Rīkojuma projekts

Ministru kabineta rīkojums Nr. 300
Rīgā 2024. gada 24. aprīlī (prot. Nr. 16 40. §)
24-TA-535
Par nekustamo īpašumu Daudzeses pagastā, Aizkraukles novadā, atsavināšanu militārā poligona "Sēlija" izveidei
1.
Saskaņā ar Sabiedrības vajadzībām nepieciešamā nekustamā īpašuma atsavināšanas likuma 9. panta pirmo daļu atļaut Aizsardzības ministrijai pirkt valsts aizsardzības vajadzībām šādus nekustamos īpašumus:
1.1.
nekustamo īpašumu ''Senlejas–1'' (nekustamā īpašuma kadastra Nr. 3250 011 0057) – zemes vienību (zemes vienības kadastra apzīmējums 3250 011 0057) 8,9 ha platībā – Daudzeses pagastā, Aizkraukles novadā;
1.2.
nekustamo īpašumu "Stirnas" (nekustamā īpašuma kadastra Nr. 3250 011 0031) – zemes vienību (zemes vienības kadastra apzīmējums 3250 011 0031) 20,8 ha platībā – Daudzeses pagastā, Aizkraukles novadā.
2.
Aizsardzības ministrijai:
2.1.
normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā īpašuma tiesības uz šā rīkojuma 1. punktā  minētajiem nekustamajiem īpašumiem nostiprināt zemesgrāmatā uz valsts vārda Aizsardzības ministrijas personā;
2.2.
izdevumus, kas saistīti ar šā rīkojuma 1. punktā minēto nekustamo īpašumu pirkšanu un nostiprināšanu zemesgrāmatā, segt no Aizsardzības ministrijas budžeta programmā 33.00.00 "Aizsardzības īpašumu pārvaldīšana" 2024. gadam paredzētajiem līdzekļiem.
Ministru prezidente, ārlietu ministra pienākumu izpildītāja E. Siliņa
Aizsardzības ministrs A. Sprūds