Rīkojuma projekts

Ministru kabineta rīkojums Nr. 582
Rīgā 2023. gada 14. septembrī (prot. Nr. 44 8. §)
23-TA-1629
Par valsts nekustamo īpašumu Ezera ielā 13 un Ezera ielā 15, Balvos, Balvu novadā, nodošanu Labklājības ministrijas valdījumā
1.
Finanšu ministrijai nodot Labklājības ministrijas valdījumā šādus valsts nekustamos īpašumus, kas ierakstīti zemesgrāmatā uz valsts vārda Finanšu ministrijas personā:
1.1.
nekustamo īpašumu (nekustamā īpašuma kadastra Nr. 3801 002 0235) – zemes vienību (zemes vienības kadastra apzīmējums 3801 002 0235) 0,3865  ha platībā – Ezera ielā 13, Balvos, Balvu novadā;
1.2.
nekustamo īpašumu  (nekustamā īpašuma kadastra Nr. 3801 002 0234) – zemes vienību (zemes vienības kadastra apzīmējums 3801 002 0234)  0,2262 ha platībā – Ezera ielā 15, Balvos, Balvu novadā.
2.
Labklājības ministrijai pārņemt no Finanšu ministrijas šā rīkojuma 1. punktā minētos valsts nekustamos īpašumus un normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā nostiprināt zemesgrāmatā īpašuma tiesības uz valsts vārda Labklājības ministrijas personā.
Ministru prezidents, ārlietu ministra pienākumu izpildītājs A. K. Kariņš
Finanšu ministrs A. Ašeradens