Noteikumu (grozījumu) projekts

22-TA-2899
Grozījumi Ministru kabineta 2018. gada 20. marta noteikumos Nr. 169 "Būvspeciālistu kompetences novērtēšanas un patstāvīgās prakses uzraudzības noteikumi"
Izdoti saskaņā ar Būvniecības likuma
5. panta pirmās daļas 4. punktu
Izdarīt Ministru kabineta 2018. gada 20. marta noteikumos Nr. 169 "Būvspeciālistu kompetences novērtēšanas un patstāvīgās prakses uzraudzības noteikumi" (Latvijas Vēstnesis, 2018, 68. nr.; 2020, 86A. nr.; 2021, 106., 248. nr.; 2022, 129. nr.) šādus grozījumus:
1.
Izteikt 5. punktu šādā redakcijā:
"5. Deleģēšanas līgumu slēdz ne ilgāk kā uz desmit gadiem."
2.
Izteikt 7.1. apakšpunktu šādā redakcijā:
"7.1. laikus un kvalitatīvi izpildīt tai deleģēto uzdevumu veikt būvspeciālistu kompetences novērtēšanu un patstāvīgas prakses uzraudzību vai Būvniecības likumā noteikto pienākumu;".
3.
Svītrot 7.3. apakšpunktu.
4.
Izteikt 7.6. apakšpunktu šādā redakcijā:
"7.6. publicēt tīmekļvietnē būvspeciālista sertifikāta saņemšanai vai tā darbības sfēru pievienošanai iesniedzamo papildu dokumentu sarakstu;".
5.
Svītrot 7.13. apakšpunktu.
6.
Papildināt ar 8.19. apakšpunktu šādā redakcijā:
"8.19. ugunsdrošība."
7.
Izteikt 12.2. apakšpunktu šādā redakcijā:
"12.2. ne mazāk kā divus gadus pēdējo septiņu gadu laikā atbilstošas darbības sfēras būvspeciālista uzraudzībā ir izpildījusi kompetences pārbaudes iestādes noteikto minimālo praktiskā darba pieredzes programmu;".
8.
Izteikt 13.3. apakšpunktu šādā redakcijā:
"13.3. pēdējos piecos gados būvspeciālistam nav konstatēti tādi profesionālās darbības un profesionālās ētikas pārkāpumi, par kuriem ir izteikti divi brīdinājumi vai apturēta būvspeciālista sertifikāta darbība, izņemot gadījumu, ja būvspeciālista sertifikāta darbība ir bijusi apturēta, pamatojoties uz šo noteikumu 51.2. , 51.3., 51.4., 51.4.1 apakšpunktiem."
9.
Izteikt 15. punktu šādā redakcijā:
"15. Kompetences pārbaudes iestādes atzīst ārvalstīs iegūto profesionālo kvalifikāciju reglamentētajās profesijās būvniecības, elektroenerģētikas un arhitektūras jomās un piešķir tiesības:
 
15.1. īslaicīgo profesionālo pakalpojumu sniegšanai normatīvajos aktos par profesionālās kvalifikācijas atzīšanu noteiktajā kārtībā atbilstoši Ministru kabineta 2021.gada 21.janvāra noteikumiem Nr.47 "Īslaicīgu profesionālo pakalpojumu sniegšanas kārtība Latvijas Republikā reglamentētā profesijā";
15.2. veikt patstāvīgu profesionālo darbību attiecīgajā Latvijas Republikā reglamentētajā profesijā atbilstoši Ministru kabineta 2016.gada 20.decembra noteikumiem Nr.827 "Kārtība, kādā atzīst profesionālo kvalifikāciju pastāvīgai profesionālajai darbībai Latvijas Republikā"."
10.
Izteikt 16. punktu šādā redakcijā:
"16. Ja persona pildījusi būvvaldes vadītāja, būvinspektora vai būvinspektora palīga amata pienākumus, to iekļauj praktiskā darba pieredzē atbilstoši minimālai praktiskā darba pieredzes programmai būvspeciālista sertifikāta saņemšanai būvdarbu vadīšanas specialitātē vai būvuzraudzības specialitātē, kā arī būvspeciālista patstāvīgajā praksē būvdarbu vadīšanas specialitātē vai būvuzraudzības specialitātē."
11.
Izteikt 20. punktu šādā redakcijā:
"20. Šo noteikumu 19.1.1. apakšpunktā minēto dokumentu izvērtēšanu un 19.2.1.apakšpunktā minēto atbilstības novērtēšanu veic viens kompetences pārbaudes iestādes norīkots atbilstošas darbības sfēras būvspeciālists. Šo noteikumu 19.1.2.apakšpunktā un 19.2.2.apakšpunktā minēto kompetences novērtēšanu nodrošina kompetences pārbaudes iestādes izveidota ekspertu komisija. Tās sastāvā iekļauj vismaz divus būvspeciālistus:
20.1. kuri ieguvuši otrā līmeņa profesionālo augstāko izglītību arhitektūras, būvniecības vai elektroenerģētikas jomā būvinženiera vai saistītā inženierzinātnes studiju programmā;
20.2. kuri ieguvuši vismaz piecus gadus ilgu patstāvīgo praksi pretendenta izvēlētajā arhitektūras jomā, inženierizpētē vai atbilstošā darbības sfērā projektēšanas, būvdarbu vadīšanas vai būvuzraudzības specialitātē;
20.3. kuru patstāvīgajā praksē pēdējo piecu gadu laikā nav konstatēti tādi profesionālās darbības un profesionālās ētikas pārkāpumi, par kuriem ir izteikts brīdinājums vai apturēta būvspeciālista sertifikāta darbība, izņemot gadījumu, ja būvspeciālista sertifikāta darbība ir bijusi apturēta saskaņā ar šo noteikumu 51.2., 51.3., 51.4., 51.4.1 apakšpunktiem;
20.4. kuri, veicot kompetences pārbaudi, neatrodas interešu konflikta situācijā likuma "Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā" izpratnē."
12.
Izteikt 43. punktu šādā redakcijā:
"43. Būvniecības likuma 13. panta 9.1 daļā minēto pārbaudi veic viens kompetences pārbaudes iestādes norīkots eksperts. Šo noteikumu 40.1. apakšpunktā un 41. punktā minēto pārbaudi būvspeciālista kompetenču, prasmju un zināšanu līmeņa novērtēšanai un šo noteikumu 40.2. apakšpunktā minēto būvspeciālista profesionālās pilnveides pārbaudi veic vismaz divi kompetences pārbaudes iestādes norīkoti eksperti:
43.1. kuri ieguvuši otrā līmeņa profesionālo augstāko izglītību atbilstošā arhitektūras, būvniecības vai elektroenerģētikas jomā būvinženiera vai saistītā inženierzinātnes studiju programmā;
43.2. kuri ir būvspeciālisti:
43.2.1. vismaz piecus gadus izvērtējamā arhitektūras jomā, inženierizpētē vai darbības sfērā projektēšanas, būvdarbu vadīšanas vai būvuzraudzības specialitātē;
43.2.2. izvērtējamā būvekspertīzes specialitātes darbības sfērā un vismaz 10 gadus būvspeciālisti atbilstošā darbības sfērā projektēšanā, būvdarbu vadīšanā vai būvuzraudzībā;
43.3. kuru patstāvīgajā praksē pēdējo piecu gadu laikā nav konstatēti profesionālās darbības un profesionālās ētikas pārkāpumi, par kuriem ir izteikts brīdinājums vai apturēta būvspeciālista sertifikāta darbība;
43.4. kuri, veicot kompetences pārbaudi, neatrodas interešu konflikta situācijā likuma "Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā" izpratnē."
13.
Izteikt 44.5. apakšpunktu šādā redakcijā:
"44.5. pastāvīgi uzturēt būvspeciālistu reģistrā aktuālu informāciju par apgūtajām profesionālās pilnveides programmām, semināriem un citiem kompetenci paaugstinošiem pasākumiem, norādot attiecīgā apliecinošā dokumenta izdošanas datumu, derīguma termiņu, izdevēju, profesionālās pilnveides mācību programmas vai pasākuma nosaukumu un apjomu, kā arī pievieno šo dokumentu elektroniski, ja minētā informācija nav pieejama būvspeciālistu reģistrā;".
14.
Izteikt 44.6. apakšpunktu šādā redakcijā:
"44.6. pastāvīgi uzturēt būvspeciālistu reģistrā aktuālu informāciju par veikto patstāvīgo praksi, norādot darba devēju, pasūtītāju, būvniecības lietas numuru (Latvijas Republikā veiktajiem darbiem), būves nosaukumu, ēkas galveno lietošanas veidu vai inženierbūves lietošanas veidu (saskaņā ar būvju klasifikāciju), būvniecības veidu, objekta adresi (ārpus Latvijas Republikas veiktajiem darbiem), būves grupu, darbu izpildes laiku, darbības sfēru, līdzdalības pakāpi, kā arī elektroniski pievieno šo darbu apliecinošus dokumentus, ja minētā informācija nav pieejama būvspeciālistu reģistrā. Attiecībā uz akadēmisko darbu augstākās izglītības iestādē ievada informāciju par akadēmiskā darba saturu un ilgumu un pievieno augstākās izglītības iestādes izziņu par veikto zinātniski pedagoģisko darbu;".
15.
Izteikt 45. punktu šādā redakcijā:
"45. Nacionālajai standartizācijas institūcijai ir pienākums:
45.1. noslēgt līgumu ar kompetences pārbaudes iestādi par Latvijas standartu tiešsaistes lasītavas abonēšanu būvspeciālistiem, nosakot, ka būvspeciālisti par tās izmantošanu veic maksājumu šo noteikumu 65.2.2. apakšpunktā norādītajā apmērā;
45.2. nodrošināt Latvijas standartu tiešsaistes lasītavas pieejamību būvspeciālistam, kurš veicis maksājumu pilnā apmērā saskaņā ar šo noteikumu 65.2.2. apakšpunktu."
16.
Izteikt 51.4. apakšpunktu šādā redakcijā:
"51.4. ja būvspeciālists atkārtoti nav nokārtojis vai, nepaziņojot objektīvu neierašanās iemeslu kompetences pārbaudes iestādei, nav ieradies uz šo noteikumu 44.8. apakšpunktā minēto kompetences pārbaudi;".
17.
Papildināt ar 51.4.1 apakšpunktu šādā redakcijā:
"51.4.1 ja saņemta informācija no Valsts valodas centra, ka būvspeciālista valsts valodas lietojums neatbilst normatīvajos aktos noteiktam valsts valodas zināšanu un prasmju apjomam;".
18.
Izteikt 56.3. apakšpunktu šādā redakcijā:
"56.3. būvspeciālists ir sekmīgi nokārtojis šo noteikumu 44.8. apakšpunktā minēto kompetences pārbaudi;".
19.
Papildināt ar 56.6. apakšpunktu šādā redakcijā:
"56.6. sertifikāts vai darbības sfēra apturēta saskaņā ar šo noteikumu 51.4.1 apakšpunktu un būvspeciālists ir iesniedzis Valsts izglītības satura centra izsniegtu valsts valodas prasmes apliecību par valsts valodas prasmju līmeņa atbilstību normatīvajos aktos noteiktam valsts valodas zināšanu un prasmju apjomam."
20.
Izteikt 57.4. apakšpunktu šādā redakcijā:
"57.4. būvspeciālistam saskaņā ar šo noteikumu 51.2. , 51.4., 51.41 apakšpunktu vai 52. punktu vairāk nekā četrus gadus pēdējo piecu gadu laikā ir bijis apturēts arhitekta prakses sertifikāts vai būvprakses sertifikāta darbības sfēra."
21.
Izteikt 58.1. apakšpunktu šādā redakcijā:
"58.1. par būvekspertīzes specialitātes darbības sfēras apturēšanu, ja būvspeciālistam apturēts arhitekta prakses sertifikāts vai būvprakses sertifikāts attiecīgajā darbības sfērā projektēšanas, būvdarbu vadīšanas vai būvuzraudzības specialitātē saskaņā ar šo noteikumu 51.1., 51.2., 51.3., 51.4., 51.41 apakšpunktu vai 52. punktu;".
22.
Izteikt 68. punktu šādā redakcijā:
"68. Šo noteikumu 65.2. apakšpunktā minēto maksu nepiemēro personai:
68.1. kas ir ieguvusi patstāvīgās prakses tiesības būvdarbu vadīšanas specialitātē, būvuzraudzības specialitātē vai būvekspertīzes specialitātē, par laikposmu, kurā tā izpilda būvinspektora pienākumus, ja tā neveic patstāvīgo praksi;
68.2. kurai arhitekta prakses sertifikāts vai būvprakses sertifikātā norādītā darbības sfēra ir bijusi apturēta vismaz kalendāro gadu, nepiemērojot 65.2. apakšpunktā minēto maksu tikai par tiem kalendāriem gadiem, kuros visu laiku bija apturēts arhitekta prakses sertifikāts vai būvprakses sertifikātā norādītā darbības sfēra."
23.
Papildināt ar 89. punktu šādā redakcijā:
"89. Ugunsdrošības darbības sfērā šo noteikumu 12.2. apakšpunktā noteikto pieredzi līdz 2026.gada 31. decembrim var iegūt arī arhitektūras jomā vai projektēšanas specialitātē sertificēta būvspeciālista vadībā izstrādājot ugunsdrošības risinājumus, ugunsdrošības pasākumu pārskatus un darbu organizēšanas projektus, kā arī arhitektūras jomā vai projektēšanas specialitātē sertificēti būvspeciālisti, kuri paši izstrādā ugunsdrošības risinājumus, ugunsdrošības pasākumu pārskatus un darbu organizēšanas projektus."
24.
Papildināt ar 90. punktu šādā redakcijā:
"90. Ugunsdrošības darbības sfērā šo noteikumu 20. punktā minētajā ekspertu komisijā līdz 2030.gada 31.decembrim var iekļaut arī arhitektūras jomā vai projektēšanas specialitātē sertificētus būvspeciālistus, kas paši izstrādājuši ugunsdrošības risinājumus, ugunsdrošības pasākumu pārskatus un darbu organizēšanas projektus ugunsdrošības jomā."
25.
Papildināt ar 91. punktu šādā redakcijā:
"91. Ugunsdrošības darbības sfērā, Būvniecības likuma 13. panta 9.1 daļā minēto pārbaudi un šo noteikumu 43.punktā minēto pārbaudi būvspeciālista kompetenču, prasmju un zināšanu līmeņa novērtēšanai un profesionālās pilnveides pārbaudi līdz 2030.gada 31.decembrim var veikt arī arhitektūras jomā vai projektēšanas specialitātē sertificēti būvspeciālisti, kuri paši izstrādā ugunsdrošības risinājumus, ugunsdrošības pasākumu pārskatus un darbu organizēšanas projektus."
26.
Papildināt ar 92. punktu šādā redakcijā:
"92. Šo noteikumu 1. pielikuma 3. piezīmē minēto ugunsdrošības pasākumu pārskatu arhitekta prakses un projektēšanas specialitātē sertifikātā norādītās darbības sfēras ietvaros var veikt līdz 2026.gada 31.decembrim."
27.
Papildināt ar 93. punktu šādā redakcijā:
"93. Būvniecības iecerēs, kas uzsāktas no 2027.gada 1.janvāra ugunsdrošības pasākumu pārskatu normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos izstrādāt ir tiesīgs tikai ugunsdrošības sfēras būvspeciālists."
28.
Izteikt 1. pielikumu jaunā redakcijā (pielikums).
Ministru prezidents V. Uzvārds
Ministrs V. Uzvārds
Pielikums
Ministru kabineta
[22-TA-2899 Dt]
noteikumiem Nr.
[22-TA-2899 Nr]

"1. pielikums

Ministru kabineta

2018. gada 20. marta

noteikumiem Nr. 169


Kompetences novērtēšanas jomas, specialitātes un darbības sfēras


Nr. p. k. Joma, specialitāte Darbības sfēra
1. Arhitekta prakse1, 2, 3  
2. Būvprakse  
2.1. Inženierizpēte4  
2.2. Projektēšana3, 5  
2.2.1.   ēku konstrukciju projektēšana1, 2
2.2.2.   ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu projektēšana, ieskaitot ugunsdzēsības sistēmas
2.2.3.   siltumapgādes, ventilācijas un gaisa kondicionēšanas sistēmu projektēšana6
2.2.4.   sadales un lietotāju gāzes apgādes sistēmu projektēšana7
2.2.5   pārvades gāzes un naftas apgādes sistēmu projektēšana8
2.2.6.   elektroietaišu projektēšana9
2.2.7.   elektronisko sakaru sistēmu un tīklu projektēšana10
2.2.8.   meliorācijas sistēmu projektēšana
2.2.9.   hidrotehnisko būvju projektēšana
2.2.10.   dzelzceļa sliežu ceļu projektēšana
2.2.11.   dzelzceļa signalizācijas sistēmu projektēšana
2.2.12.   dzelzceļa kontakttīklu projektēšana
2.2.13.   ceļu projektēšana
2.2.14.   tiltu projektēšana
2.2.15.   saldēšanas sistēmu projektēšana11
2.2.16.   ostu un jūras hidrotehnisko būvju projektēšana6
2.2.17.   ugunsdrošība1,19
2.3. Būvdarbu vadīšana5  
2.3.1.   ēku būvdarbu vadīšana1, 12
2.3.2.   restaurācijas būvdarbu vadīšana
2.3.3.   ceļu būvdarbu vadīšana
2.3.4.   tiltu būvdarbu vadīšana
2.3.5.   ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu būvdarbu vadīšana, ieskaitot ugunsdzēsības sistēmas
2.3.6.   siltumapgādes, ventilācijas un gaisa kondicionēšanas sistēmu būvdarbu vadīšana6
2.3.7.   sadales un lietotāju gāzes apgādes sistēmu būvdarbu vadīšana7
2.3.8.   pārvades gāzes un naftas apgādes sistēmu būvdarbu vadīšana8
2.3.9.   elektroietaišu izbūves darbu vadīšana9
2.3.10.   elektronisko sakaru sistēmu un tīklu būvdarbu vadīšana10
2.3.11.   meliorācijas sistēmu būvdarbu vadīšana
2.3.12.   hidrotehnisko būvju būvdarbu vadīšana
2.3.13.   dzelzceļa sliežu ceļu būvdarbu vadīšana
2.3.14.   dzelzceļa signalizācijas sistēmu būvdarbu vadīšana
2.3.15.   dzelzceļa kontakttīklu būvdarbu vadīšana
2.3.16.   saldēšanas sistēmu būvdarbu vadīšana11
2.3.17.   ostu un jūras hidrotehnisko būvju būvdarbu vadīšana
2.4. Būvuzraudzība5  
2.4.1.   ēku būvdarbu būvuzraudzība1, 13
2.4.2.   restaurācijas būvdarbu būvuzraudzība
2.4.3.   ceļu būvdarbu būvuzraudzība
2.4.4.   tiltu būvdarbu būvuzraudzība
2.4.5.   ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu būvdarbu būvuzraudzība, ieskaitot ugunsdzēsības sistēmas
2.4.6.   siltumapgādes, ventilācijas un gaisa kondicionēšanas sistēmu būvdarbu būvuzraudzība6
2.4.7.   sadales un lietotāju gāzes apgādes sistēmu būvdarbu būvuzraudzība7
2.4.8.   pārvades gāzes un naftas apgādes sistēmu būvdarbu būvuzraudzība8
2.4.9.   elektroietaišu izbūves darbu būvuzraudzība9
2.4.10.   elektronisko sakaru sistēmu un tīklu būvdarbu būvuzraudzība6, 10
2.4.11.   meliorācijas sistēmu būvdarbu būvuzraudzība
2.4.12.   hidrotehnisko būvju būvdarbu būvuzraudzība
2.4.13.   dzelzceļa sliežu ceļu būvdarbu būvuzraudzība
2.4.14.   dzelzceļa signalizācijas sistēmu būvdarbu būvuzraudzība
2.4.15.   dzelzceļa kontakttīklu būvdarbu būvuzraudzība
2.4.16.   saldēšanas sistēmu būvdarbu būvuzraudzība11
2.4.17.   ostu un jūras hidrotehnisko būvju būvdarbu būvuzraudzība
2.5. Būvekspertīze  
2.5.1.   būvprojektu arhitektūras risinājumu ekspertīze14, 15
2.5.2.   ēku konstrukciju būvprojektu ekspertīze15, 16
2.5.3.   ceļu būvprojektu ekspertīze16
2.5.4.   tiltu būvprojektu ekspertīze16
2.5.5.   ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu būvprojektu ekspertīze16, ieskaitot ugunsdzēsības sistēmas
2.5.6.   siltumapgādes, ventilācijas un gaisa kondicionēšanas sistēmu būvprojektu ekspertīze6, 16
2.5.7   saldēšanas sistēmu būvprojektu ekspertīze11, 16
2.5.8.   sadales un lietotāju gāzes apgādes sistēmu būvprojektu ekspertīze7, 16
2.5.9.   pārvades gāzes un naftas apgādes sistēmu būvprojektu ekspertīze8, 16
2.5.10.   meliorācijas sistēmu būvprojektu ekspertīze16
2.5.11.   hidrotehnisko būvju būvprojektu ekspertīze16
2.5.12.   ostu un jūras hidrotehnisko būvju būvprojektu ekspertīze16
2.5.13.   elektroietaišu būvprojektu ekspertīze9, 16
2.5.14.   dzelzceļa sliežu ceļu būvprojektu ekspertīze16, 17
2.5.15.   elektronisko sakaru sistēmu un tīklu būvprojektu ekspertīze10, 16
2.5.16.   ēku ekspertīze
2.5.17.   ceļu ekspertīze
2.5.18.   tiltu ekspertīze
2.5.19.   ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu ekspertīze
2.5.20.   siltumapgādes, ventilācijas un gaisa kondicionēšanas sistēmu ekspertīze6
2.5.21.   saldēšanas sistēmu ekspertīze11
2.5.22.   sadales un lietotāju gāzes apgādes sistēmu ekspertīze7
2.5.23.   pārvades gāzes un naftas apgādes sistēmu ekspertīze8
2.5.24.   meliorācijas sistēmu ekspertīze
2.5.25.   hidrotehnisko būvju ekspertīze
2.5.26.   ostu un jūras hidrotehnisko būvju ekspertīze
2.5.27.   elektroietaišu ekspertīze9
2.5.28.   dzelzceļa sliežu ceļu ekspertīze18
2.5.29.   elektronisko sakaru sistēmu un tīklu ekspertīze10

Piezīmes.

1 Ēku konstrukciju projektēšanas, ēku būvdarbu vadīšanas un ēku būvuzraudzības darbības sfērās sertificētais būvspeciālists var veikt arī visas ēkas tehnisko apsekošanu atbilstoši tehniskās apsekošanas uzdevumam, ja atsevišķu ēkas daļu tehniskajai apsekošanai netiek piesaistīti būvspeciālisti, kuriem piešķirti sertifikāti citās darbības sfērās. Minētajās specialitātēs un darbības sfērās sertificētais būvspeciālists vai arhitekta prakses būvspeciālists var arī vadīt visu veidu būvdarbu tāmēšanas darbus.

2 Atsevišķas inženierbūves var projektēt arhitekta prakses būvspeciālists un ēku konstrukciju projektēšanā sertificētais būvspeciālists, ja to projektēšanai nav noteiktas atsevišķas darbības sfēras. Ēku konstrukciju projektēšanā sertificētais būvspeciālists var veikt atsevišķo inženierbūvju tehnisko apsekošanu, kā arī šādu būvju būvdarbu tāmēšanas darbus.

3 Arhitekta prakses un projektēšanas specialitātē sertifikātā norādītās darbības sfēras ietvaros normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos ietilpst ugunsdrošības risinājumu, ugunsdrošības pasākumu pārskata un darbu organizēšanas projekta izstrāde.

Ģeotehniskā inženierizpēte un ģeotehniskā uzraudzība.

5 Projektēšanas, būvdarbu vadīšanas un būvuzraudzības specialitātē sertificētais būvspeciālists sertifikātā norādītās darbības sfēras ietvaros var veikt arī attiecīgo inženierbūvju un inženiertīklu tehnisko apsekošanu atbilstoši tehniskās apsekošanas uzdevumam. Minēto specialitāšu būvspeciālists var vadīt atbilstošo būvju veidu būvdarbu tāmēšanas darbus.

6 Apkures sistēmas, ventilācijas sistēmas, gaisa kondicionēšanas sistēmas, ēku dzesēšanas sistēmas, dūmu aizsardzības, dūmu un karstuma izvades sistēmas, siltummehānika/siltumapgādes avoti (tajā skaitā biomasas apkures sistēmas, saules kolektoru sistēmas, ģeotermiskās sistēmas un siltumsūkņi), siltumtīkli.

7 Gāzes transportēšanas, sadales un lietotāja gāzes apgādes sistēmas ar spiedienu līdz 1,6 MPa (16 bar).

8 Gāzes un naftas transportēšanas un glabāšanas sistēmas ar spiedienu, augstāku par 1,6 MPa (16 bar).

9 Elektroietaišu projektēšanas, elektroietaišu izbūves darbu vadīšanas un būvuzraudzības, kā arī elektroietaišu būvprojektu ekspertīzes un elektroietaišu ekspertīzes darbības sfērās norādāms spriegums, kādā personai ir atbilstoša pieredze, – līdz 1 kilovoltam, no 1 līdz 35 kilovoltiem un virs 110 kilovoltiem. Minētajās darbības sfērās ietilpst automātisko ugunsaizsardzības, ugunsdzēsības sistēmu automātikas un vadības daļas un automātisku ugunsaizsardzības sistēmu – ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmu, balss ugunsgrēka izziņošanas sistēmu, dūmu aizsardzības sistēmu un centralizētas izziņošanas sistēmu – projektēšana, izbūves darbu vadīšana, būvuzraudzība un ekspertīze.

10 Elektronisko sakaru sistēmu un tīklu projektēšanas, būvdarbu vadīšanas un būvuzraudzības, būvprojektu ekspertīzes un ekspertīzes darbības sfērās ietilpst automātisko ugunsaizsardzības sistēmu – ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmu un balss ugunsgrēka izziņošanas sistēmu, kā arī automātisko ugunsaizsardzības un ugunsdzēsības sistēmu automātikas un vadības daļas projektēšana, būvdarbu vadīšana un būvuzraudzība, būvprojektu un būvju ekspertīze.

11 Sistēmas, kas nodrošina zemu temperatūru tehnoloģiskos procesus pārtikas, medicīnas, ķīmiskajā rūpniecībā, lauksaimniecības, zivsaimniecības un pārtikas produktu ražošanā, uzglabāšanā (tai skaitā visu lielumu stacionārās un pārvietojamās saldēšanas sistēmas, ieskaitot kompresorus-siltumsūkņus, kompresoru stacijas saldēšanas sistēmās, saldēšanas kameras, noliktavas un saldētavas).

12 Ēku būvdarbu vadīšanas darbības sfērā ietilpst visu būvdarbu vadīšana pirmās grupas ēkās un otrās grupas ēkās, tajā skaitā šo ēku ekspluatācijas nodrošināšanai nepieciešamo inženiertīklu būvdarbu vadīšana, kā arī žogu, mūru un atsevišķu labiekārtojuma elementu būvdarbu vadīšana, ja atsevišķu būvdarbu vadīšanai netiek piesaistīti būvspeciālisti citās darbības sfērās.

13 Ēku būvuzraudzības darbības sfērā ietilpst arī visu veidu būvdarbu uzraudzīšana pirmās grupas ēkās un otrās grupas ēkās, tajā skaitā šo ēku ekspluatācijas nodrošināšanai nepieciešamo inženiertīklu būvdarbu uzraudzīšana, kā arī žogu, mūru un atsevišķu labiekārtojuma elementu būvdarbu uzraudzīšana, ja atsevišķu būvdarbu būvuzraudzībai netiek piesaistīti būvspeciālisti, kuriem piešķirti sertifikāti citās darbības sfērās.

14 Būvprojektu arhitektūras risinājumu ekspertīzē sertificētais būvspeciālists normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos var veikt arī atsevišķu inženierbūvju būvprojektos iekļauto arhitektūras risinājumu un ugunsdrošības risinājumu ekspertīzi.

15 Būvprojektu arhitektūras risinājumu ekspertīzē un būvprojektu konstrukciju ekspertīzē sertificētais būvspeciālists normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos var veikt arī būvniecības tāmju, ugunsdrošības risinājumu ekspertīzi, kā arī ugunsdrošības pasākumu pārskata un darbu organizēšanas projekta ekspertīzi.

16 Būvspeciālists var veikt arī atbilstošo būvju ekspertīzi.

17 Būvspeciālists var veikt arī dzelzceļa signalizācijas sistēmu un dzelzceļa kontakttīklu būvprojektu ekspertīzi.

18 Būvspeciālists var veikt arī dzelzceļa signalizācijas sistēmu un dzelzceļa kontakttīklu ekspertīzi.

19 Ugunsdrošības darbības sfērā normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos ietilpst ugunsdrošības risinājumu, ugunsdrošības pasākumu pārskata un darbu organizēšanas projekta izstrāde."