Noteikumu (grozījumu) projekts

Ministru kabineta noteikumi Nr. 514
Rīgā 2023. gada 5. septembrī (prot. Nr. 43 38. §)
23-TA-1820
Grozījumi Ministru kabineta 2004. gada 24. augusta noteikumos Nr. 740 "Noteikumi par stipendijām"
Izdoti saskaņā ar Augstskolu likuma 52.panta trešo un 3.1 daļu un Izglītības likuma 14.panta 23.punktu
1.
Izdarīt Ministru kabineta 2004. gada 24. augusta noteikumos Nr. 740 "Noteikumi par stipendijām" (Latvijas Vēstnesis, 2004, 138. nr.; 2005, 23. nr.; 2006, 58., 208. nr.; 2007, 161. nr.; 2009, 107., 205. nr.; 2011, 71., 128. nr.; 2012, 197. nr.; 2013, 228. nr.; 2016, 19. nr.; 2017, 243. nr.; 2020, 41., 163A., 200. nr.; 2021, 13., 163., 174. nr.; 2022, 8., 175. nr.) šādus grozījumus:
1.1.
izteikt 4.1. apakšpunktu šādā redakcijā:
"4.1. stipendiju studiju programmas apguvei:
4.1.1. bakalaura studiju programmas, profesionālās augstākās izglītības programmas, maģistra studiju programmas studentam un rezidentam medicīnā – 10 mēnešus gadā (stipendiju nepiešķir jūlijā un augustā);
4.1.2. tematiskās jomas "Pedagogu izglītība un izglītības zinātne" programmu grupas "Pedagogu izglītība" studējošajiem – 10 mēnešus gadā (stipendiju nepiešķir jūlijā un augustā);
4.1.3. doktora studiju programmas studentam – 11 mēnešus gadā (stipendiju nepiešķir augustā);";
1.2.
papildināt ar 4.2 punktu šādā redakcijā:
"4.2 Augstākās izglītības iestāde piešķir stipendiju 300 euro apmērā konkursa kārtībā šo noteikumu 4.1.2. apakšpunktā minētajiem studentiem, kuri atbilst šādiem nosacījumiem:
4.21. studē pilna laika klātienes pirmā cikla augstākās izglītības studiju programmā;
4.22. piesakoties stipendijai pirmajā studiju gadā, nestrādā algotu darbu;
4.23. sākot ar otro studiju gadu, strādā par pedagogu vai pedagoga palīgu izglītības iestādē, nepārsniedzot pusi no pedagogam noteiktās darba slodzes, kas atbilst vienai mēneša darba algas likmei, un neveicot blakus darbu;
4.24. sākot ar trešo semestri, noslēgta rakstveida vienošanās ar izglītības iestādi vai pašvaldību par nodarbinātību izglītības iestādē, kurā paredzēts strādāt vismaz trīs gadus pēc skolotāja profesionālās kvalifikācijas iegūšanas;
4.25. pēc pirmā studiju gada ir izgājis praksi izglītības iestādē un augstskola ir saņēmusi pozitīvu prakses vadītāja un iestādes rakstveida atsauksmi par studējošā profesionālo piemērotību skolotāja profesijai;
4.26. nesaņem citu no valsts budžeta līdzekļiem finansēto stipendiju, izņemot sociālo stipendiju "Studētgods".";
1.3.
papildināt ar 4.3 punktu šādā redakcijā:
"4.3 Stipendijas pretendents apliecina savu atbilstību šo noteikumu 4.23. vai 4.24. apakšpunktā  minētajam nosacījumam, iesniedzot augstskolas stipendiju komisijai darba līguma ar izglītības iestādi vai šo noteikumu 4.24. apakšpunktā minētās rakstveida vienošanās kopiju.";
1.4.
papildināt ar 6.5. apakšpunktu šādā redakcijā:
"6.5. finansējumu stipendiju nodrošināšanai tematiskās jomas ''Pedagogu izglītība un izglītības zinātne'' programmu grupas ''Pedagogu izglītība'' atbilstoši apmēram, kas noteikts starp augstskolu un Izglītības un zinātnes ministriju noslēgtajā līgumā par noteiktu speciālistu sagatavošanu.";
1.5.
papildināt ar 11.3 punktu šādā redakcijā:
"11.3 Augstskolas stipendiju komisija, pieņemot lēmumu par šo noteikumu 4.2 punktā minētās stipendijas piešķiršanu, pirmajā semestrī ņem vērā uzņemšanas rezultātus, tai skaitā centralizēto eksāmenu rezultātus latviešu valodā, svešvalodā un matemātikā, otrajā un turpmākajos semestros – vidējo svērto atzīmi iepriekšējā semestrī vai iepriekšējā studiju gada (kursa) posmā no visiem semestrī vai studiju gadā (kursā) paredzētajiem kursiem. Augstskolas stipendiju piešķiršanas komisija stipendiju vispirms piešķir studējošajam, kurš studē kādā no skolotāju sagatavošanas studiju programmām šādās mācību jomās:
11.31. dabaszinātnes, tehnoloģijas un matemātika;
11.32. valodas (Eiropas Ekonomikas zonas);
11.33. speciālā izglītība.";
1.6.
izteikt 30.14. apakšpunktu šādā redakcijā:
"30.14. viņam nav uzturlīdzekļu parādu, izņemot normatīvajos aktos par Latvijas Goda ģimenes apliecības programmas īstenošanu paredzēto izņēmuma gadījumu (kritērijs attiecas uz studējošiem, kas piesakās saskaņā ar šo noteikumu  30.13.1. apakšpunktu;";
1.7.
izteikt 30.15. apakšpunktu šādā redakcijā:
"30.15. ir imatrikulēts īsā cikla profesionālās augstākās izglītības programmā, pirmā cikla augstākās izglītības programmā vai otrā cikla augstākās izglītības programmā, kura īstenojama pēc vidējās izglītības ieguves;";
1.8.
izteikt 30.19. apakšpunktu šādā redakcijā:
"30.19. saskaņā ar Valsts izglītības informācijas sistēmā pieejamo informāciju iepriekš nav ieguvis augstāko izglītību, izņemot gadījumu, ja studējošais iepriekš ieguva īsā cikla profesionālo augstāko izglītību ārvalstī vai ieguva to Latvijā un turpina studijas pirmā cikla augstākās izglītības programmā;";
1.9.
izteikt 30.110. apakšpunktu šādā redakcijā:
"30.110. iestājoties augstākās izglītības iestādē, centralizēto eksāmenu rezultāti procentuālajā novērtējumā nav zemāki par 30 % matemātikā un par 40 % latviešu valodā optimālajā līmenī, bet, ja centralizētie eksāmeni nav kārtoti vai kārtots tikai viens centralizētais eksāmens, – mācību priekšmetu vidējā atzīme vidējās izglītības dokumentā nav zemāka par sešām ballēm;";
1.10.
izteikt 30.4 punktu šādā redakcijā:
"30.4 Sociālās stipendijas "Studētgods" apmērs ir 175 euro mēnesī. Augstākās izglītības iestāde sociālo stipendiju "Studētgods" izmaksā reizi mēnesī (līdz mēneša pēdējai dienai), pārskaitot to uz studējošā pieteikumā norādīto norēķinu kontu Latvijā reģistrētā kredītiestādē. Sociālo stipendiju "Studētgods" par septembri un februāri var izmaksāt nākamajā mēnesī. Sociālo stipendiju "Studētgods" maksā mācību (studiju) gada ietvaros, bet ne vairāk kā 10 mēnešus mācību (studiju) gada laikā. Sociālo stipendiju "Studētgods" neizmaksā studiju pārtraukuma laikā, bet izmaksā studiju mobilitātes laikā. Sociālo stipendiju "Studētgods" piešķir studijām vienā augstākās izglītības iestādē un vienā studiju programmā.";
1.11.
svītrot 30.52. apakšpunktu;
1.12.
papildināt ar 30.59. apakšpunktu šādā redakcijā:
"30.59. piederību vismaz vienai no šo noteikumu  30.13. apakšpunktā minētajām personu grupām.";
1.13.
izteikt 30.8 punktu šādā redakcijā:
"30.8 Augstākās izglītības iestāde Valsts izglītības informācijas sistēmā saņem to studējošo sarakstu, kuri ir pieteikušies sociālai stipendijai "Studētgods". Ja šo noteikumu 30.110. apakšpunktā   minēto mācību priekšmetu atzīmes no vidējās izglītības dokumenta nav ievadītas Valsts izglītības informācijas sistēmā, tad mācību priekšmetu vidējo atzīmi, pamatojoties uz studējošā lietā esošajiem dokumentiem, aprēķina augstākās izglītības iestādes stipendiju piešķiršanas komisija un aprēķināto vidējo atzīmi ievada Valsts izglītības informācijas sistēmā. Lēmumu par sociālās stipendijas "Studētgods" piešķiršanu vai par atteikumu to piešķirt, balstoties uz personas atbilstību šo noteikumu 30.1 punktā  minētajām prasībām, pieņem šo noteikumu 11.1 punktā  minētā amatpersona. Augstākās izglītības iestādei ir tiesības atteikt stipendiju pretendentam, kas iepriekš saņēmis sociālo stipendiju "Studētgods", bet ir ticis eksmatrikulēts divas vai vairāk reižu bez diploma saņemšanas no programmas vai programmām laikposmā no 2021. gada 1. septembra. Augstākās izglītības iestāde lēmumu paziņo studējošajam. Informāciju par studējošajiem, kuriem ir piešķirta sociālā stipendija "Studētgods", augstākās izglītības iestāde ievada Valsts izglītības informācijas sistēmā.";
1.14.
izteikt 30.11 punktu šādā redakcijā:
"30.11 Pēc šo noteikumu 30.8 un 30.9 punktā minētās informācijas ievades vai aktualizēšanas Valsts izglītības informācijas sistēmā Valsts izglītības attīstības aģentūra veic aprēķinu un, pamatojoties uz vienošanos, kas noslēgta starp Valsts izglītības attīstības aģentūru un augstākās izglītības iestādi par finansējuma piešķiršanu sociālo stipendiju "Studētgods" izmaksai, tai skaitā par savstarpējiem norēķiniem un pārskatu sniegšanas kārtību, pārskaita sociālo stipendiju "Studētgods" izmaksai paredzēto finansējumu uz augstākās izglītības iestādes atsevišķo norēķinu kontu.";
1.15.
svītrot 38. punktu.
2.
Šo noteikumu 1.14. apakšpunkts stājas spēkā 2023. gada 30. septembrī.
Ministru prezidents, ārlietu ministra pienākumu izpildītājs A. K. Kariņš
Izglītības un zinātnes ministre A. Čakša