Rīkojuma konsolidētā versija

22-TA-971
Par zemes vienību piederību vai piekritību valstij un nostiprināšanu zemesgrāmatā uz valsts vārda attiecīgās ministrijas vai valsts akciju sabiedrības "Privatizācijas aģentūra" personā
1.
Saglabāt valsts īpašumā valsts aizsardzības funkciju veikšanai saskaņā ar Ministru kabineta 2003.gada 29.aprīļa noteikumu Nr.236 "Aizsardzības ministrijas nolikums" 4.2.apakšpunktu (galvenokārt Nacionālo bruņoto spēku infrastruktūras attīstības nodrošināšanai) un nodot Aizsardzības ministrijas valdījumā šā rīkojuma 1.pielikumā minētās zemes vienības.
2.
Saglabāt valsts īpašumā Latvijas Republikas valsts robežas apsardzības, civilās aizsardzības, ugunsdrošības, ugunsdzēsības, glābšanas, personu un sabiedrības drošības, noziedzības apkarošanas un materiālo rezervju uzturēšanas un atjaunošanas funkciju veikšanai saskaņā ar Ministru kabineta 2003.gada 29.aprīļa noteikumu Nr.240 "Iekšlietu ministrijas nolikums" 4.2.apakšpunktu un nodot Iekšlietu ministrijas valdījumā šā rīkojuma 2.pielikumā minētās zemes vienības.
3.
Saglabāt valsts īpašumā izglītības, sporta un zinātnes funkciju veikšanai saskaņā ar Ministru kabineta 2003.gada 16.septembra noteikumu Nr.528 "Izglītības un zinātnes ministrijas nolikums" 4.2.apakšpunktu un nodot Izglītības un zinātnes ministrijas valdījumā šā rīkojuma 3.pielikumā minētās zemes vienības.
4.
Saglabāt valsts īpašumā ārstniecības, veselības un sociālās aprūpes iestāžu apbūves uzturēšanai saskaņā ar Ministru kabineta 2004.gada 27.janvāra noteikumu Nr.49 "Labklājības ministrijas nolikums" 4.2.apakšpunktu un nodot Labklājības ministrijas valdījumā šā rīkojuma 4.pielikumā minētās zemes vienības.
5.
Saglabāt valsts īpašumā ieslodzījuma vietu uzturēšanai saskaņā ar Ministru kabineta 2003.gada 14.maija noteikumu Nr.243 "Tieslietu ministrijas nolikums" 24.4.apakšpunktu un Ministru kabineta 2005.gada 1.novembra noteikumu Nr.827 "Ieslodzījuma vietu pārvaldes nolikums" 3.punktu un nodot Tieslietu ministrijas valdījumā šā rīkojuma 5.pielikumā minētās zemes vienības.
6.
Saglabāt valsts īpašumā cilvēku veselības aizsardzības funkciju veikšanai saskaņā ar Ministru kabineta 2004.gada 13.aprīļa noteikumu Nr.286 "Veselības ministrijas nolikums" 4.2.apakšpunktu un nodot Veselības ministrijas valdījumā šā rīkojuma 6.pielikumā minētās zemes vienības.
7.
Saglabāt valsts īpašumā un nodot Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas valdījumā šā rīkojuma 7.pielikumā minētās zemes vienības Grīņu dabas rezervātā, Krustkalnu dabas rezervātā, Moricsalas dabas rezervātā, Teiču dabas rezervātā, Gaujas nacionālajā parkā, Ķemeru nacionālajā parkā, Rāznas nacionālajā parkā un Slīteres nacionālajā parkā saskaņā ar likuma "Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās" 8.panta otro daļu, kā arī citas šā rīkojuma 7.pielikumā minētās zemes vienības, kas nepieciešamas Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas funkciju veikšanai saskaņā ar Ministru kabineta 2011.gada 29.marta noteikumu Nr.233 "Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas nolikums" 4.5.apakšpunktu.
(MK 19.10.2011. rīkojuma Nr.538 redakcijā)
8.
Saglabāt valsts īpašumā un nodot Zemkopības ministrijas valdījumā šā rīkojuma 8.pielikumā minētās zemes vienības, ko aizņem valsts selekcijas saimniecības, valsts izmēģinājumu saimniecības, valsts zinātniskās pētniecības saimniecības, valsts lauksaimniecības mācību saimniecības un meži saskaņā ar likuma "Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās" 8.panta ceturto daļu, kā arī citas šā rīkojuma 8.pielikumā minētās zemes vienības, kas nepieciešamas Zemkopības ministrijas funkciju veikšanai, tai skaitā Latvijas mežu ilgtspējīgas attīstības un valsts akciju sabiedrības "Latvijas valsts meži" komercdarbības nodrošināšanai saskaņā ar Meža likuma 4.panta otro daļu, meliorācijas sistēmu uzturēšanai, meža pētīšanas staciju uzturēšanai un ugunsnovērošanai saskaņā ar Ministru kabineta 2003.gada 29.aprīļa noteikumu Nr.245 "Zemkopības ministrijas nolikums" 4.2.apakšpunktu.
9.
Saglabāt valsts īpašumā un nodot Satiksmes ministrijas valdījumā šā rīkojuma 9.pielikumā minētās zemes vienības, ko aizņem valsts transporta un sakaru komunikācijas, valsts transporta un sakaru iestāžu un uzņēmumu valdījumā esošās ēkas (būves), zemes vienības, kas nepieciešamas šo objektu uzturēšanai atbilstoši zemes ierīcības projektam saskaņā ar likuma "Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās" 8.panta trešo daļu, kā arī citas šā rīkojuma 9.pielikumā minētās zemes vienības, kas nepieciešamas Satiksmes ministrijas funkciju veikšanai saskaņā ar Ministru kabineta 2003.gada 29.aprīļa noteikumu Nr.242 "Satiksmes ministrijas nolikums" 4.2.apakšpunktu.
10.
Saglabāt valsts īpašumā un nodot Ekonomikas ministrijas valdījumā šā rīkojuma 10.pielikumā minētās zemes vienības, uz kurām atrodas akciju sabiedrības "Latvenergo" īpašumā vai valdījumā esošie energoapgādes objekti un kas nepieciešamas valsts komercdarbības veikšanai saskaņā ar likuma "Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās" 8.panta 4.1 daļu, kā arī citas šā rīkojuma 10.pielikumā minētās zemes vienības, kas nepieciešamas Ekonomikas ministrijas funkciju veikšanai saskaņā ar Ministru kabineta 2010.gada 23.marta noteikumu Nr.271 "Ekonomikas ministrijas nolikums" 4.2.apakšpunktu.
11.
Saglabāt valsts īpašumā un nodot Finanšu ministrijas valdījumā šā rīkojuma 11.pielikumā minētās zemes vienības, kas nepieciešamas Publiskas personas mantas atsavināšanas likumā un likuma "Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās" 8.panta sestajā daļā minēto funkciju veikšanai.
(Grozīts ar MK 19.11.2015. rīkojumu Nr. 728)
12.
Nodot valsts akciju sabiedrības "Privatizācijas aģentūra" valdījumā nostiprināšanai zemesgrāmatā un tālākai privatizācijai šā rīkojuma 12.pielikumā minētās privatizācijai nodotās zemes vienības saskaņā ar likuma "Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās" 8.panta septīto daļu.
13.
Šā rīkojuma 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10. un 11.punktā minētajām ministrijām un valsts akciju sabiedrībai "Privatizācijas aģentūra" šā rīkojuma pielikumos minētās zemes vienības normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā ierakstīt zemesgrāmatā uz valsts vārda savā personā, iesniedzot likuma "Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās" 13.panta pirmajā daļā noteiktos dokumentus.
14.
Ja, apvienojot vai sadalot šajā rīkojumā minētās zemes vienības, tiek izveidotas jaunas zemes vienības, Ministru kabinets par to piederību vai piekritību atkārtoti nelemj. Šā rīkojuma 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10. un 11.punktā minētās ministrijas un valsts akciju sabiedrība "Privatizācijas aģentūra" jaunizveidotās zemes vienības normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā ieraksta zemesgrāmatā uz valsts vārda attiecīgās ministrijas vai valsts akciju sabiedrības "Privatizācijas aģentūra" personā, iesniedzot likuma "Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās" 13.panta pirmajā daļā noteiktos dokumentus, kā arī pašvaldības lēmumu ar grafisko pielikumu par zemes vienību apvienošanu vai sadalīšanu.
(MK 19.10.2011. rīkojuma Nr.538 redakcijā)
1.
pielikums
Ministru kabineta
2010.gada 31.maija
rīkojumam Nr.
297
Zemes vienības, kuras saglabājamas valsts īpašumā un nododamas Aizsardzības ministrijas valdījumā
(Pielikums grozīts ar MK 19.10.2011. rīkojumu Nr. 538; MK 03.09.2014. rīkojumu Nr. 464; MK 12.07.2017. rīkojumu Nr. 353)

Nr. p.k.

Administratīvā teritorija

Zemes vienības kadastra apzīmējums

Aptuvenā zemes vienības platība (ha)*

Būves kadastra apzīmējums

1. Jēkabpils

56010012947

0,1277

56010012947001;

56010012947002;

56010012947003

2. Ludzas novads

68580020625

5,5000

 
3. Olaines novads

80800080516

0,8627

 
4. Stopiņu novads

80960030457

10,7000

80960030457001;

80960030457002;

80960030457003;

80960030457004;

80960030457005;

80960030457006;

80960030457007;

80960030457008;

80960030457009;

80960030457010;

80960030457011;

80960030457012;

80960030457013;

80960030457014;

80960030457015;

80960030457016;

80960030457017;

80960030457018;

80960030457019;

80960030457020

5. Ķeguma novads

74840050092

1,3000

 
6. Ventspils

27000310148

0,0806

27000310148001
7. Mārupes novads

80760040035

27,1000

80760040035001;

80760040035002;

80760040035004;

80760040035005;

80760040035006;

80760040035007;

80760040035008;

80760040035009;

80760040035011;

80760040035012;

80760040035013;

80760040035014

8. Liepāja

17000100334

7,6109

 

Piezīme. * Zemes vienības platība norādīta atbilstoši Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmas datiem. Veicot zemes vienības kadastrālo uzmērīšanu, zemes vienības platība var tikt precizēta.

2.
pielikums
Ministru kabineta
2010.gada 31.maija
rīkojumam Nr.
297
Zemes vienības, kuras saglabājamas valsts īpašumā un nododamas Iekšlietu ministrijas valdījumā
(Pielikums grozīts ar MK 19.10.2011. rīkojumu Nr. 538; MK 19.11.2014. rīkojumu Nr. 657; MK 01.07.2015. rīkojumu Nr. 350; MK 20.01.2016. rīkojumu Nr. 28)

Nr. p.k.

Administratīvā teritorija

Zemes vienības kadastra apzīmējums

Aptuvenā zemes vienības platība (ha)*

Būves kadastra apzīmējums

1. Aizputes novads

64050070189

0,2283

64050070189001;

64050070189002

2. Alūksnes novads

36880010101

0,5800

3. Alūksnes novads

36880040078

1,9000

4. Alūksnes novads

36880040079

0,1000

5. Alūksnes novads

36880040080

0,0370

6. Dagdas novads

60090010299

0,0616

60090010299001
7. Dagdas novads

60800043006

0,7572

8. (Svītrots ar MK 19.10.2011. rīkojumu Nr.538)
9. (Svītrots ar MK 19.10.2011. rīkojumu Nr.538)
10. Ilūkstes novads

44070010178

0,2020

44070010178001;

44070010178003;

44070010178008;

44070010178009;

44070010178010

11. (Svītrots ar MK 19.11.2014. rīkojumu Nr.657)
12. Krāslavas novads

60700050710

0,5200

13. Krāslavas novads

60700050962

1,8500

14. Krāslavas novads

60700050963

2,2300

15. Krāslavas novads

60700060099

1,7400

16. Krāslavas novads

60700060101

0,3300

17. Krāslavas novads

60860050389

0,2101

18. Krāslavas novads

60860050392

0,4000

19. Krāslavas novads

60860050452

0,0600

20. Krāslavas novads

60860080158

0,9794

21. Ķekavas novads

80070022401

0,2469

80070022401001
22. Lubānas novads

70130020132

0,1725

70130020132001;

70130020132002

23. Ludzas novads

68010060236

0,1829

68010060236001
24. Neretas novads

32740050287

1,0200

25. Neretas novads

32740050288

2,2300

26. Neretas novads

32740050289

2,8700

27. Neretas novads

32740060138

1,0000

28. Ogres novads

74560060583

5,8000

74560060583001;

74560060583002;

74560060583003;

74560060583004;

74560060583005

29. Olaines novads

80090020705

0,1302

80090020705001
30. Olaines novads

80090031406

1,2170

31. Priekules novads

64150030189

0,2100

64150030189001;

64150030189002;

64150030189003;

64150030189004

32. (Svītrots ar MK 19.11.2014. rīkojumu Nr.657)
33. Rūjienas novads

96150050911

0,1066

96150050911001;

96150050911002;

96150050911005

34. Saldus novads

84010090090

0,9539

84010090090001;

84010090090002;

84010090090003;

84010090090004;

84010090090005;

84010090090006;

84010090090007;

84010090090008

35. Saulkrastu novads

80130020489

0,4180

36. (Svītrots ar MK 01.07.2015. rīkojumu Nr.350)
37. Tērvetes novads

46440040057

7,6000

38. Tērvetes novads

46440050601

3,2000

39. Tērvetes novads

46560060396

2,1000

40. Viesītes novads

56150010148

0,1852

56150010148001;

56150010148002

41. Viļakas novads

38820030243

2,1100

42. Viļakas novads

38920080108

2,0300

43. Viļakas novads

38920080110

0,9439

44. Viļakas novads

38920080111

0,7700

45. Viļānu novads

78170020447

0,2500

78170020447001;

78170020447002

46. Cesvaines novads

70270060247

0,4500

70270060247001;

70270060190002

47. Jelgavas novads

54480060291

0,6000

54480060291001;

54480060291002;

54480060291003

48. Liepāja

17000210203

0,2659

17000210203001;

17000210203002;

17000210203003;

17000210203004

49. Ogres novads

74010010537

0,0949

74010010537001
50. Rēzekne

21000040855

0,0683

21000040834001;

21000040834002;

21000040834004

51. Rēzeknes novads

78700030621

0,2955

78700030621001;

78700030621002

52. Limbažu novads 66010140024 0,5437 66010140024001;

66010140024004;

66010140024005;

66010140024006;

66010140024007;

66010140024008;

66010140024009

53. Baldones novads 80250060228 0,3450 80250060228001
54. Jūrmala 13000218714 0,0645 13000218714002

Piezīme. * Zemes vienības platība norādīta atbilstoši Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmas datiem. Veicot zemes vienības kadastrālo uzmērīšanu, zemes vienības platība var tikt precizēta.

3.
pielikums
Ministru kabineta
2010.gada 31.maija
rīkojumam Nr.
297
Zemes vienības, kuras saglabājamas valsts īpašumā un nododamas Izglītības un zinātnes ministrijas valdījumā
(Pielikums grozīts ar MK 19.10.2011. rīkojumu Nr.538; MK 04.06.2014. rīkojumu Nr.272; MK 19.11.2014. rīkojumu Nr.657)

Nr. p.k.

Administratīvā teritorija

Zemes vienības kadastra apzīmējums

Aptuvenā zemes vienības platība (ha)*

Būves kadastra apzīmējums

1. Aizkraukles novads

32440060189

0,6000

32440060144004
2. Baldones novads

80250030082

8,2300

80250030082001;

80250030082002;

80250030082003;

80250030082004

3. Baldones novads

80250030083

0,9296

80250030083001;

80250030083002;

80250030083003

4. Baldones novads

80250030090

2,0400

80250030090001;

80250030090002;

80250030090003

5. Baldones novads

80250030091

5,8900

80250030091001;

80250030091002;

80250030091003;

80250030091004

6. Baldones novads

80250030092

3,0200

80250030092001;

80250030092002

7. Daugavpils

05000030115

0,3435

05000030115001;

05000030115002;

05000030115003;

05000030115004;

05000030115012

8. Daugavpils

05000033108

1,2064

05000033108001;

05000033108002;

05000033108003;

05000033108004;

05000033109001

9. Daugavpils

05000048003

0,2624

05000048003001
10. Daugavpils

05000048902

0,6127

05000048902001;

05000048902006;

05000048902010

11. Daugavpils

05000048907

0,2505

05000048902003
12. Daugavpils novads

44980050469

38,9000

13. Limbažu novads

66010010127

3,7315

66010010127003;

66010010127004;

66010010127005

14. Limbažu novads

66010010274

0,9351

15. Rēzeknes novads

78440020212

1,4800

78440020212001
16. Rēzeknes novads

78440030119

4,6400

17. Rēzeknes novads

78440020305

0,4412

78440020305001
18. Sējas novads

80920070516

0,3121

80920070210014
19. Sējas novads

80920070210

10,3200

80920070210003;

80920070210004;

80920070210005;

80920070210006;

80920070210007;

80920070210012;

80920070210013;

80920070210016;

80920070210017;

80920070210018;

80920070210019;

80920070210020

20. Sējas novads

80920070573

0,3314

21. Sējas novads

80920070273

1,1490

80920070273001
22. Viļānu novads

78170030272

0,2539

78170030272001;

78170030272002

23. Zilupes novads

68960030076

0,6000

24. Daugavpils

05000010003

1,1571

25. Inčukalna novads

80170030615

1,6509

80170030615001;

80170030615002;

80170030615003

26. Limbažu novads

66010010185

0,3658

66010010185001;

66010010185002;

66010010185003

27. Sējas novads

80920070275

2,85

28. Rēzeknes novads

78440020296

0,3000
29. Jelgava
09000090063
1,2800
09000090063001;

09000090063002;

09000090063003;

09000090063004;

09000090063005

Piezīme. * Zemes vienības platība norādīta atbilstoši Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmas datiem. Veicot zemes vienības kadastrālo uzmērīšanu, zemes vienības platība var tikt precizēta.

4.
pielikums
Ministru kabineta
2010.gada 31.maija
rīkojumam Nr.
297
Zemes vienības, kuras saglabājamas valsts īpašumā un nododamas Labklājības ministrijas valdījumā
(Pielikums grozīts ar MK 19.10.2011. rīkojumu Nr.538)

Nr. p.k.

Administratīvā teritorija

Zemes vienības kadastra apzīmējums

Aptuvenā zemes vienības platība (ha)*

Būves kadastra apzīmējums

1. Aglonas novads

60720040019

10,4000

60720040019001;

60720040019002;

60720040019003;

60720040019004;

60720040019005;

60720040019006;

60720040019007;

60720040019008;

60720040019009;

60720040019010;

60720040019022

2. Aglonas novads

60720040020

0,8000

3. Aglonas novads

60720040021

3,1000

60720040021009;

60720040021010

4. Aglonas novads

60720040110

11,9000

5. Aglonas novads

60720040124

9,5000

6. Aglonas novads

60720040125

0,4000

7. Aglonas novads

60720070185

4,5000

8. Ludzas novads

68600040027

11,9000

68600040027002;

68600040027003;

68600040027005;

68600040027006;

68600040027007;

68600040027009;

68600040027010;

68600040027011;

68600040027012;

68600040027013;

68600040027014;

68600040027015;

68600040027016

9. Ludzas novads

68600040028

0,5000

10. Ludzas novads

68600040166

4,6000

68600040166001;

68600040166002;

68600040166004;

68600040166008

11. Neretas novads

32660110095

0,6788

32660110095001
12. Neretas novads

32660110117

0,2876

13. Neretas novads

32660110129

0,4120

14. Rēzekne

21000110205

0,1731

21000110205001;

21000110205002;

21000110205004;

21000110205005

15. Siguldas novads

80420020113

2,6500

80420020113001;

80420020113002;

80420020113004;

80420020113006;

80420020113008;

80420020113012;

80420020113013;

80420020113014;

80420020113015

16. Siguldas novads

80420020168

1,5600

80420020168001
17. Siguldas novads

80150023307

0,2375

80150023307001;

80150023307002

Piezīme. * Zemes vienības platība norādīta atbilstoši Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmas datiem. Veicot zemes vienības kadastrālo uzmērīšanu, zemes vienības platība var tikt precizēta.

5.
pielikums
Ministru kabineta
2010.gada 31.maija
rīkojumam Nr.
297
Zemes vienības, kuras saglabājamas valsts īpašumā un nododamas Tieslietu ministrijas valdījumā
(Pielikums grozīts ar MK 19.10.2011. rīkojumu Nr.538)

Nr. p.k.

Administratīvā teritorija

Zemes vienības kadastra apzīmējums

Aptuvenā zemes vienības platība (ha)*

Būves kadastra apzīmējums

1. Cēsu novads

42010071004

5,4426

42010071004001;

42010071004002;

42010071004003;

42010071004004;

42010071004005;

42010071004006;

42010071004007;

42010071004008;

42010071004009;

42010071004010;

42010071004011;

42010071004012;

42010071004013;

42010071004015;

42010071004019;

42010071004020;

42010071004021;

42010071004022;

42010071004023;

42010071004024;

42010071004025;

42010071004026;

42010071004027;

42010071004028;

42010071004029;

42010071004030;

42010071004031;

42010071004032;

42010071004033;

42010071004034;

42010071004035;

42010071004037

2. Daugavpils novads

44600020127

0,0800

44600020127001
3. Daugavpils novads

44600060118

30,7000

 
4. (Svītrots ar MK 19.10.2011. rīkojumu Nr.538) 

Piezīme. * Zemes vienības platība norādīta atbilstoši Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmas datiem. Veicot zemes vienības kadastrālo uzmērīšanu, zemes vienības platība var tikt precizēta.

6.
pielikums
Ministru kabineta
2010.gada 31.maija
rīkojumam Nr.
297
Zemes vienības, kuras saglabājamas valsts īpašumā un nododamas Veselības ministrijas valdījumā
(Pielikums grozīts ar MK 19.10.2011. rīkojumu Nr. 538; MK 22.01.2013. rīkojumu Nr. 26; MK 06.02.2019. rīkojumu Nr. 42; MK 01.02.2021. rīkojumu Nr. 62)

Nr. p.k.

Administratīvā teritorija

Zemes vienības kadastra apzīmējums

Aptuvenā zemes vienības platība (ha)*

Būves kadastra apzīmējums

1. Bauskas novads

40010060036

0,2895 (1243/10000 domājamās daļas)

40010060011008
2. Jelgava

09000060122

0,3127

09000060122001;

09000060122003;

09000060122004

3. (Svītrots ar MK 19.10.2011. rīkojumu Nr.538)
4. Pārgaujas novads

42820040263

3,0000

42820040263001;

42820040263002;

42820040263003;

42820040263004;

42820040263005;

42820040263006;

42820040263007

5. Pārgaujas novads

42820040265

0,1925

42820040265001
6. Rēzeknes novads

78680040177

2,6508

 
7. Rēzeknes novads

78680040242

0,3868

 
8. Rēzeknes novads

78680040270

0,3764

 
9. Rēzekne

21000061401

0,3000

21000061401001
10. Jelgava

09000080534

0,3480

 
11. Jelgava

0900 0080 530

0,8219

 
12. Jelgava

0900 0080 540

0,3651

 
13. Jelgava

0900 0080 536

0,3162

 

Piezīme. * Zemes vienības platība norādīta atbilstoši Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmas datiem. Veicot zemes vienības kadastrālo uzmērīšanu, zemes vienības platība var tikt precizēta.

7.
pielikums
Ministru kabineta
2010.gada 31.maija
rīkojumam Nr.
297
Zemes vienības, kuras saglabājamas valsts īpašumā un nododamas Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas valdījumā
(Pielikums grozīts ar MK 19.10.2011. rīkojumu Nr.538; MK 16.04.2013. rīkojumu Nr.158; MK 18.08.2015. rīkojumu Nr.442)

Nr. p.k..

Administratīvā teritorija

Zemes vienības kadastra apzīmējums

Aptuvenā zemes vienības platība (ha)*

Būves kadastra apzīmējums

1. Aizputes novads

64480050147

0,2000

 
2. Alūksnes novads

36960080219

0,6000

 
3. Amatas novads

42460010155

0,6200

 

4.

Amatas novads

4246 003 0027

900,1000

 
5. Amatas novads

42460080035

38,6900

 
6. Apes novads

36250010057

0,0470

 
7. Apes novads

36250010058

0,0620

 
8. (Svītrots ar MK 19.10.2011. rīkojumu Nr.538)
9. (Svītrots ar MK 19.10.2011. rīkojumu Nr.538)
10. (Svītrots ar MK 19.10.2011. rīkojumu Nr.538)
11. (Svītrots ar MK 19.10.2011. rīkojumu Nr.538)
12. Apes novads

36900010018

0,3600

 
13. Apes novads

36900020263

0,0220

 
14. Babītes novads

80880010117

5,1000

 
15. Babītes novads

80880010091

1,3800

 
16. Babītes novads

80880010121

1143,5900

 
17. Babītes novads

80880010122

26,5400

 
18. Babītes novads

80880010123

3,0900

 
19. Babītes novads

80880010124

397,3200

 
20. Babītes novads

80880010142

271,7900

 
21. Babītes novads

80880020020

1,8700

 
22. Babītes novads

80880020043

6,4000

 
23. Babītes novads

80880020050

44,6000

 
24. Babītes novads

80880020061

1,6000

 
25. Babītes novads

80880080096

24,8000

 
26. Baldones novads

80250020164

7,6700

80250020164001;

80250020164002;

80250020164003;

80250020164004;

80250020164005;

80250020164006;

80250020164007;

80250020164008;

80250020164009;

80250020164010;

80250020164011;

80250020164012;

80250020164013;

80250020164014

27. Beverīnas novads

96620020047

7,2000

 
28. Beverīnas novads

96620060258

77,0000

 
29. Burtnieku novads

96480040066

0,1000

 
30. Cēsu novads

42010020507

0,2693

42010020507001;

42010020507002

31. Cēsu novads

42900020251

5,8000

 
32. Dagdas novads

60540040074

0,4482

60540040074001;

60540040074002;

60540040074003;

60540040074005

33. Dagdas novads

60560032004

0,1500

 
34. Dagdas novads

60560042310

107,2900

 
35. Dagdas novads

60560042313

2,2400

 
36. Dagdas novads

60560042318

1,2300

 
37. Dagdas novads

60560102002

0,4000

 
38. Dagdas novads

60560102003

0,0700

 
39. Dagdas novads

60560102004

1,8300

 
40. Dagdas novads

60560102005

0,4500

 
41. Dagdas novads

60560102007

0,1500

 
42. Dagdas novads

60560102008

0,0700

 
43. Dagdas novads

60560102009

0,1500

 
44. Dagdas novads

60560102010

0,0600

 
45. Dagdas novads

60560102011

0,2200

 
46. Dagdas novads

60560102012

0,1100

 
47. Dagdas novads

60560102013

0,1000

 
48. Dagdas novads

60560102014

0,0900

 
49. Dagdas novads

60560102015

1,0600

 
50. Dagdas novads

60560102016

0,9000

 
51. Dagdas novads

60560102017

0,4800

 
52. Dagdas novads

60560102018

2,2700

 
53. Dagdas novads

60560102019

0,1700

 
54. Dagdas novads

60560102020

0,7300

 
55. Dagdas novads

60560102022

0,2200

 
56. Dagdas novads

60560102024

2,5000

 
57. Dagdas novads

60560102025

0,1000

 
58. Dagdas novads

60560102026

3,2500

 
59. Dagdas novads

60560102027

2,8400

 
60. Dagdas novads

60560102028

1,4000

 
61. Dagdas novads

60560102029

0,1200

 
62. Dagdas novads

60560102030

43,0300

 
63. Dagdas novads

60560102031

0,3100

 
64. Dagdas novads

60560102032

0,0900

 
65. Dagdas novads

60560102033

1,1300

 
66. Dagdas novads

60560102034

3,9400

 
67. Dagdas novads

60560102035

4,0700

 
68. Dagdas novads

60560102037

1,0300

 
69. Daugavpils

05000221613

0,5010

 
70. Daugavpils novads

44680040271

0,2000

 
71. Dundagas novads

88500010039

181,9000

 
72. Dundagas novads

88500010040

224,9000

 
73. Dundagas novads

88500010070

216,5700

 
74. Dundagas novads

88500010071

130,5700

 
75. Dundagas novads

88500010072

157,3100

 
76. Dundagas novads

88500010073

1120,9100

 
77. Dundagas novads

88500010074

124,2800

 
78. Dundagas novads

88500010082

51,8500

 
79. Dundagas novads

88500020115

43,2200

 
80. Dundagas novads

88500020159

316,5100

 
81. Dundagas novads

88500020160

146,4500

 
82. Dundagas novads

88500030065

229,3600

 
83. Dundagas novads

88500030066

39,8000

 
84. Dundagas novads

88500030067

23,0700

 
85. Dundagas novads

88500030075

997,2300

88500030075001
86. Dundagas novads

88500030077

280,5000

 
87. Dundagas novads

88500030078

26,0300

88500030078001
88. Dundagas novads

88500030080

9,7000

 
89. Dundagas novads

88500040047

3,9500

 
90. Dundagas novads

88500040054

32,3900

 
91. Dundagas novads

88500040059

6,0100

 
92. Dundagas novads

88620020201

1,7231

88620020201001;

88620020201002;

88620020201003;

88620020201005;

88620020201008;

88620020201009;

88620020201010;

88620020201011

93. Dundagas novads

88620020205

17,9800

 
94. Dundagas novads

88620010106

305,0000

 
95. Dundagas novads

88620010107

320,1000

 
96. Dundagas novads

88620010108

436,7000

 
97. Dundagas novads

88620010151

145,0300

 
98. Dundagas novads

88620010152

15,1500

 
99. Dundagas novads

88620010160

0,6700

 
100. Dundagas novads

88620010161

1,0400

 
101. Dundagas novads

88620010162

0,2800

 
102. Dundagas novads

88620020161

135,8000

 
103. Dundagas novads

88620020162

68,7000

 
104. Dundagas novads

88620020163

0,8700

 
105. Dundagas novads

88620020164

256,5000

 
106. Dundagas novads

88620020165

226,5000

 
107. Dundagas novads

88620020166

0,0400

 
108. Dundagas novads

88620020178

0,0300

 
109. Dundagas novads

88620020179

0,1000

 
110. Dundagas novads

88620020241

18,3800

 
111. Dundagas novads

88620020242

14,0000

 
112. Dundagas novads

88620030056

35,3000

 
113. Dundagas novads

88620030057

24,1000

 
114. Dundagas novads

88620030058

19,5000

 
115. Dundagas novads

88620030059

113,9000

 
116. Dundagas novads

88620030107

1,8100

 
117. Dundagas novads

88620030110

13,2000

 
118. Dundagas novads

88620040100

358,4000

 
119. Dundagas novads

88620040101

0,0400

 
120. Dundagas novads

88620040102

2,1000

 
121. Dundagas novads

88620040103

60,0000

 
122. Dundagas novads

88620040104

21,8400

 
123. Dundagas novads

88620040105

3,0000

 
124. Dundagas novads

88620040125

25,9000

 
125. Dundagas novads

88620050102

77,6000

 
126. Dundagas novads

88620050103

251,9000

 
127. Dundagas novads

88620050104

12,2000

 
128. Dundagas novads

88620050105

12,0000

 
129. Dundagas novads

88620050106

15,7900

 
130. Dundagas novads

88620060057

258,2000

 
131. Dundagas novads

88620060058

253,6000

 
132. Dundagas novads

88620060059

388,3000

 
133. Dundagas novads

88620060060

0,3000

 
134. Dundagas novads

88620070143

20,6600

 
135. Dundagas novads

88620070268

1027,7000

 
136. Dundagas novads

88620070269

8,8000

 
137. Dundagas novads

88620070281

493,5000

 
138. Dundagas novads

88620070291

23,5000

 
139. Dundagas novads

88620070336

0,7900

 
140. Dundagas novads

88620080002

3011,6000

 
141. Dundagas novads

88620080004

29,3000

 
142. Dundagas novads

88620080007

3,6000

 
143. Dundagas novads

88620090016

678,2000

 
144. Dundagas novads

88620090017

74,8000

 
145. Dundagas novads

88620090021

0,0764

88620090021001
146. (Svītrots ar MK 19.10.2011. rīkojumu Nr.538)
147. Engures novads

90500090294

1,8200

 
148. Engures novads

90500090388

466,6800

 
149. Engures novads

90500090429

3,9000

 
150. Engures novads

90660010607

909,6300

 
151. Engures novads

90660010608

123,6700

 
152. Engures novads

90660020034

0,0800

 
153. Engures novads

90660020075

9,5000

 
154. Engures novads

90660020077

36,2500

 
155. Engures novads

90660020079

14,8100

 
156. Engures novads

90660030002

88,8900

 
157. Engures novads

90660040699

22,8200

 
158. Engures novads

90660040702

9,1600

 
159. Engures novads

90660040968

6,6000

 
160. Engures novads

90660040969

21,3100

 

161.

Engures novads

9066 004 0970

   
162. Engures novads

90660041073

3,6000

 
163. Engures novads

90660060554

821,6000

 
164. Engures novads

90660060555

59,5000

 
165. Engures novads

90820030057

95,9200

 
166. Engures novads

90820030058

279,3300

 
167. Engures novads

90820050036

291,1000

 
168. Engures novads

90820050149

0,8200

 
169. Engures novads

90820060069

547,9000

 
170. Engures novads

90820060070

42,3700

 
171. Engures novads

90820060071

273,7900

 
172. Engures novads

90820060073

235,7000

 
173. Engures novads

90820060075

533,0400

 
174. Engures novads

90820060118

18,3300

 
175. Engures novads

90820070015

980,5200

 
176. Engures novads

90820070017

641,3800

 
177. Engures novads

90820100251

41,2600

 
178. Engures novads

90820100255

1,9600

 
179. Engures novads

90820110010

3316,8000

 
180. Engures novads

90820110011

1231,4000

 
181. Gulbenes novads

50640120411

0,0200

 
182. Gulbenes novads

50720030170

0,3800

 

183.

Jelgava

0900 012 0017

103,8400

 
184. Jelgava

09000130123

0,8047

 
185. Jelgava

09000130128

2,1622

 
186. Jelgava

09000130146

0,9630

 
187. Jelgava

09000130147

1,1900

 
188. Jelgava

09000130167

6,5100

 
189. Jelgava

09000130169

0,2100

 
190. Jelgava

09000130199

2,0945

 
191. Jelgava

09000160938

2,4312

 
192. Jelgava

09000160939

1,5050

 
193. Jelgava

09000160940

2,5613

 
194. Jelgavas novads

54860010020

2981,8000

 
195. Jelgavas novads

54860010023

4,9000

 
196. Jelgavas novads

54860010026

9,8000

 
197. Jelgavas novads

54860010030

23,1000

 
198. Jelgavas novads

54860010031

6,3200

 
199. Jelgavas novads

54860010032

5,2200

 
200. Jelgavas novads

54860010033

2,9700

 
201. Jelgavas novads

54860010034

40,4000

 
202. Jelgavas novads

54860010035

8,3500

 
203. Jelgavas novads

54860010036

13,9500

 
204. Jelgavas novads

54860010037

3,5500

 
205. Jelgavas novads

54860010038

3,4900

 
206. Jelgavas novads

54860010043

1461,9200

 
207. Jelgavas novads

54860010404

4,4500

 
208. Jūrmala

13000021201

32,9072

 

209.

Jūrmala

1300 002 0038

4,7692

 
210. Jūrmala

13000021406

14,9726

 
211. (Svītrots ar MK 19.10.2011. rīkojumu Nr.538)
212. (Svītrots ar MK 19.10.2011. rīkojumu Nr.538)
213. (Svītrots ar MK 19.10.2011. rīkojumu Nr.538)
214. Jūrmala

13000061302

3,3127

 
215. Jūrmala

13000088901

1,5737

 
216. (Svītrots ar MK 19.10.2011. rīkojumu Nr.538)
217. Jūrmala

13000220101

116,8590

 
218. Jūrmala

13000220130

7,7248

 
219. Jūrmala

13000220131

48,2240

 
220. Jūrmala

13000240101

563,0559

 
221. Jūrmala

13000240104

43,1566

 
222. (Svītrots ar MK 19.10.2011. rīkojumu Nr.538)
223. Jūrmala

13000241501

12,0163

 
224. Jūrmala

13000241602

4,6322

 
225. Jūrmala

13000241603

0,5851

 
226. Jūrmala

13000250123

0,7441

 
227. Jūrmala

13000250201

4,6890

 
228. Jūrmala

13000250303

14,4692

 
229. Jūrmala

13000250405

1,8137

 
230. Jūrmala

13000250601

15,9451

 
231. Jūrmala

13000251102

26,7394

 
232. Jūrmala

13000251201

5,9600

 
233. Jūrmala

13000251206

2,8747

 
234. Jūrmala

13000252118

0,2955

 
235. Jūrmala

13000252147

0,0594

 
236. Jūrmala

13000252151

166,4920

 
237. Jūrmala

13000252156

4,3572

 
238. Jūrmala

13000252158

84,6243

 
239. (Svītrots ar MK 19.10.2011. rīkojumu Nr.538)
240. (Svītrots ar MK 19.10.2011. rīkojumu Nr.538)
241. Jūrmala

13000266110

2,7149

 
242. Jūrmala

13000266404

3,5821

 
243. Jūrmala

13000266405

78,2793

 
244. Jūrmala

13000266406

4,9223

 
245. (Svītrots ar MK 19.10.2011. rīkojumu Nr.538)
246. Kocēnu novads

96520080115

18,3200

 
247. Kocēnu novads

96640140109

32,2000

 
248. Kocēnu novads

96640140112

27,4000

 
249. Kocēnu novads

96640140114

40,6000

 
250. Kocēnu novads

96640140117

53,6000

96640160056001
251. Kocēnu novads

96640140118

59,3000

 
252. Kocēnu novads

96640160044

47,7000

 
253. Kocēnu novads

96640160050

111,9700

 
254. Kocēnu novads

96640160063

13,0000

 
255. Kocēnu novads

96640160068

44,0300

 
256. Kocēnu novads

96640160069

84,8000

 
257. Kocēnu novads

96640160070

211,9300

 
258. Kocēnu novads

96640160101

40,3000

 
259. Kocēnu novads

96640160108

14,0000

 
260. Kocēnu novads

96640160111

37,8000

 
261. Kocēnu novads

96640160118

4,2000

 
262. Kocēnu novads

96880020093

46,9000

 
263. Kocēnu novads

96880020094

68,1000

 
264. Kocēnu novads

96880020095

0,2000

 
265. Kocēnu novads

96880040186

20,2000

 
266. Kocēnu novads

96880040187

101,5000

 
267. Kocēnu novads

96880040189

9,0000

 
268. Kocēnu novads

96880040190

10,4000

 
269. Kocēnu novads

96880050061

108,1500

 
270. Kocēnu novads

96880050062

11,7500

 
271. Kocēnu novads

96880060073

11,9300

 
272. Kocēnu novads

96880060067

8,5000

 
273. Kocēnu novads

70780020016

7163,8500

 
274. Krāslavas novads

60010020565

0,3993

60010020565001;

60010020565002;

60010020565003;

60010020565004

275. Krimuldas novads

80680050402

2,1800

 
276. Krimuldas novads

80680050408

5,6000

 
277. Krimuldas novads

80680090280

2,4000

 
278. Krimuldas novads

80680090400

9,2000

 
279. Krustpils novads

56460010030

1228,8100

 
280. Krustpils novads

56460020035

1313,9400

 
281. Krustpils novads

56460050037

3102,3800

 
282. Krustpils novads

56460070001

1918,8500

 
283. Krustpils novads

56460070004

28,1600

 
284. Krustpils novads

56700010401

0,0180

 
285. Kuldīgas novads

62010050112

1,0589

 
286. Kuldīgas novads

62840050180

0,1800

 
287. Ķeguma novads

74440060169

8,8800

 
288. Lielvārdes novads

74130020485

0,1773

74130020485001
289. (Svītrots ar MK 19.10.2011. rīkojumu Nr.538)
290. (Svītrots ar MK 19.10.2011. rīkojumu Nr.538)
291. (Svītrots ar MK 19.10.2011. rīkojumu Nr.538)
292. (Svītrots ar MK 19.10.2011. rīkojumu Nr.538)
293. (Svītrots ar MK 19.10.2011. rīkojumu Nr.538)
294. (Svītrots ar MK 19.10.2011. rīkojumu Nr.538)
295. (Svītrots ar MK 19.10.2011. rīkojumu Nr.538)
296. (Svītrots ar MK 19.10.2011. rīkojumu Nr.538)
297. (Svītrots ar MK 19.10.2011. rīkojumu Nr.538)
298. (Svītrots ar MK 19.10.2011. rīkojumu Nr.538)
299. Līgatnes novads

42110040202

10,0000

 
300. (Svītrots ar MK 19.10.2011. rīkojumu Nr.538)
301. Līgatnes novads

42110090200

50,5000

 
302. Līgatnes novads

42110100200

15,8000

 
303. Līgatnes novads

42620070002

1468,0000

 
304. Līgatnes novads

42620050146

20,5000

 
305. Līgatnes novads

42620050170

51,3000

 
306. Līgatnes novads

42620050151

59,6100

 
307. Līvānu novads

76520050545

0,0882

 
308. Lubānas novads

70130050153

0,0150

 
309. Ludzas novads

68920030053

8,7000

 
310. Ludzas novads

68920030054

26,2000

 
311. Ludzas novads

68920030055

13,0000

 
312. Ludzas novads

68920040106

105,8000

 
313. Ludzas novads

68920060117

11,9000

 
314. Ludzas novads

68920060118

4,9000

 
315. Madonas novads

70440070088

2,3700

 
316. Madonas novads

70440110001

1862,8400

 
317. Madonas novads

70760060122

0,4400

 
318. Madonas novads

70760070003

1080,5600

 
319. Madonas novads

70760100001

1572,4800

70760100001001;

70760100001002

320. Madonas novads

70900020088

0,2000

 
321. Mārupes novads

80760060127

0,2792

 
322. Naukšēnu novads

96660030043

0,0600

 
323. Naukšēnu novads

96660050118

0,0700

 
324. Pārgaujas novads

42740100158

2,6000

 
325. Pārgaujas novads

42740120029

54,7000

 
326. Pārgaujas novads

42820100043

26,7000

 
327. Pārgaujas novads

42820060098

12,4700

 
328. Pārgaujas novads

42820070141

11,4400

 
329. Pārgaujas novads

42820070155

1,5800

 
330. Pāvilostas novads

64130020110

0,7536

 
331. Pāvilostas novads

64130020403

0,1378

 
332. Pļaviņu novads

32420080177

0,2000

 
333. Pļaviņu novads

32130010689

0,0200

 
334. Priekuļu novads

42600060166

159,1700

 
335. Rēzekne

21000090312

0,0910

 
336. Rēzeknes novads

78620020193

5,6000

 
337. Rēzeknes novads

78620020194

7,4000

 
338. Rēzeknes novads

78620030163

3,1000

 
339. Rēzeknes novads

78620030200

22,0000

 
340. Rēzeknes novads

78620030232

2,9000

 
341. Rēzeknes novads

78620060047

244,0000

 
342. Rēzeknes novads

78620060143

5,1000

 
343. Rēzeknes novads

78620060144

7,3000

 
344. Rēzeknes novads

78620060152

8,9000

 
345. Rēzeknes novads

78620070038

56,6000

 
346. Rēzeknes novads

78620070039

44,1000

 
347. Rēzeknes novads

78620070066

74,8000

 
348. Rēzeknes novads

78620070067

64,3000

 
349. Rēzeknes novads

78620070081

4,8000

 
350. Rēzeknes novads

78620080015

45,4000

 
351. Rēzeknes novads

78620080027

28,5000

 
352. Rēzeknes novads

78620080029

19,7000

 
353. Rēzeknes novads

78620080042

3,9000

 
354. Rēzeknes novads

78620090008

59,5000

 
355. Rēzeknes novads

78620090072

5,3000

 
356. Rēzeknes novads

78620100044

3,9000

 
357. Rēzeknes novads

78620100051

3,0000

 
358. Rēzeknes novads

78620100052

11,7000

 
359. Rēzeknes novads

78620100056

89,6000

 
360. Rēzeknes novads

78620100059

13,3000

 
361. Rēzeknes novads

78620100061

17,7000

 
362. Rēzeknes novads

78620110048

14,7000

 
363. Rēzeknes novads

78620110052

2,9000

 
364. Rēzeknes novads

78620110089

4,7000

 
365. Rēzeknes novads

78620120024

23,8000

 
366. Rēzeknes novads

78620120090

24,7000

 
367. Rēzeknes novads

78620120116

43,2000

 
368. Rēzeknes novads

78620130014

14,2000

 
369. Rēzeknes novads

78720100095

3,2000

 
370. Rēzeknes novads

78720100096

0,3000

 
371. Rēzeknes novads

78720100097

0,7000

 
372. Rēzeknes novads

78720100098

0,4000

 
373. Rēzeknes novads

78720100122

0,5000

 
374. Rēzeknes novads

78720100123

0,6000

 
375. Rēzeknes novads

78720100124

0,8000

 
376. Rēzeknes novads

78720100136

0,5000

 
377. Rēzeknes novads

78720100137

0,1000

 
378. Rēzeknes novads

78720100138

0,2000

 
379. Rēzeknes novads

78720100139

0,1000

 
380. Rēzeknes novads

78720100140

0,2000

 
381. Rēzeknes novads

78720100141

0,2000

 
382. Rēzeknes novads

78720100142

2,6000

 
383. Rēzeknes novads

78720100143

0,3000

 
384. Rēzeknes novads

78720100144

0,1000

 
385. Mērsraga novads

88780030952

19,3000

 
386. Rojas novads

88780030296

0,8580

 
387. (Svītrots ar MK 19.10.2011. rīkojumu Nr.538)
388. Ropažu novads

80840080330

0,1000

 
389. Ropažu novads

80840080331

0,1000

 
390. Rūjienas novads

96580060104

0,2000

 
391. Rūjienas novads

96150062801

0,3042

96150062801001;

96150062801002

392. Salacgrīvas novads

66600010110

20,6000

 

393.

Salacgrīvas novads

6660 003 0538

4,9700

 
394. (Svītrots ar MK 19.10.2011. rīkojumu Nr.538)
395. (Svītrots ar MK 19.10.2011. rīkojumu Nr.538)
396. (Svītrots ar MK 19.10.2011. rīkojumu Nr.538)
397. (Svītrots ar MK 19.10.2011. rīkojumu Nr.538)
398. (Svītrots ar MK 19.10.2011. rīkojumu Nr.538)
399. (Svītrots ar MK 19.10.2011. rīkojumu Nr.538)
400. (Svītrots ar MK 19.10.2011. rīkojumu Nr.538)
401. (Svītrots ar MK 19.10.2011. rīkojumu Nr.538)
402. Salacgrīvas novads

66350010040

94,3700

 
403. Salacgrīvas novads

66720020112

5,4300

 
404. Salacgrīvas novads

66720020150

26,5700

 
405. Salacgrīvas novads

66720040142

0,6760

66720040142001
406. Salaspils novads

80110030274

0,0711

80110030274001
407. Saulkrastu novads

80330010782

0,9596

80330010782001;

80330010782002;

80330010782004

408. Siguldas novads

42660010109

203,7000

 
409. Siguldas novads

42660010111

369,6000

 
410. Siguldas novads

42660010124

89,3000

 
411. Siguldas novads

42660040160

62,5000

 
412. Siguldas novads

80150010109

0,0418

 
413. Siguldas novads

80150010602

0,2872

 
414. Siguldas novads

80150020101

122,8000

 
415. Siguldas novads

80150020203

8,3000

 
416. Siguldas novads

80150021510

5,7500

 
417. Siguldas novads

80940020286

1,2000

 
418. Talsu novads

88540140051

42,1000

 
419. Talsu novads

88130010044

0,1529

 
420. Talsu novads

88130010067

0,7207

 
421. Talsu novads

88130010072

0,4700

 
422. Talsu novads

88130010078

12,2000

 
423. Talsu novads

88130010085

0,0800

 
424. Talsu novads

88130010090

0,1874

 
425. Talsu novads

88130010092

0,4748

 
426. Talsu novads

88130010097

2,3000

 
427. Talsu novads

88130010098

0,6069

 
428. Talsu novads

88130010106

0,0471

 
429. Talsu novads

88130020067

0,9949

 
430. Talsu novads

88130020107

0,4774

 
431. Talsu novads

88130020108

0,6130

 
432. Talsu novads

88130020179

1,0958

 
433. Talsu novads

88130030057

0,1177

 
434. Tukuma novads

90480030246

5,0000

 
435. Tukuma novads

90480030252

2767,2600

 
436. Tukuma novads

90480030253

573,6600

 
437. Tukuma novads

90480030254

35,0000

 
438. Tukuma novads

90480030255

1400,2100

 
439. Tukuma novads

90480030281

9,6500

 
440. Tukuma novads

90480030354

1,3400

 
441. Tukuma novads

90480030355

2,1000

 
442. Tukuma novads

90480030345

8,5000

 
443. Tukuma novads

90800050009

1,7000

90800050009001;

90800050009002;

90800050009003;

90800050009004

444. Tukuma novads

90800050011

3050,5400

 
445. Tukuma novads

90800050016

82,0900

 
446. Tukuma novads

90800050017

578,5000

 
447. Tukuma novads

90010040278

0,0079

90010040278001
448. Ventspils

27000090208

0,1462

 
449. Ventspils

27000150804

0,0275

27000150804001
450. Ventspils novads

98440020065

5,8200

 
451. Ventspils novads

98440030085

16,1900

 
452. Ventspils novads

98440030086

2,0300

 
453. Ventspils novads

98440140056

0,6600

 
454. Ventspils novads

98660010166

48,1900

 
455. Ventspils novads

98660020151

12,9700

 
456. Ventspils novads

98660030220

11,5500

 
457. Ventspils novads

98660040156

12,6600

 
458. Ventspils novads

98660050032

9,2000

 
459. Ventspils novads

98740060263

0,2058

98740060263001
460. Ventspils novads

98780010131

5,3000

 
461. Ventspils novads

98780030379

7,6800

 
462. Ventspils novads

98780050115

8,3900

 
463. Ventspils novads

98780060186

16,3900

 
464. Ventspils novads

98900020080

0,2100

 
465. Ventspils novads

98900050062

0,0260

 
466. Viļānu novads

78980080007

0,5112

 
467. Zilupes novads

68840020209

0,0500

 
468. Engures novads

90660050025

1,4600

 
469. Krimuldas novads

80680050144

0,5400

 
470. Krimuldas novads

80680050215

6,7762

 
471. Krimuldas novads

80680080235

1,2015

 
472. Krimuldas novads

80680110117

0,0407

 
473. Ogres novads

74010040844

0,0600

 
474. Rēzeknes novads

78560010064

0,0200

 
475. Salacgrīvas novads

66250030458

0,1400

 

476. Siguldas novads

42660010081

1,1000

 
477. Siguldas novads

42660010082

10,0000

 

478.

Engures novads

9066 001 0528

1,0000

 

479.

Jelgava

0900 013 0103

0,7700

 

480.

Jelgava

0900 013 0165

1,6300

 

481.

Jelgava

0900 013 0173

2,2300

 

482.

Jelgava

0900 013 0198

3,7300

 

483.

Jelgava

0900 013 0240

24,4722

 

484.

Jelgava

0900 016 0175

3,5746

 

485.

Jelgava

0900 016 0944

39,0700

 

486.

Jelgava

0900 016 1120

2,4400

 

487.

Jūrmala

1300 024 0110
(1043177/1053671 domājamās daļas)

104,3177

 

Piezīme. * Zemes vienības platība norādīta atbilstoši Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmas datiem. Veicot zemes vienības kadastrālo uzmērīšanu, zemes vienības platība var tikt precizēta.

8.
pielikums
Ministru kabineta
2010.gada 31.maija
rīkojumam Nr.
297
Zemes vienības, kuras saglabājamas valsts īpašumā un nododamas Zemkopības ministrijas valdījumā
(Pielikums grozīts ar MK 19.10.2011. rīkojumu Nr. 538; MK 12.06.2012. rīkojumu Nr. 256; MK 12.07.2012. rīkojumu Nr. 326; MK 07.08.2012. rīkojumu Nr. 377; MK 16.04.2013. rīkojumu Nr. 158; MK 31.10.2013. rīkojumu Nr. 510; MK 05.03.2014. rīkojumu Nr. 96; MK 17.09.2015. rīkojumu Nr. 570; MK 03.10.2018. rīkojumu Nr. 471; MK 30.04.2019. rīkojumu Nr. 205; MK 20.05.2020. rīkojumu Nr. 274; MK 30.06.2020. rīkojumu Nr. 359; MK 09.04.2021. rīkojumu Nr. 234; MK 10.08.2021. rīkojumu Nr. 538)

Nr.p.k.

Administratīvā teritorija

Zemes vienības kadastra apzīmējums

Aptuvenā zemes vienības platība (ha)*

Būves kadastra apzīmējums

1. Aglonas novads

76420020147

37,2000

 
2. Aglonas novads

76420030002

18,4000

 
3. Aglonas novads

76420050157

7,0000

 
4. Aglonas novads

76420070072

24,2000

 
5. Aglonas novads

76420070073

6,7000

 
6. Aglonas novads

76420070074

16,9000

 
7. Aglonas novads

76420080073

3,3000

 
8. Aglonas novads

76420090067

2,2000

 
9. Aglonas novads

76420090073

7,7000

 
10. Aglonas novads

76420090156

5,6000

 
11. Aglonas novads

76420090157

3,3000

 
12. Aglonas novads

76420100102

13,2000

 
13. Aglonas novads

76420100169

28,3000

 
14. Aglonas novads

76420100214

1,9000

 
15. Aizkraukles novads

32440010014

2573,0800

32440010014008
16. Aizkraukles novads

32440010019

59,0000

 
17. Aizkraukles novads

32440020149

7,8000

 
18. Aizkraukles novads

32440030072

190,0000

 
19. Aizputes novads

64420020065

6,5000

 
20. Aizputes novads

64420020071

63,2000

 
21. Aizputes novads

64420020085

0,7000

 
22. Aizputes novads

64420030047

58,3000

 
23. Aizputes novads

64420030048

59,6000

 
24. Aizputes novads

64420030050

3,1000

 
25. Aizputes novads

64420050195

18,0000

 
26. Aizputes novads

64420050196

23,4000

 
27. Aizputes novads

64420050197

8,6000

 
28. Aizputes novads

64420050198

12,9000

 
29. Aizputes novads

64420070067

16,7000

 
30. Aizputes novads

64420070070

120,7000

 
31. Aizputes novads

64420080030

140,0000

 
32. Aizputes novads

64420080032

84,9000

64420080032001
33. Aizputes novads

64420080033

103,0000

 
34. Aizputes novads

64420080035

122,0000

 
35. Aizputes novads

64480010005

6,5400

 
36. Aizputes novads

64480010023

5,3000

 
37. Aizputes novads

64480010024

2,6000

 
38. Aizputes novads

64480010029

1160,7000

64480010029001;

64480010029002

39. Aizputes novads

64480010088

219,0000

 
40. Aizputes novads

64480010338

4,3000

64480010338001
41. Aizputes novads

64480010339

4,3800

64480011030001
42. Aizputes novads

64480011030

1342,1000

 
43. Aizputes novads

64480011037

1018,3000

64480011037001;

64480011037002

44. Aizputes novads

64480040223

23,6000

 
45. Aizputes novads

64480040224

21,2000

 
46. Aizputes novads

64480041090

124,2000

 
47. Aizputes novads

64480050089

1,5000

 
48. Aizputes novads

64480100137

9,1000

 
49. Aizputes novads

64660010044

171,6000

64660010044001;

64660010044002

50. Aizputes novads

64660020015

10,1000

 
51. Aizputes novads

64660020069

64,4000

 
52. Aizputes novads

64660030075

62,5000

 
53. Aizputes novads

64660030081

70,0000

 
54. Aizputes novads

64660030100

9,4000

 
55. Aizputes novads

64660040028

91,1000

 
56. Aizputes novads

64660040048

232,0000

 
57. Aizputes novads

64660040050

10,8000

 
58. Aizputes novads

64660040059

3,6000

 
59. Aizputes novads

64660040062

0,8000

 
60. Aizputes novads

64660050188

162,5000

 
61. Aizputes novads

64660050192

25,9000

 
62. Aizputes novads

64660050193

231,9000

 
63. Aizputes novads

64660060053

344,9000

 
64. Aizputes novads

64660060055

69,5876

 
65. Aizputes novads

64660060211

0,2000

 
66. Aizputes novads

64660060212

15,2000

 
67. Aizputes novads

64660070063

77,1000

 
68. Aizputes novads

64660080043

964,9000

64660080043001;

64660080043002

69. Aizputes novads

64680010035

35,2000

 
70. Aizputes novads

64680010036

63,6000

 
71. Aizputes novads

64680040044

79,4000

 
72. Aizputes novads

64680040136

8,2000

 
73. Aizputes novads

64680070010

285,8000

64680070010001;

64680070010002

74. Aizputes novads

64680100043

48,7000

 
75. Aizputes novads

64680110011

106,1000

 
76. Aizputes novads

64680110040

20,2000

64680110040001
77. Aizputes novads

64680110044

30,2000

 
78. Aizputes novads

64680110047

9,1000

 
79. Aizputes novads

64680110071

4,4000

 
80. Aizputes novads

64680120067

22,5000

 
81. Aizputes novads

64680130048

358,6000

64680130048001
82. Aizputes novads

64680140021

218,0000

64680140021001;

64680140021002;

64680140021003;

64680140021004;

64680140021005

83. Aizputes novads

64680140024

239,4000

64680140024001
84. Aizputes novads

64720020066

1,4000

64720020066001
85. Aizputes novads

64720040175

8,8800

 
86. Aizputes novads

64720040176

39,2000

 
87. Aizputes novads

64720040177

19,4700

 
88. Aizputes novads

64720050068

292,0700

 
89. Aizputes novads

64720050073

198,2000

 
90. Aknīstes novads

56250030026

403,3000

56250030026001
91. Aknīstes novads

56250040228

258,6000

 
92. Aknīstes novads

56250040251

30,6000

 
93. Aknīstes novads

56250070168

468,9000

56250070168001
94. Aknīstes novads

56250070200

20,7000

 
95. Aknīstes novads

56250070218

193,3000

 
96. Aknīstes novads

56250080088

163,8000

 
97. Aknīstes novads

56250080089

65,5000

 
98. Aknīstes novads

56250080090

143,4000

 
99. Aknīstes novads

56250090056

14,5000

 
100. Aknīstes novads

56250090070

15,3000

 
101. Aknīstes novads

56440010015

190,2000

 
102. Aknīstes novads

56440010016

209,0000

 
103. Aknīstes novads

56440020086

301,1000

 
104. Aknīstes novads

56440030050

362,4000

 
105. Aknīstes novads

56440030051

153,2000

 
106. Aknīstes novads

56440030052

56,4000

 
107. Aknīstes novads

56440030057

151,3000

 
108. (Svītrots ar MK 12.07.2012. rīkojumu Nr.326)
109. Aknīstes novads

56440040280

118,3000

 
110. Aknīstes novads

56440040281

303,1000

 
111. Aknīstes novads

56440040321

21,0000

 
112. Aknīstes novads

56440050273

55,4000

 
113. Aknīstes novads

56440050274

87,2000

 
114. Aknīstes novads

56440050275

47,1000

 
115. Aknīstes novads

56440050276

11,1000

 
116. Aknīstes novads

56620010102

246,4000

 
117. Aknīstes novads

56620010103

74,5000

 
118. Aknīstes novads

56620010104

51,7000

 
119. Aknīstes novads

56620020123

313,4000

56620020123001
120. Aknīstes novads

56620020148

134,1800

 
121. Aknīstes novads

56620030203

44,9000

 
122. Aknīstes novads

56620030204

36,8000

 
123. Aknīstes novads

56620030205

73,1000

 
124. Aknīstes novads

56620030206

427,9000

 
125. Aknīstes novads

56620030265

7,4000

 
126. Aknīstes novads

56620040048

300,3000

 
127. Aknīstes novads

56620050062

35,0000

 
128. Aknīstes novads

56620050063

101,5000

 
129. Alojas novads

66270030216

0,9386

 
130. Alojas novads

66270040282

0,6000

 
131. Alojas novads

66370010176

2563,3000

66370010176001;

66370010176002;

66370010176003;

66370010176004;

66370010176005

132. Alojas novads

66370010178

52,1000

66370010178001
133. Alojas novads

66370010179

32,5000

 
134. Alojas novads

66370010180

100,5000

 
135. Alojas novads

66370010182

8,2000

 
136. Alojas novads

66370010223

2,2000

 
137. Alojas novads

66370010224

3,0000

 
138. Alojas novads

66370010230

5,2000

 
139. Alojas novads

66370010248

1,7000

 
140. Alojas novads

66370020067

4974,3000

66370020067001;

66370020067002;

66370020067003

141. Alojas novads

66370020071

0,5300

 
142. Alojas novads

66370020085

242,6000

66370020085001;

66370020085002

143. Alojas novads

66370030090

577,6000

66370030090001
144. Alojas novads

66370030094

0,7300

 
145. Alojas novads

66370040044

222,3000

 
146. Alojas novads

66370050067

548,8000

 
147. Alojas novads

66370050068

363,3000

 
148. Alojas novads

66370060070

84,8000

 
149. Alojas novads

66370060081

29,5000

 
150. Alojas novads

66370070105

212,1000

 
151. Alojas novads

66370070106

423,7000

 
152. Alojas novads

66370080084

330,6000

 
153. Alojas novads

66370080085

289,2000

66370080085001
154. Alojas novads

66370080086

914,8000

66370080086001
155. Alojas novads

66370080093

3,3000

66370080093001
156. Alojas novads

66370080119

6,7000

 
157. Alojas novads

66370080120

1,4000

 
158. Alojas novads

66370090025

548,3000

66370090025001;

66370090025002

159. Alojas novads

66370090026

566,8000

66370090026001;

66370090026002;

66370090026003

160. Alojas novads

66370090041

4,7000

 
161. Alojas novads

66370090052

9,9000

 
162. Alojas novads

66440010089

21,7000

 
163. Alojas novads

66440010090

232,9000

 
164. Alojas novads

66440010091

113,1000

66440010091001
165. Alojas novads

66440020101

53,9000

 
166. Alojas novads

66440050063

208,9000

 
167. Alojas novads

66440050064

107,4000

 
168. Alojas novads

66440050065

619,0000

 
169. Alojas novads

66480010167

244,4000

66480010167001
170. Alojas novads

66480010168

775,6000

66480010168001
171. Alojas novads

66480010169

2,3000

 
172. Alojas novads

66480020093

109,4000

 
173. Alojas novads

66480030078

230,7000

66480030078001
174. Alojas novads

66480030079

11,8000

 
175. Alojas novads

66480030081

6,6000

 
176. Alojas novads

66480040146

66,0000

 
177. Alojas novads

66480040147

0,3000

 
178. Alojas novads

66480040148

7,0000

 
179. Alojas novads

66480040150

40,8000

 
180. Alojas novads

66480040151

21,4000

 
181. Alojas novads

66480040152

351,3000

 
182. Alojas novads

66480050071

71,4000

 
183. Alojas novads

66480050072

22,7000

 
184. Alojas novads

66480050073

0,9000

 
185. Alojas novads

66480050074

90,6000

 
186. Alojas novads

66480050075

89,0000

 
187. Alojas novads

66480050076

4,6000

 
188. Alojas novads

66480060047

138,9000

 
189. Alojas novads

66480060048

191,3000

 
190. Alojas novads

66480060056

53,9000

 
191. Alsungas novads

62420010139

1508,8000

62420010139001;

62420010139002;

62420010139003;

62420010139004

192. Alsungas novads

62420010140

11,1000

 
193. Alsungas novads

62420010141

9,8000

 
194. Alsungas novads

62420020118

11,8000

 
195. Alsungas novads

62420020119

5,2000

 
196. Alsungas novads

62420030092

806,0000

62420030092001;

62420030092002

197. Alsungas novads

62420030093

55,9000

 
198. Alsungas novads

62420030095

7,0000

 
199. Alsungas novads

62420030096

3,0000

 
200. Alsungas novads

62420030097

5,4000

 
201. Alsungas novads

62420030098

23,3000

202. Alsungas novads

62420030099

6,2000

203. Alsungas novads

62420030101

1,0000

204. Alsungas novads

62420030102

575,6000

62420030102001
205. Alsungas novads

62420030103

89,1000

206. Alsungas novads

62420030157

0,3000

207. Alsungas novads

62420030164

15,5000

208. Alsungas novads

62420030167

0,6000

209. Alsungas novads

62420070131

6,5000

210. Alsungas novads

62420070132

4,1000

211. Alsungas novads

62420070133

0,8000

212. Alsungas novads

62420070134

1,8000

213. Alsungas novads

62420070135

1,3000

214. Alsungas novads

62420070136

19,7000

215. Alsungas novads

62420070137

75,5000

216. Alsungas novads

62420070180

0,6000

217. Alsungas novads

62420070184

8,8000

218. Alsungas novads

62420070188

1,1000

219. Alsungas novads

62420070189

0,1000

220. Alsungas novads

62420070190

0,1000

221. Alsungas novads

62420070196

20,7000

222. Alsungas novads

62420070197

50,4000

223. (Svītrots ar MK 19.10.2011. rīkojumu Nr.538)     
224. Alsungas novads

62420080410

11,0000

225. Alsungas novads

62420090220

372,3000

62420090220001;

62420090220002

226. Alsungas novads

62420090226

3,1000

227. Alsungas novads

62420090227

172,4000

62420090227001
228. Alsungas novads

62420090231

8,5000

229. Alsungas novads

62420100148

4,9000

230. Alsungas novads

62420100149

12,0000

231. Alsungas novads

62420100150

140,3000

232. Alsungas novads

62420100151

807,4000

62420100151001;

62420100151002;

62420100151003

233. Alsungas novads

62420100152

3,1000

234. Alsungas novads

62420100153

2,7000

235. Alsungas novads

62420100154

6,3000

236. Alsungas novads

62420100155

15,4000

237. Alsungas novads

62420100156

2,4000

238. Alsungas novads

62420100157

2,6000

239. Alsungas novads

62420100158

0,6000

240. Alsungas novads

62420100164

52,7000

241. Alsungas novads

62420100165

444,9000

62420100165001;

62420100165002

242. Alsungas novads

62420100168

4,3000

243. Alsungas novads

62420100223

0,6000

244. Alsungas novads

62420100234

2,8000

245. Alsungas novads

62420110062

252,6000

246. Alsungas novads

62420110063

112,7000

247. Alsungas novads

62420110064

292,9000

62420110064002
248. Alsungas novads

62420110066

10,9000

249. Alsungas novads

62420110088

0,7000

250. Alsungas novads

62420110107

54,9000

251. Alsungas novads

62420110108

3,9000

252. Alūksnes novads

36420010028

905,1000

36420010028001;

36420010028002;

36420010028003;

36420010028004;

36420010028005

253. Alūksnes novads

36420020114

31,4000

254. Alūksnes novads

36420020225

14,6000

255. Alūksnes novads

36420030011

918,0000

36420030011001
256. Alūksnes novads

36420030012

1098,3000

36420030012001;

36420030012002;

36420030012003

257. Alūksnes novads

36420040089

420,4000

258. Alūksnes novads

36420040090

68,8000

259. Alūksnes novads

36420040420

35,0000

260. Alūksnes novads

36420050062

186,2000

261. Alūksnes novads

36420050063

130,0000

262. Alūksnes novads

36420050072

54,3000

263. Alūksnes novads

36420060106

71,9000

264. Alūksnes novads

36420060117

163,9000

265. Alūksnes novads

36420080027

8,1000

266. Alūksnes novads

36420080028

41,6700

267. Alūksnes novads

36420080029

1174,4000

36420080029001;

36420080029002;

36420080029003;

36420080029004

268. Alūksnes novads

36420080030

13,3000

269. Alūksnes novads

36420080038

14,4700

270. Alūksnes novads

36420080059

6,4000

271. Alūksnes novads

36420080073

0,3000

272. Alūksnes novads

36680010070

1057,1000

36680010070001
273. Alūksnes novads

36680020140

8,9000

274. Alūksnes novads

36680020142

114,1000

275. Alūksnes novads

36680040013

2873,0000

36680040013001;

36680040013002;

36680040013003;

36680040013004;

36680040013005;

36680040013006;

36680040013007;

36680040013008;

36680040013009;

36680040013010;

36680040013011

276. Alūksnes novads

36680050031

204,7000

36680050031001
277. Alūksnes novads

36680050032

311,4000

36680050032001;

36680050032002

278. Alūksnes novads

36680050034

694,0000

36680050034001;

36680050034002;

36680050034003;

36680050034004;

36680050034005;

36680050034006

279. Alūksnes novads

36680050047

7,6000

280. Alūksnes novads

36680050056

0,3000

281. Alūksnes novads

36680070101

0,4000

282. Alūksnes novads

36680080065

905,8000

36680080065001;

36680080065002;

36680080065003

283. Alūksnes novads

36680090081

11,1000

284. Alūksnes novads

36680090143

1,2000

285. Alūksnes novads

36680090144

1,3000

286. Alūksnes novads

36680090145

1,1000

287. Alūksnes novads

36680110041

1235,2000

36680110041001;

36680110041002;

36680110041003;

36680110041004;

36680110041005;

36680110041006;

36680110041007

288. Alūksnes novads

36680110043

59,0000

36680110043001
289. Alūksnes novads

36680120002

2523,1000

36680120002001;

36680120002002;

36680120002003;

36680120002004;

36680120002005;

36680120002006;

36680120002007;

36680120002008;

36680120002009;

36680120002010

290. Alūksnes novads

36680130083

2104,7800

36680130083001;

36680130083002;

36680130083003;

36680140076001;

36680140076002

291. Alūksnes novads

36680150056

2290,9000

36680150056001;

36680150056002;

36680150056003;

36680150056004;

36680150056005;

36680150056006;

36680150056007;

36680150056008;

36680150056009;

36680150056010;

36680150056011;

36680150056012;

36680150056013

292. Alūksnes novads

36680160001

1796,7000

36680160001001;

36680160001002;

36680160001003

293. Alūksnes novads

36800080126

517,3000

36800080126001
294. Alūksnes novads

36800080163

54,2000

295. Alūksnes novads

36940010009

2,2000

296. Alūksnes novads

36940010015

40,7000

297. Alūksnes novads

36940010016

205,5000

298. Alūksnes novads

36940010017

6,4000

299. Alūksnes novads

36940010018

9,7000

300. Alūksnes novads

36940010020

10,9000

301. Alūksnes novads

36940010022

8,3000

302. Alūksnes novads

36940020116

61,3000

36940020116001
303. Alūksnes novads

36940020256

73,6000

304. Alūksnes novads

36940020257

328,5000

305. Alūksnes novads

36940020258

2,3000

306. Alūksnes novads

36940020259

8,6000

307. Alūksnes novads

36940020260

27,1000

308. Alūksnes novads

36940040033

829,4000

36940040033001;

36940040033002;

36940040033003;

36940040033004;

36940040033005

309. Alūksnes novads

36940040034

227,5000

36940040034006
310. Amatas novads

42680010035

294,9000

311. Amatas novads

42680010036

3,7000

312. Amatas novads

42680010037

73,8000

313. Amatas novads

42680010038

48,8000

314. Amatas novads

42680020045

32,0000

315. Amatas novads

42680030050

1188,0000

316. Amatas novads

42680030051

366,7000

317. Amatas novads

42680030058

83,7000

318. Amatas novads

42680040022

105,6000

319. Amatas novads

42680040026

9,3000

320. Amatas novads

42680040027

9,0000

321. Amatas novads

42680050090

107,2000

322. Amatas novads

42680050103

28,5000

323. Amatas novads

42680050104

33,1000

324. Amatas novads

42680050202

46,7000

325. Amatas novads

42680060255

15,9000

326. Amatas novads

42680060256

23,3000

327. Amatas novads

42680060257

99,8000

328. Amatas novads

42680070040

37,8000

329. Amatas novads

42680080060

38,1000

330. Amatas novads

42680080071

12,9000

331. Amatas novads

42680080072

32,5000

332. Amatas novads

42680100065

143,2000

333. Amatas novads

42680120090

188,2000

334. Amatas novads

42680120091

271,6000

335. Amatas novads

42780010069

52,9000

336. Amatas novads

42780020028

358,1000

337. Amatas novads

42780020029

290,6000

338. Amatas novads

42780020030

27,8000

339. Amatas novads

42780030051

400,4000

340. Amatas novads

42780030062

23,0000

42780030052002
341. Amatas novads

42780030074

8,7000

342. Amatas novads

42780060111

184,7000

343. Amatas novads

42780060113

14,4000

344. Amatas novads

42780070137

280,7000

345. Amatas novads

42780070138

159,0000

346. Amatas novads

42780090033

101,3000

347. Amatas novads

42780090034

3,6000

348. Amatas novads

42780090035

24,1000

349. Amatas novads

42780090036

250,3000

350. Amatas novads

42780100102

167,2000

351. Amatas novads

42960030066

140,6000

352. Amatas novads

42960030068

206,0000

353. Amatas novads

42960030074

119,9000

354. Amatas novads

42960030075

14,0000

355. Amatas novads

42960030076

75,0000

356. Amatas novads

42960050134

115,1000

357. Amatas novads

42960050135

215,5000

358. Amatas novads

42960050152

3,0000

359. Amatas novads

42960050330

48,3000

360. Amatas novads

42960060031

111,7000

361. Amatas novads

42960070033

181,4000

362. Amatas novads

42960070034

62,9000

363. Amatas novads

42960070035

76,7000

364. Amatas novads

42960070036

91,9000

365. Amatas novads

42960070059

151,8000

366. Amatas novads

42960070082

2,0000

367. Amatas novads

42960070083

8,3000

368. Amatas novads

42960080028

261,6000

42960080028001
369. Amatas novads

42960080062

26,8000

370. Amatas novads

42960080063

22,6000

371. Amatas novads

42960090039

208,6000

372. Amatas novads

42960090043

51,4000

373. Amatas novads

42960090044

50,0000

374. Amatas novads

42960090045

344,6000

375. Amatas novads

42960090046

184,6000

376. Amatas novads

42960090064

29,8000

377. Amatas novads

42960090121

88,6000

378. Amatas novads

42960100030

70,9000

379. Apes novads

36250050095

35,8600

380. Apes novads

36250050112

10,6000

381. Apes novads

36250050113

10,4000

382. Apes novads

36250060040

9,2000

383. Apes novads

36250060041

1370,0000

36250060041001;

36250060041002;

36250060041003;

36250060041004;

36250060041005;

36250060041006

384. Apes novads

36250060042

35,2000

385. Apes novads

36250060043

70,0000

386. Apes novads

36250060044

2,7000

387. Apes novads

36250060045

10,6000

388. Apes novads

36250060046

7,7000

389. Apes novads

36250060095

0,7000

390. Apes novads

36250060097

7,6000

391. Apes novads

36250070085

63,5000

392. Apes novads

36250070086

60,1000

393. Apes novads

36250070087

15,3000

394. Apes novads

36250080045

490,7000

36250080045001
395. Apes novads

36250080046

803,8000

396. Apes novads

36250080047

31,1200

397. Apes novads

36250080048

18,6800

398. Apes novads

36250080049

6,8000

399. Apes novads

36840010062

1233,1000

36840010062001;

36840010062002

400. Apes novads

36840010076

99,5000

401. Apes novads

36840010077

290,1000

402. Apes novads

36840020145

225,6000

403. Apes novads

36840020160

93,8000

36840020160001
404. Apes novads

36840040023

271,1000

405. Apes novads

36840040030

805,6000

36840040030001;

36840040030002;

36840040030003

406. Apes novads

36840050075

1058,0000

36840050075001;

36840050075002

407. Apes novads

36840060084

469,3000

36840060084001;

36840060084002

408. Apes novads

36840070100

480,0000

409. Apes novads

36840070115

609,2000

36840070115001;

36840070115002;

36840070115003

410. Apes novads

36840070117

123,3000

411. Apes novads

36840080017

734,5000

36840080017008;

36840080017009;

36840080017010

412. Auces novads

46500010212

212,8000

413. Auces novads

46500010213

47,6000

414. Auces novads

46500010214

48,5000

415. Auces novads

46500010215

11,4000

416. Auces novads

46500010216

94,4000

46500010216001
417. Auces novads

46500010217

192,0000

418. Auces novads

46500010218

174,3000

419. Auces novads

46500010288

0,3000

420. Auces novads

46500010308

13,2000

421. Auces novads

46500010309

15,8000

422. Auces novads

46500010310

16,8000

423. Auces novads

46500010311

7,1000

424. Auces novads

46500020082

54,7000

425. Auces novads

46500020083

59,5000

426. Auces novads

46500020084

22,2000

427. Auces novads

46500020085

86,8000

428. Auces novads

46500020092

37,1000

429. Auces novads

46500020102

27,2000

430. Auces novads

46500020103

17,3000

431. Auces novads

46500020104

14,9000

432. Auces novads

46500020105

4,2000

433. Auces novads

46500020106

17,4000

434. Auces novads

46500020107

0,1000

435. Auces novads

46500020108

0,6000

436. Auces novads

46500030057

99,4000

437. Auces novads

46500030060

60,9000

438. Auces novads

46500030061

967,5000

46500030061001;

46500030061002

439. Auces novads

46500030069

13,3000

440. Auces novads

46500030070

23,1000

441. Auces novads

46500040089

232,0000

46500040089001
442. Auces novads

46500040090

82,7000

46500040090001
443. Auces novads

46640010040

445,9000

46640010040001;

46640010040002;

46640010040003;

46640010040004;

46640010040005;

46640010040006;

46640010040007;

46640010040008

444. Auces novads

46640020226

823,0000

46640020226002;

46640020226003;

46640020226004;

46640020226005;

46640020226006;

46640020226007;

46640020226008;

46640020226009

445. Auces novads

46640030003

2,9200

446. Auces novads

46640030040

373,9000

447. Auces novads

46640030041

2,1000

46640030041001
448. Auces novads

46640030060

8,0000

449. Auces novads

46640030078

75,9800

450. Auces novads

46640030079

400,5000

46640030079001;

46640030079002;

46640030079003;

46640030079004

451. Auces novads

46640040053

17,9000

452. Auces novads

46640040054

132,7000

46640040054001
453. Auces novads

46640040059

160,9000

46640040059001;

46640040059002

454. Auces novads

46640040060

55,9000

455. Auces novads

46760010051

117,8000

456. Auces novads

46760010052

131,2000

457. Auces novads

46760010054

41,6000

458. Auces novads

46760010057

20,2000

459. Auces novads

46760020049

971,7100

46760020049001
460. Auces novads

46760020072

3,8000

461. Auces novads

46760020073

158,1000

462. Auces novads

46760020075

86,0400

463. Auces novads

46760020079

71,0000

46760020079001
464. Auces novads

46760020082

5,8000

465. Auces novads

46900010095

18,8000

466. Auces novads

46900010116

266,1000

467. Auces novads

46900010118

10,4000

468. Auces novads

46900010119

32,9000

469. Auces novads

46900010120

47,4000

470. Auces novads

46900010121

131,2000

471. Auces novads

46900010135

4,8000

472. Auces novads

46900020120

66,8000

473. Auces novads

46900020121

104,2000

474. Auces novads

46900020124

10,9000

475. Auces novads

46900020127

2,2000

476. Auces novads

46900030051

358,7000

477. Auces novads

46900030052

67,5000

478. Auces novads

46900030053

1,3900

479. Auces novads

46900040189

56,5000

480. Auces novads

46900040279

43,0000

481. Auces novads

46940010100

20,2000

482. Auces novads

46940020176

322,7000

483. Auces novads

46940020177

68,2000

484. Auces novads

46940020178

539,6000

485. Auces novads

46940020264

0,5400

486. Auces novads

46940030098

129,8000

487. Auces novads

46940050369

298,5000

488. Auces novads

46940050370

40,5000

489. Auces novads

46940050371

35,8000

490. Auces novads

46940050372

502,1000

491. Auces novads

46940050373

23,1000

492. Auces novads

46940050374

194,3000

493. Auces novads

46940050375

186,0000

494. Auces novads

46940050376

132,2000

495. Ādažu novads

80440010058

1,0300

80440010058001;

80440010058004

496. Ādažu novads

80440100183

0,0320

497. Ādažu novads

80440120190

16,3000

498. Ādažu novads

80440120191

3,7800

499. Babītes novads

80480040413

0,2104

80480040413001
500. Babītes novads

80480040475

0,1332

80480040530002;

80480040530003

501. Babītes novads

80480040514

0,1585

80480040514001;

80480040514002;

80480040514003

502. Babītes novads

80480040530

0,0774

80480040530001
503. Babītes novads

80480140031

1,0500

80480140031008;

80480140031009

504. Babītes novads

80480170091

233,8000

505. Babītes novads

80880020054

2,6000

506. Babītes novads

80880020055

4,1000

507. Babītes novads

80880020056

1,0000

508. Babītes novads

80880080109

6,4000

509. Babītes novads

80880080157

3,8000

510. Babītes novads

80880080163

3,6000

511. Baldones novads

80050010902

40,7000

512. Baldones novads

80050011306

15,5000

513. Baldones novads

80050014910

11,8000

514. Baldones novads

80050015416

14,7000

515. Baldones novads

80050015500

59,2000

516. Baldones novads

80050015821

7,0000

517. Baldones novads

80050015917

0,8000

518. Baldones novads

80050016003

15,3000

519. Baldones novads

80050016108

48,7000

520. (Svītrots ar MK 17.09.2015. rīkojumu Nr. 570)    
521. Baldones novads

80250020131

4,0000

522. Baldones novads

80250020146

24,6000

523. Baldones novads

80250020147

170,1000

80250020147001
524. Baldones novads

80250020150

16,6000

80250020150001
525. Baldones novads

80250020180

73,3000

80250020180001
526. Baldones novads

80250020181

173,4000

80250020181001
527. Baldones novads

80250020182

74,9000

528. Baldones novads

80250020183

29,5000

529. Baldones novads

80250020184

65,9000

80250020184001;

80250020184002

530. Baldones novads

80250020185

15,6000

531. Baldones novads

80250020186

10,9000

532. Baldones novads

80250020211

6,8000

533. Baldones novads

80250020212

36,0000

534. Baldones novads

80250020213

3,3000

535. Baldones novads

80250020214

31,5000

536. Baldones novads

80250020215

3,6000

537. Baldones novads

80250030071

160,9000

538. Baldones novads

80250030096

60,0000

539. Baldones novads

80250030106

19,4000

540. Baldones novads

80250030108

931,4000

80250030108001;

80250030108002

541. Baldones novads

80250040119

508,0000

80250040119001
542. Baldones novads

80250040143

122,2000

543. Baldones novads

80250040145

257,9000

80250040145001;

80250040145002

544. Baldones novads

80250040155

5,7000

545. Baldones novads

80250050030

926,3000

80250050030001;

80250050030002

546. Baldones novads

80250070131

72,1000

547. Baldones novads

80250070132

29,6000

548. Baldones novads

80250070168

13,2000

549. Baldones novads

80250070169

10,5000

550. Baldones novads

80250070170

69,6000

551. Baldones novads

80250070171

669,7900

80250070171001;

80250070172001

552. Baldones novads

80250070173

293,6000

80250070173001;

80250070173002

553. Baldones novads

80250070197

1,5100

554. Baldones novads

80250070498

55,4000

80250070498001
555. Baldones novads

80250070499

6,0000

556. Baldones novads

80250070500

1,5000

557. Baldones novads

80250070501

2,5000

558. Baldones novads

80250070502

2,8000

559. Baldones novads

80250070503

51,3000

560. Baldones novads

80250090188

0,1900

561. Baldones novads

80250090224

384,3000

80250090224001
562. Baldones novads

80250090308

10,0000

563. Baldones novads

80250100039

1522,0000

80250100039001;

80250100039002;

80250100039003;

80250100039004;

80250100039005;

80250100039006;

80250100039007;

80250100039008;

80250100039009;

80250100039010

564. Baldones novads

80250100054

1,1000

565. Baldones novads

80250100056

10,9000

566. Baldones novads

80250100139

126,8000

80250100139001
567. Baldones novads

80250110482

197,9000

568. Baldones novads

80250110483

85,8000

80250110483001
569. Baldones novads

80250110539

18,8000

80250110539001
570. Baldones novads

80250120082

19,9000

571. Baldones novads

80250120101

4,7500

572. Baldones novads

80250120083

586,8000

80250120083001;

80250120083002;

80250120083003;

80250120083004

573. Baldones novads

80250120084

35,6000

574. Baldones novads

80250120121

26,1000

575. Baldones novads

80250120122

44,9000

576. Baltinavas novads

38440070086

367,0000

38440070086001
577. Baltinavas novads

38440080007

3115,9000

38440080007001;

38440080007002;

38440080007003;

38440080007004;

38440080007005;

38440080007006;

38440080007007;

38440080007008;

38440080007009;

38440080007010;

38440080007011;

38440080007012;

38440080007014;

38440080007015;

38440080007016;

38440080007017;

38440080007018

578. Baltinavas novads

38440090031

225,8000

38440090031001;

38440090031002

579. Baltinavas novads

38440090032

26,6000

38440090032001
580. Baltinavas novads

38440100073

239,2000

38440100073001;

38440100073002

581. Baltinavas novads

38440110065

121,6000

38440110065001;

38440110065002;

38440110065003

582. Baltinavas novads

38440110134

83,3000

38440110134001;

38440110134002;

38440110134003

583. Baltinavas novads

38440120053

694,8000

38440120053001;

38440120053002;

38440120053003;

38440120053004;

38440120053005;

38440120053006

584. Balvu novads

38480040175

234,1600

38480040175001;

38480040175002

585. Balvu novads

38480060020

165,7600

38480060020002
586. Balvu novads

38480060024

2151,8800

38480060023001;

38480060024001;

38480060024002;

38480060024003;

38480060024004;

38480060024005

587. Balvu novads

38480070023

746,4700

38480070023001;

38480070023002;

38480070023003;

38480070023004;

38480070023005

588. Balvu novads

38500010013

1826,5000

589. Balvu novads

38500020398

0,8000

38500020398001;

38500020398002

590. Balvu novads

38500020619

1,1000

591. Balvu novads

38500020620

59,0000

592. Balvu novads

38500030096

50,3000

593. Balvu novads

38500030097

15,5000

594. Balvu novads

38500030156

37,8000

595. Balvu novads

38500030171

42,1000

596. Balvu novads

38500050078

9,9000

597. Balvu novads

38520030108

1128,4000

598. Balvu novads

38520030125

334,4000

599. Balvu novads

38560050034

1,3600

600. Balvu novads

38560050035

6,2000

601. Balvu novads

38560050036

8,0900

602. Balvu novads

38580010092

104,9700

603. Balvu novads

38580050072

3111,8100

38580050072001;

38580050072002;

38580050072003;

38580050072004;

38580050072005;

38580050072006;

38580050072007;

38580050072008;

38580050072009;

38580050072010;

38580050072011;

38580050072012;

38580050072013;

38580050072014;

38580050072015;

38580050072016;

38580050072017

604. Balvu novads

38580060084

31,2300

605. Balvu novads

38580060120

60,2000

38580060120001;

38580060120002;

38580060120003

606. Balvu novads

38580060183

36,7700

38580060183001;

38580060183002;

38580060183003

607. Balvu novads

38580090055

677,0600

38580090055001;

38580090055002

608. Balvu novads

38580090062

366,4000

38580090062001;

38580090062002;

38580090062003;

38580090062004;

38580090062005;

38580090062006

609. Balvu novads

38660020051

396,9000

610. Balvu novads

38660020087

160,2000

611. Balvu novads

38660030030

676,3000

612. Balvu novads

38660030033

52,7000

613. Balvu novads

38660040115

843,7000

38660040115001;

38660040115002;

38660040115003

614. Balvu novads

38660050012

1116,7000

38660050012001;

38660050012002

615. Balvu novads

38660050115

327,3000

616. Balvu novads

38860030194

149,7400

38860030194001
617. Balvu novads

38860040011

379,7800

618. Balvu novads

38860060035

17,2400

619. Balvu novads

38900030038

1481,9200

620. Balvu novads

38900040018

628,5700

38900040018001;

38900040018002;

38900040018003;

38900040018004

621. Balvu novads

38900040063

1,1000

622. Balvu novads

38900050054

304,1100

623. Balvu novads

38900050055

144,3100

38900050055001
624. Balvu novads

38900050056

237,7200

38900050056001
625. Balvu novads

38940020047

787,7000

38940020047001;

38940020047002

626. Balvu novads

38940020089

9,8800

627. Balvu novads

38940020169

3,1000

628. Balvu novads

38940030225

6,2700

629. Balvu novads

38940030232

1,5000

630. Balvu novads

38940030236

0,5000

631. Bauskas novads

40010040190

0,0425

632. Bauskas novads

40460130037

480,2000

40460130037001;

40460130037002

633. Bauskas novads

40460130040

2,8900

634. Bauskas novads

40460130044

15,0000

635. Bauskas novads

40460130045

27,1000

636. Bauskas novads

40460130050

1,9000

637. Bauskas novads

40460130051

1,4800

638. Bauskas novads

40460130052

2,3000

639. Bauskas novads

40460130053

2,0100

640. Bauskas novads

40460130054

2,0700

641. Bauskas novads

40460130055

182,5000

642. Bauskas novads

40460130056

6,8000

643. Bauskas novads

40460140058

275,0000

40460140058001;

40460140058002

644. Bauskas novads

40460140066

0,5100

645. Bauskas novads

40460140067

0,5500

646. Bauskas novads

40460150017

9,5000

647. Bauskas novads

40460150057

475,7000

40460150057001;

40460150057002

648. Bauskas novads

40460150064

0,1300

649. Bauskas novads

40460150065

2,5600

650. Bauskas novads

40460150066

0,3200

651. Bauskas novads

40460150067

0,0900

652. Bauskas novads

40460150068

3,3900

653. Bauskas novads

40460150069

3,4800

654. Bauskas novads

40460150072

21,7000

655. Bauskas novads

40460240024

25,4000

656. Bauskas novads

40500040074

47,7000

657. Bauskas novads

40500040075

11,8000

658. Bauskas novads

40500040091

32,0000

659. Bauskas novads

40500060037

114,0000

660. Bauskas novads

40500060039

100,9000

40500060039001;

40500060039002

661. Bauskas novads

40500070138

125,5000

40500070138001;

40500070138002

662. Bauskas novads

40500070144

0,8000

663. Bauskas novads

40500070155

15,0000

40500070155001
664. Bauskas novads

40500070156

243,2000

40500070156001
665. Bauskas novads

40500070160

0,3600

666. Bauskas novads

40500070171

38,6000

667. Bauskas novads

40500090111

8,0000

40500090111001
668. Bauskas novads

40500090241

463,5000

40500090241001;

40500090241002

669. Bauskas novads

40500090249

2,5700

670. Bauskas novads

40500090251

0,5800

671. Bauskas novads

40500090252

0,6900

672. Bauskas novads

40500090253

0,3700

673. Bauskas novads

40500090266

2,4000

674. Bauskas novads

40500090267

3,1000

675. Bauskas novads

40520020080

34,6000

676. Bauskas novads

40520030017

38,5000

677. Bauskas novads

40520030018

40,0000

678. Bauskas novads

40520030019

324,3000

40520030019001
679. Bauskas novads

40520040471

174,8000

680. Bauskas novads

40520050042

214,0000

40520050042001
681. Bauskas novads

40560020121

9,6000

682. Bauskas novads

40560020131

13,3000

683. Bauskas novads

40560020220

4,2000

684. Bauskas novads

40600010065

76,6000

685. Bauskas novads

40600040186

2,9000

686. Bauskas novads

40600040187

12,4000

687. Bauskas novads

40600040188

49,3000

688. Bauskas novads

40600050070

67,8000

689. Bauskas novads

40600050071

175,9000

690. Bauskas novads

40600100058

144,6000

691. Bauskas novads

40600100059

50,5000

692. Bauskas novads

40600110029

158,3000

693. Bauskas novads

40600110030

148,1000

694. Bauskas novads

40680010055

6,7000

695. Bauskas novads

40680020212

3,6000

696. Bauskas novads

40680020228

30,2000

697. Bauskas novads

40680020229

17,6000

698. Bauskas novads

40680020230

55,2000

699. Bauskas novads

40680020231

24,8000

700. Bauskas novads

40680030237

3,9000

701. Bauskas novads

40680030238

2,7000

702. Bauskas novads

40680050042

127,7000

703. Bauskas novads

40680080046

14,2000

704. Bauskas novads

40680110035

238,4000

705. Bauskas novads

40680130015

36,2000

706. Bauskas novads

40680160013

4,3000

707. Bauskas novads

40680160028

94,4000

708. Bauskas novads

40680170057

0,4300

709. Bauskas novads

40720010083

48,9000

710. Bauskas novads

40720010084

166,7000

711. Bauskas novads

40720030082

113,7000

40720030082001
712. Bauskas novads

40720030083

27,5000

713. Bauskas novads

40720030122

19,3000

714. Bauskas novads

40720030123

45,7000

715. Bauskas novads

40720040133

4,0000

716. Bauskas novads

40720050024

396,0000

40720050024001
717. Bauskas novads

40720050036

263,8000

40720050036001
718. Bauskas novads

40720050037

36,8000

719. Bauskas novads

40720070139

44,1000

720. Bauskas novads

40720070140

34,3000

721. Bauskas novads

40920010404

1,6000

722. Bauskas novads

40920020140

19,2000

723. Bauskas novads

40920020366

72,5000

724. Bauskas novads

40920020367

243,5000

725. Bauskas novads

40920020431

21,4800

726. Bauskas novads

40920050071

18,4000

727. Bauskas novads

40920050072

10,0000

728. Bauskas novads

40920060052

145,5000

729. Bauskas novads

40920060061

10,8000

730. Bauskas novads

40920070135

50,5000

731. Bauskas novads

40920070137

21,9000

732. Bauskas novads

40920070138

16,9000

733. Bauskas novads

40920070139

64,0000

734. Bauskas novads

40920070164

21,5000

735. Bauskas novads

40920070165

21,2000

736. Bauskas novads

40920070166

28,0000

737. Bauskas novads

40920090129

12,0000

738. Bauskas novads

40920090130

2,7000

739. Bauskas novads

40920090131

300,5000

40920090131001
740. Bauskas novads

40920100035

29,7000

741. Bauskas novads

40920110028

12,7000

742. Beverīnas novads

94840010022

1365,5000

743. Beverīnas novads

94840010038

1,8000

744. Beverīnas novads

94840010039

615,4000

745. Beverīnas novads

94840020032

257,9000

746. Beverīnas novads

94840020069

333,9000

747. Beverīnas novads

94840020070

267,0000

748. Beverīnas novads

94840020071

86,8000

749. Beverīnas novads

94840020080

3,1000

750. Beverīnas novads

94840020081

11,0000

751. Beverīnas novads

94840060062

125,1000

752. Beverīnas novads

94840070070

4,4000

753. Beverīnas novads

94840080026

447,8000

754. Beverīnas novads

94840090012

1,6700

755. Beverīnas novads

94840090078

9,8000

756. Beverīnas novads

96460010399

260,1000

757. Beverīnas novads

96460010513

203,2000

758. Beverīnas novads

96460010514

32,3000

759. Beverīnas novads

96460010515

67,7000

760. Beverīnas novads

96460010516

10,0000

761. Beverīnas novads

96460010517

8,2000

762. Beverīnas novads

96460010518

1,2000

763. Beverīnas novads

96460010519

338,2000

764. Beverīnas novads

96460010520

12,3000

765. Beverīnas novads

96460010521

15,2000

766. Beverīnas novads

96460010522

82,1000

767. Beverīnas novads

96460020205

33,9000

768. Beverīnas novads

96460030255

5,9000

769. Beverīnas novads

96460060110

17,8000

770. Beverīnas novads

96460070048

89,3000

771. Beverīnas novads

96460080131

99,2000

772. Beverīnas novads

96620010023

11,1000

773. Beverīnas novads

96620010028

43,7000

774. Beverīnas novads

96620010030

15,5000

775. Beverīnas novads

96620010036

16,1000

776. Beverīnas novads

96620020608

27,5000

777. Beverīnas novads

96620020612

92,1000

778. Beverīnas novads

96620020613

58,3000

779. Beverīnas novads

96620020614

1,7000

780. Beverīnas novads

96620020615

1,9000

781. Beverīnas novads

96620030110

0,2000

782. Beverīnas novads

96620030111

18,4000

783. Beverīnas novads

96620030112

13,4000

784. Beverīnas novads

96620030137

26,6000

785. Beverīnas novads

96620030139

3,4000

786. Beverīnas novads

96620030140

0,7000

787. Beverīnas novads

96620040033

43,2000

788. Beverīnas novads

96620040040

20,4000

789. Beverīnas novads

96620070254

49,5000

790. Beverīnas novads

96620070255

117,5000

791. Beverīnas novads

96620070272

10,8000

792. Beverīnas novads

96620080040

10,3000

793. Brocēnu novads

84250050069

42,2200

794. Brocēnu novads

84440010082

90,4000

795. Brocēnu novads

84440010094

1005,2000

84440010094020
796. Brocēnu novads

84440010097

729,2000

797. Brocēnu novads

84440010116

67,5000

84440010116001
798. Brocēnu novads

84440020291

3,2900

799. Brocēnu novads

84440020292

292,0000

800. Brocēnu novads

84440020293

100,6000

801. Brocēnu novads

84440020470

1,6000

802. Brocēnu novads

84440030109

21,2000

803. Brocēnu novads

84440030110

28,9000

804. Brocēnu novads

84440030111

132,5000

805. Brocēnu novads

84440030132

278,3000

806. Brocēnu novads

84440030133

19,0000

807. Brocēnu novads

84440030134

108,5000

808. Brocēnu novads

84440030135

17,0000

809. Brocēnu novads

84440030153

11,7000

810. Brocēnu novads

84440030155

10,7000

811. Brocēnu novads

84440030156

8,3000

812. Brocēnu novads

84440030164

6,9000

813. Brocēnu novads

84440030170

1,2000

814. Brocēnu novads

84440030178

14,7000

815. Brocēnu novads

84440040147

520,1000

816. Brocēnu novads

84440040162

130,8000

817. Brocēnu novads

84520010151

407,1000

84520010151001
818. Brocēnu novads

84520020088

149,4000

819. Brocēnu novads

84520030025

841,1000

84520030025006;

84520030025007

820. Brocēnu novads

84520050092

699,2000

84520050092001;

84520050092002;

84520050092003

821. Brocēnu novads

84520050133

17,9000

822. Brocēnu novads

84800010052

6,1000

84800010052001;

84800010052002

823. Brocēnu novads

84800010057

303,1000

824. Brocēnu novads

84800010058

332,5000

825. Brocēnu novads

84800010059

138,7000

826. Brocēnu novads

84800010073

771,0000

827. Brocēnu novads

84800020058

44,7000

828. Brocēnu novads

84800020060

425,8000

829. Brocēnu novads

84800020061

43,3000

830. Brocēnu novads

84800020062

44,2000

831. Brocēnu novads

84800030264

35,9000

832. Brocēnu novads

84800030265

12,6000

833. Brocēnu novads

84800030266

49,6000

834. Brocēnu novads

84800030268

75,1000

835. Brocēnu novads

84800030269

27,8000

836. Brocēnu novads

84800030270

11,9000

837. Brocēnu novads

84800030271

83,8000

838. Brocēnu novads

84800030272

124,0000

839. Brocēnu novads

84800030273

92,5000

840. Brocēnu novads

84800030274

234,8000

841. Brocēnu novads

84800030275

39,7000

842. Brocēnu novads

84800030276

17,1000

843. Brocēnu novads

84800030363

34,8000

844. Brocēnu novads

84800030375

5,4000

845. Brocēnu novads

84800030391

6,6000

846. Brocēnu novads

84800040064

1102,3000

84800040064001;

84800040064002

847. Brocēnu novads

84800040068

38,3000

848. Brocēnu novads

84800040069

68,0000

849. Brocēnu novads

84800040072

912,6000

84800040072002
850. Brocēnu novads

84800040082

42,0000

851. Brocēnu novads

84800040084

0,9000

852. Brocēnu novads

84800040096

0,4500

84800040096001
853. Brocēnu novads

84800050091

79,6000

854. Brocēnu novads

84800050092

1,1000

84800050092001
855. Brocēnu novads

84800050093

45,7000

856. Brocēnu novads

84800050094

2,0000

857. Brocēnu novads

84800050095

91,1000

858. Brocēnu novads

84800050097

409,8000

859. Brocēnu novads

84800050098

27,2000

860. Brocēnu novads

84800050100

407,8000

861. Brocēnu novads

84800050102

130,1000

862. Brocēnu novads

84800050110

6,5000

863. Burtnieku novads

94540010056

7,9000

864. Burtnieku novads

94540010057

134,0000

865. Burtnieku novads

94540010058

115,4000

866. Burtnieku novads

94540010059

12,3000

867. Burtnieku novads

94540010060

17,3000

868. Burtnieku novads

94540010061

71,5000

869. Burtnieku novads

94540020039

231,6000

870. Burtnieku novads

94540030049

42,1000

871. Burtnieku novads

94540030051

77,4000

872. Burtnieku novads

94540030066

5,3000

873. Burtnieku novads

94540030067

29,6000

874. Burtnieku novads

94540050040

33,4000

875. Burtnieku novads

94540070207

88,5000

876. Burtnieku novads

94540070208

40,6000

877. Burtnieku novads

94540070209

3,2000

878. Burtnieku novads

94540070210

71,0000

879. Burtnieku novads

94540070211

51,7000

880. Burtnieku novads

94540070353

12,7000

881. Burtnieku novads

94540070354

35,6000

882. Burtnieku novads

96480010085

78,3000

883. Burtnieku novads

96480010087

40,4000

884. Burtnieku novads

96480010098

29,3000

885. Burtnieku novads

96480050086

53,8000

886. Burtnieku novads

96480050087

32,0000

887. Burtnieku novads

96480060018

236,1000

888. Burtnieku novads

96480060037

23,7000

889. Burtnieku novads

96480080030

14,8000

890. Burtnieku novads

96480090024

25,2000

891. Burtnieku novads

96480090026

5,6000

892. Burtnieku novads

96480090040

13,6000

893. Burtnieku novads

96480110026

19,2000

894. Burtnieku novads

96480110029

9,3000

895. Burtnieku novads

96480110059

122,2000

896. Burtnieku novads

96480110089

46,0000

897. Burtnieku novads

96480120029

13,2000

898. Burtnieku novads

96480120043

5,3000

899. Burtnieku novads

96480120054

12,8000

900. Burtnieku novads

96480130024

54,7000

901. Burtnieku novads

96480140020

78,7000

902. Burtnieku novads

96480150033

111,8000

903. Burtnieku novads

96480150043

69,0000

904. Burtnieku novads

96480160010

32,0000

905. Burtnieku novads

96480160031

17,6000

906. Burtnieku novads

96700010022

49,2000

907. Burtnieku novads

96700030098

14,7000

908. Burtnieku novads

96700030100

27,2000

909. Burtnieku novads

96700040062

221,6000

910. Burtnieku novads

96700040063

66,6000

911. Burtnieku novads

96700040064

90,1000

912. Burtnieku novads

96700040082

5,0000

913. Burtnieku novads

96700050035

12,1000

914. Burtnieku novads

96700060239

42,0000

915. Burtnieku novads

96700060241

50,1000

916. Burtnieku novads

96700060281

42,5000

917. Burtnieku novads

96700070048

14,8000

918. Burtnieku novads

96780010076

950,0000

919. Burtnieku novads

96780010088

15,9000

920. Burtnieku novads

96780010154

2,7000

921. Burtnieku novads

96780020061

85,4000

922. Burtnieku novads

96780020063

486,8000

923. Burtnieku novads

96780020076

278,2000

924. Burtnieku novads

96780020083

54,9000

925. Burtnieku novads

96780020086

1,1000

926. Burtnieku novads

96780020094

51,6000

927. Burtnieku novads

96780020095

28,7000

928. Burtnieku novads

96780020103

57,6000

929. Burtnieku novads

96780020121

0,4000

930. Burtnieku novads

96780030106

44,1000

931. Burtnieku novads

96780030333

32,6000

932. Burtnieku novads

96780030349

50,0000

933. Burtnieku novads

96780040038

47,7000

934. Burtnieku novads

96780040055

810,6000

935. Burtnieku novads

96780040075

30,4000

936. Burtnieku novads

96780040098

50,5000

937. Burtnieku novads

96780040107

49,1000

938. Burtnieku novads

96780040113

59,2000

939. Burtnieku novads

96780050112

76,1000

940. Burtnieku novads

96780050135

10,0000

941. Burtnieku novads

96780050140

4,7000

942. Burtnieku novads

96780050141

57,1000

943. Burtnieku novads

96780050204

86,9000

944. Burtnieku novads

96780060060

152,2000

945. Burtnieku novads

96780070078

20,1000

946. Burtnieku novads

96780070111

49,6000

947. Burtnieku novads

96900010125

89,6000

948. Burtnieku novads

96900010126

85,5000

949. Burtnieku novads

96900010133

48,4000

950. Burtnieku novads

96900020028

365,4000

951. Burtnieku novads

96900020029

73,0000

952. Burtnieku novads

96900020040

25,0000

953. Burtnieku novads

96900020041

161,1000

954. Burtnieku novads

96900020051

29,5000

955. Burtnieku novads

96900030038

38,3000

956. Burtnieku novads

96900030039

21,8000

957. Burtnieku novads

96900030040

16,5000

958. Burtnieku novads

96900030076

4,9000

959. Burtnieku novads

96900040069

113,2000

960. Burtnieku novads

96900050061

9,8000

961. Burtnieku novads

96900050063

10,5000

962. Burtnieku novads

96900080143

268,6000

963. Burtnieku novads

96900080144

9,0000

964. Burtnieku novads

96900080145

65,4000

965. Burtnieku novads

96900080148

3,0000

966. Burtnieku novads

96900080353

151,2000

967. Burtnieku novads

96900090069

93,4000

968. Burtnieku novads

96900090075

11,0800

96900090075001;

96900090075002;

96900090075004;

96900090075005

969. Burtnieku novads

96900090078

60,2000

970. Burtnieku novads

96900090079

5,4000

971. Burtnieku novads

96900090107

9,1400

972. Burtnieku novads

96900100117

33,0000

973. Burtnieku novads

96900100120

105,7000

974. Burtnieku novads

96900100135

34,2000

975. Burtnieku novads

96900100170

6,1000

976. Burtnieku novads

96900100171

1,0000

977. Burtnieku novads

96900110037

69,7000

978. Burtnieku novads

96900110040

36,4100

979. Burtnieku novads

96920020052

145,0000

980. Burtnieku novads

96920040083

304,9000

981. Burtnieku novads

96920040084

309,5000

982. Burtnieku novads

96920040101

194,8000

983. Burtnieku novads

96920050026

15,5000

984. Cesvaines novads

70070040064

20,0792

985. Cesvaines novads

70070040065

3,6534

986. Cesvaines novads

70270010016

442,6900

70270010016001;

70270010016002

987. Cesvaines novads

70270010017

22,2800

988. Cesvaines novads

70270030022

0,3000

989. Cesvaines novads

70270030055

198,3100

70270030055006;

70270030055007;

70270030055008

990. Cesvaines novads

70270030056

326,4600

70270030056001;

70270030056002

991. Cesvaines novads

70270040080

19,8600

992. Cesvaines novads

70270040081

6,9200

993. Cesvaines novads

70270040084

38,4000

994. Cesvaines novads

70270060216

50,9300

995. Cesvaines novads

70270080131

21,0700

996. Cesvaines novads

70270080132

2,9400

997. Cesvaines novads

70270080133

13,8000

998. Cesvaines novads

70270090141

120,8900

999. Cesvaines novads

70270090142

106,9800

1000. Cesvaines novads

70270100066

6,1300

1001. Cesvaines novads

70270110031

40,7300

1002. Cesvaines novads

70270120042

90,9200

1003. Cesvaines novads

70270120044

5,3100

1004. Cesvaines novads

70270120045

26,6800

1005. Cesvaines novads

70270120054

66,0700

1006. Cesvaines novads

70270150055

20,6000

1007. Cēsu novads

42010060414

0,1720

42010060414003
1008. Cēsu novads

42900050125

397,7600

1009. Cēsu novads

42900070089

187,6000

1010. Cēsu novads

42900070097

15,8000

1011. Cēsu novads

42900080072

330,0000

1012. Cēsu novads

42900080093

0,2600

1013. Cēsu novads

42900090088

41,2000

1014. Cēsu novads

42900100044

963,2000

1015. Cēsu novads

42900100050

188,2000

1016. Cēsu novads

42900100053

5,6000

1017. Cēsu novads

42900100095

0,5100

1018. Cēsu novads

42900110032

132,8000

1019. Cēsu novads

42900110033

310,1000

1020. Ciblas novads

68440010001

1773,4000

1021. Ciblas novads

68440020018

631,3800

68440020018001;

68440020018002;

68440020018003;

68440020018004;

68440020018005

1022. Ciblas novads

68440020038

1,4200

68440020038001
1023. Ciblas novads

68440020041

354,3000

1024. Ciblas novads

68440020042

122,4000

1025. Ciblas novads

68440030080

195,1000

1026. Ciblas novads

68440030083

22,2000

1027. Ciblas novads

68440030084

25,9000

1028. Ciblas novads

68440030091

4,8000

1029. Ciblas novads

68480010017

1,7000

1030. Ciblas novads

68480010050

708,6400

68480010050001;

68480010050002;

68480010050003

1031. Ciblas novads

68480020374

1,1000

1032. Ciblas novads

68480030145

544,5000

68480030145001
1033. Ciblas novads

68480030146

98,2900

1034. Ciblas novads

68480030179

1,3000

1035. Ciblas novads

68480040159

107,2700

68480040159001
1036. Ciblas novads

68660010056

1189,5000

68660010056001;

68660010056002

1037. Ciblas novads

68660020059

1083,9000

68660020059001
1038. Ciblas novads

68660030004

1341,3000

1039. Ciblas novads

68660040358

286,9000

1040. Ciblas novads

68660050131

177,0000

1041. Ciblas novads

68660050132

176,2000

1042. Ciblas novads

68660060010

1638,5000

1043. Ciblas novads

68660060017

31,5000

1044. Ciblas novads

68660070104

119,2000

68660070104001
1045. Ciblas novads

68660070105

49,0000

1046. Ciblas novads

68660070111

13,5000

1047. Ciblas novads

68660070113

3,5000

1048. Ciblas novads

68660080145

0,6000

1049. Ciblas novads

68660080151

72,6000

68660080151001
1050. Ciblas novads

68660080152

36,1000

1051. Ciblas novads

68660080153

165,3000

68660080153001
1052. Ciblas novads

68660080164

21,4000

1053. Ciblas novads

68660080165

37,1000

1054. Ciblas novads

68660080169

16,4000

1055. Ciblas novads

68660090042

435,7000

1056. Ciblas novads

68660090043

110,8000

1057. Ciblas novads

68660090044

168,6000

1058. Ciblas novads

68660100020

485,8000

68660100020001;

68660100020002;

68660100020003

1059. Ciblas novads

68660100027

479,6000

68660100027001;

68660100027002

1060. Ciblas novads

68660100028

173,7000

68660100028001
1061. Ciblas novads

68900020148

226,3000

68900020148001
1062. Ciblas novads

68900020149

125,6000

1063. Ciblas novads

68900020156

297,4000

68900020156001
1064. Ciblas novads

68900060117

407,4000

68900060117001;

68900060117002

1065. Ciblas novads

68980020049

120,1000

1066. Ciblas novads

68980020052

46,4000

1067. Ciblas novads

68980030131

8,3000

1068. Ciblas novads

68980030145

6,3000

1069. Ciblas novads

68980040080

33,4000

1070. Ciblas novads

68980040104

6,8000

1071. Ciblas novads

68980050155

114,1000

1072. Ciblas novads

68980050180

1,2000

1073. Ciblas novads

68980050189

1,1000

1074. Ciblas novads

68980050190

0,4000

1075. Ciblas novads

68980050191

0,3000

1076. Ciblas novads

68980050192

0,2000

1077. Ciblas novads

68980080048

55,0000

1078. Ciblas novads

68980090014

0,3000

1079. Dagdas novads

60500012063

36,6000

1080. Dagdas novads

60500012064

19,0000

1081. Dagdas novads

60500012065

21,8000

1082. Dagdas novads

60500012066

38,2000

1083. Dagdas novads

60500062061

26,2000

1084. Dagdas novads

60500062062

57,5000

1085. Dagdas novads

60760012142

112,4000

1086. Dagdas novads

60760022160

42,6000

1087. Dagdas novads

60760022161

16,5300

1088. Dagdas novads

60760022162

289,0000

1089. Dagdas novads

60760022223

0,9000

1090. Dagdas novads

60760042247

130,8000

1091. Dagdas novads

60760042370

7,8000

1092. Dagdas novads

60760042371

7,4000

1093. Dagdas novads

60760042468

37,8000

1094. Dagdas novads

60900012387

97,0000

1095. Dagdas novads

60900022100

532,5000

1096. Dagdas novads

60900032099

124,0500

1097. Dagdas novads

60900042082

246,8000

1098. Dagdas novads

60900052080

160,5000

1099. Dagdas novads

60900062095

47,9000

1100. Daugavpils

05000048307

0,2332

05000048307001;

05000048307002;

05000048307003;

05000048307005

1101. Daugavpils

05000150007

0,1147

1102. Daugavpils

05000380116

0,1469

1103. Daugavpils

05000380118

0,6396

1104. Daugavpils

05000391221

41,4902

1105. Daugavpils

05000391808

2,5677

1106. Daugavpils

05000391905

4,7311

1107. Daugavpils

05000393726

2,2236

1108. Daugavpils

05000400210

1,7470

1109. Daugavpils

05000400215

0,5104

1110. Daugavpils

05000400501

4,9944

1111. Daugavpils

05000400601

33,541

1112. Daugavpils

05000400901

7,8367

1113. Daugavpils

05000401102

0,5317

1114. Daugavpils

05000401302

29,1344

1115. Daugavpils novads

44420030021

20,7000

1116. Daugavpils novads

44420030022

66,6000

1117. Daugavpils novads

44420030055

29,2000

1118. Daugavpils novads

44420030071

3,3000

1119. Daugavpils novads

44420030072

2,6000

1120. Daugavpils novads

44500030168

45,8000

1121. Daugavpils novads

44500040410

0,4000

1122. Daugavpils novads

44500040422

0,4000

1123. Daugavpils novads

44500050046

656,5000

44500050046001
1124. Daugavpils novads

44500050053

78,1000

1125. Daugavpils novads

44500050054

24,2000

1126. Daugavpils novads

44500060219

80,9000

1127. Daugavpils novads

44500070450

55,3000

1128. Daugavpils novads

44500070453

73,0000

1129. Daugavpils novads

44520020244

125,9000

1130. Daugavpils novads

44520020245

381,1000

 
1131. Daugavpils novads

44520040506

52,2000

1132. Daugavpils novads

44520050125

433,5000

1133. Daugavpils novads

44600040532

10,5000

1134. Daugavpils novads

44600050237

35,7000

1135. Daugavpils novads

44600050238

8,4000

1136. Daugavpils novads

44600050239

10,3000

1137. Daugavpils novads

44600050240

82,9000

1138. Daugavpils novads

44600050241

123,3000

44600050241001
1139. Daugavpils novads

44600050242

2,5000

1140. Daugavpils novads

44600070300

80,6000

1141. Daugavpils novads

44600070301

123,5000

1142. Daugavpils novads

44600070302

99,1000

1143. Daugavpils novads

44600070303

51,3000

1144. Daugavpils novads

44600070304

13,9000

1145. Daugavpils novads

44600070305

16,9000

1146. Daugavpils novads

44600070342

7,0000

1147. Daugavpils novads

44620010168

124,9000

1148. Daugavpils novads

44620030532

1,7000

1149. Daugavpils novads

44620040001

1038,0000

44620040001004;

44620040001005;

44620040001006

1150. Daugavpils novads

44620040002

707,3000

44620040002001
1151. Daugavpils novads

44620060170

217,3000

1152. Daugavpils novads

44620070122

81,9000

1153. Daugavpils novads

44620070164

302,1000

44620070164001
1154. Daugavpils novads

44620080069

489,6000

44620080069001
1155. Daugavpils novads

44620080116

308,3000

44620080116001
1156. Daugavpils novads

44620080117

143,4000

1157. Daugavpils novads

44640010525

2,9000

1158. Daugavpils novads

44640010526

15,1000

44640010211013
1159. Daugavpils novads

44640030115

12,8000

1160. Daugavpils novads

44640030125

156,9000

44640030125001
1161. Daugavpils novads

44640030126

116,1000

1162. Daugavpils novads

44640040374

60,2000

1163. Daugavpils novads

44640040375

61,8000

1164. Daugavpils novads

44640040411

2,5000

1165. Daugavpils novads

44660010287

166,5000

1166. Daugavpils novads

44660010288

30,4000

1167. Daugavpils novads

44660020059

26,5000

1168. Daugavpils novads

44660020060

24,6000

1169. Daugavpils novads

44660020061

62,6200

1170. Daugavpils novads

44660020077

81,5000

1171. Daugavpils novads

44660020078

1,2000

1172. Daugavpils novads

44660020079

0,1000

1173. Daugavpils novads

44660020080

18,6000

1174. Daugavpils novads

44660020367

0,7000

1175. Daugavpils novads

44660030185

25,7000

1176. Daugavpils novads

44660030186

29,6000

1177. Daugavpils novads

44660030187

74,2000

1178. Daugavpils novads

44660040084

13,5600

44660040131001
1179. Daugavpils novads

44660040086

28,8000

1180. Daugavpils novads

44660040087

117,7000

1181. Daugavpils novads

44660040088

120,1000

1182. Daugavpils novads

44660040092

100,3000

1183. Daugavpils novads

44660040093

95,0900

44660040093001;

44660040093002

1184. Daugavpils novads

44660040134

3,6000

1185. Daugavpils novads

44660040135

12,9000

1186. Daugavpils novads

44660040136

1,0000

1187. Daugavpils novads

44660040137

1,9700

44660040137001
1188. Daugavpils novads

44660050098

60,6000

1189. Daugavpils novads

44680010130

893,4000

44680010130001
1190. Daugavpils novads

44680010131

34,7000

1191. Daugavpils novads

44680010132

14,8000

1192. Daugavpils novads

44680010133

14,5000

1193. Daugavpils novads

44680010136

178,0686

1194. Daugavpils novads

44680010185

8,7000

1195. Daugavpils novads

44680020182

487,7000

1196. Daugavpils novads

44680030206

1,0000

1197. Daugavpils novads

44680040214

8,0000

1198. Daugavpils novads

44680040215

0,9000

1199. Daugavpils novads

44680050485

101,7000

1200. Daugavpils novads

44680050539

45,3000

1201. Daugavpils novads

44680050540

1,8000

1202. Daugavpils novads

44680050541

6,9000

1203. Daugavpils novads

44680060510

48,2000

1204. Daugavpils novads

44680060511

60,3000

1205. Daugavpils novads

44680060513

17,7000

1206. Daugavpils novads

44680060514

116,3000

1207. Daugavpils novads

44680060570

31,9000

1208. Daugavpils novads

44680060580

5,2000

1209. Daugavpils novads

44680070118

6,8000

1210. Daugavpils novads

44680070120

7,2000

1211. Daugavpils novads

44680070121

45,6000

1212. Daugavpils novads

44680070122

19,0000

1213. Daugavpils novads

44680070123

82,6000

1214. Daugavpils novads

44680070124

35,1000

1215. Daugavpils novads

44680070125

39,9000

1216. Daugavpils novads

44680070126

117,3000

1217. Daugavpils novads

44680070127

36,3000

1218. Daugavpils novads

44680070128

439,2000

1219. Daugavpils novads

44680070129

1510,6000

44680070129001;

44680070129002

1220. Daugavpils novads

44680070132

685,4000

1221. Daugavpils novads

44680070139

3,0000

44680070139001
1222. Daugavpils novads

44680070140

1,1000

44680070140001
1223. Daugavpils novads

44680070162

50,2000

1224. Daugavpils novads

44680070163

0,7000

1225. Daugavpils novads

44680070178

0,4000

44680070178001
1226. Daugavpils novads

44680080383

286,5000

1227. Daugavpils novads

44680080384

12,2000

1228. Daugavpils novads

44680090189

23,8000

1229. Daugavpils novads

44680090190

69,0000

1230. Daugavpils novads

44680090191

108,7000

1231. Daugavpils novads

44680090192

453,9000

44680090192001
1232. Daugavpils novads

44680090193

38,7000

1233. Daugavpils novads

44680090194

1,5000

1234. Daugavpils novads

44680090197

423,9000

44680090197001
1235. Daugavpils novads

44680090207

265,5000

1236. Daugavpils novads

44680090247

3,5000

1237. Daugavpils novads

44680090248

3,7000

1238. Daugavpils novads

44680090250

91,9000

1239. Daugavpils novads

44680090252

1,4000

1240. Daugavpils novads

44680090253

1,4000

1241. Daugavpils novads

44680090254

1,2000

1242. Daugavpils novads

44680090255

1,8000

1243. Daugavpils novads

44680090256

0,3000

1244. Daugavpils novads

44680090262

1,5000

1245. Daugavpils novads

44680090328

18,8000

1246. Daugavpils novads

44700010220

479,7000

44700010220001;

44700010220004;

44700010220005

1247. Daugavpils novads

44700010273

0,4000

1248. Daugavpils novads

44700020506

290,6800

1249. Daugavpils novads

44700020536

166,8000

1250. Daugavpils novads

44700020609

0,5000

1251. Daugavpils novads

44700030460

129,3000

1252. Daugavpils novads

44720010082

1,3000

1253. Daugavpils novads

44720010136

73,0000

1254. Daugavpils novads

44720010137

152,9000

1255. Daugavpils novads

44720020067

63,4000

44720020067001
1256. Daugavpils novads

44720030091

75,8000

1257. Daugavpils novads

44720030092

207,8000

1258. Daugavpils novads

44720030130

0,7000

1259. Daugavpils novads

44720030131

0,2000

1260. Daugavpils novads

44720030132

0,3000

1261. Daugavpils novads

44720030133

0,4000

1262. Daugavpils novads

44720030135

3,4000

1263. Daugavpils novads

44720040517

2,8000

1264. Daugavpils novads

44720040530

12,9000

1265. Daugavpils novads

44720040531

77,8000

1266. Daugavpils novads

44720040532

12,5000

1267. Daugavpils novads

44720040533

12,2000

1268. Daugavpils novads

44720040535

11,7000

1269. Daugavpils novads

44720040537

37,2000

1270. Daugavpils novads

44720040538

59,6000

44720040538001
1271. Daugavpils novads

44720040539

5,5000

1272. Daugavpils novads

44720040615

12,7000

1273. Daugavpils novads

44720040616

1,1000

1274. Daugavpils novads

44720040623

0,7000

1275. Daugavpils novads

44720050201

23,3000

1276. Daugavpils novads

44720050202

122,7000

1277. Daugavpils novads

44720050203

18,0000

1278. Daugavpils novads

44720050247

3,7000

1279. Daugavpils novads

44720060095

55,6000

1280. Daugavpils novads

44720060096

10,2000

1281. Daugavpils novads

44720060135

25,8000

1282. Daugavpils novads

44720060136

27,0000

1283. Daugavpils novads

44720060137

1,6000

1284. Daugavpils novads

44720060139

30,7000

1285. Daugavpils novads

44720070051

2,6000

1286. Daugavpils novads

44720070052

5,8000

1287. Daugavpils novads

44720070170

6,5000

1288. Daugavpils novads

44720070171

25,9000

1289. Daugavpils novads

44720070172

3,1000

1290. Daugavpils novads

44720070173

61,2000

1291. Daugavpils novads

44720070199

1,3000

1292. Daugavpils novads

44720070200

1,2000

1293. Daugavpils novads

44720080206

79,1000

1294. Daugavpils novads

44740010514

28,4000

1295. Daugavpils novads

44740010515

19,4000

1296. Daugavpils novads

44740010516

357,2000

44740010516001;

44740010516002;

44740010516003;

44740010516004;

44740010516005

1297. Daugavpils novads

44740010669

298,9000

44740010669001
1298. Daugavpils novads

44740050217

11,3000

1299. Daugavpils novads

44740050218

10,0000

1300. Daugavpils novads

44740050219

133,6000

1301. Daugavpils novads

44740050288

23,2000

1302. Daugavpils novads

44740060214

62,2000

1303. Daugavpils novads

44740060215

181,4000

1304. Daugavpils novads

44740060216

31,3000

44740060216016
1305. Daugavpils novads

44740060217

3,5000

1306. Daugavpils novads

44740060502

100,9000

1307. Daugavpils novads

44740060503

141,3000

1308. Daugavpils novads

44740070279

143,4000

1309. Daugavpils novads

44740070280

180,0000

1310. Daugavpils novads

44740070313

7,6000

1311. Daugavpils novads

44740070374

13,4000

1312. Daugavpils novads

44740070417

1,7000

1313. Daugavpils novads

44740080192

550,9000

1314. Daugavpils novads

44760010002

1,7700

1315. Daugavpils novads

44760010003

602,7000

1316. Daugavpils novads

44760010004

24,4000

1317. Daugavpils novads

44760010007

0,6700

44760010007001
1318. Daugavpils novads

44760020163

1,0400

1319. Daugavpils novads

44760020184

0,2526

1320. Daugavpils novads

44760030055

486,1000

1321. Daugavpils novads

44760040002

726,1000

1322. Daugavpils novads

44760040003

5,4400

1323. Daugavpils novads

44760040004

258,2000

1324. Daugavpils novads

44760040005

0,6000

1325. Daugavpils novads

44760049999

2,7000

1326. Daugavpils novads

44760060045

874,6000

1327. Daugavpils novads

44760060046

4,1000

1328. Daugavpils novads

44760060049

6,6200

1329. Daugavpils novads

44760060060

8,0000

1330. Daugavpils novads

44760060061

174,2000

1331. Daugavpils novads

44760060064

2,4000

1332. Daugavpils novads

44760070020

749,0000

1333. Daugavpils novads

44760070021

10,4000

44760070021001;

44760070021002

1334. Daugavpils novads

44760070023

0,5000

1335. Daugavpils novads

44760070024

4,1000

44760070017005;

44760070017006;

44760070017007

1336. Daugavpils novads

44760070026

0,7465

1337. Daugavpils novads

44760070029

4,1000

44760070029001
1338. Daugavpils novads

44760070030

3,6000

44760070030001
1339. Daugavpils novads

44760070031

381,6000

1340. Daugavpils novads

44760070032

187,7000

1341. Daugavpils novads

44760070033

498,4000

1342. Daugavpils novads

44760070035

8,9000

44760070035001;

44760070035002

1343. Daugavpils novads

44840010002

809,6000

44840010002001
1344. Daugavpils novads

44840060150

276,3000

1345. Daugavpils novads

44840060167

3,0000

1346. Daugavpils novads

44840060236

0,2719

1347. Daugavpils novads

44840090017

7,9000

44840090017001
1348. Daugavpils novads

44840090026

2172,3000

44840090026016;

44840090026017;

44840090026018;

44840090026022;

44840090026024;

44840090026025;

44840090026026

1349. Daugavpils novads

44860010343

150,9000

1350. Daugavpils novads

44860020135

114,5000

1351. Daugavpils novads

44860020164

246,6000

1352. Daugavpils novads

44860020165

41,3000

1353. Daugavpils novads

44860020166

2,2000

1354. Daugavpils novads

44860040176

241,1000

1355. Daugavpils novads

44860040177

53,8000

44860040177001
1356. Daugavpils novads

44860040183

26,5000

1357. Daugavpils novads

44860040226

22,4000

1358. Daugavpils novads

44860040245

5,3000

1359. Daugavpils novads

44860040254

9,8000

1360. Daugavpils novads

44860040255

22,7000

1361. Daugavpils novads

44860050572

43,7000

1362. Daugavpils novads

44860050578

17,1000

1363. Daugavpils novads

44860050580

6,3000

1364. Daugavpils novads

44860050581

434,6000

1365. Daugavpils novads

44860050669

22,9000

1366. Daugavpils novads

44860050686

33,8000

1367. Daugavpils novads

44860050735

0,3000

1368. Daugavpils novads

44860050779

11,7000

1369. Daugavpils novads

44860060041

25,8000

1370. Daugavpils novads

44860060042

65,2000

1371. Daugavpils novads

44860060045

242,2000

1372. Daugavpils novads

44860070028

154,0000

1373. Daugavpils novads

44860070029

629,3000

1374. Daugavpils novads

44880010141

55,1000

1375. Daugavpils novads

44880010142

148,3000

44880010142001
1376. Daugavpils novads

44880010143

847,5000

44880010143001;

44880010143002;

44880010143003;

44880010143004

1377. Daugavpils novads

44880010151

10,2000

1378. Daugavpils novads

44880010152

4,1000

1379. Daugavpils novads

44880010153

540,1000

44880010153009;

44880010153010

1380. Daugavpils novads

44880020234

15,4000

1381. Daugavpils novads

44880020235

129,8000

44880020235001
1382. Daugavpils novads

44880020236

613,0000

44880020236001;

44880020236002;

44880020236003;

44880020236004

1383. Daugavpils novads

44880020237

301,9000

44880020237006
1384. Daugavpils novads

44880020285

80,1000

44880020285001
1385. Daugavpils novads

44880020286

8,2000

1386. Daugavpils novads

44880020287

92,4000

1387. Daugavpils novads

44880020288

0,5000

1388. Daugavpils novads

44880020331

63,0000

1389. Daugavpils novads

44880030208

17,1000

1390. Daugavpils novads

44880030254

3,5000

1391. Daugavpils novads

44880030255

6,3000

1392. Daugavpils novads

44880040097

20,2000

1393. Daugavpils novads

44880040140

125,6000

1394. Daugavpils novads

44880040141

448,3000

44880040141003
1395. Daugavpils novads

44880040146

27,6000

1396. Daugavpils novads

44880040181

51,8000

1397. Daugavpils novads

44880040211

11,1000

1398. Daugavpils novads

44880050493

210,6000

1399. Daugavpils novads

44880050494

18,4000

1400. Daugavpils novads

44880050495

44,0000

1401. Daugavpils novads

44880050496

60,0000

1402. Daugavpils novads

44880050497

68,9000

1403. Daugavpils novads

44880050584

20,3000

1404. Daugavpils novads

44880050649

7,2000

1405. Daugavpils novads

44880050650

0,1000

1406. Daugavpils novads

44880050651

19,0000

1407. Daugavpils novads

44880050664

11,4000

1408. Daugavpils novads

44880050665

6,0000

1409. Daugavpils novads

44880060106

89,6000

1410. Daugavpils novads

44880060107

59,8000

1411. Daugavpils novads

44880060179

2,9000

1412. Daugavpils novads

44880060184

5,2000

1413. Daugavpils novads

44880060187

4,6000

1414. Daugavpils novads

44880060188

23,9000

1415. Daugavpils novads

44880060189

26,3000

1416. Daugavpils novads

44880060193

1,0000

1417. Daugavpils novads

44880060204

6,2000

1418. Daugavpils novads

44880070122

45,0000

1419. Daugavpils novads

44880070243

67,1000

1420. Daugavpils novads

44880070288

124,2000

1421. Daugavpils novads

44920010029

316,3000

1422. Daugavpils novads

44920010034

132,4000

1423. Daugavpils novads

44920010074

106,1000

1424. Daugavpils novads

44920010075

28,7000

1425. Daugavpils novads

44920010076

35,5000

1426. Daugavpils novads

44920030379

37,8000

1427. Daugavpils novads

44920030477

50,0000

1428. Daugavpils novads

44920030614

6,5000

1429. Daugavpils novads

44920030673

3,0000

1430. Daugavpils novads

44920070080

30,2000

1431. Daugavpils novads

44920070137

25,0000

1432. Daugavpils novads

44940010127

138,7000

1433. Daugavpils novads

44940010128

54,9000

44940010128001;

44940010128002;

44940010128003

1434. Daugavpils novads

44940010129

38,5000

1435. Daugavpils novads

44940010130

190,6000

44940010130001;

44940010130002;

44940010130003;

44940010130004;

44940010130005

1436. Daugavpils novads

44940050335

0,3100

1437. Daugavpils novads

44940060001

1410,0000

44940060001001;

44940060001002

1438. Daugavpils novads

44960010029

452,2000

44960010029001
1439. Daugavpils novads

44960030044

9,3000

1440. Daugavpils novads

44960050265

108,5200

1441. Daugavpils novads

44960050266

38,5000

1442. Daugavpils novads

44960050407

3,3000

1443. Daugavpils novads

44960080063

61,3000

1444. Daugavpils novads

44960080070

52,0000

1445. Daugavpils novads

44960080098

8,6000

1446. Daugavpils novads

44960080099

17,2000

1447. Daugavpils novads

44960080100

15,4000

1448. Daugavpils novads

44960080101

23,3000

1449. Daugavpils novads

44960080102

4,2000

1450. Daugavpils novads

44960090083

87,4900

1451. Daugavpils novads

44960090132

14,5000

1452. Dobeles novads

46420030112

23,6000

1453. Dobeles novads

46420030113

108,8000

1454. Dobeles novads

46420030114

4,0000

1455. Dobeles novads

46420030115

9,0000

1456. Dobeles novads

46420030116

334,7000

1457. Dobeles novads

46420030117

31,9000

1458. Dobeles novads

46420030118

25,4000

1459. Dobeles novads

46420030120

4,5000

1460. Dobeles novads

46420030125

1,1300

1461. Dobeles novads

46420050045

1,9000

1462. Dobeles novads

46420060138

91,3000

1463. Dobeles novads

46420060139

25,0000

1464. Dobeles novads

46420060174

234,3000

1465. Dobeles novads

46420060175

1,3000

1466. Dobeles novads

46600010158

181,0000

1467. Dobeles novads

46600010159

130,4000

1468. Dobeles novads

46600010353

108,1000

1469. Dobeles novads

46600010362

88,2000

1470. Dobeles novads

46600010378

2,5000

1471. Dobeles novads

46600010379

7,5000

1472. Dobeles novads

46600030060

84,5000

1473. Dobeles novads

46600030062

60,7000

1474. Dobeles novads

46600030091

5,5000

1475. Dobeles novads

46600030092

13,7000

1476. Dobeles novads

46680010144

70,3000

1477. Dobeles novads

46680010145

3,7000

1478. Dobeles novads

46680010146

17,4000

1479. Dobeles novads

46680010147

215,1000

1480. Dobeles novads

46680010148

15,9000

1481. Dobeles novads

46680010172

0,9700

1482. Dobeles novads

46680010173

1,2100

1483. Dobeles novads

46680020060

4,5000

1484. Dobeles novads

46680020065

162,6000

1485. Dobeles novads

46680020066

1780,7000

1486. Dobeles novads

46680020071

145,5000

1487. Dobeles novads

46680020073

330,5000

1488. Dobeles novads

46680020074

526,9000

1489. Dobeles novads

46680020075

38,1000

1490. Dobeles novads

46680020081

0,1800

1491. Dobeles novads

46680020085

3,5000

1492. Dobeles novads

46680020086

2,2000

1493. Dobeles novads

46680020087

2,3000

1494. Dobeles novads

46680020088

0,3800

1495. Dobeles novads

46680020095

2,7000

1496. Dobeles novads

46680030189

5,1000

1497. Dobeles novads

46680030190

153,0000

1498. Dobeles novads

46680030191

361,5000

1499. Dobeles novads

46680030192

41,0000

1500. Dobeles novads

46680030193

44,3000

1501. Dobeles novads

46680030194

152,5000

1502. Dobeles novads

46680030195

30,7000

1503. Dobeles novads

46680030577

5,7000

1504. Dobeles novads

46680030615

1,4000

1505. Dobeles novads

46720060133

0,0400

1506. Dobeles novads

46800010115

78,5000

1507. Dobeles novads

46800010116

16,1000

1508. Dobeles novads

46800010117

486,1000

1509. Dobeles novads

46800010118

569,6000

1510. Dobeles novads

46800010119

3,6000

1511. Dobeles novads

46800010120

35,4000

1512. Dobeles novads

46800010121

40,5000

1513. Dobeles novads

46800010125

0,3000

1514. Dobeles novads

46800010137

0,4100

1515. Dobeles novads

46800020115

25,8000

1516. Dobeles novads

46800020116

228,6000

1517. Dobeles novads

46800020121

291,9000

1518. Dobeles novads

46800030218

239,7000

1519. Dobeles novads

46800030219

9,2000

1520. Dobeles novads

46800030220

1,6000

1521. Dobeles novads

46800030221

2,5000

1522. Dobeles novads

46800030222

18,6000

1523. Dobeles novads

46800050088

38,3000

1524. Dobeles novads

46800050089

5,1000

1525. Dobeles novads

46840010032

67,5000

1526. Dobeles novads

46840010033

185,1000

1527. Dobeles novads

46840010040

26,3000

1528. Dobeles novads

46840010065

0,5000

1529. Dobeles novads

46840010066

0,6000

1530. Dobeles novads

46840010067

9,1000

1531. Dobeles novads

46840010068

47,1000

1532. Dobeles novads

46840010077

2,5000

1533. Dobeles novads

46840020036

36,6000

1534. Dobeles novads

46840020038

35,5000

1535. Dobeles novads

46840020063

0,3000

1536. Dobeles novads

46840040079

195,3000

1537. Dobeles novads

46840040091

31,2000

1538. Dobeles novads

46980010060

12,0000

1539. Dobeles novads

46980010069

31,4000

1540. Dobeles novads

46980020047

471,7000

1541. Dobeles novads

46980020048

661,2600

1542. Dobeles novads

46980020072

62,1000

46980020072001
1543. Dobeles novads

46980020073

35,5000

1544. Dobeles novads

46980020074

1,4000

1545. Dobeles novads

46980020075

39,1000

1546. Dobeles novads

46980020077

3,7000

1547. Dobeles novads

46980020086

0,0500

1548. Dobeles novads

46980030071

38,0000

1549. Dobeles novads

46980030081

99,1000

1550. Dobeles novads

46980030084

97,9000

1551. Dobeles novads

46980030085

162,0000

1552. Dobeles novads

46980030086

539,9000

1553. Dobeles novads

46980040155

0,4000

1554. Dobeles novads

46980040176

136,4000

1555. Dobeles novads

46980040177

23,4000

1556. Dobeles novads

46980040178

246,6000

1557. Dobeles novads

46980040179

28,2000

1558. Dobeles novads

46980040180

129,9000

1559. Dobeles novads

46980040181

14,2000

1560. Dobeles novads

46980040184

180,5000

1561. Dobeles novads

46980040185

10,3000

1562. Dobeles novads

46980040188

4,7000

1563. Dobeles novads

46980040189

4,0000

1564. Dobeles novads

46980040191

137,7000

1565. Dobeles novads

46980040193

7,4000

1566. Dobeles novads

46980040195

0,1000

1567. Dobeles novads

46980040197

3,0000

1568. Dobeles novads

46980040271

0,7800

1569. Dundagas novads

88500020170

21,7400

1570. Dundagas novads

88500020171

27,6900

1571. Dundagas novads

88500020172

10,6500

1572. Dundagas novads

88500020173

21,0500

1573. Dundagas novads

88500020282

15,8000

1574. Dundagas novads

88500030045

0,5200

1575. Dundagas novads

88500040065

133,7700

88500040065001
1576. Dundagas novads

88500060108

81,6000

1577. Dundagas novads

88500080083

7,0500

1578. Dundagas novads

88500130051

4,0200

1579. Dundagas novads

88500130112

0,1000

1580. Dundagas novads

88500140052

3,5400

1581. Dundagas novads

88500140053

3,5400

1582. Dundagas novads

88500180149

0,4000

88500180149001
1583. Dundagas novads

88500180152

0,6000

1584. Dundagas novads

88500300057

1,8000

1585. Durbes novads

64500010037

280,4000

1586. Durbes novads

64500010044

454,3000

64500010056001;

64500010056002;

64500010056003;

64500010056004

1587. Durbes novads

64500020039

74,5000

1588. Durbes novads

64500030167

5,8000

1589. Durbes novads

64500030168

106,9000

1590. Durbes novads

64500030172

104,8000

64500030172002
1591. Durbes novads

64500040056

187,3000

64500040056001
1592. Durbes novads

64500050113

301,9000

64500050113001
1593. Durbes novads

64940010068

101,9000

1594. Durbes novads

64940010191

25,2000

1595. Durbes novads

64940010192

86,1000

1596. Durbes novads

64940020018

177,2000

64940020018001
1597. Durbes novads

64940030077

173,8000

64940030077001
1598. Durbes novads

64940030078

228,1000

1599. Durbes novads

64940030082

17,5000

64940030082001
1600. Durbes novads

64940040099

65,0000

1601. Durbes novads

64940040110

28,9000

1602. Durbes novads

64940040116

39,9000

1603. Durbes novads

64940050084

34,1000

1604. Durbes novads

64940050088

22,5000

1605. Durbes novads

64940050093

2,9000

1606. Durbes novads

64940050095

17,6000

1607. Durbes novads

64940050097

3,2000

1608. Durbes novads

64940050099

19,3000

1609. Durbes novads

64940050102

2,2000

1610. Durbes novads

64940050105

1,0000

1611. Durbes novads

64940050106

31,6000

1612. Durbes novads

64940050107

4,3000

1613. Durbes novads

64940050109

35,5000

1614. Durbes novads

64940050110

48,9000

1615. Durbes novads

64940060051

317,4000

64940060051001;

64940060051002

1616. Durbes novads

64940060055

93,9000

1617. Durbes novads

64940060059

13,8000

1618. Durbes novads

64940060060

244,4000

64940060060001
1619. Durbes novads

64940060066

11,6000

1620. Durbes novads

64940060069

11,2000

1621. Durbes novads

64940060070

0,8000

1622. Durbes novads

64940060073

33,0000

1623. Engures novads

90500051191

5,4000

1624. Engures novads

90820010044

495,8400

90820010044001;

90820010044002;

90820010044003

1625. Engures novads

90820010067

22,5100

1626. Engures novads

90820020114

52,0400

1627. Engures novads

90820020116

348,5800

90820020116001
1628. Engures novads

90820020117

306,4500

90820020117001;

90820020117002;

90820020117003

1629. Engures novads

90820020118

6,7100

1630. Engures novads

90820020119

92,5000

1631. Engures novads

90820020122

335,6400

1632. Engures novads

90820020136

1,5500

1633. Engures novads

90820020137

63,6800

1634. Engures novads

90820020144

1,3700

1635. Engures novads

90820020161

2,7300

1636. Engures novads

90820030045

135,7100

1637. Engures novads

90820030046

11,0000

1638. Engures novads

90820030049

72,3900

1639. Engures novads

90820030050

0,4000

1640. Engures novads

90820040209

50,4600

1641. Engures novads

90820040210

22,8700

1642. Engures novads

90820040211

23,9100

1643. Engures novads

90820040212

194,9300

90820040212001;

90820040212002

1644. Engures novads

90820050034

156,9900

90820050034001
1645. Engures novads

90820050035

5,9300

1646. Engures novads

90820050038

44,8800

1647. Engures novads

90820060072

23,4100

1648. Engures novads

90820060074

2,3300

1649. Engures novads

90820100245

85,0200

1650. Engures novads

90820100253

16,2800

1651. Ērgļu novads

70540010079

25,7000

1652. Ērgļu novads

70540010083

1,2000

1653. Ērgļu novads

70540020013

97,7000

1654. Ērgļu novads

70540040081

532,2000

70540040081001
1655. Ērgļu novads

70540070024

138,3000

1656. Ērgļu novads

70540070032

31,7000

1657. Ērgļu novads

70540070033

17,8000

1658. Ērgļu novads

70540070047

5,2000

1659. Ērgļu novads

70540080236

38,4000

1660. Ērgļu novads

70540080242

18,5000

1661. Ērgļu novads

70540080653

6,8000

1662. Ērgļu novads

70600010049

428,8000

1663. Ērgļu novads

70600020027

679,2000

1664. Ērgļu novads

70600020037

38,2000

1665. Ērgļu novads

70600020038

55,3000

1666. Ērgļu novads

70600020044

45,3000

1667. Ērgļu novads

70600020045

44,0000

1668. Ērgļu novads

70600020047

0,3000

1669. Ērgļu novads

70600030100

12,6000

1670. Ērgļu novads

70600050034

122,7000

1671. Ērgļu novads

70600060073

444,9000

1672. Ērgļu novads

70600060074

207,2000

1673. Ērgļu novads

70920010139

0,2000

70920010139001
1674. Ērgļu novads

70920010140

0,4000

70920010140001
1675. Ērgļu novads

70920030078

2,1000

1676. Ērgļu novads

70920030079

2,4000

1677. Ērgļu novads

70920030152

233,6000

70920030152001;

70920030152002

1678. Ērgļu novads

70920030154

297,5000

70920030154001;

70920030154002

1679. Ērgļu novads

70920050008

25,8000

1680. Ērgļu novads

70920050009

30,1000

1681. Ērgļu novads

70920050065

163,2000

70920050065001
1682. Ērgļu novads

70920060005

105,4000

1683. Ērgļu novads

70920060006

14,5000

1684. Ērgļu novads

70920080024

23,7000

1685. Ērgļu novads

70920080025

44,0000

1686. Ērgļu novads

70920080166

6,3000

1687. Grobiņas novads

64090010065

7,8211

1688. Grobiņas novads

64090010066

5,2104

1689. Grobiņas novads

64090010068

14,2899

1690. Grobiņas novads

64090010082

11,5171

1691. Grobiņas novads

64090010083

3,6371

1692. Grobiņas novads

64090010103

1,0221

1693. Grobiņas novads

64090010143

0,1339

1694. Grobiņas novads

64440010076

1202,6000

64440010076001;

64440010076002;

64440010076003;

64440010076004;

64440010076005;

64440010076006;

64440010076007

1695. Grobiņas novads

64440010231

5,9000

1696. Grobiņas novads

64440020052

3640,3000

64440020052001;

64440020052002;

64440020052003;

64440020052004;

64440020052005;

64440020052006;

64440020052007;

64440020052008

1697. Grobiņas novads

64440020106

68,9000

1698. Grobiņas novads

64440020120

8,9700

1699. Grobiņas novads

64440040260

27,9000

1700. Grobiņas novads

64440050019

893,6000

64440050019001
1701. Grobiņas novads

64440050035

174,0000

64440050035001
1702. Grobiņas novads

64560020036

411,9000

64560020036001
1703. Grobiņas novads

64560030011

162,4000

1704. Grobiņas novads

64560030057

0,3000

1705. Grobiņas novads

64560030058

6,0000

1706. Grobiņas novads

64560030076

509,5000

64560030076001;

64560030076002

1707. Grobiņas novads

64560030124

0,2560

64560030124001
1708. Grobiņas novads

64560040096

53,8000

1709. Grobiņas novads

64560040115

13,0000

1710. Grobiņas novads

64560040126

16,6000

1711. Grobiņas novads

64560060019

3,6000

1712. Grobiņas novads

64560060021

3,6000

1713. Grobiņas novads

64560060060

162,1000

1714. Grobiņas novads

64560060061

13,2000

64560060061001
1715. Grobiņas novads

64560060070

133,5000

64560060070001
1716. Grobiņas novads

64560060074

3002,4000

64560060074003;

64560060074004;

64560060074006;

64560060074007;

64560060074008;

64560060074009;

64560060074010;

64560060074013;

64560060074014;

64560060074015

1717. Grobiņas novads

64560060075

0,3000

64560060075001
1718. Grobiņas novads

64560070039

33,5000

1719. Grobiņas novads

64560070070

999,1000

64560070070001;

64560070070002

1720. Grobiņas novads

64560070079

61,6000

1721. Grobiņas novads

64560070081

258,8000

64560070081001
1722. Grobiņas novads

64560070113

7,8000

1723. Grobiņas novads

64600010040

430,2000

64600010040001;

64600010040002;

64600010040003;

64600010040004;

64600010040005;

64600010040006

1724. Grobiņas novads

64600020070

436,2000

64600020070001
1725. Grobiņas novads

64600030070

314,7000

64600030070001;

64600030070002;

64600030070003

1726. Grobiņas novads

64600030080

46,0000

1727. Grobiņas novads

64600030094

18,6000

1728. Grobiņas novads

64600110024

8,0000

1729. Grobiņas novads

64600110032

27,3000

1730. Grobiņas novads

64600130040

1324,5000

1731. Grobiņas novads

64600150007

0,3300

64600150007001
1732. Grobiņas novads

64600150008

3,6000

1733. Grobiņas novads

64600150009

6,0000

1734. Grobiņas novads

64600150025

376,2000

64600150025001;

64600150025002;

64600150025003;

64600150025004

1735. Grobiņas novads

64600150026

34,6000

64600150026001
1736. Grobiņas novads

64600150037

66,7000

64600150037001
1737. Grobiņas novads

64600150040

1616,0000

64600150040001;

64600150040002;

64600150040003;

64600150040004;

64600150040005;

64600150040006

1738. Grobiņas novads

64600150045

54,9000

64600150045001
1739. Grobiņas novads

64600150063

67,8000

1740. Grobiņas novads

64600150065

19,5000

1741. Grobiņas novads

64600150066

4,7000

1742. Grobiņas novads

64600150067

34,9000

64600150067001
1743. Gulbenes novads

50480060209

0,9757

50480060209001
1744. Gulbenes novads

50480080112

0,3182

50480080112001
1745. Gulbenes novads

50640180089

0,8500

50640180089001
1746. Gulbenes novads

50760040119

2,3300

1747. Gulbenes novads

50760040133

6,5200

1748. Iecavas novads

40640010074

0,3000

40640010074001
1749. Iecavas novads

40640010075

0,2000

40640010075001;

40640010075002

1750. Iecavas novads

40640010076

0,1000

40640010076001
1751. Iecavas novads

40640050051

0,0600

1752. Iecavas novads

40640140310

0,4000

40640140310001
1753. Ikšķiles novads

74940030166

83,4000

1754. Ikšķiles novads

74940040315

57,8000

1755. Ikšķiles novads

74940040345

9,6000

1756. Ikšķiles novads

74940110136

2,0000

1757. Ikšķiles novads

74940110301

4,7000

1758. Ikšķiles novads

74940120225

3,7000

1759. Ilūkstes novads

44350010046

59,3000

1760. Ilūkstes novads

44350030004

1145,9000

44350030004001
1761. Ilūkstes novads

44350040185

0,8000

1762. Ilūkstes novads

44350040187

163,7000

1763. Ilūkstes novads

44350040200

463,1000

1764. Ilūkstes novads

44350040217

2,6000

1765. Ilūkstes novads

44350050058

100,0000

1766. Ilūkstes novads

44350060016

396,1000

44350060016001
1767. Ilūkstes novads

44350060017

181,2000

44350060017001
1768. Ilūkstes novads

44540010018

1853,3000

44540010018001;

44540010018002;

44540010018003;

44540010018004;

44540010018005

1769. Ilūkstes novads