MK sēdes protokollēmuma projekts

24-TA-606
Rīkojuma projekts "Par nekustamā īpašuma "Dzeņi" Codes pagastā, Bauskas novadā, daļas pirkšanu projekta "Eiropas standarta platuma 1435 mm dzelzceļa līnijas izbūve "Rail Baltica" koridorā caur Igauniju, Latviju un Lietuvu" īstenošanai"
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
3.
Satiksmes ministrijai pirkt nekustamā īpašuma "Dzeņi" (nekustamā īpašuma kadastra Nr. 4052 004 0347) sastāvā esošo zemes vienību (zemes vienības kadastra apzīmējums 4052 005 0203) 0,04 ha platībā – Codes pagastā, Bauskas novadā, atbilstoši noteiktajai atlīdzībai 576,00 EUR (tirgus vērtība).