MK vēstules projekts

<<=TAP_NOS_PAK_DATUMS>>
21-TA-948
21.10.2021.
142.9/4-15-13/21
Latvijas Republikas Saeimai
info@saeima.lv
Par starpinstitucionālo padomi cilvēkdrošības uz ūdens jautājumu risināšanai

Valsts kancelejā ir saņemta Latvijas Republikas Saeimas Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijas (turpmāk – komisija) 2021. gada 21. oktobra vēstule Nr. 142.9/4-15-13/21 (turpmāk – vēstule) par šā gada 14. septembra un 19. oktobra komisijas sēdēs skatīto jautājumu par drošību uz ūdens. Vēstulē komisija aicina Ministru kabinetu izveidot starpinstitucionālu padomi – koordinējošu un konsultatīvu institūciju –, kuras darbības mērķis būtu cilvēkdrošības uz ūdens jautājumu risināšana, sniedzot priekšlikumus gan ūdeņu pārvaldības jomā, gan bērnu peldētapmācības nodrošināšanā, attiecīgi veicot izmaiņas normatīvajos aktos. Komisija aicina Ministru kabinetu līdz šā gada 4. novembrim informēt par tālāko rīcību kritiskās situācijas risināšanā.

Komisijas vēstulē izteiktā aicinājuma izpildē nepieciešams iesaistīt  vairākas institūcijas – Iekšlietu ministriju, Izglītības un zinātnes ministriju, Labklājības ministriju, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju, Pārresoru koordinācijas centru, kā arī nevalstiskās organizācijas. Tādēļ, ņemot vērā, ka iesaistīto institūciju ir daudz un risināmo jautājumu loks ir plašs, lūdzam pagarināt termiņu Ministru kabineta informācijas sniegšanai līdz 2021. gada 25. novembrim.

Pielikumā: <<=NOSŪTĀMĀS_PAKOTNES_PIELIKUMI>>

<<=TAP_AMATS#1>> <<=TAP_PARAKSTS#1>>