Likumprojekts (grozījumi)

22-TA-2537
Grozījumi Energoresursu cenu ārkārtēja pieauguma samazinājuma pasākumu likumā
Izdarīt Energoresursu cenu ārkārtēja pieauguma samazinājuma pasākumu likumā (Latvijas Vēstnesis, 2022, 20.A,155.B nr.) šādus grozījumus:
4. pantā:
papildināt otro daļu pēc vārdiem "maksas samazinājums" ar vārdiem "kas minēts šā panta pirmajā daļā";
papildināt ar 2.1 daļu šādā redakcijā:
"(21) Elektroenerģijas galalietotājiem, kas ir juridiskās personas un kurām netiek piemērots mājsaimniecībām paredzētais sistēmas pakalpojumu tarifs, piemēro elektroenerģijas sistēmas pakalpojuma maksas samazinājumu, ieskaitot pievienotās vērtības nodokli, pilnā apmērā no 2022. gada 1. oktobra līdz 2023. gada 30. aprīlim atbilstoši katrā norēķina periodā galalietotājam piemērojamiem kritērijiem. Samazinājumu nepiemēro maksai par reaktīvo enerģiju, elektroenerģijas ražotāju jaudas maksai un pārrēķiniem, kas tiek veikti sistēmas lietotāju pārkāpumu gadījumos. Elektroenerģijas sistēmas operatora negūtie sistēmas pakalpojuma maksas ieņēmumi ar pievienotās vērtības nodokli tiek kompensēti pilnā apmērā no valsts budžeta līdzekļiem.";
papildināt trešo daļu pēc vārda "pirmā" ar vārdu un skaitli "un 2.1";
papildināt ar 3.1 daļu šādā redakcijā:
"(31) Šā likuma 2.1 daļa netiek piemērota valsts un pašvaldību iestādēm, kas ir iekļautas Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra uzturētajā vienotajā publisko personu un iestāžu sarakstā, un juridiskām personām, kam piemērotas starptautiskās vai nacionālās sankcijas vai būtiskas finanšu un kapitāla tirgus intereses ietekmējošas Eiropas Savienības vai Ziemeļatlantijas līguma organizācijas dalībvalsts noteiktās sankcijas vai kuru saistītajām fiziskajām personām ir noteiktas iepriekš minētās sankcijas."
Likums stājas spēkā nākamajā dienā pēc tā izsludināšanas.
Ekonomikas ministre I. Indriksone