Noteikumu (grozījumu) projekts

Ministru kabineta noteikumi Nr. 54
Rīgā 2023. gada 7. februārī (prot. Nr. 6 16. §)
22-TA-3694
Grozījumi Ministru kabineta 2015. gada 13. oktobra noteikumos Nr. 593 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 3.3.1. specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt privāto investīciju apjomu reģionos, veicot ieguldījumus uzņēmējdarbības attīstībai atbilstoši pašvaldību attīstības programmās noteiktajai teritoriju ekonomiskajai specializācijai un balstoties uz vietējo uzņēmēju vajadzībām" īstenošanas noteikumi"
Izdoti saskaņā ar Eiropas Savienības struktūrfondu un
Kohēzijas fonda 2014.–2020. gada plānošanas perioda
vadības likuma 20. panta 6. un 13. punktu
Izdarīt Ministru kabineta 2015. gada 13. oktobra noteikumos Nr. 593 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 3.3.1. specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt privāto investīciju apjomu reģionos, veicot ieguldījumus uzņēmējdarbības attīstībai atbilstoši pašvaldību attīstības programmās noteiktajai teritoriju ekonomiskajai specializācijai un balstoties uz vietējo uzņēmēju vajadzībām" īstenošanas noteikumi" (Latvijas Vēstnesis, 2015, 229. nr.; 2016, 107. nr.; 2017, 114., 254. nr.; 2020, 56., 242. nr.) šādus grozījumus:
1.
Izteikt 10. punktu šādā redakcijā:
"10. Iznākuma rādītāju vērtības ir attiecināmas, ja tās:
10.1. ir saistītas ar mazajiem (sīkajiem) vai vidējiem komersantiem, kas guvuši labumu no projekta ietvaros veiktajām investīcijām infrastruktūrā;
10.2. nav saistītas ar šādām tautsaimniecības nozarēm (atbilstoši Eiropas Parlamenta un Padomes 2006. gada 20. decembra Regulai (EK) Nr. 1893/2006, ar ko izveido NACE 2. red. saimniecisko darbību statistisko klasifikāciju, kā arī groza Padomes Regulu (EEK) Nr. 3037/90 un dažas EK regulas par īpašām statistikas jomām) komersanta pamatdarbībā (nepārsniedz 50 procentus no neto apgrozījuma) projekta īstenošanas vietā:
10.2.1. elektroenerģija, gāzes apgāde, siltumapgāde, izņemot gaisa kondicionēšanu (NACE kods: D);
10.2.2. ūdensapgāde, kā arī notekūdeņu, atkritumu apsaimniekošana un sanācija, izņemot otrreizējo pārstrādi (NACE kods: E);
10.2.3. vairumtirdzniecība un mazumtirdzniecība, izņemot automobiļu un motociklu remontu (NACE kods: G);
10.2.4. finanšu un apdrošināšanas darbības (NACE kods: K);
10.2.5. operācijas ar nekustamo īpašumu (NACE kods: L);
10.2.6. valsts pārvalde un aizsardzība, obligātā sociālā apdrošināšana (NACE kods: O);
10.2.7. azartspēles un derības (NACE kods: R92);
10.2.8. tabakas audzēšana (NACE kods: A01.15) un tabakas izstrādājumu ražošana (NACE kods: C12);
10.2.9. ārpusteritoriālo organizāciju un institūciju darbība (NACE kods: U);
10.3. radušās divu kalendāra gadu laikā pirms projekta iesnieguma iesniegšanas un ne vēlāk kā piektajā kalendāra gadā pēc projekta noslēguma maksājuma veikšanas, t. i., ne vēlāk kā līdz 2028. gada 31. decembrim. Ja projekta iesniedzējs iznākuma rādītāja vērtību sasniedz, sadarbības iestāde turpmāko projekta iznākuma rādītāja izpildes kontroli neveic;
10.4. ir radušās ar komercdarbību saistītajā teritorijā."
2.
Izteikt 12. punktu šādā redakcijā:
"12. Ja, īstenojot projektu, šo noteikumu 9.1. apakšpunktā minēto iznākuma rādītāju vērtības, kuras plānotas projektā, netiek sasniegtas atbilstoši apstiprinātajā projekta iesniegumā noteiktajam, finansējuma saņēmējs atmaksā sadarbības iestādei Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējumu:
12.1.  proporcionāli tā iznākuma rādītāja vērtībai, kura izpilde proporcionāli ir vismazākā:
 

 D – atmaksājamais Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums (euro);
 C – projekta Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums (euro);
 R– faktiskā projekta iznākuma rādītāja vērtība, kura izpilde proporcionāli ir vismazākā (komersanti, jaunizveidotas darba vietas vai euro);
 R– apstiprinātā projekta iznākuma rādītāja vērtība, kura izpilde proporcionāli ir vismazākā (komersanti, jaunizveidotas darba vietas vai euro);
12.2. 100 procentu apmērā, ja iznākuma rādītāju izpildes vērtība sasniegta 0–15 procentu (neieskaitot) apmērā."
3.
Izteikt 26. punktu šādā redakcijā:
"26. Projektu īsteno līdz 2023. gada 31. decembrim."
4.
Izteikt 73. punktu šādā redakcijā:
"73. Ja tiek pārkāptas šajos noteikumos noteiktās komercdarbības atbalsta kontroles normas, tostarp nosacījumi, kas izriet no Komisijas regulas Nr. 651/2014, Komisijas regulas Nr. 1388/2014 vai Komisijas regulas Nr. 702/2014 prasībām, sadarbības iestāde finansējuma saņēmējam uzliek par pienākumu atmaksāt sadarbības iestādei projekta ietvaros saņemto nelikumīgo komercdarbības atbalstu kopā ar procentiem no līdzekļiem, kas ir brīvi no komercdarbības atbalsta, atbilstoši Komercdarbības atbalsta kontroles likuma IV vai V nodaļas nosacījumiem. Savukārt, ja tiek pārkāptas šajos noteikumos noteiktās komercdarbības atbalsta kontroles normas, tostarp nosacījumi, kas izriet no Komisijas regulas Nr. 1407/2013, Komisijas regulas Nr. 717/2014 vai Komisijas regulas Nr. 1408/2013 prasībām, sadarbības iestāde finansējuma saņēmējam uzliek par pienākumu atmaksāt sadarbības iestādei visu saņemto valsts atbalstu kopā ar procentiem no līdzekļiem, kas ir brīvi no komercdarbības atbalsta, atbilstoši Komercdarbības atbalsta kontroles likuma IV vai V nodaļas nosacījumiem."
5.
Papildināt ar 74. punktu šādā redakcijā:
"74. Ja tiek pārkāptas šajos noteikumos noteiktās komercdarbības atbalsta piešķiršanas prasības vispārējas tautsaimnieciskas nozīmes pakalpojuma sniegšanai, atbalsta saņēmējam ir pienākums atmaksāt sadarbības iestādei visu projekta ietvaros saņemto nelikumīgo komercdarbības atbalstu kopā ar procentiem saskaņā ar Komercdarbības atbalsta kontroles likuma IV vai V nodaļu."
Ministru prezidents A. K. Kariņš
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs M. Sprindžuks