Likumprojekts (grozījumi)

21-TA-867
Grozījumi Covid-19 infekcijas izplatības seku pārvarēšanas likumā
Izdarīt Covid-19 infekcijas izplatības seku pārvarēšanas likumā (Latvijas Vēstnesis, 2020, 110.A, 247.A nr.; 2021, 37., 50.B, 55.A, 68.A, 73.A, 118., 129.A, 186.A, 207. nr.) šādus grozījumus:
1.
Papildināt likumu ar 4.pantu šādā redakcijā:
4.2 pants.  (1)  Nodokļu maksātājam, kurš no 2021. gada 11. oktobra nevar veikt savu saimnieciskās darbības pamatdarbību valstī izsludinātās ārkārtējās situācijas noteikto aizliegumu dēļ, ir tiesības lūgt Valsts ieņēmumu dienestu sadalīt termiņos vai atlikt uz laiku līdz 2023. gada 30. jūnijam, skaitot no iesnieguma iesniegšanas dienas, Valsts ieņēmumu dienesta administrētos nodokļu maksājumus, kuru samaksas termiņš ir iestājies valstī izsludinātās ārkārtējās situācijas laikā vai mēnesī, kad ārkārtējā situācija beigusies, vai nākamajā mēnesi pēc tās beigām, kā arī lūgt piešķirt nodokļu samaksas termiņa pagarinājumu tiem nokavētajiem nodokļu maksājumiem, kuru samaksas termiņš ir pagarināts saskaņā ar likuma “Par nodokļiem un nodevām” 24. pantu.
(2)   Lai pieteiktos šā panta pirmajā daļā minētajam atbalstam, nodokļu maksātājs 15 dienu laikā pēc maksājuma termiņa iestāšanās vai pēc šā panta spēkā stāšanās elektroniski iesniedz pamatotu iesniegumu Valsts ieņēmumu dienestam, izmantojot Valsts ieņēmumu dienesta elektroniskās deklarēšanas sistēmu.
(3)  Šā panta pirmajā daļā minēto atbalstu nepiešķir:
1)  kredītiestādēm un finanšu iestādēm;
2)  nodokļu maksātājiem, kuru finansiālais stāvoklis neliecina par nodokļu samaksas termiņa pagarinājuma nepieciešamību, vai neļaus izpildīt nodokļu samaksas termiņa pagarinājuma nosacījumus;
3)  nodokļu maksātājiem, kuri neievēro kārtējo nodokļu maksājumu samaksas termiņus un Valsts ieņēmumu dienesta agrāk pieņemtajos lēmumos noteikto nodokļu maksājumu samaksas kārtību;
4)  nodokļu maksātājiem, kuri nav sadarbojušies ar Valsts ieņēmumu dienestu.
(4)  Šā panta ietvaros sniegto komercdarbības atbalstu par vienām un tām pašām attiecināmajām izmaksām nedrīkst apvienot ar citu komercdarbības atbalstu, izņemot ar atbalstu Covid-19 krīzes skartajiem uzņēmumiem apgrozāmo līdzekļu plūsmas nodrošināšanai.
(5)  Par atbalsta piešķiršanas brīdi tiek uzskatīta diena, kurā Valsts ieņēmumu dienests pieņem lēmumu par nodokļu samaksas termiņa pagarinājumu piešķiršanu.
(6)  Uz šā panta pamata pagarinātajiem vai atliktajiem nodokļu maksājumiem piemēro šā likuma 4. panta otrajā, 2.3, trešajā, ceturtajā un piektajā daļā minētos nosacījumus.
(7)  Valsts ieņēmumu dienests iesniedz Eiropas Komisijā ikgadējo pārskatu par šā panta ietvaros sniegto atbalstu.
(8)  Valsts ieņēmumu dienests nodrošina informācijas uzskaiti par šajā pantā sniegto atbalstu. Minēto informāciju Valsts ieņēmumu dienests glabā 10 gadus no pēdējā atbalsta piešķiršanas dienas un informāciju pēc pieprasījuma iesniedz Eiropas Komisijā.
(9)  Nodokļu maksātājs nodrošina dokumentu glabāšanu 10 gadus no dienas, kad šā panta ietvaros tam piešķirts atbalsts.
(10)  Ja tiek pārkāpti komercdarbības atbalsta nosacījumi, tad nodokļu maksātājam ir pienākums iemaksāt valsts budžetā visu šā panta ietvaros saņemto nelikumīgo komercdarbības atbalstu no līdzekļiem, kas ir brīvi no komercdarbības atbalsta, atbilstoši Komercdarbības atbalsta kontroles likuma IV vai V nodaļas nosacījumiem. Par minētā pienākuma izpildes nodrošināšanu ir atbildīgs Valsts ieņēmumu dienests.”
2.
Aizstāt 6. panta pirmajā daļā visā tekstā vārdu un skaitli “un 2021.” ar skaitļiem un vārdu ”2021. un 2022.”
3.
Papildināt likumu ar 7.1 pantu šādā redakcijā:
7.1 pants. Uzņēmumu ienākuma nodokļa maksātāji par veiktajiem procentu maksājumiem pārskata gadā, kas sākas 2021. un 2022. gadā, nepiemēro Uzņēmumu ienākuma nodokļa likuma 10. panta pirmo daļu.”
4.
14.pantā:
papildināt pantu ar 1.1 daļu šādā redakcijā:
"(11) Šā panta pirmajā daļā minēto atbalstu piemēro arī no 2021. gada 11. oktobra līdz 2021. gada 31. decembrim.";
papildināt otro daļu pēc vārda "pirmajā" ar vārdu un skaitli "un 1.1".
5.
15. pantā:
aizstāt 2.2 daļā vārdus "nepilnu darba laiku strādājošu" ar vārdiem "līdz 2021. gada 30. jūnijam nepilnu darba laiku strādājošu darbinieku atlīdzības kompensēšanai un par laiku no 2021. gada 1. oktobra";
papildināt 2.4 daļas 1. punktu ar tekstu šādā redakcijā:
“kā arī pašnodarbināto personu un patentmaksātāju sarakstu, kuri saņēmuši šā panta 2.5 daļā noteikto atbalstu un katram pašnodarbinātajam un patentmaksas maksātājam piešķirtā atbalsta kopējo apmēru.”;
papildināt pantu ar  2.5 un 2.daļu šādā redakcijā:
“(25) Ministru kabineta noteiktā komercdarbības atbalsta ievaros izmaksātais atbalsts algu subsīdijai, ko izmaksā nodokļa maksātājam – fiziskajai personai, kas reģistrējusies Valsts ieņēmumu dienestā kā saimnieciskās darbības veicēja, individuālajam komersantam vai patentmaksas maksātājam – ienākumu kompensēšanai, ir ietverams  saimnieciskās darbības ieņēmumos (apgrozījumā). Ministru kabineta noteiktā komercdarbības atbalsta ievaros izmaksātais atbalsts algu subsīdijai, ko izmaksā nodokļa maksātājam – fiziskajai personai, kas saņem autoratlīdzību, nereģistrējoties kā saimnieciskās darbības veicēja, ir ietverams taksācijas gada ar nodokli apliekamajā ienākumā (ieņēmumos). Valsts ieņēmumu dienests, izmaksājot atbalstu algu subsīdijai nodokļa maksātājam – fiziskajai personai, kas saņem autoratlīdzību, nereģistrējoties kā saimnieciskās darbības veicēja, ietur iedzīvotāju ienākuma nodokli, piemērojot 25 procentu likmi, un vienotajā nodokļu kontā to attiecina un ieskaita likuma “Par iedzīvotāju ienākuma nodokli” pārejas noteikumu 171. punktā noteiktajā sadalījumā.
(26) Ja mikrouzņēmumu nodokļa maksātājam, kuram piešķirts Ministru kabineta noteiktais valsts atbalsts, rodas pienākums atmaksāt šo valsts atbalstu, mikrouzņēmumu nodokļa maksātājs ir tiesīgs par atmaksātā valsts atbalsta apmēru precizēt attiecīgo mikrouzņēmumu nodokļa ceturkšņa deklarāciju, kurā uzrādīts minētais valsts atbalsts, neatkarīgi no Mikrouzņēmumu nodokļa likuma 7. panta piektajā un sestajā daļā noteiktā.”
6.
Papildināt 20. panta 1. punktu pēc vārdiem “pirmajā daļā” ar skaitli un vārdiem “4.2 panta pirmajā daļā”.
Pārejas noteikumi
Papildināt pārejas noteikumus ar 17., 18.  un 19. punktu šādā redakcijā:
“17.  Saskaņā ar šā likuma 4.2 panta pirmo daļu Valsts ieņēmumu dienests pieņem lēmumu par nodokļu samaksas termiņa pagarinājumu tikai pēc tam, kad Eiropas Komisija pieņēmusi lēmumu par minētajā pantā paredzētā komercdarbības atbalsta saderību ar Eiropas Savienības iekšējo tirgu.
18.  Saskaņā ar šā likuma 4.2 panta pirmo daļu nokavēto nodokļu maksājumu samaksu sadala termiņos vai atliek uz laiku līdz 2023. gada 30. jūnijam, ja tas atbilst Eiropas Komisijas 2020. gada 19. marta paziņojuma “Pagaidu regulējums valsts atbalsta pasākumiem, ar ko atbalsta ekonomiku pašreizējā Covid-19 uzliesmojuma situācijā” (C(2020)1863) 3.9. iedaļā maksimāli pieļaujamajam pagarinājuma termiņam.
19.  Šā likuma 4.2 panta ietvaros minēto lēmumu par nodokļu samaksas termiņa pagarinājuma piešķiršanu pieņem līdz Eiropas Komisijas 2020. gada 19. marta paziņojuma “Pagaidu regulējums valsts atbalsta pasākumiem, ar ko atbalsta ekonomiku pašreizējā Covid-19 uzliesmojuma situācijā” (C(2020)1863) 3.9. iedaļā noteiktā termiņa beigām.”
Likums stājas spēkā nākamajā dienā pēc tā izsludināšanas.
Ministrs V. Uzvārds