Noteikumu projekts

Ministru kabineta noteikumi Nr. 258
Rīgā 2024. gada 23. aprīlī (prot. Nr. 17 37. §)
23-TA-2336
Eiropas Savienības kohēzijas politikas programmas 2021.–2027. gadam 4.3.6. specifiskā atbalsta mērķa "Veicināt nabadzības vai sociālās atstumtības riskam pakļauto cilvēku, tostarp vistrūcīgāko un bērnu, sociālo integrāciju" 4.3.6.9. pasākuma "Ģimenei draudzīgas vides un sabiedrības veidošana un intervences psiholoģiskā un emocionālā noturīguma veicināšanai" īstenošanas noteikumi
I.Vispārīgie jautājumi
1.
Noteikumi nosaka:
1.1.
kārtību, kādā īsteno Eiropas Savienības kohēzijas politikas programmas 2021.–2027. gadam 4.3.6. specifiskā atbalsta mērķa "Veicināt nabadzības vai sociālās atstumtības riskam pakļauto cilvēku, tostarp vistrūcīgāko un bērnu, sociālo integrāciju" 4.3.6.9. pasākumu "Ģimenei draudzīgas vides un sabiedrības veidošana un intervences psiholoģiskā un emocionālā noturīguma veicināšanai" (turpmāk – pasākums);
1.2.
pasākuma mērķi;
1.3.
pasākumam plānoto un pieejamo finansējumu un nacionālā līdzfinansējuma likmi;
1.4.
prasības Eiropas Sociālā fonda Plus projekta (turpmāk – projekts) iesniedzējam, finansējuma saņēmējam un projekta sadarbības partneriem;
1.5.
atbalstāmo darbību un izmaksu attiecināmības nosacījumus;
1.6.
vienkāršoto izmaksu piemērošanas nosacījumus un kārtību.
2.
Pasākuma mērķis ir veidot bērniem un ģimenēm draudzīgu vidi un sadarbībā ar nevalstiskajām organizācijām un darba devējiem veidot ģimenēm ar bērniem atbalstošu sabiedrību, īstenojot pasākumus un atbalsta programmas psiholoģiskā un emocionālā noturīguma veicināšanai, radot priekšnoteikumus pozitīvai bērnu attīstībai un sociālajai integrācijai un ļaujot īstenot viņu potenciālu veiksmīgai dzīvei.
3.
Pasākuma mērķa grupa ir:
3.1.
bērni vecumā līdz 18 gadiem;
3.2.
personas, kuru aprūpē ir bērni vecumā līdz 18 gadiem;
3.3.
ģimenes ar bērniem;
3.4.
vispārējo un profesionālo izglītības iestāžu pedagogi un atbalsta personāls;
3.5.
nevalstiskās organizācijas.
4.
Pasākumu īsteno ierobežotas projektu iesniegumu atlases veidā divās iesniegumu atlases kārtās, katrā kārtā iesniedzot vienu projekta iesniegumu par tajā pieejamo finansējumu.
5.
Pasākuma ietvaros sasniedzami šādi rādītāji:
5.1.
pirmās kārtas ietvaros:
5.1.1.
līdz 2024. gada 31. decembrim:
5.1.1.1.
atbalstu saņēmušo bērnu skaits vecumā līdz 18 gadiem – 1500;
5.1.1.2.
atbalstu saņēmušo nacionāla, reģionāla vai vietēja mēroga valsts administrācijas vai sabiedrisko pakalpojumu iestāžu un pakalpojumu skaits – 1;
5.1.2.
līdz 2029. gada 31. decembrim:
5.1.2.1.
atbalstu saņēmušo bērnu skaits vecumā līdz 18 gadiem – 4500;
5.1.2.2.
atbalstu saņēmušo nacionāla, reģionāla vai vietēja mēroga valsts administrācijas vai sabiedrisko pakalpojumu iestāžu un pakalpojumu skaits – 1;
5.2.
otrās kārtas ietvaros:
5.2.1.
līdz 2024. gada 31. decembrim:
5.2.1.1.
atbalstu saņēmušo bērnu skaits vecumā līdz 18 gadiem – 200;
5.2.1.2.
atbalstu saņēmušo nacionāla, reģionāla vai vietēja mēroga valsts administrācijas vai sabiedrisko pakalpojumu iestāžu un pakalpojumu skaits – 1;
5.2.2.
līdz 2029. gada 31. decembrim:
5.2.2.1.
atbalstu saņēmušo bērnu skaits vecumā līdz 18 gadiem – 4000;
5.2.2.2.
atbalstu saņēmušo nacionāla, reģionāla vai vietēja mēroga valsts administrācijas vai sabiedrisko pakalpojumu iestāžu un pakalpojumu skaits – 1.
6.
Pasākuma ietvaros līdz 2029. gada 31. decembrim sasniedzams šāds rezultāta rādītājs – bērni ar attīstības grūtībām, nepietiekamu attīstību vai tās veidošanās risku (kumulatīvais skaits), kuriem veicināta pozitīva attīstība un pašrealizācija, – 8500:
6.1.
pirmās kārtas ietvaros atbalstu saņēmušo bērnu skaits vecumā līdz 18 gadiem – 4500;
6.2.
otrās kārtas ietvaros atbalstu saņēmušo bērnu skaits vecumā līdz 18 gadiem – 4000.
7.
Pasākuma ietvaros plānotais kopējais attiecināmais finansējums ir 15 225 001 euro (no tā elastības finansējums 2 402 125 euro), tai skaitā Eiropas Sociālā fonda Plus finansējums 12 941 250 euro (no tā elastības finansējums 2 041 807 euro) un valsts budžeta līdzfinansējums 2 283 751 euro (no tā elastības finansējums 360 318 euro):
7.1.
pirmajā kārtā plānotais kopējais finansējums Sabiedrības integrācijas fondam ir 9 970 671 euro, ko veido Eiropas Sociālā fonda Plus finansējums 8 475 070 euro apmērā un valsts budžeta līdzfinansējums 1 495 601 euro apmērā. Projekta iesniegumā kopējo pieejamo finansējumu plāno ne vairāk kā 8 397 548 euro apmērā, ko veido Eiropas Sociālā fonda Plus finansējums 7 137 915 euro apmērā un valsts budžeta finansējums 1 259 633 euro apmērā;
7.2.
otrajā kārtā plānotais kopējais finansējums Valsts kancelejai ir 5 254 330 euro, ko veido Eiropas Sociālā fonda Plus finansējums 4 466 180 euro apmērā un valsts budžeta līdzfinansējums 788 150 euro apmērā. Projekta iesniegumā kopējo pieejamo finansējumu plāno ne vairāk kā 4 425 328 euro apmērā, ko veido Eiropas Sociālā fonda Plus finansējums 3 761 528 euro apmērā un valsts budžeta līdzfinansējums 663 800 euro apmērā.
8.
Atbildīgā iestāde pēc Eiropas Komisijas lēmuma par vidusposma pārskatu var ierosināt no 2026. gada 1. janvāra palielināt pasākumam pieejamo kopējo finansējumu līdz šo noteikumu 7. punktā minētajam plānotajam kopējam finansējuma apmēram.
9.
Pasākuma pirmās un otrās kārtas atbalsta veids ir grants.
10.
Maksimālais attiecināmais Eiropas Sociālā fonda Plus finansējuma apmērs nepārsniedz 85 procentus no projektam plānotā kopējā attiecināmā finansējuma.
11.
Pasākuma ietvaros atbildīgās iestādes funkcijas pilda Valsts kanceleja.
II.Prasības projekta iesniedzējam un sadarbības partnerim
12.
Projekta iesniedzējs, kura projekta iesniegums ir apstiprināts, ir Eiropas Sociālā fonda Plus finansējuma saņēmējs, kas pasākuma ietvaros ir Valsts kanceleja un Sabiedrības integrācijas fonds (turpmāk – finansējuma saņēmējs).
13.
Finansējuma saņēmējs projekta īstenošanai var piesaistīt sadarbības partnerus – nozaru ministrijas, kuru politika ir saistīta ar pasākuma mērķa sasniegšanu (piemēram, Labklājības ministriju, Izglītības un zinātnes ministriju, Veselības ministriju), vai to padotības iestādes, pašvaldības un nevalstiskās organizācijas, kuru darbības joma ir saistīta ar pasākuma mērķa grupu interešu pārstāvniecību, kā arī darba devējus.
14.
Sadarbības partneri nodrošina metodisko atbalstu un piedalās pasākuma uzraudzībā tā kvalitatīvai īstenošanai, kā arī var tikt piesaistīti konkrētu darbību veikšanai.
15.
Sadarbības partnerim var piešķirt finansējumu šo noteikumu 20. punktā minēto darbību īstenošanai.
16.
Finansējuma saņēmējs ar sadarbības partneri slēdz attiecīgi sadarbības līgumu vai vienošanos par sadarbību (turpmāk – sadarbības līgums) atbilstoši normatīvajiem aktiem, kas nosaka kārtību, kādā Eiropas Savienības fondu vadībā iesaistītās institūcijas nodrošina šo fondu ieviešanu 2021.–2027. gada plānošanas periodā.
17.
Ja uz projekta iesnieguma iesniegšanas dienu sadarbības līgums nav noslēgts, projekta iesniegumam pievieno finansējuma saņēmēja un sadarbības partnera noslēgtu nodomu protokolu. Nodomu protokolā iekļauj vismaz šādu informāciju:
17.1.
apņemšanos sadarboties projekta īstenošanā, tai skaitā noslēgt sadarbības līgumu, ja projekta iesniegums tiks apstiprināts;
17.2.
norādi par sadarbības partnera veicamajiem pienākumiem šo noteikumu 20. punktā minēto atbalstāmo darbību īstenošanā;
17.3.
kārtību, kādā veicami norēķini ar sadarbības partneri (ja attiecināms);
17.4.
kārtību, kādā sagatavo un iesniedz attiecināmās izmaksas pamatojošos dokumentus (ja attiecināms);
17.5.
kārtību, kādā sadarbības partneris atmaksā neatbilstoši veiktos izdevumus, kurus konstatējusi sadarbības iestāde, un iespējami neatbilstoši veiktos izdevumus, kurus konstatējis finansējuma saņēmējs;
17.6.
sadarbības partnera apstiprinājumu, ka projekta ietvaros saņemtais finansējums netiks izmantots saimnieciskās darbības veikšanai.
18.
Projekta iesniedzējs saskaņā ar projektu iesniegumu atlases nolikumu sagatavo projekta iesniegumu un iesniedz to sadarbības iestādē, izmantojot Kohēzijas politikas fondu vadības informācijas sistēmu.
19.
Projekta iesniedzējs projekta pieteikuma atbalstāmo darbību aprakstā pamato iekļauto pasākumu un darbību izvēli, ņemot vērā saimnieciski izdevīgākā principa kritērijus, lai nodrošinātu iespējami lielākus ieguvumus pasākuma mērķa grupai vai aptvertu lielāku mērķa grupas dalībnieku skaitu, izmantojot pieejamos projekta resursus.
III.Atbalstāmās darbības un attiecināmās izmaksas
20.
Pasākuma ietvaros finansējuma saņēmējam ir atbalstāmas šādas darbības:
20.1.
bērniem un ģimenēm draudzīgas vides attīstība:
20.1.1.
sabiedrības izpratnes veidošana par bērniem un ģimenēm draudzīgu un atbalstošu vidi, tai skaitā nevalstisko organizāciju projektu konkurss reģionālu pasākumu organizēšanai;
20.1.2.
daudzbērnu ģimeņu un ģimeņu, kuras aprūpē bērnu ar invaliditāti, godināšana un kopābūšanas veicināšana;
20.1.3.
atbalsta pasākumi ģimenei draudzīgiem darba devējiem, kuri nodrošina ģimenei draudzīgu darba vidi un ģimenēm ar bērniem piedāvā pakalpojumus un produktus ar atvieglotiem nosacījumiem;
20.1.4.
bērnu un jauniešu raidījumu pieejamības nodrošināšana bērniem ar funkcionāliem un attīstības traucējumiem;
20.2.
izglītojoši un atbalsta pasākumi bērniem un ģimenēm:
20.2.1.
bērnu un jauniešu izglītošana, veidojot izpratni par jauniešu savstarpējām attiecībām un veicinot veselīgu savstarpējo attiecību stiprināšanu ģimenēs, tai skaitā par tādām tēmām kā veselīgas savstarpējās attiecības ģimenē, drošas attiecības, savstarpējās attiecības un komunikācija;
20.2.2.
vecāku un citu bērnu aprūpē iesaistīto personu izglītošana par savstarpējo attiecību veidošanu ģimenē un vecāku lomu veselīgā bērnu attīstībā;
20.2.3.
diskriminācijas un vardarbības mazināšana izglītības iestādēs un e-vidē;
20.2.4.
atbalsta sistēmas izveide bērniem un viņu ģimenēm, kuri saskārušies ar tuvinieku vai draugu nāvi, smagu slimību vai invaliditāti; 
20.2.5.
platformas www.vietagimenei.lv pilnveide un attīstība;
20.3.
demogrāfijas politikas attīstības vajadzībām nepieciešamo pētījumu īstenošana un pētījumu rezultātu popularizēšana, sekmējot uz pierādījumiem balstītas valsts attīstības politikas izstrādi un īstenošanu;
20.4.
komunikācijas un vizuālās identitātes prasību nodrošināšanas pasākumi;
20.5.
projekta vadības un projekta īstenošanas nodrošināšana.
21.
Pasākuma ietvaros ir atbalstāmas šādas darbības:
21.1.
pasākuma pirmajā kārtā:
21.1.1.
sabiedrības izpratnes veidošana par bērniem un ģimenēm draudzīgu un atbalstošu vidi, tai skaitā nevalstisko organizāciju projektu konkurss reģionālu pasākumu organizēšanai;
21.1.2.
daudzbērnu ģimeņu un ģimeņu, kuras aprūpē bērnu ar invaliditāti, godināšana un kopābūšanas veicināšana;
21.1.3.
atbalsta pasākumi ģimenei draudzīgiem darba devējiem, kuri nodrošina ģimenei draudzīgu darba vidi un ģimenēm ar bērniem piedāvā pakalpojumus un produktus ar atvieglotiem nosacījumiem;
21.1.4.
bērnu un jauniešu raidījumu pieejamības nodrošināšana bērniem ar funkcionāliem un attīstības traucējumiem;
21.1.5.
bērnu un jauniešu izglītošana, veidojot izpratni par jauniešu savstarpējām attiecībām un veicinot veselīgu savstarpējo attiecību stiprināšanu ģimenēs, tai skaitā par tādām tēmām kā veselīgas savstarpējās attiecības ģimenē, drošas attiecības, savstarpējās attiecības un komunikācija;
21.1.6.
vecāku un citu bērnu aprūpē iesaistīto personu izglītošana par savstarpējo attiecību veidošanu ģimenē un vecāku lomu veselīgā bērnu attīstībā;
21.1.7.
platformas www.vietagimenei.lv pilnveide un attīstība;
21.1.8.
komunikācijas un vizuālās identitātes prasību nodrošināšanas pasākumi;
21.1.9.
projekta vadības un projekta īstenošanas nodrošināšana;
21.2.
pasākuma otrajā kārtā:
21.2.1.
demogrāfijas politikas attīstības vajadzībām nepieciešamo pētījumu īstenošana un pētījumu rezultātu popularizēšana, sekmējot uz pierādījumiem balstītas valsts attīstības politikas izstrādi un īstenošanu;
21.2.2.
diskriminācijas un vardarbības mazināšana izglītības iestādēs un e-vidē;
21.2.3.
atbalsta sistēmas izveide bērniem un viņu ģimenēm, kuri saskārušies ar tuvinieku vai draugu nāvi, smagu slimību vai invaliditāti;
21.2.4.
komunikācijas un vizuālās identitātes prasību nodrošināšanas pasākumi;
21.2.5.
projekta vadības un projekta īstenošanas nodrošināšana.
22.
Pasākuma ietvaros plāno šādas attiecināmās izmaksas:
22.1.
tiešās attiecināmās personāla izmaksas, kuras veido šo noteikumu 20.5. apakšpunktā minētās atbalstāmās darbības attiecināmās izmaksas, finansējuma saņēmējs saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes 2021. gada 24. jūnija Regulas (ES) 2021/1060, ar ko paredz kopīgus noteikumus par Eiropas Reģionālās attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu Plus, Kohēzijas fondu, Taisnīgas pārkārtošanās fondu un Eiropas Jūrlietu, zvejniecības un akvakultūras fondu un finanšu noteikumus attiecībā uz tiem un uz Patvēruma, migrācijas un integrācijas fondu, Iekšējās drošības fondu un Finansiāla atbalsta instrumentu robežu pārvaldībai un vīzu politikai (turpmāk – regula 2021/1060), 55. panta 1. punktu projekta iesniegumā plāno kā vienu izmaksu pozīciju, piemērojot katrā projektu iesniegumu kārtā atšķirīgu vienoto personāla izmaksu likmi – 1. kārtā 13 procentu apmērā, 2. kārtā 20 procentu apmērā no pārējām šajos noteikumos minētajām projekta tiešajām attiecināmajām īstenošanas izmaksām, kas nav tiešās attiecināmās personāla izmaksas. Minētās atbalstāmās darbības ietvaros ir attiecināmas finansējuma saņēmēja un sadarbības partnera projekta vadības personāla un īstenošanas personāla izmaksas;
22.2.
pārējās projekta tiešās attiecināmās īstenošanas izmaksas – šo noteikumu 20.1.20.4. apakšpunktā minēto darbību izmaksas;
22.3.
netiešās attiecināmās izmaksas, kas nav tieši saistītas ar projekta rezultātu sasniegšanu, bet nodrošina atbilstošus apstākļus projekta īstenošanai un projekta rezultātu sasniegšanai.
23.
Šo noteikumu 22.2. apakšpunktā minētās tiešās attiecināmās izmaksas ietver šādas finansējuma saņēmēja un sadarbības partnera izmaksu pozīcijas:
23.1.
granti nevalstiskajām organizācijām šo noteikumu 20.1.1. apakšpunktā minēto atbalstāmo darbību īstenošanai;
23.2.
granti darba devējiem šo noteikumu 20.1.3. apakšpunktā minēto atbalstāmo darbību īstenošanai;
23.3.
pakalpojumu (uzņēmuma) līgumu izmaksas šo noteikumu 20.1.1.20.1.2., 20.1.3., 20.1.4.20.2. un 20.3. apakšpunktā minēto atbalstāmo darbību īstenošanai, tai skaitā:
23.3.1.
licenču aprobēšanas, tulkojumu lokalizācijas un pilotēšanas izmaksas;
23.3.2.
pasniedzēju, konsultantu, ekspertu un citu speciālistu atlīdzība;
23.3.3.
izvērtējumu un pētījumu veikšanas izmaksas šo noteikumu 20.2.1., 20.2.2.20.2.3., 20.2.4. un 20.3. apakšpunktā minēto atbalstāmo darbību īstenošanai;
23.3.4.
standartizācijas un validācijas izmaksas;
23.3.5.
supervīzijas izmaksas;
23.3.6.
tulkošanas izmaksas;
23.3.7.
mācību izdevumi, tai skaitā mācību organizēšanas izmaksas;
23.3.8.
IT risinājuma izstrādes un ieviešanas izmaksas;
23.4.
dalības maksa pasākumos (semināros, konferencēs, mācībās u. c.) atbilstoši normatīvajiem aktiem;
23.5.
ārvalstu komandējumu izmaksas (tai skaitā ārpus Eiropas Savienības) šo noteikumu 20.2.1.20.2.2.20.2.3.20.2.4. un 20.3. apakšpunktā minēto atbalstāmo darbību  īstenošanai projekta vadītājam un īstenošanas personālam. Ārvalstu komandējumu izmaksas finansējuma saņēmēja projekta vadītājam un projekta īstenošanas personālam aprēķina un atlīdzina atbilstoši normatīvajiem aktiem, kas nosaka kārtību, kādā atlīdzināmi ar komandējumiem saistītie izdevumi, ja tās ir tieši saistītas ar projekta mērķi un projekta rezultāta sasniegšanu;
23.6.
iekšzemes komandējumu un darba braucienu izmaksas šo noteikumu 20.1., 20.2. un 20.3. apakšpunktā minēto atbalstāmo darbību īstenošanai. Iekšzemes komandējumu izmaksas tiek segtas atbilstoši vadošās iestādes metodikai "Vienas vienības izmaksu standarta likmes aprēķina un piemērošanas metodika iekšzemes komandējumu izmaksām darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" un Eiropas Savienības kohēzijas politikas programmas 2021.–2027. gadam īstenošanai" un metodikai "Vienas vienības izmaksu standarta likmes aprēķina un piemērošanas metodika 1 km izmaksām darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" un Eiropas Savienības kohēzijas politikas programmas 2021.–2027. gadam īstenošanai";
23.7.
jaunradītu darba vietu aprīkojuma, biroja mēbeļu un tehnikas, datorprogrammu un licenču iegādes vai nomas izmaksas (tai skaitā aprīkojuma uzturēšanas un remonta izmaksas) ne vairāk kā 3000 euro vienai darba vietai visā projekta īstenošanas laikā, ja projekta vadības vai īstenošanas personāls, tai skaitā sadarbības partnera personāls, ir nodarbināts projektā vismaz 30 procentu apmērā no normālā darba laika uz darba līguma pamata vai ja esošo darba vietu aprīkojums ir nolietojies un tiek norakstīts. Ja projekta vadības un īstenošanas personāls, tai skaitā sadarbības partnera personāls, ir nodarbināts nepilnu darba laiku vai daļlaiku, darba vietas aprīkojuma izmaksas ir attiecināmas proporcionāli atlīdzības procentuālajam sadalījumam. Ja darbinieks strādā daļlaiku, tad papildus jāņem vērā darbinieka iesaistes periods projektā pret projekta kopējo īstenošanas ilgumu;
23.8.
transporta pakalpojumu izmaksas (maksa par degvielu un maksa par sabiedriskā transporta izmantošanu) sedz atbilstoši vadošās iestādes izstrādātajai metodikai "Vienas vienības izmaksu standarta likmes aprēķina un piemērošanas metodika 1 km izmaksām darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" un Eiropas Savienības kohēzijas politikas programmas 2021.–2027. gadam īstenošanai", savukārt izdevumus par transportlīdzekļu nomu, transporta pakalpojumu pirkšanu, kā arī transportlīdzekļa (tai skaitā specializētā) pakalpojumu pirkšanu sedz kā faktiskās izmaksas;
23.9.
komunikācijas un vizuālās identitātes prasību nodrošināšanas izmaksas atbilstoši šo noteikumu 27.4. apakšpunktam;
23.10.
citas informatīvo un izglītojošo pasākumu īstenošanas izmaksas šo noteikumu 20.4. apakšpunktā minētās atbalstāmās darbības īstenošanai;
23.11.
horizontālā principa "Vienlīdzība, iekļaušana, nediskriminācija un pamattiesību ievērošana" īstenošanas izmaksas, tai skaitā pandusu un indukcijas cilpu noma, zīmju valodas tulka un vieglās valodas tulkošanas pakalpojumu, kā arī subtitrēšanas un reāllaika transkripcijas pakalpojumu izmaksas, ja tas ir nepieciešams vides un informācijas pieejamības nodrošināšanai.
24.
Šo noteikumu 22.3. apakšpunktā minētās netiešās attiecināmās izmaksas plāno kā vienu izmaksu pozīciju, piemērojot netiešo izmaksu vienoto likmi 15 procentu apmērā no šo noteikumu 22.1. apakšpunktā minētajām tiešajām attiecināmajām personāla izmaksām.
25.
Pasākuma atbalstāmo darbību ietvaros ir attiecināms pievienotās vērtības nodoklis tiešajām attiecināmajām izmaksām atbilstoši regulas 2021/1060 64. panta 1. punkta "c" apakšpunkta nosacījumiem, ja tas nav atgūstams atbilstoši normatīvajiem aktiem nodokļu politikas jomā.
26.
Projekta izmaksas ir attiecināmas, ja tās atbilst šajos noteikumos minētajām izmaksu pozīcijām un ir radušās ne agrāk par 2024. gada 1. janvāri.
IV.Pasākuma un projekta īstenošanas nosacījumi
27.
Īstenojot projektu, finansējuma saņēmējs un sadarbības partneris (uz sadarbības partneri nav attiecināms šo noteikumu 27.1. apakšpunkts):
27.1.
līdz projekta iesnieguma iesniegšanai izstrādā iekšējās kontroles sistēmu korupcijas un interešu konflikta riska novēršanai publiskas personas institūcijā atbilstoši Ministru kabineta 2017. gada 17. oktobra noteikumiem Nr. 630 "Noteikumi par iekšējās kontroles sistēmas pamatprasībām korupcijas un interešu konflikta riska novēršanai publiskas personas institūcijā", kas ietver arī:
27.1.1.
pasākumus interešu konflikta riska kontrolei atbalsta piešķiršanas procedūrā un publiskajos iepirkumos (preventīvus pasākumus un konstatēšanas pasākumus interešu konflikta riska kontrolei, t. sk. paziņošanas procedūru, labošanas pasākumus), tai skaitā ietverot informāciju par interešu konflikta novēršanu saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes 2018. gada 18. jūlija Regulas (ES, Euratom) 2018/1046 par finanšu noteikumiem, ko piemēro Savienības vispārējam budžetam, ar kuru groza Regulas (ES) 1296/2013, (ES) 1301/2013, (ES) 1303/2013, (ES) 1304/2013, (ES) 1309/2013, (ES) 1316/2013, (ES) 223/2014, (ES) 283/2014 un Lēmumu 541/2014/ES un atceļ Regulu (ES, Euratom) 966/2012, 61. pantu;
27.1.2.
krāpšanas un korupcijas risku novēršanas mehānismus;
27.1.3.
iekšējās informācijas aprites un komunikācijas pasākumus par interešu konflikta, krāpšanas un korupcijas riska novēršanu;
27.1.4.
ētikas kodeksu;
27.1.5.
kārtību, kā jārīkojas darbiniekiem, ja viņi vēlas ziņot par iespējamiem pārkāpumiem (tai skaitā iespējamām koruptīvām darbībām), ietverot pasākumus, lai nodrošinātu ziņotāja anonimitāti un aizsardzību;
27.1.6.
pasākumus aizliegtas vienošanās riska kontrolei;
27.1.7.
dubultā finansējuma novēršanas mehānismu, nodrošinot, ka izmaksas nepārklājas ar citiem finansēšanas avotiem, tai skaitā ar Eiropas Savienības kohēzijas politikas programmu 2021.–2027. gadam, Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda 2014.–2020. gada plānošanas perioda darbības programmu "Izaugsme un nodarbinātība" un citiem ārvalstu finanšu instrumentiem;
27.1.8.
trauksmes celšanas sistēmu;
27.1.9.
disciplināratbildības piemērošanas procedūru;
27.1.10.
ziņošanas mehānismu kompetentajām iestādēm par potenciāliem administratīviem pārkāpumiem vai kriminālpārkāpumiem;
27.2.
pakalpojumu (uzņēmuma) līgumos, kurus slēdz šo noteikumu 20. punktā minēto atbalstāmo darbību īstenošanai, atkarībā no līguma veida un satura var paredzēt avansa maksājumus ne vairāk kā 20 procentu apmērā no attiecīgā līguma summas (ieskaitot pievienotās vērtības nodokli);
27.3.
ir atbildīgs par dubultā finansējuma riska novēršanu un demarkācijas nodrošināšanu ar citiem līdzīgiem vai saistītiem projektiem, lai pasākuma ietvaros plānotais atbalsts nepārklātos ar citiem valsts un ārvalstu finanšu atbalsta instrumentiem;
27.4.
nodrošina komunikācijas un vizuālās identitātes pasākumus saskaņā ar regulas 2021/1060 47. un 50. pantu un normatīvajiem aktiem, kas nosaka kārtību, kādā Eiropas Savienības fondu vadībā iesaistītās institūcijas nodrošina šo fondu ieviešanu 2021.–2027. gada plānošanas periodā, kā arī ievēro Eiropas Savienības fondu 2021.–2027. gada plānošanas perioda un Atveseļošanas fonda komunikācijas un dizaina vadlīnijas;
27.5.
ne retāk kā reizi trijos mēnešos ievieto savā tīmekļvietnē aktuālo informāciju par projekta īstenošanu;
27.6.
iepirkumus veic atklātā, pārredzamā, nediskriminējošā, konkurenci nodrošinošā un, kur attiecināms, sociāli atbildīgā veidā un saskaņā ar normatīvajiem aktiem publisko iepirkumu jomā, ievērojot nediskriminācijas principus. Projekta ietvaros ir atbalstāma vides prasību un inovatīva risinājuma integrēšana preču un pakalpojuma iepirkumos (zaļais publiskais iepirkums un inovatīvais publiskais iepirkums);
27.7.
paraksta apliecinājumu par interešu konflikta neesību saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes 2018. gada 18. jūlija Regulas (ES, Euratom) 2018/1046 par finanšu noteikumiem, ko piemēro Savienības vispārējam budžetam, ar kuru groza Regulas (ES) 1296/2013, (ES) 1301/2013, (ES) 1303/2013, (ES) 1304/2013, (ES) 1309/2013, (ES) 1316/2013, (ES) 223/2014, (ES) 283/2014 un Lēmumu 541/2014/ES un atceļ Regulu (ES, Euratom) 966/2012, 61. pantu un publiskos iepirkumus regulējošo normatīvo aktu.
28.
Īstenojot projektu, finansējuma saņēmējs:
28.1.
īsteno piecas vispārīgas un vismaz trīs specifiskas darbības, kā arī uzkrāj datus un ziņo par vismaz diviem rādītājiem, kas veicina horizontālā principa "Vienlīdzība, iekļaušana, nediskriminācija un pamattiesību ievērošana" ievērošanu;
28.2.
nodrošina informācijas uzkrāšanu, uzskaiti un iesniegšanu sadarbības iestādē un apkopo datus par šo noteikumu 5. un 6. punktā sasniegtajiem rādītājiem atbilstoši Eiropas Parlamenta un Padomes 2021. gada 24. jūnija Regulas (ES) 2021/1057, ar ko izveido Eiropas Sociālo fondu Plus (ESF+) un atceļ Regulu (ES) 1296/2013, 1. un 2. pielikumam un normatīvajiem aktiem, kas nosaka Eiropas Savienības fondu projektu pārbaužu veikšanas kārtību 2021.–2027. gada plānošanas periodā. 
29.
Pasākuma ietvaros finansējuma saņēmējs projektu īsteno saskaņā ar vienošanos par projekta īstenošanu, bet ne ilgāk kā līdz 2029. gada 31. decembrim.
30.
Projekta īstenošanas vieta ir Latvijas Republikas teritorija.
Ministru prezidente E. Siliņa
Ministru prezidentes vietā ‒ tieslietu ministre I. Lībiņa-Egnere