Noteikumu projekts

Ministru kabineta noteikumi Nr. 531
Rīgā 2023. gada 12. septembrī (prot. Nr. 44 49. §)
23-TA-1129
Eiropas Savienības kohēzijas politikas programmas 2021.–2027. gadam 4.3.6. specifiskā atbalsta mērķa "Veicināt nabadzības vai sociālās atstumtības riskam pakļauto cilvēku, tostarp vistrūcīgāko un bērnu, sociālo integrāciju" 4.3.6.8. pasākuma "IKT sistēmu modernizācija labākas bērnu tiesību aizsardzības sistēmas nodrošināšanai" īstenošanas noteikumi
Izdoti saskaņā ar Eiropas Savienības fondu 2021.–2027. gada plānošanas perioda vadības likuma 19. panta 6. un 13. punktu
I.Vispārīgie jautājumi
1.
Noteikumi nosaka:
1.1.
kārtību, kādā īsteno Eiropas Savienības kohēzijas politikas programmas 2021.–2027. gadam 4.3.6. specifiskā atbalsta mērķa "Veicināt nabadzības vai sociālās atstumtības riskam pakļauto cilvēku, tostarp vistrūcīgāko un bērnu, sociālo integrāciju" 4.3.6.8. pasākumu "IKT sistēmu modernizācija labākas bērnu tiesību aizsardzības sistēmas nodrošināšanai" (turpmāk – pasākums);
1.2.
pasākuma mērķi;
1.3.
pasākumam plānoto un pieejamo finansējumu un nacionālā līdzfinansējuma likmi;
1.4.
prasības Eiropas Sociālā fonda Plus projekta (turpmāk – projekts) iesniedzējam, finansējuma saņēmējam un sadarbības partneriem;
1.5.
atbalstāmo darbību un izmaksu attiecināmības nosacījumus;
1.6.
vienkāršoto izmaksu piemērošanas nosacījumus un kārtību.
2.
Pasākuma mērķis ir izstrādāt vienotu risku analīzes un vadības informācijas sistēmu agrīnai bērnu attīstības vajadzību identificēšanai (turpmāk – informācijas sistēma), koordinētai nepieciešamo veselības aprūpes un agrīnās intervences pakalpojumu, kā arī atbalsta pasākumu izglītības vidē plānošanai un nodrošināšanas uzraudzībai.
3.
Pasākuma mērķa grupa ir tiešās valsts pārvaldes iestādes.
4.
Pasākuma atbalsta veids ir grants.
5.
Pasākuma ietvaros līdz 2029. gada 31. decembrim sasniedzams šāds rezultāta rādītājs: iestāžu skaits, kas sniedz datus un izmanto risku analīzes un vadības informācijas sistēmu agrīnā preventīvā atbalsta vajadzību noteikšanai, – 1090.
6.
Pasākuma ietvaros ir sasniedzami šādi iznākuma rādītāji:
6.1.
nacionāla, reģionāla vai vietēja mēroga valsts administrācijas vai sabiedrisko pakalpojumu iestāžu un pakalpojumu skaits, kas saņēmuši atbalstu līdz 2024. gada 31. decembrim, – sešas iestādes;
6.2.
nacionāla, reģionāla vai vietēja mēroga valsts administrācijas vai sabiedrisko pakalpojumu iestāžu un pakalpojumu skaits, kas saņēmuši atbalstu līdz 2029. gada 31. decembrim, – sešas iestādes.
7.
Pasākuma ietvaros atbildīgās iestādes funkcijas pilda Valsts kanceleja (turpmāk – atbildīgā iestāde).
8.
Pasākuma ietvaros plānotais kopējais attiecināmais finansējums ir 4 350 000 euro (tostarp elastības finansējuma apjoms 686 321 euro), tai skaitā Eiropas Sociālā fonda Plus finansējums 3 697 500 euro (tostarp elastības finansējuma apjoms 583 373 euro) un valsts budžeta līdzfinansējums 652 500 euro (tostarp elastības finansējuma apjoms 102 948 euro). Maksimālā Eiropas Sociālā fonda Plus finansējuma intensitāte ir 85 % no projektam plānotā kopējā attiecināmā finansējuma.
9.
Projektu iesniegumos pasākuma īstenošanai kopējo pasākumam pieejamo finansējumu plāno ne vairāk kā 3 663 679 euro apmērā, tai skaitā Eiropas Sociālā fonda Plus finansējumu – 3 114 127 euro apmērā, valsts budžeta līdzfinansējumu – 549 552 euro apmērā.
10.
Atbildīgā iestāde pēc Eiropas Komisijas lēmuma par vidusposma pārskatu var ierosināt no 2026. gada 1. janvāra palielināt pasākumam pieejamo kopējo finansējumu līdz šo noteikumu 8. punktā minētajam plānotajam kopējam finansējuma apmēram.
11.
Pasākumu īsteno ierobežotas projektu iesniegumu atlases veidā vienā projektu iesniegumu atlases kārtā par visu pasākumam pieejamo finansējumu.
II.Prasības projekta iesniedzējam, finansējuma saņēmējam un sadarbības partnerim
12.
Projekta iesniedzējs pasākuma ietvaros ir Valsts kanceleja.
13.
Projekta iesniedzējs saskaņā ar projektu iesniegumu atlases nolikumu sagatavo projekta iesniegumu, pievienojot projektam veikto izmaksu un ieguvumu analīzi, un iesniedz to sadarbības iestādē, izmantojot Kohēzijas politikas fondu vadības informācijas sistēmu. Ja sadarbības iestāde apstiprina projekta iesniegumu, projekta iesniedzējs ir finansējuma saņēmējs.
14.
Finansējuma saņēmējs projekta īstenošanai var piesaistīt sadarbības partnerus – valsts pārvaldes iestādes, valsts kapitālsabiedrības, pašvaldību iestādes un citas iestādes, kuras varētu sekmēt šo noteikumu 2. punktā minētā pasākuma mērķa sasniegšanu.
15.
Finansējuma saņēmējs ar sadarbības partneri slēdz sadarbības līgumu atbilstoši normatīvajiem aktiem par kārtību, kādā Eiropas Savienības fondu vadībā iesaistītās institūcijas nodrošina šo fondu ieviešanu 2021.–2027. gada plānošanas periodā. Sadarbības līgums nosaka savstarpējo atbildību, funkcijas, finansēšanas mehānismu (ja attiecināms), pārskatu sniegšanas kārtību un pienākumus projekta sekmīgai īstenošanai.
16.
Ja līdz projekta iesnieguma iesniegšanas dienai nav noslēgts sadarbības līgums, projekta iesniegumam pievieno finansējuma saņēmēja un sadarbības partnera noslēgtu nodomu protokolu. Nodomu protokolā iekļauj vismaz šādu informāciju:
16.1.
apņemšanās sadarboties projekta īstenošanā, tai skaitā noslēgt sadarbības līgumu, ja projekta iesniegums tiks apstiprināts;
16.2.
norāde par sadarbības partnera veicamajiem pienākumiem šo noteikumu 17. punktā minēto atbalstāmo darbību īstenošanā;
16.3.
kārtība, kādā veicami norēķini ar sadarbības partneri (ja attiecināms);
16.4.
kārtība, kādā sagatavo un iesniedz attiecināmās izmaksas pamatojošos dokumentus;
16.5.
kārtība, kādā sadarbības partneris atmaksā neatbilstoši veiktos izdevumus, kurus konstatējusi sadarbības iestāde, un iespējami neatbilstoši veiktos izdevumus, kurus konstatējis finansējuma saņēmējs.
III.Atbalstāmās darbības un attiecināmās izmaksas
17.
Pasākuma ietvaros finansējuma saņēmējam ir atbalstāmas šādas darbības:
17.1.
informācijas sistēmas klientu un lietotāju vajadzību izpēte;
17.2.
pakalpojumu sniegšanas procesu un darbību dizains, pārveide, pilnveide un pielāgošana digitalizācijai;
17.3.
datu kvalitātes pilnveide un datu atkalizmantošanas nodrošināšana;
17.4.
informācijas sistēmas funkcionālo un nefunkcionālo prasību un arhitektūras apraksta izstrāde;
17.5.
informācijas sistēmas izstrādes tehniskās specifikācijas un iepirkuma dokumentācijas sagatavošana;
17.6.
informācijas sistēmas un tās moduļu izstrāde, attīstība, pilotēšana, ieviešana un savietošana ar citām informācijas sistēmām, tai skaitā esošo saskarņu pārveidošana un jaunu saskarņu izveide, kā arī digitālās piekļūstamības prasību nodrošināšana;
17.7.
tehnikas un programmatūras noma un pakalpojumu izmantošana (izņemot iegādi) informācijas sistēmas darbības nodrošināšanai;
17.8.
autoruzraudzība informācijas sistēmas izstrādes un ieviešanas gaitā, tai skaitā sistēmas funkcionālo prasību izpildes pārbaude, sistēmas nefunkcionālo prasību pārbaude, projekta nodevumu pārbaude u. tml.;
17.9.
informācijas sistēmas lietotāju apmācību organizēšana;
17.10.
komunikācijas un vizuālās identitātes prasību nodrošināšanas pasākumi;
17.11.
konsultantu, ekspertu un speciālistu piesaiste;
17.12.
projekta vadības un īstenošanas nodrošināšana.
18.
Pasākuma ietvaros plāno šādas attiecināmās izmaksas:
18.1.
tiešās attiecināmās izmaksas, kas ir tieši saistītas ar projekta īstenošanu un nepieciešamas projekta rezultātu sasniegšanai, un šī saistība ir skaidri saprotama un pierādāma;
18.2.
netiešās attiecināmās izmaksas, kas nav tieši saistītas ar projekta rezultātu sasniegšanu, bet atbalsta un nodrošina atbilstošus apstākļus projekta īstenošanai un projekta rezultātu sasniegšanai;
18.3.
neparedzētās izmaksas.
19.
Šo noteikumu 18.1. apakšpunktā minētās tiešās attiecināmās izmaksas ietver šādas finansējuma saņēmēja un sadarbības partnera izmaksu pozīcijas:
19.1.
tiešās attiecināmās personāla izmaksas (projekta vadības un projekta īstenošanas personāla atlīdzības izmaksas), izņemot virsstundas, šo noteikumu 17.12. apakšpunktā minētās atbalstāmās darbības īstenošanai atbilstoši atbildīgās iestādes apstiprinātajai vienkāršoto izmaksu metodikai, kas saskaņota ar vadošo iestādi;
19.2.
pārējās projekta īstenošanas izmaksas:
19.2.1.
projekta ieviešanas dokumentācijas izstrādes izmaksas, tai skaitā autoruzraudzības izmaksas:
19.2.1.1.
projekta iesniegumu pamatojošās dokumentācijas sagatavošanas izmaksas, tai skaitā projekta izmaksu un ekonomisko ieguvumu aprēķina izstrādes izmaksas un tehniski ekonomiskā pamatojuma izstrāde;
19.2.1.2.
biznesa procesu un biznesa prasību specifikāciju izstrādes izmaksas;
19.2.1.3.
informācijas sistēmas izstrādes vai iegādes iepirkuma tehniskās specifikācijas izstrādes izmaksas;
19.2.2.
informācijas sistēmas projektēšanas, izstrādes vai iegādes un datu pārvaldības ieviešanas izmaksas:
19.2.2.1.
informācijas sistēmas projekta izmaksas, tai skaitā informācijas sistēmas arhitektūras, lietotāju saskarnes un citu nepieciešamo projektu izstrāde saskaņā ar izvēlēto izstrādes metodi;
19.2.2.2.
informācijas sistēmas un tās atsevišķo moduļu programmatūras izstrādes vai iegādes izmaksas, tai skaitā integrācijas saskarņu izstrādes izmaksas;
19.2.2.3.
programmatūras sistēmas licenču iegādes izmaksas, tai skaitā atjauninājumu izmaksas licenču darbības periodā;
19.2.2.4.
programmatūras lietotāja un administratora lietošanas atbalsta materiālu (tostarp interaktīvu materiālu un rokasgrāmatu) izstrādes izmaksas;
19.2.2.5.
datu importa un migrācijas izmaksas, tai skaitā datu semantiskās un tehniskās savietojamības nodrošināšanas izmaksas, datu strukturēšanas un datu bagātināšanas izmaksas;
19.2.2.6.
informācijas resursu digitalizācijas izmaksas;
19.2.2.7.
mācību materiālu izstrādes un apmācību nodrošināšanas izmaksas informācijas sistēmas administratoriem un lietotājiem, kuri, izmantojot informācijas sistēmu, nodrošina pakalpojumu sniegšanu;
19.2.2.8.
datu kvalitātes auditu un datu kvalitātes uzlabojumu veikšanas izmaksas;
19.2.2.9.
projekta ietvaros izveidotas informācijas sistēmas uzturēšanas izmaksas no tās izstrādes dienas projekta aktivitāšu apjomā, tai skaitā informācijas un komunikācijas tehnoloģiju ārpakalpojumu izmantošanas izmaksas informācijas sistēmas darbības nodrošināšanai projekta īstenošanas laikā;
19.2.2.10.
informācijas tehnoloģiju risinājuma koda attīrīšanas izmaksas;
19.2.3.
informācijas un komunikācijas tehnoloģiju infrastruktūras pakalpojumu izmaksas, tai skaitā mākoņdatošanas un saistīto pakalpojumu izmaksas informācijas sistēmas izstrādes un ieviešanas nodrošināšanai projekta laikā;
19.2.4.
informācijas sistēmas izstrādes vai iegādes un ieviešanas kvalitātes kontroles izmaksas, tai skaitā testēšanas izmaksas un informācijas sistēmas ieviešanas autoruzraudzības un projekta dokumentācijas izstrādes un aktualizācijas izmaksas;
19.2.5.
projekta ietvaros izstrādājamās informācijas sistēmas audita izmaksas;
19.2.6.
lietotāju un klientu vajadzību analīzes izmaksas;
19.2.7.
komunikācijas un vizuālās identitātes pasākumu īstenošanas izmaksas, lai izplatītu informāciju par projekta ietvaros radītās informācijas sistēmas darbību un ar to saistīto pakalpojumu sniegšanu lietotājiem un klientiem;
19.2.8.
ar projekta darbībām tieši saistīto komunikācijas un vizuālās identitātes prasību nodrošināšanas pasākumu izmaksas atbilstoši Eiropas Parlamenta un Padomes 2021. gada 24. jūnija Regulas (ES) 2021/1060, ar ko paredz kopīgus noteikumus par Eiropas Reģionālās attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu Plus, Kohēzijas fondu, Taisnīgas pārkārtošanās fondu un Eiropas Jūrlietu, zvejniecības un akvakultūras fondu un finanšu noteikumus attiecībā uz tiem un uz Patvēruma, migrācijas un integrācijas fondu, Iekšējās drošības fondu un Finansiāla atbalsta instrumentu robežu pārvaldībai un vīzu politikai (turpmāk – regula Nr. 2021/1060), 47. un 50. pantam, normatīvajiem aktiem, kas nosaka kārtību, kādā Eiropas Savienības fondu vadībā iesaistītās institūcijas nodrošina šo fondu ieviešanu 2021.–2027. gada plānošanas periodā, kā arī Eiropas Savienības fondu 2021.–2027. gada plānošanas perioda un Atveseļošanas fonda komunikācijas un dizaina vadlīnijām;
19.2.9.
ārvalstu komandējumu izmaksas (tai skaitā ārpus Eiropas Savienības) projekta vadītājam un īstenošanas personālam un iekšzemes komandējumu, darba braucienu izmaksas, kā arī mācību maksa atbilstoši normatīvajiem aktiem par kārtību, kādā atlīdzināmi ar komandējumiem saistītie izdevumi. Iekšzemes komandējumu izmaksas tiek segtas atbilstoši vadošās iestādes metodikā "Vienas vienības izmaksu standarta likmes aprēķina un piemērošanas metodika iekšzemes komandējumu izmaksām darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" un Eiropas Savienības kohēzijas politikas programmas 2021.–2027. gadam īstenošanai" iekļautajiem nosacījumiem;
19.2.10.
jaunradītu darba vietu aprīkojuma, biroja mēbeļu un tehnikas, datorprogrammu un licenču iegādes vai nomas izmaksas, tai skaitā aprīkojuma uzturēšanas un remonta izmaksas, bet ne vairāk kā 3000 euro vienai darba vietai visā projekta īstenošanas laikā, ja projekta vadības vai īstenošanas personāls ir nodarbināts projektā uz darba līguma pamata vismaz 30 % apmērā no normālā darba laika. Darba vietu aprīkojuma izmaksas ir attiecināmas arī gadījumos, ja esošo darba vietu aprīkojums ir nolietojies un tiek norakstīts. Ja projekta vadības un projekta īstenošanas personāls ir nodarbināts pilnu darba laiku, darba vietas aprīkojuma izmaksas ir attiecināmas 100 % apmērā. Ja projekta vadības un īstenošanas personāls ir nodarbināts nepilnu darba laiku vai daļlaiku, darba vietas aprīkojuma izmaksas ir attiecināmas, ņemot vērā darbinieka iesaistes periodu projektā pret projekta kopējo īstenošanas ilgumu, kā arī daļlaika proporciju darbam projektā;
19.2.11.
transporta pakalpojumu izmaksas (maksa par degvielu, transportlīdzekļu noma, transporta pakalpojumu pirkšana, maksa par sabiedriskā transporta izmantošanu) atbilstoši vadošās iestādes metodikā "Vienas vienības izmaksu standarta likmes aprēķina un piemērošanas metodika 1 km izmaksām darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" un Eiropas Savienības kohēzijas politikas programmas 2021.–2027. gadam īstenošanai" iekļautajiem nosacījumiem;
19.2.12.
izmaksas horizontālā principa "Vienlīdzība, iekļaušana, nediskriminācija un pamattiesību ievērošana" darbību īstenošanai, tai skaitā pandusu nomas, indukcijas cilpu nomas, zīmju valodas tulku un vieglās valodas tulkošanas pakalpojumu izmaksas, subtitrēšanas un reāllaika transkripcijas pakalpojumu izmaksas, ja tas ir nepieciešams vides un informācijas pieejamības nodrošināšanai, un ekspertu konsultāciju izmaksas.
20.
Šo noteikumu 18.2. apakšpunktā minētās netiešās attiecināmās izmaksas plāno kā vienu izmaksu pozīciju, piemērojot netiešo izmaksu vienoto likmi 15 % apmērā no šo noteikumu 19.1. apakšpunktā minētajām tiešajām attiecināmajām personāla izmaksām, saskaņā ar regulas Nr. 2021/1060 54. panta "b" apakšpunktu.
21.
Pievienotās vērtības nodoklis, kas tiešā veidā saistīts ar projektu, uzskatāms par attiecināmām izmaksām saskaņā ar regulas Nr. 2021/1060 64. panta 1. punkta "c" apakšpunktā ietvertajiem nosacījumiem.
22.
Šo noteikumu 18.3. apakšpunktā minētās neparedzētās izmaksas projektā plāno kā vienu izdevumu pozīciju un izlieto papildu darbu vai pakalpojumu veikšanai, kas neparedzamu apstākļu dēļ ir kļuvuši nepieciešami (izņemot sadārdzinājumu), lai varētu nodrošināt par projekta īstenošanu noslēgto līgumu izpildi, ja finansējuma saņēmējs ir veicis visus plānošanas pasākumus, lai šādus izdevumus novērstu. Neparedzētās izmaksas nepārsniedz divus procentus no šo noteikumu 18.1. apakšpunktā minētajām tiešajām izmaksām, un to izlietošanu finansējuma saņēmējs saskaņo ar sadarbības iestādi, ievērojot vienošanos par projekta īstenošanu.
23.
Projekta izmaksas ir attiecināmas, ja tās atbilst šajos noteikumos minētajām izmaksu pozīcijām un ir radušās ne agrāk kā par 2023. gada 1. janvāri.
IV.Pasākuma un projekta īstenošanas nosacījumi
24.
Īstenojot projektu, finansējuma saņēmējs un sadarbības partneris:
24.1.
pakalpojumu (uzņēmuma) līgumos, kurus slēdz šo noteikumu 17. punktā minēto atbalstāmo darbību īstenošanai, atkarībā no līguma veida un satura var paredzēt avansa maksājumus ne vairāk kā 20 % apmērā no attiecīgā līguma summas (ieskaitot pievienotās vērtības nodokli);
24.2.
nodrošina komunikācijas un vizuālās identitātes pasākumus saskaņā ar regulas Nr. 2021/1060 47. un 50. pantu, kārtību, kādā Eiropas Savienības fondu vadībā iesaistītās institūcijas nodrošina šo fondu ieviešanu 2021.–2027. gada plānošanas periodā, kā arī Eiropas Savienības fondu 2021.–2027. gada plānošanas perioda un Atveseļošanas fonda komunikācijas un dizaina vadlīnijām;
24.3.
ne retāk kā reizi trijos mēnešos ievieto savā tīmekļvietnē aktuālo informāciju par projekta īstenošanu;
24.4.
nodrošina, ka visas preces un pakalpojumi tiks iepirkti atklātā, pārredzamā, nediskriminējošā un konkurenci nodrošinošā procedūrā, ievērojot publiskā iepirkuma procedūru regulējošos normatīvos aktus, un, kur tas ir attiecināms, īsteno sociāli atbildīgus un inovatīvus publiskos iepirkumus, kā arī sekmē zaļā publiskā iepirkuma prasību ievērošanu atbilstoši normatīvajiem aktiem;
24.5.
ir atbildīgs par dubultā finansējuma un interešu konflikta riska novēršanu un demarkācijas nodrošināšanu ar citiem līdzīgiem vai saistītiem projektiem un nodrošina, lai pasākuma ietvaros plānotais atbalsts nepārklātos ar citiem valsts un ārvalstu finanšu atbalsta instrumentiem saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes 2018. gada 18. jūlija Regulas (ES, Euratom) Nr. 2018/1046 par finanšu noteikumiem, ko piemēro Savienības vispārējam budžetam, ar kuru groza Regulas (ES) Nr. 1296/2013, (ES) Nr. 1301/2013, (ES) Nr. 1303/2013, (ES) Nr. 1304/2013, (ES) Nr. 1309/2013, (ES) Nr. 1316/2013, (ES) Nr. 223/2014, (ES) Nr. 283/2014 un Lēmumu Nr. 541/2014/ES un atceļ Regulu (ES, Euratom) Nr. 966/2012, 61. panta prasībām. Par šo saistību ievērošanu finansējuma saņēmējs un sadarbības partneri paraksta attiecīgu apliecinājumu.
25.
Īstenojot projektu, finansējuma saņēmējs:
25.1.
īsteno vismaz trīs vispārīgas un vismaz trīs specifiskas darbības, kā arī nodrošina datu uzkrāšanu un ziņošanu par vismaz vienu rādītāju, kas veicina horizontālā principa "Vienlīdzība, iekļaušana, nediskriminācija un pamattiesību ievērošana" īstenošanu;
25.2.
uzkrāj informāciju par šo noteikumu 6. punktā minēto specifisko projekta līmeņa iznākuma rādītāju izpildi.
26.
Pasākuma ietvaros projektu īsteno saskaņā ar līgumu par projekta īstenošanu, bet ne ilgāk kā līdz 2029. gada 31. decembrim.
27.
Lai nodrošinātu projekta mērķa sasniegšanu, finansējuma saņēmējs izveido projekta uzraudzības padomi. Projekta uzraudzības padome ir atbildīga par projekta rezultātiem, uzrauga projekta aktivitāšu īstenošanu un projekta rezultātu atbilstību galalietotāju un sadarbības partneru vajadzībām, kā arī apstiprina ārējo faktoru ietekmē radušos izmaiņu nepieciešamību projektā. Projekta uzraudzības padomes sastāvā var tikt iesaistītas finansējuma saņēmēja atbildīgās amatpersonas, projekta īstenošanā iesaistīto iestāžu pārstāvji, projekta sadarbības partneru pārstāvji, atbildīgās iestādes pārstāvji, nevalstisko organizāciju pārstāvji, kā arī citi eksperti atbilstoši nepieciešamībai.
28.
Projekta uzraudzības padomes nolikumu (padomes tiesības, pienākumus un personālsastāvu, pamatojoties uz iestāžu un organizāciju pilnvarojumiem) apstiprina Valsts kancelejas direktors.
29.
Projekta īstenošanas vieta ir Latvijas Republikas teritorija.
Ministru prezidents, ārlietu ministra pienākumu izpildītājs A. K. Kariņš
Finanšu ministrs A. Ašeradens