Noteikumu konsolidētā versija

22-TA-2700
Noteikumi par aizdevumiem ar kapitāla atlaidi investīciju projektiem komersantiem konkurētspējas veicināšanai
I.Vispārīgie jautājumi
1.
Noteikumi nosaka:
1.1.
atbalsta piešķiršanas nosacījumus aizdevumu un kapitāla atlaides (kas tiek piešķirta kā aizdevuma pamatsummas pilnīga vai daļēja dzēšana) veidā (turpmāk – aizdevumu programma);
1.2.
kārtību, kādā īsteno šajos noteikumos ietverto aizdevumu programmu, tostarp veic investīciju projektu atlasi;
1.3.
aizdevumu programmas īstenošanai pieejamo finansējumu;
1.4.
atbalstāmo darbību un izmaksu attiecināmības nosacījumus;
1.5.
atbalsta uzskaiti, neatbalstāmās nozares un darbības.
2.
Aizdevumu programmas mērķis ir sniegt komersantiem atbalstu dzīvotspējīgu uzņēmējdarbības projektu īstenošanai, veicinot komersantu attīstību, konkurētspēju, eksporta apjoma palielināšanu un nodrošinot finansējumu tādu investīciju projektu īstenošanai, kuri ir vērsti uz jaunu iekārtu un tehnoloģisko procesu ieviešanu.
3.
Aizdevumu programmas ietvaros aizdevumus izsniedz un kapitāla atlaidi piešķir un piemēro akciju sabiedrība "Attīstības finanšu institūcija Altum" (turpmāk – sabiedrība "Altum") ar komersantu noslēgta līguma (turpmāk – aizdevuma līgums) ietvaros, kurā cita starpā iekļauti kapitāla atlaides piemērošanas nosacījumi, pēcuzraudzības kārtība un sekas, ja netiek ievēroti šo noteikumu un Pret Ukrainu vērstās Krievijas militārās agresijas dēļ piemēroto sankciju un pretpasākumu izraisīto ekonomisko seku pārvarēšanas atbalsta likuma 2. panta 2.1 daļas nosacījumi. Sabiedrība "Altum" aizdevumu var izsniegt vienīgi kopā ar cita finansētāja (starptautiska finanšu institūcija, privāts ieguldījumu fonds vai kredītiestāde) aizdevumu. Aizdevumu programmas ietvaros kapitāla atlaide ir sabiedrības "Altum" izsniegtā aizdevuma pamatsummas pilnīgs vai daļējs samazinājums, kas tiek piemērots, ja ir izpildīti konkrēti nosacījumi vai kritēriju kopa.
4.
Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra (turpmāk – aģentūra) sniedz vērtējumu:
4.1.
šo noteikumu 28. punktā minētās atlases kārtas ietvaros par komersanta un tā īstenotā investīciju projekta atbilstību, lai saņemtu tiesības pretendēt uz sabiedrības "Altum" aizdevumu;
4.2.
par kapitāla atlaides piemērošanas nosacījumu izpildi aizdevumu programmas ietvaros sabiedrības "Altum" piešķirtajiem aizdevumiem papildus šo noteikumu 3. punktā norādītajā aizdevuma līgumā ietvertajiem nosacījumiem.
(MK 21.12.2021. noteikumu Nr. 893 redakcijā)
5.
Šo noteikumu izpratnē finansējumu var saņemt komersants, kas atbilst šādiem nosacījumiem:
5.1.
tas ir lielais komersants, kas atbilst Komisijas 2014. gada 17. jūnija Regulas (ES) Nr. 651/2014, ar ko noteiktas atbalsta kategorijas atzīst par saderīgām ar iekšējo tirgu, piemērojot Līguma 107. un 108. pantu (turpmāk – Komisijas regula Nr. 651/2014), 2. panta 24. punktā noteiktajai definīcijai, vai vidējais komersants, kas atbilst Komisijas regulas Nr. 651/2014 I pielikuma 2. panta 1. punktā noteiktajiem kritērijiem un pārsniedz Komisijas regulas Nr. 651/2014 I pielikuma 2. panta 2. punktā noteiktos kritērijus;
5.2.
tas ir reģistrēts Latvijas Republikas Komercreģistrā;
5.3.
tā investīciju projekta mērķis ir jaunu iekārtu un tehnoloģisko procesu ieviešana ražošanā vai pakalpojumu sniegšanā šo noteikumu 19.2. apakšpunktā minētajās atbalstāmajās nozarēs;
5.4.
aizdevuma mērķis atbilstoši Komisijas regulas Nr. 651/2014 2. panta 49. punkta "a" apakšpunktam ir investīcijas komersanta projekta sākotnējos ieguldījumos – materiālajos un nemateriālajos aktīvos ražošanas uzsākšanai, paplašināšanai un efektivizācijai, lai izveidotu jaunu uzņēmējdarbības vietu, palielinātu esošas uzņēmējdarbības vietas jaudu, dažādotu uzņēmējdarbības vietas produkciju ar produktiem, kuri uzņēmējdarbības vietā iepriekš nav ražoti, vai veiktu būtiskas pārmaiņas esošas uzņēmējdarbības vietas kopējā ražošanas procesā;
5.5.
tam saskaņā ar Valsts ieņēmumu dienesta administrēto nodokļu (nodevu) parādnieku datubāzē pieejamo informāciju nav nodokļu vai nodevu parādu, tai skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parāda, kas kopsummā pārsniedz 1000 euro, izņemot nodokļu maksājumus, kuru segšanai ir piešķirts samaksas termiņa pagarinājums, ir noslēgta vienošanās par labprātīgu nodokļu samaksu vai noslēgts vienošanās līgums. Atbilstību minētajam nosacījumam sabiedrība "Altum" pārbauda līdz aizdevuma izsniegšanas uzsākšanai;
5.6.
tas nav uzskatāms par grūtībās nonākušu uzņēmumu saskaņā ar Komisijas regulas Nr. 651/2014 2. panta 18. punktu, izņemot Komisijas regulas Nr. 651/2014 1. panta 4. punkta "c" apakšpunktā minēto izņēmumu;
5.7.
uz to neattiecas līdzekļu atgūšanas rīkojums saskaņā ar Komisijas regulas Nr. 651/2014 1. panta 4. punkta "a" apakšpunktu;
5.8.
ieguldījums atbalsta komersanta darbību saskaņā ar Eiropas Savienības mērķiem un Latvijas saistībām, kas attiecas uz zaļo un digitālo transformāciju, tostarp Eiropas Savienības mērķi līdz 2050. gadam panākt klimatneitralitāti.
(MK 21.12.2021. noteikumu Nr. 893 redakcijā)
6.
Šo noteikumu izpratnē saistītās personas ir saimnieciskās darbības veicēji, kas atbilst Komisijas regulas Nr. 651/2014 I pielikuma 3. panta 3. punktā noteiktajai definīcijai.
7.
Aizdevumu programmas īstenošanai pieejamo finansējumu veido valsts budžeta finansējums 152 065 000 euro apmērā, tai skaitā:
7.1.
pirmajai atlases kārtai – 99 565 000 euro;
7.2.
slēgtajai atlases kārtai – 52 500 000 euro un summa, kas paliek no pirmās atlases kārtas.
7.1
Šo noteikumu 7. punktā minēto finansējumu izmanto sabiedrības "Altum" kapitāla atlaides un sagaidāmo zaudējumu segšanai. Sabiedrības "Altum" pārvaldības maksas segšanai pieejams šīs programmas ieņēmumu veidotais atmaksātais publiskais finansējums saskaņā ar programmas rādītāju novērtējumu, kas veikts saskaņā ar Attīstības finanšu institūcijas likuma 12. panta trešo daļu.
7.2
Šo noteikumu izpratnē slēgtā atlases kārta ir atlases kārta, kurā aģentūra ir izvērtējusi aizdevumu programmas pirmajā atlases kārtā saņemtos komersantu investīciju projektu pieteikumus un:
7.21.
tie atbilst atlases nosacījumiem, bet pirmajā atlases kārtā uz 2022. gada 11. jūliju tiem nav bijis pieejams valsts budžeta finansējums, lai turpinātu pieteikuma izskatīšanu sabiedrībā "Altum";
7.22.
tie saranžēti atbilstoši šo noteikumu 21.4 punktā noteiktajam kritērijam, lai kvalificētos turpmākam finansējuma pieprasījuma izvērtējumam sabiedrībā "Altum" atlases kārtā pieejamā finansējuma ietvaros.
8.
(Svītrots ar MK 21.12.2021. noteikumiem Nr. 893)
9.
Sabiedrības "Altum" lēmuma pieņemšanas datums par aizdevuma piešķiršanu, kurā noteikts atbalsta maksimālais apjoms, atbalsta intensitāte, maksimālā pieejamā kapitāla atlaide, kā arī aizdevuma maksimālais termiņš, ieskaitot pagarinājumu, kas nepārsniedz šo noteikumu 18. punktā minēto, uzskatāms par atbalsta piešķiršanas datumu, pirms kura ir izvērtēta komersanta un tā īstenotā investīciju projekta atbilstība šo noteikumu 5.1., 5.2.5.3.5.4.5.5.5.6. un 5.7. apakšpunkta nosacījumiem.
10.
Komersants, iesniedzot pieteikumu sabiedrībā "Altum", piesakās atbalstam. Lai sabiedrība "Altum" uzsāktu investīciju projekta vērtēšanu, komersantam jāpiedalās un jāsaņem pozitīvs lēmums aģentūras organizētā investīciju projektu atlasē, iesniedzot šo noteikumu 29. punktā minēto pieteikumu. Komersanti šo noteikumu 29. punktā minēto pieteikumu var iesniegt aģentūrā un šo noteikumu 31.1. apakšpunktā minēto pieteikumu – sabiedrībā "Altum", kamēr ir atvērta attiecīgā atlases kārta.
10.1
Slēgtajā atlases kārtā komersanta iesniegtais pieteikums aģentūrā tiek izskatīts, pamatojoties uz komersanta apstiprinājumu piedalīties šajā kārtā un izmantojot pirmajā atlases kārtā saņemtos dokumentus. Komersantam slēgtajā atlases kārtā nav tiesību mainīt pieteikumā iekļauto informāciju.
10.2
Aģentūra uzaicina komersantu piedalīties slēgtajā atlases kārtā, ņemot vērā aizdevumu programmā pieejamo finansējumu un ranžējumu atbilstoši šo noteikumu 21.4 punktā noteiktajam kritērijam. Aģentūra savā tīmekļvietnē un oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" publicē informāciju par dienu, kad tiek uzsākta slēgtā atlases kārta.
11.
Ekonomikas ministrija, sabiedrība "Altum" un aģentūra slēdz līgumu par aizdevumu programmas ieviešanu un uzraudzību.
II.Aizdevumu programmas nosacījumi
12.
Finansējumu izsniedz kā reģionālo atbalstu saskaņā ar Komisijas regulas Nr. 651/2014 14. pantu.
(MK 21.06.2022. noteikumu Nr. 360 redakcijā)
13.
Komersanta investīciju projektam piesaistītā finansējuma ietvaros atbalstu sniedz sākotnējiem ieguldījumiem materiālajos aktīvos (saskaņā ar Komisijas regulas Nr. 651/2014 2. panta 29. punktu) un nemateriālajos aktīvos (saskaņā ar Komisijas regulas Nr. 651/2014 2. panta 30. punktu).
13.1
Veicot šo noteikumu 13. punktā minētos ieguldījumus, ievēro šādus nosacījumus:
13.11.
vidējo komersantu investīciju projekta attiecināmās izmaksas ir sākotnējie ieguldījumi saskaņā ar Komisijas regulas Nr. 651/2014 2. panta 49. punkta "a" apakšpunktu, savukārt lielo komersantu investīciju projekta attiecināmās izmaksas ir sākotnējie ieguldījumi saskaņā ar Komisijas regulas Nr. 651/2014 2. panta 49. punkta "a" un "b" apakšpunktu;
13.12.
ēkas un būves ir jaunas (izņemot, ja tās iegādājas vidējais komersants, un izņemot lieliem komersantiem uzņēmējdarbības vietas iegādi);
13.12.1
pārējie aktīvi, kas nav minēti šo noteikumu 13.12. apakšpunktā, ir jauni;
13.13.
ar materiālo aktīvu nomu saistītās izmaksas atbilst Komisijas regulas Nr. 651/2014 14. panta 6. punktā minētajiem nosacījumiem un attiecībā uz zemi, ēkām un ražotni ar nomu un apbūvi saistītās tiesības ir nostiprinātas zemesgrāmatā (ja attiecināms) vai noma un apbūves tiesības ilgst vismaz piecus gadus lielajiem uzņēmumiem vai vismaz trīs gadus vidējiem uzņēmumiem pēc paredzētās investīciju projekta pabeigšanas dienas un ir spēkā visā aizdevuma līguma darbības laikā;
13.14.
sākotnējie ieguldījumi būvniecībā vai nekustamā īpašuma iegādē  ir attiecināmi tikai kompleksam investīciju projektam, kurā paredzēta arī iekārtu iegāde, ievērojot attiecināmo investīciju proporciju līdz 40 % būvniecībai un nekustamā īpašuma iegādei;
13.15.
nemateriālie aktīvi atbilst Komisijas regulas Nr. 651/2014 14. panta 8. punktā minētajiem nosacījumiem. Lielajiem komersantiem nemateriālos aktīvus var finansēt līdz 50 % no sākotnējo ieguldījumu kopējām attiecināmajām ieguldījumu izmaksām;
13.16.
atbalsta intensitāte aizdevumu programmas ietvaros no investīciju projekta attiecināmām izmaksām ir:
13.16.1.
Rīgā un Pierīgas kopējās statistiski teritoriālo vienību klasifikācijas 3. līmeņa (turpmāk – NUTS 3) reģionā – 30 % lielajiem komersantiem vai 40 % vidējiem komersantiem;
13.16.2.
Kurzemes, Zemgales, Vidzemes un Latgales NUTS 3 reģionā – 40 % lielajiem komersantiem vai 50 % vidējiem komersantiem;
13.17.
ja investīciju projektā plānotie sākotnējie ieguldījumi tiek veikti Latvijā divos vai vairākos dažādas NUTS 3 atbalsta intensitātes reģionos, piemēro vienu no šādām atbalsta intensitātēm:
13.17.1.
katram NUTS 3 atbalsta intensitātes reģionam piekritīgo sākotnējo ieguldījumu izmaksām piemēro attiecīgā NUTS 3 atbalsta intensitātes reģiona atbalsta intensitāti;
13.17.2.
ja no sākotnējiem ieguldījumiem neatkarīgi no to atrašanās vietas labumu gūst viens vai vairāki dažādas NUTS 3 atbalsta intensitātes reģioni, visam investīciju projektam piemēro zemāko atbalsta intensitāti no tām, kādas piemērotas NUTS 3 atbalsta intensitātes reģioniem, kuri gūst labumu no investīciju projekta īstenošanas.
(MK 21.12.2021. noteikumu Nr. 893 redakcijā, kas grozīta ar MK 05.04.2022. noteikumiem Nr. 220; MK 21.06.2022. noteikumiem Nr. 360)
14.
Lai saņemtu finansējumu, komersantam jāievēro šādi nosacījumi:
14.1.
izsniegtajam finansējumam ir stimulējoša ietekme, un pieteikums atbilst Komisijas regulas Nr. 651/2014 6. panta 2. punktā ietvertajām prasībām par pieteikumā iekļaujamo informāciju:
14.1.1.
pieteikums sabiedrībai "Altum" ir iesniegts pirms investīciju projekta uzsākšanas atbilstoši Komisijas regulas Nr. 651/2014 6. panta 2. punktam;
14.1.2.
ja investīciju projektam piesaista citu publisko finansējumu, investīciju projektu var uzsākt tad, kad visās iestādēs, kur pretendē uz atbalstu, ir iesniegts pieteikums un ir pieņemts lēmums par atbalsta piešķiršanu vai noslēgts līgums (ja atbalstu nepiešķir ar lēmumu). Uzsāktais investīciju projekts šo noteikumu 14.1.1. apakšpunkta un šā apakšpunkta izpratnē atbilst Komisijas regulas Nr. 651/2014 2. panta 23. punktam, tas ir tāds investīciju projekts, kura īstenošanas darbi ir sākti, par ko liecina ar ieguldījumu saistītu būvdarbu sākums vai pirmā juridiski saistošā apņemšanās pasūtīt aprīkojumu, vai citas saistības, kas padara ieguldījumu neatgriezenisku, – atkarībā no tā, kas notiek pirmais. Zemes pirkšanu un tādus sagatavošanās darbus kā atļauju saņemšana un priekšizpētes veikšana neuzskata par darbu sākumu. Attiecībā uz pārņemšanu darbu sākums ir brīdis, kad tiek iegādāti aktīvi, kas ir tieši saistīti ar iegādāto uzņēmējdarbības vietu;
14.2.
nav atbalstāms investīciju projekts, kas uzsākts pirms pieteikuma iesniegšanas sabiedrībai "Altum";
14.3.
sākotnējie ieguldījumi pēc investīciju projekta pabeigšanas paliek Latvijā attiecīgajā NUTS 3 intensitātes reģionā, kurā tiek īstenots atbalstāmais investīciju projekts, vai paliek Latvijā, ja atbalsts tiek piešķirts, ņemot vērā šo noteikumu 13.17.2. apakšpunktu, vismaz piecus gadus lielajiem komersantiem vai trīs gadus vidējiem komersantiem;
14.4.
komersants apstiprina, ka pēdējo divu gadu laikā pirms pieteikšanās uz atbalstu nav pārcēlis komercdarbības vietu no Eiropas Ekonomikas zonas uz komercdarbības vietu, kur tiks veikts sākotnējais ieguldījums, kuram tiek pieprasīts atbalsts, un apņemas to nedarīt divus gadus pēc tam, kad pabeigts sākotnējais ieguldījums, kuram tiek pieprasīts atbalsts.
(Grozīts ar MK 21.12.2021. noteikumiem Nr. 893; MK 05.04.2022. noteikumiem Nr. 220; MK 21.06.2022. noteikumiem Nr. 360)
15.
Lielajiem komersantiem finansējumu būtiskām izmaiņām un esošas komercdarbības vietas darbības dažādošanai var piešķirt, ja tiek ievēroti Komisijas regulas Nr. 651/2014 14. panta 7. punktā minētie nosacījumi par:
15.1.
atbalstāmajām izmaksām būtiskām pārmaiņām ražošanas procesā;
15.2.
atbalstāmajām izmaksām esošas komercdarbības vietas darbības dažādošanai.
16.
Līdzfinansējot investīciju projektu ar citu finansētāju, ievēro šo noteikumu 19. punktā minētos nosacījumus, kā arī šādus nosacījumus:
16.1.
šā punkta ietvaros sabiedrības "Altum" piešķirtais aizdevums ir vienāds ar plānoto kapitāla atlaides apjomu;
16.2.
sabiedrības "Altum" finansējums ir struktūrā subordinēts attiecībā pret cita finansētāja sniegto aizdevumu un ir pastiprināts ar zemāku nodrošinājuma kārtu nekā cita finansētāja sniegtais aizdevums; 
16.3.
pēc finansējuma pieteikuma saņemšanas sabiedrība "Altum" sazinās ar citu finansētāju, kurš pēc komersanta norādītās informācijas piekritis sniegt finansējumu investīciju projekta ietvaros, par iespēju kopīgi finansēt investīciju projektu;
16.4.
citu finansētāju piešķirto aizdevumu apmērs nav mazāks par atbilstoši šiem noteikumiem piešķirtā sabiedrības "Altum" aizdevuma summu.
17.
(Svītrots ar MK 21.12.2021. noteikumiem Nr. 893)
18.
Aizdevuma un aizdevuma pagarinājuma termiņu nosaka, ņemot vērā aizņēmēja nozares specifiku, ekonomisko ciklu, finansējuma izmantošanas mērķi un iegādājamo aktīvu lietderīgo kalpošanas laiku un amortizācijas termiņu. Aizdevuma un aizdevuma pagarinājuma termiņš nepārsniedz 20 gadus.
19.
Aizdevumu programmas ietvaros aizdevumus komersantu investīciju projektiem izsniedz, ievērojot šādus nosacījumus:
19.1.
investīciju projektā paredzēto attiecināmo izmaksu apmērs ir vismaz 10 000 000 euro;
19.2.
atbalstāmās nozares šo noteikumu izpratnē (izņemot šo noteikumu 40. punktā minētās nozares) ir saimnieciskās darbības veidi, kas tiek īstenoti šādos viedās specializācijas prioritārajos virzienos:
19.2.1.
zināšanu ietilpīga bioekonomika;
19.2.2.
biomedicīna, medicīnas tehnoloģijas, farmācija;
19.2.3.
fotonika un viedie materiāli, tehnoloģijas un inženiersistēmas;
19.2.4.
viedā enerģētika un mobilitāte;
19.2.5.
informācijas un komunikācijas tehnoloģijas;
19.3.
nekustamais īpašums,  kurā veic un izmanto sākotnējos ieguldījumus, bet kurš ir ārpus investīciju projekta attiecināmajām izmaksām, ir komersanta īpašums vai komersantam uz to ir ilgtermiņa nomas un apbūves tiesības uz termiņu, kādam tiek izsniegts aizdevums, bet ne īsāku kā pieci gadi pēc uzraudzības termiņa beigām lielajiem uzņēmumiem vai ne īsāku kā trīs gadi pēc uzraudzības termiņa beigām vidējiem uzņēmumiem, un tās ir nostiprinātas zemesgrāmatā. Ja nekustamo īpašumu nomā no valsts vai pašvaldības, ilgtermiņa nomas un apbūves tiesībām jābūt vismaz uz termiņu, kādam tiek izsniegts aizdevums, bet ne īsāku kā pieci gadi pēc uzraudzības termiņa beigām lielajiem uzņēmumiem vai ne īsāku kā trīs gadi pēc uzraudzības termiņa beigām vidējiem uzņēmumiem;
19.4.
sākotnējos ieguldījumos neietver transportlīdzekļus, kuri saskaņā ar normatīvajiem aktiem satiksmes jomā ir paredzēti reģistrācijai Ceļu satiksmes drošības direkcijā vai Valsts tehniskās uzraudzības aģentūras Traktortehnikas reģistrā;
19.5.
komersantam jānodrošina grāmatvedības uzskaite, kurā ir skaidri nošķirtas investīciju projekta izmaksas;
19.6.
sākotnējos ieguldījumos neietver un atbalstu nepiešķir apgrozāmiem līdzekļiem;
19.7.
sākotnējos ieguldījumos neietver un atbalstu nepiešķir pievienotās vērtības nodokļa segšanai.
20.
Piešķirtā maksimālā kapitāla atlaide ir līdz 30 % no investīciju projekta attiecināmajām izmaksām, bet ne vairāk kā 10 000 000 euro, nepārsniedzot šo noteikumu 13.16. apakšpunktā un 33. punktā minēto pieļaujamo atbalsta intensitāti.
21.
Uz finansējuma pieprasījuma izvērtējumu šīs programmas ietvaros var pretendēt investīciju projekti, kuros pēc investīciju projekta pilnīgas pabeigšanas katra pēcuzraudzības gada beigās ir paredzēts izpildīt vismaz četrus no šiem pieciem kritērijiem (turpmāk – investīciju projekta rādītāji):
21.1.
mēneša vidējā bruto darba samaksa darbiniekiem, kas pieņemti darbā investīciju projekta īstenošanas rezultātā, nav mazāka par mēneša vidējās bruto darba samaksas apmēru iepriekšējā gadā tajā statistiskajā reģionā, kurā tiks īstenots investīciju projekts, kam piemērots koeficients 1,3 (izņemot Rīgu, kur mēneša vidējā bruto darba samaksa darbiniekiem nav mazāka par mēneša vidējās bruto darba samaksas apmēru tautsaimniecībā iepriekšējā gadā, kam piemērots koeficients 1,3);
21.2.
investīciju projekta īstenošanas rezultātā preču vai pakalpojumu eksporta apjoms ir vismaz 3 000 000 euro gadā;
21.3.
investīciju projekta īstenošanas rezultātā uz katriem kopējās pieejamās kapitāla atlaides 250 000 euro ir radīta viena jauna darba vieta ar pilnu darba slodzi un kopā ir radītas vismaz 12 jaunas darba vietas ar pilnu darba slodzi, un tās ir saglabātas visā attiecīgajā pēcuzraudzības periodā. Personas, kuras plānots nodarbināt jaunradītajās darba vietās, divu gadu laikā pirms finansējuma pieteikuma iesniegšanas dienas nevar tikt nodarbinātas investīciju projekta iesniedzēja vai tā saistīto personu grupā atbilstoši Valsts ieņēmumu dienesta vai Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras sniegtajai informācijai;
21.4.
komersanta ieguldījumu apjoms pētniecībā un attīstībā uzņēmuma līmenī un attiecīgi šo noteikumu 19.2. apakšpunktā minētajā investīciju projekta pieteiktajā nozarē ir vismaz 250 000 euro gadā;
21.5.
vismaz 20 % no investīciju projektā plānotajiem ieguldījumiem ir vērsti uz ieguldījumiem zaļo tehnoloģiju izmantošanā produktu ražošanas un pakalpojumu sniegšanas procesā un citu uz klimata pārmaiņu ietekmes mazināšanu vērstu produktu ražošanā (piemēram, enerģijas uzkrāšana un atguve, videi draudzīgu un energoefektīvu materiālu un produktu radīšana, viedā mobilitāte un tīra transportēšana, ūdens resursu vadība, gaisa piesārņojuma samazināšana, atkritumu apsaimniekošana – ražošanas procesu pārpalikumu izmantošana, produktu dzīves cikla paildzināšana).
21.1
Ja vairāki investīciju projektu pieteikumi, ņemot vērā šo noteikumu 21. punktā  noteiktos kritērijus, vērtējumā saņēmuši vienādu punktu skaitu, priekšroka aģentūras lēmumā par pieteikuma apstiprināšanu tiek dota investīciju projekta pieteikumam, kam ir pievienots Eiropas Ekonomikas zonā reģistrētas kredītiestādes, tās filiāles vai tās meitas sabiedrības, kura ir tiesīga sniegt finanšu pakalpojumus Latvijā, vai starptautiskas finanšu institūcijas kredītkomitejas saistošs lēmums par aizdevuma piešķiršanu investīciju projekta īstenošanai. Šis nosacījums neattiecas uz slēgto atlases kārtu.
21.2
Līgumu starp sabiedrību "Altum", komersantu un citu finansētāju paraksta sešu mēnešu laikā pēc sabiedrības "Altum" lēmuma pieņemšanas par komersanta investīciju projekta finansēšanu, bet, ja kopējā investīciju projekta izmaksu summa pārsniedz 50 000 000 euro, – 12 mēnešu laikā. Sabiedrība "Altum" ir tiesīga pagarināt šajā punktā noteiktos līguma parakstīšanas termiņus, ja novirzes no šiem termiņiem ir radušās objektīvu no komersanta neatkarīgu apstākļu dēļ.
21.3
Gada laikā pēc tam, kad parakstīts līgums starp sabiedrību "Altum", komersantu un citu finansētāju, investīciju projekta ietvaros komersants veic maksājumus 10 % apmērā no piemērojamās kapitāla atlaides summas. Ja maksājumi nav veikti 10 % apmērā, sabiedrībai "Altum" ir tiesības lauzt līgumu. Sabiedrība "Altum" ir tiesīga pagarināt komersantam šajā punktā noteikto termiņu, ja novirzes no šā termiņa ir radušās objektīvu no komersanta neatkarīgu apstākļu dēļ.
(MK 21.06.2022. noteikumu Nr. 360 redakcijā)
21.4
Slēgtās atlases kārtas ietvaros aģentūra vērtē komersantu iesniegtajā pieteikumā norādīto kritērija – investīciju projekta īstenošanas rezultātā plānotais minimālais preču vai pakalpojumu eksporta apjoms gadā attiecībā pret plānoto attiecināmo izmaksu ieguldījumu apmēru, uz kuru pieteicējs pretendē, – vērtību.
21.5
Lai varētu piemērot kapitāla atlaidi, komersantam pēcuzraudzības periodā ir pienākums izpildīt visus investīciju projekta pieteikumā norādītos rādītājus, kas noteikti, ievērojot šo noteikumu 21. punktā minētos kritērijus. Aģentūra pēcuzraudzības laikā izvērtē investīciju projekta rādītāju kritēriju izpildi pēc attiecīgā pēcuzraudzības gada noslēguma un pieņem lēmumu par attiecīgās investīciju projektu atlases kārtas pieteikumā norādīto investīciju projekta rādītāju izpildi vai neizpildi.
22.
Pēc investīciju projekta pilnīgas pabeigšanas un komersanta iesnieguma saņemšanas par pēcuzraudzības uzsākšanu, bet ne vēlāk kā pēc diviem gadiem kopš investīciju projekta pilnīgas pabeigšanas aģentūra uzsāk un trīs gadus īsteno attiecīgā investīciju projekta attiecīgās atlases kārtas ietvaros iesniegtajā pieteikumā norādīto investīciju projekta rādītāju pēcuzraudzību. Aģentūra katru pēcuzraudzības gadu izvērtē investīciju projekta rādītāju kritēriju izpildi pēc attiecīgā pēcuzraudzības gada noslēguma. Ja komersants nesniedz aģentūrai informāciju, kapitāla atlaide netiek piemērota. Lai nodrošinātu investīciju projekta un piešķirtā atbalsta atbilstību šiem noteikumiem, sabiedrībai "Altum" ir tiesības nodot datus par komersantu un investīciju projektu aģentūrai, savukārt aģentūrai ir tiesības nodot datus par komersantu un investīciju projektu sabiedrībai "Altum". Sabiedrībai "Altum" un aģentūrai ir tiesības bez maksas pieprasīt un saņemt tiešu pieeju datiem valsts informācijas sistēmās, datubāzēs un reģistros tādā apjomā, kāds nepieciešams investīcijas īstenošanai un atbalsta sniegšanai komersantiem šo noteikumu ietvaros.
22.1
Investīciju projekts uzskatāms par pilnībā pabeigtu atbilstoši šo noteikumu 29.2.3. apakšpunktā norādītajam investīciju projekta īstenošanas beigu datumam vai saskaņā ar sabiedrības "Altum" sniegto informāciju par izmaiņām investīciju projekta īstenošanas termiņos.
22.2
Sabiedrība "Altum" kapitāla atlaidi var piemērot, ja aģentūra ir pieņēmusi lēmumu par attiecīgās investīciju projektu atlases kārtas pieteikumā norādītā investīciju projekta rādītāju sasniegšanu. Aģentūra pieņem lēmumu divu mēnešu laikā pēc pēcuzraudzības gada noslēguma un par pieņemto lēmumu informē sabiedrību "Altum". Investīciju projekta rādītāju novērtējumu aģentūra veic pēc katra pēcuzraudzības gada noslēguma. Ja aģentūra konstatē, ka noteiktie investīciju projekta rādītāji nav izpildīti, un pieņem lēmumu par attiecīgās investīciju projektu atlases kārtas pieteikumā norādīto investīciju projekta rādītāju neizpildi, par to paziņojot sabiedrībai "Altum", kapitāla atlaide sabiedrības "Altum" aizdevumam attiecībā uz konkrēto pēcuzraudzības gadu netiek piemērota.
22.3
Kapitāla atlaide tiek piemērota trīs daļās. Pēc katra pēcuzraudzības gada par vienu trešdaļu var tikt samazināta sabiedrības "Altum" izsniegtā aizdevuma pamatsumma, ievērojot šo noteikumu 21. un 22.2 punktā minētos nosacījumus.
(MK 21.12.2021. noteikumu Nr. 893 redakcijā)
22.4
Komersantam ir pienākums glabāt šo noteikumu 29. un 31. punktā minētos dokumentus un ar investīciju projekta īstenošanu saistīto dokumentu oriģinālus vai normatīvajos aktos par dokumentu izstrādāšanu un noformēšanu noteiktajā kārtībā apliecinātas to kopijas līdz attiecīgās atlases kārtas finansējuma pieprasījumu vērtēšanas beigām, bet, ja finansējuma pieprasījumu apstiprina, desmit gadus pēc investīciju projekta pilnīgas pabeigšanas.
22.5
Komersantam šo noteikumu 22. punktā noteiktās pēcuzraudzības ietvaros ir pienākums nodrošināt aģentūras un sabiedrības "Altum" pārstāvjiem pieeju šo noteikumu 22.4 punktā minētajiem dokumentiem vai to kopijām un šo noteikumu 13. punktā minētajiem materiālajiem un nemateriālajiem aktīviem.
(MK 05.04.2022. noteikumu Nr. 220 redakcijā)
23.
Komersants atbilstoši Komisijas regulas Nr. 651/2014 14. panta 14. punktam nodrošina līdzfinansējumu vismaz 25 % apmērā no investīciju projekta attiecināmajām izmaksām, izmantojot pašu līdzekļus vai ārējo finansējumu, tai skaitā cita finansētāja izsniegtu ilgtermiņa kredītu vai finanšu līzingu, un par šo līdzfinansējumu nevar būt saņemts nekāds publiskais atbalsts, tai skaitā de minimis atbalsts.
24.
Sabiedrības "Altum" aizdevuma procentu likmi pielīdzina cita finansētāja aizdevuma likmei. Ja mainīgās likmes noteikšanas, pārskatīšanas vai grozīšanas brīdī EURIBOR ir negatīvs, tad EURIBOR tiek piemērota 0 (nulles) vērtība.
(MK 21.06.2022. noteikumu Nr. 360 redakcijā)
24.1
(Svītrots ar MK 21.06.2022. noteikumiem Nr. 360)
25.
(Svītrots ar MK 21.12.2021. noteikumiem Nr. 893)
26.
Sabiedrības "Altum" aizdevuma pamatsummas atmaksu par aizdevuma attiecīgo trešdaļu saskaņā ar šo noteikumu 22.3 punktu komersants uzsāk veikt ne vēlāk kā sešu mēnešu laikā pēc attiecīgā pēcuzraudzības gada noslēguma, ja nav saņemts aģentūras lēmums par konkrēto pēcuzraudzības gadu vai ja saskaņā ar šo noteikumu 22.2 punktu ir saņemts aģentūras lēmums par attiecīgās investīciju projektu atlases kārtas pieteikumā norādīto investīciju projekta rādītāju neizpildi par konkrēto pēcuzraudzības gadu. Komersanta samaksāto sabiedrības "Altum" aizdevuma pamatsummas daļu līdz brīdim, kad pieņemts aģentūras lēmums par attiecīgās investīciju projektu atlases kārtas pieteikumā norādītā investīciju projekta rādītāju sasniegšanu par konkrēto pēcuzraudzības gadu, komersantam neatdod, un par šo summu tiek samazināta investīciju projektam pieejamā kapitāla atlaide attiecīgajā pēcuzraudzības gadā.
27.
Ja tiek pārkāptas šajos noteikumos noteiktās komercdarbības atbalsta kontroles normas, tostarp nosacījumi, kas izriet no Komisijas regulas Nr. 651/2014, aizdevuma saņēmējam ir pienākums atmaksāt sabiedrībai "Altum" investīciju projekta ietvaros saņemto nelikumīgo komercdarbības atbalstu kopā ar procentiem no līdzekļiem, kas ir brīvi no komercdarbības atbalsta, atbilstoši Komercdarbības atbalsta kontroles likuma IV vai V nodaļas nosacījumiem.
III.Investīciju projektu atlases kārtu pieteikuma iesniegšanas un apstiprināšanas kārtība
28.
Aģentūra veic investīciju projektu atlasi atbilstoši šo noteikumu 5.8. apakšpunktā, 21. un 29. punktā minētajām prasībām un tās izstrādātajam nolikumam, kurā noteikta pieteikumu iesniegšanas kārtība, aģentūras papildus izstrādātie atlases kritēriji, aģentūras iekšējās procedūras, lai nodrošinātu lēmuma pieņemšanu par investīciju projekta iesniegumu apstiprināšanu, apstiprināšanu ar nosacījumu vai noraidīšanu un paziņošanas kārtību, kā arī investīciju projekta pēcuzraudzības kārtību. Paziņojumu par investīciju projektu atlases kārtas pieteikumu iesniegšanu, iesniegšanas pārtraukšanu vai izbeigšanu aģentūra pēc saskaņošanas ar Ekonomikas ministriju izsludina aģentūras tīmekļvietnē (www.liaa.gov.lv).
28.1
Aģentūra veic to investīciju projektu slēgto atlasi, kuri pieteikti pirmajā atlases kārtā, atbilstoši šo noteikumu 28. punktā minētajai kārtībai. Aizdevumu programmas pieejamā finansējuma ietvaros slēgtajā atlasē priekšroka tiek dota tādam investīciju projekta pieteikumam, kuram atbilstoši šo noteikumu 21.4 punktā noteiktajam kritērijam ir norādīts lielāks apmērs. Aģentūra, ievērojot šo noteikumu 30. punktu, veic šo pieteikumu ranžēšanu.
29.
Lai pieteiktos investīciju projektu atlases kārtai, komersants iesniedz aģentūrā šādus dokumentus (turpmāk – pieteikums atlasei):
29.1.
aizpildītu pieteikuma veidlapu, kurā norādīts saimnieciskās darbības veicēja nosaukums, investīciju projekta nosaukums, nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs, juridiskā adrese, e-pasta adrese un klasifikācijas kods atbilstoši Saimniecisko darbību statistiskās klasifikācijas Eiropas Kopienā 2. redakcijai (NACE 2. red.);
29.2.
investīciju projekta aprakstu. Minētajā aprakstā norāda informāciju par:
29.2.1.
prioritāro investīciju projekta virzienu, kurā tiek veikti ieguldījumi, un komersanta skaidrojumu par investīciju projekta atbilstību prioritārajam investīciju projekta virzienam;
29.2.2.
plānoto ieguldījumu apmēru, attiecināmo izmaksu pozīciju sarakstu, to kopējo summu un investīciju projekta īstenošanas vietu (tai skaitā kadastra nodalījuma numuru). Investīciju projekta īstenošanas vieta šo noteikumu izpratnē ir vieta, kur komersants ražo savu produkciju vai sniedz pakalpojumus. Investīciju projektu var īstenot vairākās adresēs, ja šajās adresēs ir izvietota vienota ražošanas vai pakalpojumu sniegšanas ķēde;
29.2.3.
investīciju projekta īstenošanas laika ietvaru, norādot būtiskākās aktivitātes, kas tiks veiktas investīciju projekta ietvaros, un to īstenošanas sākuma un beigu datumu, kā arī investīciju projekta kopējo īstenošanas laiku;
29.2.4.
plānotajām darba vietām, kas tiks izveidotas investīciju projekta īstenošanas rezultātā (skaits, uzskaitījums un tajās nepieciešamās kompetences investīciju projekta īstenošanai), un par plānoto vidējo mēneša darba samaksas bruto apmēru;
29.2.5.
plānoto preču vai pakalpojumu eksporta apjomu pēc investīciju projekta īstenošanas, sniedzot ziņas par plānoto preču vai pakalpojumu eksporta apjomu katrā atsevišķā gadā piecu gadu laikā pēc investīciju projekta pilnīgas pabeigšanas un plānotajiem eksporta tirgiem, kas tiks nodrošināti investīciju projekta īstenošanas rezultātā;
29.2.6.
plānoto ieguldījumu apjomu pētniecībā un attīstībā uzņēmuma līmenī katrā atsevišķā gadā piecu gadu laikā pēc investīciju projekta pilnīgas pabeigšanas;
29.3.
Eiropas Ekonomikas zonā reģistrētas kredītiestādes, tās filiāles vai tās meitas sabiedrības, kura ir tiesīga sniegt finanšu pakalpojumus Latvijā, vai starptautiskas finanšu institūcijas kredītkomitejas saistošo lēmumu par aizdevuma piešķiršanu investīciju projekta īstenošanai, ja tāds ir saņemts.
30.
Pamatojoties uz aģentūras izstrādāto nolikumu un iesniegtajiem šo noteikumu 29. punktā minētajiem dokumentiem, aģentūra:
30.1.
izvērtē investīciju projektu pieteikumu attiecīgajā atlases kārtā pieteikto investīciju projektu atbilstību investīciju projektu atlases kārtas nolikumam un šo noteikumu 5.8. apakšpunktam un 21., 21.1 un 28.1 punktam un pieņem lēmumu par investīciju projektiem, kas turpmāk ir izvērtējami finansējuma pieprasījumam vai kas nekvalificējas turpmākam finansējuma pieprasījuma izvērtējumam sabiedrībā "Altum";
30.2.
izsniedz šo noteikumu 30.1. apakšpunktā pieņemto lēmumu komersantam;
30.3.
informē sabiedrību "Altum" par šo noteikumu 30.1. apakšpunktā minētajiem lēmumiem.
(MK 05.04.2022. noteikumu Nr. 220 redakcijā)
31.
Lēmumu par atbalsta piešķiršanu sabiedrība "Altum" pieņem, pamatojoties uz:
31.1.
komersanta iesniegto pieteikumu sabiedrībā "Altum", kurā ietverts biznesa projekta apraksts;
31.2.
informāciju, kas saņemta no aģentūras atbilstoši šo noteikumu 30.3. apakšpunktam un 31.2 punktam, par investīciju projektiem, kuri turpmāk izvērtējami finansējuma pieprasījumam sabiedrībā "Altum";
31.2.1
cita finansētāja (starptautiskas finanšu institūcijas, privāta ieguldījumu fonda vai kredītiestādes) lēmumu par aizdevuma piešķiršanu investīciju projekta īstenošanai;
31.3.
citu sabiedrības "Altum" pieprasīto informāciju saistībā ar projektu izvērtēšanu;
31.4.
investīciju projekta ieviešanas stadiju, proti, sabiedrība "Altum" atbalstu nepiešķir investīciju projektiem, kuri uz lēmuma par atbalsta piešķiršanu brīdi ir pabeigti vai kuru īstenošanu pilnībā finansējis komersants un cits finansētājs;
31.5.
komersanta parakstītu apliecinājumu, ka tas nav veicis un neveiks Komisijas regulas Nr. 651/2014 14. panta 16. punktā norādītās darbības, kuras definētas Komisijas regulas Nr. 651/2014 2. panta 61.a punktā, un apliecinājumu, ka uz uzņēmumu nav attiecināma Komisijas regulas Nr. 651/2014 2. panta 18. punkta "c" apakšpunktā minētā situācija – tam nav piemērota kolektīva maksātnespējas procedūra, un tas neatbilst Latvijas Republikas tiesību aktos noteiktajiem kritērijiem, lai tam pēc kreditoru pieprasījuma piemērotu kolektīvu maksātnespējas procedūru.
31.6.
vērtējumu par komersanta lielumu, proti, sabiedrība "Altum" atbalstu piešķir komersantiem, kuri uz lēmuma par atbalsta piešķiršanu brīdi ir vidējie vai lielie komersanti;
31.7.
vērtējumu par komersanta atbilstību šo noteikumu un Komisijas regulas Nr. 651/2014 prasībām, proti, sabiedrība "Altum" atbalstu nepiešķir komersantiem, kas neatbilst Komisijas regulas Nr. 651/2014 komercdarbības atbalsta nosacījumiem attiecībā uz aizdevumu programmu.
(MK 21.12.2021. noteikumu Nr. 893 redakcijā, kas grozīta ar MK 05.04.2022. noteikumiem Nr. 220)
31.1
Ja komersants pirmajai atlases kārtai līdz 2022. gada 30. novembrim vai slēgtajai atlases kārtai divu mēnešu laikā pēc aģentūras lēmuma par investīciju projektiem, kas turpmāk izvērtējami finansējuma pieprasījumam, sabiedrībai "Altum" nav iesniedzis visus šo noteikumu 31. punktā (izņemot šo noteikumu 31.2. apakšpunktu) minētos dokumentus un informāciju, kas nepieciešami lēmuma pieņemšanai, sabiedrība "Altum" pieņem lēmumu par atteikumu finansēt komersanta investīciju projektu un informē par to aģentūru un komersantu.
31.2
Aģentūra, ņemot vērā sabiedrības "Altum" sniegto informāciju par investīciju projektiem, kuri saņēmuši sabiedrības "Altum" lēmumu par atteikumu finansēt investīciju projektu, informē atlases kārtā nākamo augstāko novērtējumu saņēmušo pieteikuma iesniedzēju vai vairākus iesniedzējus par iespēju turpināt izvērtējumu finansējuma pieprasījumam sabiedrībā "Altum" esošā aizdevumu programmas atlases kārtā pieejamā finansējuma ietvaros. Aģentūra mēneša laikā pieņem lēmumu par šā pieteikuma apstiprināšanu atbilstoši aģentūras izveidotajam pieteikumu vērtēšanas sarakstam un informē sabiedrību "Altum" par šo lēmumu. Šajā punktā minētais atlases kārtības nosacījums neattiecas uz pirmo atlases kārtu.
31.3
Komersants, kurš saņēmis sabiedrības "Altum" lēmumu par atteikumu finansēt komersanta investīciju projektu, no attiecīgās atlases kārtas tiek izslēgts un var pieteikties tikai nākamajā atlases kārtā, ja tāda tiek organizēta, iesniedzot jaunu pieteikumu.
(MK 05.04.2022. noteikumu Nr. 220 redakcijā)
31.4
Ja komersants vai investīciju projekts neatbilst šo noteikumu un Pret Ukrainu vērstās Krievijas militārās agresijas dēļ piemēroto sankciju un pretpasākumu izraisīto ekonomisko seku pārvarēšanas atbalsta likuma 2. panta 2.1 daļas nosacījumiem, sabiedrība "Altum" pieņem lēmumu par atteikumu finansēt komersanta investīciju projektu un informē par to aģentūru un komersantu.
32.
Sabiedrība "Altum" investīciju projekta vērtēšanu uzsāk tikai pēc tam, kad ir saņemta šo noteikumu 31.1. apakšpunktā minētā informācija. Sabiedrība "Altum" finansē tikai tādas darbības, kuras ir atzinusi par ekonomiski dzīvotspējīgām, tai skaitā izvērtējot komersanta investīciju projekta ilgtspēju, investīciju projekta īstenošanai nepieciešamo līdzfinansējumu, nodrošinājuma pietiekamību, komersanta esošo un nākotnes finanšu situāciju, zināšanu un pieredzes atbilstību, kā arī analizējot identificētos uzņēmējdarbības riskus un citus faktorus komersanta aizdevuma kvalitātes noteikšanai. Sabiedrībai "Altum" ir tiesības neslēgt aizdevuma līgumu ar komersantu un atteikt finansējuma izmaksu, tai skaitā gadījumos, kad lēmums par atbalsta piešķiršanu jau ir pieņemts, ja sabiedrībai "Altum" kļūst zināmi apstākļi, ka komersants vai investīciju projekts vairs neatbilst šo noteikumu nosacījumiem vai finansējumu nevar izsniegt saskaņā ar sabiedrībai "Altum" saistošajiem normatīvajiem aktiem vai Pret Ukrainu vērstās Krievijas militārās agresijas dēļ piemēroto sankciju un pretpasākumu izraisīto ekonomisko seku pārvarēšanas atbalsta likuma 2. panta 2.1 daļas nosacījumiem.
33.
Ikvienu sākotnējo ieguldījumu, kuru tas pats saņēmējs (grupas līmenī) ir sācis triju gadu laikā no dienas, kad sākti darbi pie cita atbalstītā ieguldījuma tajā pašā NUTS 3 reģionā, uzskata par daļu no vienota investīciju projekta. Vienotam investīciju projektam, kas ir lielu investīciju projekts saskaņā ar Komisijas regulas Nr. 651/2014  2. panta 52. punktu (neatkarīgi no tā, vai ieguldījumus veic vidēja vai liela kapitālsabiedrība), un lielu investīciju projektam, kas nav vienotais investīciju projekts, atbalstu šo noteikumu ietvaros piešķir, ievērojot šādus nosacījumus:
33.1.
Rīgā un Pierīgas NUTS 3 reģionā:
33.1.1.
investīciju projektam līdz 50 miljoniem euro – 30 % apmērā no attiecināmo izmaksu summas;
33.1.2.
investīciju projekta daļai no 50 līdz 100 miljoniem euro –15 % apmērā no attiecināmo izmaksu summas;
33.1.3.
investīciju projekta daļai, kas pārsniedz 100 miljonus euro, – 0 % apmērā no attiecināmo izmaksu summas;
33.2.
Kurzemes, Zemgales, Vidzemes un Latgales NUTS 3 reģionā:
33.2.1.
investīciju projektam līdz 50 miljoniem euro – 40 % apmērā no attiecināmo izmaksu summas;
33.2.2.
investīciju projekta daļai no 50 līdz 100 miljoniem euro – 20 % apmērā no attiecināmo izmaksu summas;
33.2.3.
investīciju projekta daļai, kas pārsniedz 100 miljonus euro, – 0 % apmērā no attiecināmo izmaksu summas.
(MK 21.06.2022. noteikumu Nr. 360 redakcijā)
34.
(Svītrots)
IV.Subsīdijas ekvivalenta aprēķināšana un atbalsta kumulācija
35.
Atbalstam, ko piešķir saskaņā ar šo noteikumu 12. punktu, subsīdijas ekvivalents ir vienāds ar komersantam piešķirtā aizdevuma apmēru.
(MK 21.06.2022. noteikumu Nr. 360 redakcijā)
36.
Atbalstu, kas piešķirts saskaņā ar šiem noteikumiem:
36.1.
ar citu valsts atbalstu, kura atbalstāmās izmaksas nav nosakāmas, var apvienot, nepārsniedzot šajos noteikumos paredzēto finansējuma intensitāti un apmēru un nepārsniedzot maksimālā publiskā finansējuma apmēru vai maksimālo robežvērtību, kas noteikta citā valsts atbalsta programmā, individuālā atbalsta projektā vai Eiropas Komisijas lēmumā;
36.2.
par vienām un tām pašām atbalstāmajām izmaksām nedrīkst apvienot ar atbalstu, kuru sniedz saskaņā ar Eiropas Komisijas lēmumiem, kas pieņemti atbilstoši Komisijas 2020. gada 19. marta paziņojumam "Pagaidu regulējums valsts atbalsta pasākumiem, ar ko atbalsta ekonomiku pašreizējā Covid-19 uzliesmojuma situācijā" (C(2020)1863);
36.3.
var apvienot ar citas atbalsta programmas vai individuālā atbalsta projekta ietvaros piešķirto finansējumu, tai skaitā par tām pašām attiecināmajām izmaksām, un ar de minimis atbalstu, ievērojot nosacījumu, ka šo noteikumu ietvaros piešķirtais finansējums kopā ar citas atbalsta programmas vai individuālā atbalsta projekta ietvaros piešķirto finansējumu nepārsniedz maksimāli pieļaujamo reģionālā finansējuma intensitāti, kas noteikta šo noteikumu 13.15. apakšpunktā un 33. punktā;
36.4.
nedrīkst apvienot ar reģionālo atbalstu citu reģionālo atbalsta projektu vai programmu ietvaros attiecībā uz atbalstu algu izmaksām.
(Grozīts ar MK 21.12.2021. noteikumiem Nr. 893)
V.Atbalsta uzskaite, neatbalstāmās nozares un darbības
37.
Sabiedrība "Altum":
37.1.
nodrošina informācijas uzskaiti par izsniegto finansējumu un glabā to 10 gadus no dienas, kad šo noteikumu ietvaros ir piešķirts pēdējais atbalsts atbilstoši Komisijas regulas Nr. 651/2014 14. pantam, un informāciju pēc pieprasījuma iesniedz Eiropas Komisijā;
37.2.
nodrošina komercdarbības atbalsta nosacījumu uzraudzību;
37.3.
informāciju par šo noteikumu ietvaros izsniegto atbalstu publicē atbilstoši Komisijas regulas Nr. 651/2014 9. panta 1. un 4. punktā noteiktajām publicitātes pasākumu prasībām un saskaņā ar normatīvo aktu par kārtību, kādā publicē informāciju par sniegto komercdarbības atbalstu un piešķir un anulē elektroniskās sistēmas lietošanas tiesības;
37.4.
publicē savā tīmekļvietnē visu to saimnieciskās darbības veicēju sarakstu, kuri šo noteikumu ietvaros ir saņēmuši aizdevumu. Minētajā sarakstā norāda saimnieciskās darbības veicējam piešķirtā aizdevuma un kapitāla atlaides apmēru.
(Grozīts ar MK 21.12.2021. noteikumiem Nr. 893)
38.
Komersants nodrošina informācijas uzskaiti par izsniegto finansējumu un glabā to 10 gadus no dienas, kad tam šo noteikumu ietvaros ir piešķirts atbalsts atbilstoši Komisijas regulas Nr. 651/2014 14. pantam, un informāciju pēc pieprasījuma iesniedz Eiropas Komisijā.
(MK 21.12.2021. noteikumu Nr. 893 redakcijā)
39.
Komersants finansējuma pieteikumā pamato un investīciju projekta īstenošanas laikā nodrošina darbības vai izmaksu nošķiršanu saskaņā ar Komisijas regulas Nr. 651/2014 1. panta 3. punktu, ja tas vienlaikus darbojas saskaņā ar šiem noteikumiem atbalstāmajās un neatbalstāmajās nozarēs un darbībās.
40.
Finansējumu nepiešķir šādām darbībām, nozarēm un saimnieciskās darbības veicējiem:
40.1.
Komisijas regulas Nr. 651/2014 1. panta 2. punkta "c" un "d" apakšpunktā noteiktajām darbībām;
40.2.
Komisijas regulas Nr. 651/2014 1. panta 3. punktā noteiktajām nozarēm atbilstoši Komisijas regulas Nr. 651/2014 2. panta 8., 9., 10. un 11. punktā noteiktajām definīcijām;
40.3.
Komisijas regulas Nr. 651/2014 13. panta "a" un "b" punktā noteiktajām nozarēm:
40.3.1.
Komisijas regulas Nr. 651/2014 13. panta "a" punktā noteiktajām nozarēm atbilstoši Komisijas regulas Nr. 651/2014 2. panta 13., 43. un 44. punktā noteiktajām definīcijām un kuģubūvei, kas tiek definēta kā pašpiedziņas komerciālo kuģu būve. Pašpiedziņas komerciālie kuģi ir tādi kuģi, kuriem, izmantojot savu paša dzinējspēku un vadību, ir visas īpašības, lai tie būtu piemēroti patstāvīgai kuģošanai atklātā jūrā vai pa iekšzemes ūdensceļiem, un kuri pieder pie vienas no šādām kategorijām:
40.3.1.1.
jūras kuģi, kas nav mazāki par 100 bruto tonnām, un līdzvērtīga izmēra iekšzemes ūdensceļu kuģi, ko izmanto pasažieru un (vai) preču pārvadāšanai;
40.3.1.2.
jūras kuģi, kas nav mazāki par 100 bruto tonnām, un līdzvērtīga izmēra iekšzemes ūdensceļu kuģi, ko izmanto īpašu pakalpojumu sniegšanai (piemēram, bagarkuģi un ledlauži);
40.3.1.3.
velkoņi, kuru jauda nav mazāka par 365 kW;
40.3.1.4.
šo noteikumu 40.3.1.1., 40.3.1.2. un 40.3.1.3. apakšpunktā minēto kuģu nepabeigti korpusi, kas ir peldoši un pārvietojami;
40.4.
Komisijas regulas Nr. 651/2014 13. panta "b" punktā noteiktajām nozarēm atbilstoši Komisijas regulas Nr. 651/2014 2. panta 45. un 130. punktā noteiktajām definīcijām;
40.5.
(svītrots ar MK 05.04.2022. noteikumiem Nr. 220);
40.6.
ieroču un munīcijas tirdzniecībai (NACE 2. red. grupa 47.78 "Citur neklasificēta jaunu preču mazumtirdzniecība specializētajos veikalos");
40.7.
tabakas izstrādājumu ražošanai un tirdzniecībai (NACE 2. red. 12. nodaļa "Tabakas izstrādājumu ražošana", grupa 46.35 "Tabakas izstrādājumu vairumtirdzniecība" un grupa 47.26 "Tabakas izstrādājumu mazumtirdzniecība specializētajos veikalos");
40.8.
alkohola tirdzniecībai (NACE 2. red. grupa 46.34 "Dzērienu vairumtirdzniecība" un grupa 47.25 "Alkoholisko un citu dzērienu mazumtirdzniecība specializētajos veikalos");
40.9.
azartspēlēm un derībām (NACE 2. red. 92. nodaļa "Azartspēles un derības");
40.10.
finanšu un apdrošināšanas darbībai (NACE 2. red. K sadaļa "Finanšu un apdrošināšanas darbības");
40.11.
operācijām ar nekustamo īpašumu (NACE 2. red. L sadaļa "Operācijas ar nekustamo īpašumu", grupa 68.1 "Sava nekustama īpašuma pirkšana un pārdošana" un grupa 68.31 "Starpniecība darbībā ar nekustamo īpašumu");
40.12.
aizdevumu refinansēšanai un restrukturēšanai;
40.13.
uzsāktu investīciju projektu īstenošanai.
(MK 21.12.2021. noteikumu Nr. 893 redakcijā)
VI.Noslēguma jautājums
41.
Lēmumu par atbalsta piešķiršanu saskaņā ar Komisijas regulu Nr. 651/2014 var pieņemt līdz šīs regulas darbības beigām.
(MK 21.12.2021. noteikumu Nr. 893 redakcijā)
Pielikums
Ministru kabineta
2021. gada 6. jūlija
noteikumiem Nr.
503
Riska likmes
(Pielikums svītrots ar MK 21.06.2022. noteikumiem Nr. 360)