums, un finansēšanas avotu.
 
168.6 Lietotājam, kura gazificētais objekts ir daudzdzīvokļu dzīvojamā māja, ir pienākums maksas samazinājumu piemērot norēķinos ar daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas mājsaimniecībām par patērēto dabasgāzi, piesakoties pie dabasgāzes tirgotāja maksas samazinājuma saņemšanai ne vēlāk kā līdz attiecīgā mēneša, no kura sākot, piemērojams maksas samazinājums, pēdējam datumam, iesniedzot apliecinājumu par daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas mājsaimniecībām un viņu patēriņu. 
168.7 Kompensāciju dabasgāzes tirgotājam izmaksā šādā kārtībā: 
168.71. dabasgāzes tirgotājs līdz kārtējā kalendāra mēneša 20. datumam aprēķina, sagatavo un iesniedz Ekonomikas ministrijā kompensācijas aprēķinu par iepriekšējo kalendāra mēnesi un tam atbilstošu rēķinu, piemērojot pievienotās vērtības nodokli;
168.72. ja Ekonomikas ministrija konstatē kļūdas šo noteikumu 168.7 1. apakšpunktā noteiktajā aprēķinā, tā lūdz dabasgāzes tirgotāju piecu darbdienu laikā aprēķinu precizēt un atkārtoti iesniegt aprēķinu un tam atbilstošu rēķinu;
168.73. Ekonomikas ministrija līdz kārtējā kalendāra mēneša beigām izmaksā  kompensāciju ar pievienotās vērtības nodokli saskaņā ar šo noteikumu 168.7 1. apakšpunktā noteikto dabasgāzes tirgotāja rēķinu;
168.74. kad beidzies maksas samazinājuma piemērošanas periods, dabasgāzes tirgotājs un Ekonomikas ministrija līdz kalendāra gada beigām veic galīgo savstarpējo norēķinu, ja konstatēta nepieciešamība veikt kompensācijas maksājumu korekciju.
168.8 Ekonomikas ministrijai ir tiesības pieprasīt no dabasgāzes tirgotāja informāciju, kas saistīta ar maksas samazinājuma piemērošanu.
168.9 Ekonomikas ministrija, konstatējot neatbilstību dabasgāzes tirgotāja rīcībā saistībā ar maksas samazinājuma piemērošanu: 
168.91. nosaka termiņu, līdz kuram dabasgāzes tirgotājam jānovērš konstatētās neatbilstības vai jāiesniedz papildu informācija; 
168.92. ir tiesīga atlikt šo noteikumu 168.7 1. apakšpunktā  noteiktā dabasgāzes tirgotāja rēķina apmaksu līdz konstatēto neatbilstību pilnīgai novēršanai."
Ministru prezidents V. Uzvārds
Ministrs V. Uzvārds