Rīkojuma projekts

Ministru kabineta rīkojums Nr. 325
Rīgā 2023. gada 2. jūnijā (prot. Nr. 29 23. §)
23-TA-310
Par Ogres novada pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu ''Lāčplēša iela 64'' un ''Lāčplēša iela'' Lielvārdē, Ogres novadā, daļu pārņemšanu valsts īpašumā
1.
Saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 42. panta otro daļu un 43. pantu un likuma "Par autoceļiem" 4. panta pirmo daļu pārņemt bez atlīdzības valsts īpašumā un nodot Satiksmes ministrijas valdījumā:
1.1.
nekustamā īpašuma ''Lāčplēša iela 64'' (nekustamā īpašuma kadastra Nr. 7413 002 0858) daļu – zemes vienību (zemes vienības kadastra apzīmējums 7413 002 1004) 0,0085 ha platībā Lielvārdē, Ogres novadā;
1.2.
nekustamā īpašuma ''Lāčplēša iela'' (nekustamā īpašuma kadastra Nr. 7413 002 0624) daļu – zemes vienību (zemes vienības kadastra apzīmējums 7413 002 0624) 0,007 ha platībā, zemes vienību (zemes vienības kadastra apzīmējums 7413 002 0625) 0,0063 ha platībā, zemes vienību (zemes vienības kadastra apzīmējums 7413 002 0626) 0,0213 ha platībā, zemes vienību (zemes vienības kadastra apzīmējums 7413 002 0627) 0,0182 ha platībā, zemes vienību (zemes vienības kadastra apzīmējums 7413 002 0628) 0,0302 ha platībā un zemes vienību (zemes vienības kadastra apzīmējums 7413 002 1008) 0,0242 ha platībā Lielvārdē, Ogres novadā.
2.
Satiksmes ministrijai saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 42. panta otro daļu un likuma "Par autoceļiem" 7. panta pirmo daļu šā rīkojuma 1. punktā minēto nekustamo īpašumu daļas (turpmāk – nekustamie īpašumi):
2.1.
izmantot autoceļu valsts pārvaldes funkcijas īstenošanai – valsts galvenā autoceļa A6 ''Rīga–Daugavpils–Krāslava–Baltkrievijas robeža (Patarnieki)'' pārbūves būvprojekta īstenošanai un tā turpmākai uzturēšanai;
2.2.
bez atlīdzības nodot Ogres novada pašvaldībai, ja tie vairs netiek izmantoti šā rīkojuma 2.1. apakšpunktā minētās funkcijas īstenošanai.
3.
Satiksmes ministrijai saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 42. panta otro daļu nekustamos īpašumus nostiprināt zemesgrāmatā uz valsts vārda Satiksmes ministrijas personā.
4.
Satiksmes ministrijai, nostiprinot zemesgrāmatā īpašuma tiesības uz nekustamajiem īpašumiem:
4.1.
ierakstīt atzīmi par aizliegumu atsavināt nekustamos īpašumus un apgrūtināt tos ar lietu tiesībām;
4.2.
norādīt, ka īpašuma tiesības nostiprinātas uz laiku, kamēr tiek nodrošināta šā rīkojuma 2.1. apakšpunktā minētās funkcijas īstenošana.
Ministru prezidenta pienākumu izpildītājs ‒ finanšu ministrs A. Ašeradens
Satiksmes ministrs J. Vitenbergs