Noteikumu projekts

PAZIŅOJUMS:
LVRTC informē, ka 2024. gada 31.maijā laika posmā no plkst. 00.00 līdz plkst. 02.00 tiks veikti plānoti LVRTC infrastruktūras uzturēšanas darbi. To laikā īslaicīgi var būt traucēti vai nepieejami e-Identitātes apliecināšanas pakalpojumi ar eID, eParaksts kartēm un mobilo lietotni eParaksts mobile.
Ministru kabineta noteikumi Nr. 318
Rīgā 2022. gada 24. maijā (prot. Nr. 28 25. §)
22-TA-11
Aprites uzraudzības un kontroles kārtība ES mēslošanas līdzekļiem ar CE zīmi
Izdoti saskaņā ar Mēslošanas līdzekļu aprites likuma 4. panta pirmās daļas 1. punkta "f" apakšpunktu
I.Vispārīgie jautājumi
1.
Noteikumi nosaka aprites uzraudzības un kontroles kārtību ES mēslošanas līdzekļiem ar CE zīmi (turpmāk – mēslošanas līdzeklis) saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes  2019. gada 5. jūnija Regulu (ES) 2019/1009, ar ko nosaka noteikumus par to, kā tirgū dara pieejamus ES mēslošanas līdzekļus, un ar ko groza Regulas (EK) Nr. 1069/2009 un (EK) Nr. 1107/2009 un atceļ Regulu (EK) Nr. 2003/2003 (turpmāk – regula 2019/1009), un Eiropas Parlamenta un Padomes 2019. gada 20. jūnija Regulu (ES) 2019/1020 par tirgus uzraudzību un produktu atbilstību un ar ko groza Direktīvu 2004/42/EK un Regulas (EK) Nr. 765/2008 un (ES) Nr. 305/2011 (turpmāk – regula 2019/1020).
2.
Mēslošanas līdzekļu aprites uzraudzība, kontrole un uzskaite ir Valsts augu aizsardzības dienesta (turpmāk – dienests) kompetencē saskaņā ar regulas 2019/1020 10. panta 2. punktu.  
II.Mēslošanas līdzekļu uzskaite
3.
Ne vēlāk kā mēnesi pirms mēslošanas līdzekļa laišanas tirgū mēslošanas līdzekļu ražotājs vai ievedējs, vai iepakotājs (turpmāk – persona) dienestā iesniedz:
3.1.
iesniegumu par mēslošanas līdzekļa uzskaiti (turpmāk – iesniegums) saskaņā ar šo noteikumu ​pielikumā norādīto informāciju. Atļauts brīvi ievest mēslošanas līdzekli, ko uzskaitei ir pieteicis ražotājs;
3.2.
mēslošanas līdzekļa ražotāja identifikācijas marķējuma, etiķetes vai pavaddokumenta tekstu oriģinālvalodā un to tulkojumu latviešu valodā, kurš atbilst regulas 2019/1009 III pielikumam. Ja iesniegumu iesniedz papīra formā, iesniedzējs etiķetes vai marķējuma tekstu iesniedz arī elektroniskā formā;
3.3.
ražotāja ES atbilstības deklarācijas kopiju oriģinālvalodā un tās tulkojumu latviešu valodā saskaņā ar regulas 2019/1009 V pielikumu.
4.
Ja iepakotājs maina uzskaitei pieteikta mēslošanas līdzekļa nosaukumu vai preču zīmi vai ievieš citas izmaiņas, vai pievieno papildinformāciju, tad to uzskata par ražotāju un uz to attiecas regulas 2019/1009 6. pantā noteiktie ražotāja pienākumi.
5.
Ja iesniegums nav pilnībā aizpildīts vai nav iesniegti visi šo noteikumu 3. punktā minētie dokumenti, dienests pieprasa, lai persona 20 darbdienu laikā pēc pieprasījuma saņemšanas iesniegtu nepieciešamo informāciju un dokumentus. Ja persona līdz noteiktā termiņa beigām nav novērsusi minētos trūkumus, dienests iesniegumu noraida.
6.
Dienests mēneša laikā pēc Mēslošanas līdzekļu aprites likuma 5. panta pirmās daļas 1. punktā minētā iesnieguma saņemšanas informāciju par mēslošanas līdzekli ievada kultūraugu uzraudzības valsts informācijas sistēmā.
7.
Grozījumus kultūraugu uzraudzības valsts informācijas sistēmā dienests izdara 20 darbdienu laikā pēc  ražotāja, ievedēja vai iepakotāja iesnieguma un tam pievienoto dokumentu saņemšanas.
III.Mēslošanas līdzekļu uzraudzības un kontroles kārtība
8.
Persona sniedz informāciju par mēslošanas līdzekļiem Mēslošanas līdzekļu aprites likuma 5. panta pirmās daļas 2. punktā noteiktajā kārtībā.
9.
Ja persona izbeidz darbības ar mēslošanas līdzekļiem, tā 20 darbdienu laikā rakstiski informē dienestu par darbības izbeigšanu.
10.
Dienests:
10.1.
sadarbojas ar muitas iestādi, kura izraudzīta saskaņā ar regulas 2019/1020 25. panta 1. punktu, un pilda funkcijas atbilstoši regulas 2019/1020 25. panta 5. punktā, 26. panta 3. punktā, 27. un 28. pantā noteiktajām prasībām;
10.2.
ņem mēslošanas līdzekļu paraugus un iesniedz akreditētā laboratorijā, kura šos paraugus testē saskaņā ar regulas 2019/1009 14. panta 1. punktā vai 13. panta 2. punktā noteiktajiem normatīvajiem aktiem;
10.3.
pamatojoties uz akreditētas laboratorijas izsniegtu testēšanas pārskatu, izvērtē mēslošanas līdzekļa kontroles parauga kvalitātes atbilstību regulas 2019/1009 I pielikumā un III pielikuma II un III daļā minētajām prasībām. Ja mēslošanas līdzekļa kvalitāte atbilst attiecīgajām prasībām, kontroles izdevumus sedz no šim mērķim paredzētajiem valsts budžeta līdzekļiem;
10.4.
nosūta otru mēslošanas līdzekļa kontroles paraugu akreditētai laboratorijai, ja mēslošanas līdzekļa kvalitāte neatbilst regulas 2019/1009 I pielikumā un III pielikuma II un III daļā minētajām prasībām. Otrajā kontroles paraugā testē tikai tos mēslošanas līdzekļa kvalitātes rādītājus, kuros konstatēta neatbilstība. Ja pēc atkārtotas testēšanas mēslošanas līdzekļa kvalitāte neatbilst regulas 2019/1009 I pielikumā un III pielikuma II un III daļā minētajām prasībām, visus kontroles paraugu testēšanas izdevumus sedz persona, kas ražo, ieved vai iepako konkrēto mēslošanas līdzekli;
10.5.
izvērtē mēslošanas līdzekli un īsteno regulas 2019/1009 38., 40. un 41. punktā minētās darbības, ja ir konstatēta mēslošanas līdzekļa neatbilstība.
11.
Mēslošanas līdzekli noņem no uzskaites, ja persona divus gadus pēc kārtas saskaņā ar Mēslošanas līdzekļu aprites likuma 5. panta pirmās daļas 2. punktu nav iesniegusi pārskatu par savu darbību ar mēslošanas līdzekļiem. Mēslošanas līdzekļu krājumi tirdzniecības tīklā var atrasties trīs gadus pēc lēmumu pieņemšanas, ja tie nav bīstami cilvēku un dzīvnieku veselībai un videi.
12.
Šo noteikumu 9. un 11. punktā minētajos gadījumos dienests 20 darbdienu laikā pēc apstākļu konstatēšanas informāciju par mēslošanas līdzekli izslēdz no kultūraugu uzraudzības valsts informācijas sistēmas.
IV.Noslēguma jautājumi
13.
Atzīt par spēku zaudējušiem  Ministru kabineta 2009. gada 27. janvāra noteikumus Nr. 76 "Aprites uzraudzības un kontroles kārtība mēslošanas līdzekļiem ar marķējumu "EK mēslošanas līdzeklis"" (Latvijas Vēstnesis, 2009, 17. nr.; 2010, 77. nr.).
14.
Mēslošanas līdzekļus  ar marķējumu "EK mēslošanas līdzeklis", kuri atbilst Eiropas Parlamenta un Padomes 2003. gada 13. oktobra Regulas (EK) Nr. 2003/2003 par mēslošanas līdzekļiem prasībām un laisti Eiropas Savienības tirgū līdz  2022. gada 16. jūlijam, atļauts iztirgot pēc šī datuma. Tos iespējams pieteikt uzskaitei, un dienests to uzrauga un kontrolē saskaņā ar normatīvajiem aktiem, kas bija spēkā līdz šo noteikumu spēkā stāšanās dienai.
15.
Noteikumi stājas spēkā 2022. gada 16. jūlijā.
Ministru prezidents A. K. Kariņš
Zemkopības ministrs K. Gerhards
Pielikums
Ministru kabineta
2022. gada 24. maija
noteikumiem Nr.
318
Iesniegums par ES mēslošanas līdzekļa ar CE zīmi uzskaiti