Noteikumu (grozījumu) projekts

Būsim pateicīgi, ja veltīsiet līdz 10 minūtēm Jūsu laika, lai piedalītos aptaujā par TAP portālu. Jūsu viedoklis ir nozīmīgs, lai uzlabotu TAP portāla funkcionalitāti. Lai uzsāktu aptauju, ievadiet saiti: https://survey.alchemer.com/s3/7625830/8063867ddcb5 Aptauja ir anonīma, un dati tiks izmantoti tikai apkopotā veidā. Aptauju iespējams aizpildīt līdz 7. decembrim. Paldies!
PAZIŅOJUMS. Nākamā kārtējā Valsts sekretāru sanāksme plānota š.g. 14.decembrī.
Ministru kabineta noteikumi Nr. 219
Rīgā 2023. gada 2. maijā (prot. Nr. 24 24. §)
23-TA-246
Grozījumi Ministru kabineta 2022. gada 26. aprīļa noteikumos Nr. 260 "Kārtība, kādā lauksaimniekiem piešķir valsts atbalstu īstermiņa aizdevuma veidā"
Izdoti saskaņā ar Lauksaimniecības un lauku attīstības likuma 5. panta 3.1, ceturto un septīto daļu
Izdarīt Ministru kabineta 2022. gada 26. aprīļa noteikumos Nr. 260 "Kārtība, kādā lauksaimniekiem piešķir valsts atbalstu īstermiņa aizdevuma veidā" (Latvijas Vēstnesis, 2022, 82. nr.) šādus grozījumus:
1.
Izteikt 5.1. apakšpunktu šādā redakcijā:
"5.1. ja kārtējā gadā ir pieteicies ilgtspēju sekmējošam ienākumu pamatatbalstam saskaņā ar normatīvajiem aktiem par tiešo maksājumu piešķiršanas kārtību lauksaimniekiem;".
2.
Izteikt 5.2. apakšpunktu šādā redakcijā:
"5.2. ja lauksaimniecībā izmantojamā zeme ir deklarēta ilgtspēju sekmējošā ienākumu pamatatbalsta saņemšanai ar kultūraugu un zemes izmantošanas kodu 710 un 720, lauksaimniekam kārtējā gada 1. martā Lauksaimniecības datu centrā ir reģistrēti lauksaimniecības dzīvnieki;".
3.
Izteikt 6. punktu šādā redakcijā:
"6. Lai pieteiktos atbalstam, lauksaimnieks līdz kārtējā gada 1. septembrim iesniedz Lauku atbalsta dienesta elektroniskajā pieteikšanās sistēmā iesniegumu, apliecinot, ka pilnvaro Lauku atbalsta dienestu ieturēt atbalsta summu no kārtējā gadā aprēķinātā ilgtspēju sekmējošā ienākumu pamatatbalsta avansa maksājuma vai gala maksājuma."
4.
Izteikt 8. punktu šādā redakcijā:
"8. Atbalsta apmērs ir 40 euro par ilgtspēju sekmējošam ienākumu pamatatbalstam pieteikto hektāru, un to nosaka, ņemot vērā ilgtspēju sekmējošā ienākumu pamatatbalsta avansa apmēru, kas aprēķināts saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes 2021. gada 2. decembra Regulas (ES) 2021/2116 par kopējās lauksaimniecības politikas finansēšanu, pārvaldību un uzraudzību un ar ko atceļ Regulu (ES) Nr. 1306/2013 (turpmāk – regula 2021/2116), 44. panta 2. punkta "a" apakšpunktu."
5.
Izteikt 11. punktu šādā redakcijā:
"11. Ievērojot regulas 2021/2116 69. panta 1. punktu, Lauku atbalsta dienests elektroniskajā pieteikšanās sistēmā nodrošina ģeotelpiskā iesnieguma pieejamību."
6.
Izteikt 13. punktu šādā redakcijā:
"13. Lauku atbalsta dienests izmaksātā atbalsta summu ietur no kārtējā gada ilgtspēju sekmējošā ienākumu pamatatbalsta avansa vai gala maksājuma."
7.
Papildināt ar 16.1 punktu šādā redakcijā:
"16.1 Atbalstu nevar kumulēt ar citu atbalstu par vienām un  tām pašām attiecināmajām izmaksām."
8.
Papildināt ar 21.1 punktu šādā redakcijā:
"21.1 Atbalstu piešķir līdz regulas Nr. 1408/2013 7. panta 4. punktā un 8. pantā noteiktā termiņa beigām."
9.
Papildināt ar 24. punktu šādā redakcijā:
"24. Šo noteikumu 5.2. apakšpunktā minētās prasības īstenošanas termiņš attiecībā uz lauksaimniecības dzīvnieku reģistrāciju Lauksaimniecības datu centrā 2023. gadā ir 1. aprīlis."
Ministru prezidenta pienākumu izpildītājs ‒ ārlietu ministrs E. Rinkēvičs
Zemkopības ministrs D. Šmits