Noteikumu projekts

Ministru kabineta noteikumi Nr. 197
Rīgā 2024. gada 26. martā (prot. Nr. 13 48. §)
23-TA-2341
Eiropas Savienības kohēzijas politikas programmas 2021.–2027. gadam 2.2.2. specifiskā atbalsta mērķa "Pārejas uz aprites ekonomiku veicināšana" 2.2.2.2. pasākuma "Atkritumu dalītā vākšana" projektu iesniegumu pirmās atlases kārtas īstenošanas noteikumi
Izdoti saskaņā ar Eiropas Savienības fondu 2021.–2027. gada plānošanas perioda vadības likuma  19. panta 6. un 13. punktu 
I.Vispārīgie jautājumi
1.
Noteikumi nosaka: 
1.1.
kārtību, kādā īsteno Eiropas Savienības kohēzijas politikas programmas 2021.–2027. gadam 2.2.2. specifiskā atbalsta mērķa "Pārejas uz aprites ekonomiku veicināšana" 2.2.2.2. pasākuma "Atkritumu dalītā vākšana" (turpmāk – pasākums) projektu iesniegumu pirmo atlases kārtu (turpmāk – atlases kārta); 
1.2.
pasākuma un atlases kārtas mērķi;
1.3.
atlases pirmajai kārtai plānoto un pieejamo finansējumu;
1.4.
prasības Kohēzijas fonda projekta (turpmāk – projekts) iesniedzējam (turpmāk – projekta iesniedzējs) un finansējuma saņēmējam;
1.5.
atbalstāmo darbību un izmaksu attiecināmības nosacījumus, kā arī komercdarbības atbalsta piešķiršanas nosacījumus;
1.6.
vienkāršoto izmaksu piemērošanas nosacījumus un kārtību.
2.
Pasākuma un atlases kārtas mērķis ir attīstīt atkritumu dalītas vākšanas sistēmu, sagatavošanu atkārtotai izmantošanai, pārstrādei un reģenerācijai.
3.
Pasākuma īstenošanas vieta ir Latvijas Republika.
4.
Līdz 2025. gada 31. decembrim atlases kārtā sasniedzamie projektu uzraudzības rādītāji un to vērtības:
4.1.
iznākuma rādītājs – atbalstītie uzņēmumi (mazie, vidējie un lielie). Iznākuma rādītāja vērtība tiek sasniegta, ja atlases kārtas projektu ietvaros veikti ieguldījumi atkritumu dalītas savākšanas sistēmas attīstībā, nodrošinot atbalstu vismaz četriem uzņēmumiem, tai skaitā līdz 2024. gada 31. decembrim – vismaz trim uzņēmumiem;
4.2.
rezultāta rādītājs – šķiroti savāktu atkritumu daudzums. Rezultāta rādītāja vērtība tiek sasniegta, ja atlases kārtas projektu ietvaros veikti ieguldījumi atkritumu dalītas savākšanas sistēmas attīstībā, sasniedzot šķiroti savākto atkritumu daudzumu – 4750 tonnas gadā.
5.
Atlases kārtu īsteno atklātas projektu iesniegumu atlases veidā.
6.
Pasākuma ietvaros atbildīgās iestādes funkcijas pilda Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija (turpmāk – atbildīgā iestāde). 
7.
Atlases kārtas īstenošanai plānotais un pieejamais kopējais attiecināmais finansējums ir vismaz 2 352 942 euro, tai skaitā Kohēzijas fonda finansējums – 2 000 000 euro un  privātais līdzfinansējums – vismaz 352 942 euro.
8.
Neizmantoto Kohēzijas fonda finansējumu pēc  atlases kārtas noslēgšanās novirza projektu iesniegumu atlases otrajai kārtai. 
9.
Attiecināmais Kohēzijas fonda finansējuma apmērs nepārsniedz 85 procentus no projekta kopējā attiecināmā finansējuma, un privātais līdzfinansējums ir vismaz 15 procenti no projekta kopējā attiecināmā finansējuma.
10.
Kohēzijas fonda finansējumu piešķir granta veidā.
II.Prasības projekta iesniedzējam
11.
Projekta iesniedzējs atlases kārtas ietvaros ir atkritumu apsaimniekotājs (komersants), kurš pēc civiltiesiskā līguma par projekta īstenošanu noslēgšanas ir finansējuma saņēmējs un kurš normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā ir saņēmis atbilstošu atkritumu apsaimniekošanas atļauju vai atļauju A vai B kategorijas piesārņojošo darbību veikšanai, un kura darbība atbilstoši Saimniecisko darbību statistiskās klasifikācijas Eiropas Kopienā 2. redakcijai atbilst E sadaļas 38. vai 39. nodaļai:
11.1.
sadzīves atkritumu apsaimniekotājs (komersants), kuram uz projekta īstenošanas laiku ir noslēgts līgums ar pašvaldību par atkritumu apsaimniekošanas pakalpojuma sniegšanu tās teritorijā; 
11.2.
atkritumu apsaimniekošanas komersants, kurš Latvijas Republikas teritorijā nodrošina bīstamo sadzīves atkritumu un videi kaitīgu atkritumu savākšanu normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. 
12.
Projekta iesniedzējs atlases kārtā var iesniegt vienu projekta iesniegumu.
13.
Projekta iesniedzējs elektroniski sagatavo projekta iesniegumu saskaņā ar projektu iesniegumu atlases nolikuma prasībām, tai skaitā iekļaujot sabiedrības izglītošanas plānu ar ieguldīto privātā finansējuma apjomu, un iesniedz sadarbības iestādē, izmantojot Kohēzijas politikas fondu vadības informācijas sistēmu. 
III.Atbalstāmās darbības un attiecināmās izmaksas
14.
Atlases kārtas ietvaros saskaņā ar vides un atkritumu apsaimniekošanas politikas plānošanas dokumentos noteiktajiem uzdevumiem ir atbalstāmas šādas darbības:  
14.1.
dažādu veidu atkritumu dalītās vākšanas jaunu konteineru iegāde atbilstoši atbildīgās iestādes apstiprinātajai un vadošās iestādes saskaņotajai vienas vienības izmaksu likmju aprēķina un piemērošanas metodikai (turpmāk – metodika);
14.2.
komunikācijas un vizuālās identitātes prasību nodrošināšanas pasākumi  atbilstoši šo noteikumu 24.6. apakšpunktā minētajiem nosacījumiem un vadošās iestādes saskaņotajai metodikai. 
15.
Pasākuma atlases pirmās kārtas ietvaros projektiem plāno tiešās attiecināmās izmaksas. 
16.
Tiešās attiecināmās izmaksas ietver šādas izmaksu pozīcijas atbalstāmo darbību īstenošanai:
16.1.
Dažādu veidu specializēto konteineru iegāde šādu atkritumu veidu savākšanai:
16.1.1.
izlietotā iepakojuma konteineri (120 litru, 240 litru, 660 litru, 1100 litru tilpuma plastmasas konteineri un 660 litru un 1100 litru tilpuma metāla konteineri);
16.1.2.
izlietotā iepakojuma trīs kameru iekštelpu un ārtelpu dalītās vākšanas konteineri (dažāda tilpuma);
16.1.3.
tekstila atkritumu konteineri (no 1,9 kubikmetru tilpuma);
16.1.4.
bioloģisko atkritumu konteineri (120 litru un 240 litru tilpuma konteineri);
16.1.5.
tvertnes dārza atkritumu mājkompostēšanai (no 400 litriem tilpuma);
16.1.6.
būvgružu un lielgabarīta atkritumu konteineri (no 1,5 līdz 20 kubikmetru tilpuma);
16.1.7.
neizlietoto medikamentu savākšanas tvertnes aptiekām (dažāda tilpuma);
16.1.8.
cigarešu izsmēķu savākšanas tvertnes ārpus telpām (pie sienas stiprināmas urnas);
16.1.9.
slēdzami jūras tipa konteineri vai analogi pārvietojami moduļi izvietošanai laukumos, kur no iedzīvotājiem pieņem bīstamos sadzīves atkritumus vai videi kaitīgos atkritumus (bez papildaprīkojuma plauktiem vai uzglabāšanas tvertnēm) īslaicīgai atkritumu uzglabāšanai;
16.2.
citas ar projektu saistītās attiecināmās izmaksas, kas tiek segtas atbilstoši atbildīgās iestādes apstiprinātajai un vadošās iestādes saskaņotajai metodikai. 
17.
Pievienotās vērtības nodokļa maksājumi, kas tiešā veidā saistīti ar projektu, nav attiecināmās izmaksas. Pievienotās vērtības nodoklis ir atgūstams atbilstoši normatīvajiem aktiem nodokļu politikas jomā.
18.
Projekta izmaksas ir attiecināmas no šo noteikumu spēkā stāšanās dienas, bet projekta darbības nedrīkst būt pabeigtas pirms projekta iesnieguma iesniegšanas sadarbības iestādē.
19.
Projekts tiek īstenots 12 mēnešu laikā no civiltiesiskā līguma par projekta īstenošanu noslēgšanas dienas, bet ne ilgāk kā līdz 2025. gada 31. decembrim. 
IV.Atlases kārtas un projekta īstenošanas un uzraudzības nosacījumi
20.
Finansējuma saņēmējs nodrošina, ka projektā plānotās darbības netiek finansētas vai līdzfinansētas no citiem valsts, pašvaldības vai ārvalstu finanšu atbalsta instrumentiem vai citiem publiskiem līdzekļiem, kā arī nodrošina dubultā finansējuma neiestāšanos;
21.
Finansējumu pasākuma atlases pirmās kārtas ietvaros izmaksā saskaņā ar metodiku, piemērojot vienkāršoto izmaksu iespējas ar vienas vienības izmaksu likmēm atbilstoši Eiropas Parlamenta un Padomes 2021. gada 24. jūnija Regulas (ES) Nr. 2021/1060, ar ko paredz kopīgus noteikumus par Eiropas Reģionālās attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu Plus, Kohēzijas fondu, Taisnīgas pārkārtošanās fondu un Eiropas Jūrlietu, zvejniecības un akvakultūras fondu un finanšu noteikumus attiecībā uz tiem un uz Patvēruma, migrācijas un integrācijas fondu, Iekšējās drošības fondu un Finansiāla atbalsta instrumentu robežu pārvaldībai un vīzu politikai  (turpmāk – regula Nr. 2021/1060), 53. panta 1. punkta "b" apakšpunktam. 
22.
Šo noteikumu 16. punktā minēto atbalstāmo darbību attiecināmās izmaksas nosaka saskaņā ar metodiku, piemērojot vienas vienības izmaksu likmes un metodikā noteiktos aprēķinus un nosacījumus to noteikšanai. Metodiku atbildīgā iestāde ievieto savā tīmekļvietnē pēc tās apstiprināšanas, bet ne vēlāk kā piecu darbdienu laikā pirms atlases kārtas izsludināšanas.
23.
Prasības projektā sasniegto rādītāju pamatojošajai dokumentācijai nosaka saskaņā ar 22. punktā minēto metodiku.
24.
Īstenojot projektu, finansējuma saņēmējs:
24.1.
visas papildu izmaksas, kas pārsniedz metodikā noteiktās vienas vienības likmes, un projekta izmaksu pieaugumu sedz no līdzekļiem, par kuriem nav saņemts nekāds komercdarbības atbalsts; 
24.2.
nodrošina atsevišķu grāmatvedības uzskaiti par finansējuma izlietojumu projektā, nodalot tā ietvaros veiktās darbības no citas saimnieciskās darbības;
24.3.
nodrošina, ka visi projekta rezultātā iegūtie specializētie atkritumu dalītās vākšanas konteineri tiek atbilstoši sagatavoti tam paredzētajam mērķim (marķēti ar CE un ar RAL kvalitātes zīmi (ja attiecināms), apzīmēti kā iegādāti projekta ietvaros, pielāgoti izmantošanai paredzētajam mērķim, norādot, kādiem atkritumu veidiem konteineri izmantojami);
24.4.
savā tīmekļvietnē ne retāk kā reizi sešos mēnešos ievieto aktuālu informāciju par projekta īstenošanu;
24.5.
nodrošina interešu konflikta neesību saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes 2018. gada 18. jūlija Regulas (ES, Euratom) Nr. 2018/1046 par finanšu noteikumiem, ko piemēro Savienības vispārējam budžetam, ar kuru groza Regulas (ES) Nr. 1296/2013, (ES) Nr. 1301/2013, (ES) Nr. 1303/2013, (ES) Nr. 1304/2013, (ES) Nr. 1309/2013, (ES) Nr. 1316/2013, (ES) Nr. 223/2014, (ES) Nr. 283/2014 un Lēmumu Nr. 541/2014/ES un atceļ Regulu (ES, Euratom) Nr. 966/2012, 61. panta prasībām, kā arī paraksta interešu konflikta neesības apliecinājumu;
24.6.
nodrošina komunikācijas un vizuālās identitātes prasības, kas noteiktas regulas Nr. 2021/1060 47. un 50. pantā, kā arī saskaņā ar kārtību, kādā Eiropas Savienības fondu vadībā iesaistītās institūcijas nodrošina šo fondu ieviešanu 2021.–2027. gada plānošanas periodā;
24.7.
izpilda nepieciešamās prasības, lai nodrošinātu horizontālo principu "Nenodarīt būtisku kaitējumu", "Klimatdrošināšana", "Vienlīdzība, iekļaušana, nediskriminācija un pamattiesību ievērošana", kā arī Eiropas Savienības un Latvijas Republikas normatīvo aktu ievērošanu vides aizsardzības jomā, uzkrāj datus un sniedz informāciju sadarbības iestādei Kohēzijas politikas fondu vadības informācijas sistēmā par projekta ietekmi uz horizontālo principu īstenošanu (ja attiecināms);
24.8.
nodrošina, ka projektā plānotās darbības netiek finansētas vai līdzfinansētas no citiem valsts, pašvaldības vai ārvalstu finanšu atbalsta instrumentiem vai citiem publiskiem līdzekļiem, kā arī nodrošina dubultā finansējuma neiestāšanos;
25.
Finansējuma saņēmējs pēcuzraudzības periodā nodrošina, ka:
25.1.
projekta ietvaros iegādātais atkritumu dalītas savākšanas aprīkojums piecus gadus no projekta noslēguma maksājuma veikšanas dienas finansējuma saņēmējam pastāvīgi tiek izmantots projektā noteikto mērķu sasniegšanai un rezultātu ilgtspējas nodrošināšanai, tai skaitā projektā norādītā sasniedzamā dalīti vākto atkritumu daudzuma rādītāja vērtības sasniegšanai; 
25.2.
pēc sadarbības vai atbildīgās iestādes pieprasījuma ir pieejama informācija par to konteineru atrašanās vietu, kuri iegādāti par projekta ietvaros piešķirtajiem Kohēzijas fonda līdzekļiem;
25.3.
par līdzekļiem, par kuriem nav saņemts nekāds komercdarbības atbalsts, tiek nodrošināti sabiedrības izglītošanas un vides apziņas celšanas pasākumi vismaz piecu procentu apmērā proporcionāli realizētā projekta kopējām attiecināmajām izmaksām, ietverot informācijas sniegšanu atkritumu radītājiem drukātā, vizuālā veidā dažādos informācijas nesējos par aprites ekonomikas ieviešanas un atkritumu apsaimniekošanas pasākumu nepieciešamību (informatīvi bukleti, infografikas, videoklipi, semināri namu apsaimniekotājiem, ziņu lapas, preses relīzes, baneri un citi). Līdzekļu izmantošanu finansējuma saņēmējs apliecina, atskaiti kopā ar izmaksas pamatojošiem dokumentiem ik gadu iesniedzot sadarbības iestādē.
26.
Ja projekta pēcuzraudzības periodā beidzas līgums ar pašvaldību par atkritumu apsaimniekošanas pakalpojuma sniegšanu un pakalpojums turpmāk vairs netiks sniegts attiecīgajā pašvaldībā, finansējuma saņēmējs:
26.1.
nodrošina, ka projekta ietvaros iegādātie pārvietojamie atkritumu dalītas savākšanas konteineri tiek uzstādīti jaunā pakalpojuma sniegšanas teritorijā projekta vērtēšanas situācijai līdzvērtīgos apstākļos, par ko atkritumu apsaimniekotājam ir noslēgts līgums;
26.2.
sadarbības iestādei sniedz informāciju par jaunā atkritumu apsaimniekošanas pakalpojuma sniegšanas līguma noslēgšanu un tā darbības termiņu.
27.
Sadarbības iestādei saskaņā ar civiltiesisko līgumu par projekta īstenošanu ir tiesības projekta īstenošanas un pēcuzraudzības laikā pārbaudīt civiltiesiskajā līgumā par projekta īstenošanu sniegto informāciju, veicot pārbaudi projekta īstenošanas vietā atbilstoši normatīvajiem aktiem, kas nosaka Eiropas Savienības fondu projektu pārbaužu veikšanas kārtību 2021.–2027. gada plānošanas periodā.
28.
Sadarbības iestādei, revīzijas iestādei, Eiropas Komisijai vai Eiropas Komisijas ekspertiem ir tiesības pieprasīt finansējuma saņēmējam visus projekta izmaksas pamatojošos dokumentus un veikt pārbaudes projekta īstenošanas vietā.
29.
Projekta pēcuzraudzības termiņš ir pieci gadi no projekta noslēguma maksājuma veikšanas dienas finansējuma saņēmējam.
30.
Finansējuma saņēmējs projektu īsteno un priekšfinansē no līdzekļiem, par kuriem nav saņemts nekāds komercdarbības atbalsts, un sadarbības iestāde, pamatojoties uz civiltiesisko līgumu par projekta īstenošanu, pēc finansējuma saņēmēja iesniegtā projekta noslēguma maksājuma pieprasījuma izvērtēšanas veic finansējuma izmaksu vienā noslēguma maksājumā.  
31.
Finansējuma saņēmējs, izpildot projekta īstenošanas nosacījumus, noslēguma maksājumu saņem, ja sadarbības iestādē ir iesniegta šo noteikumu 23. punktā minētā rādītāju sasniegšanu pamatojošā dokumentācija un sadarbības iestāde to ir apstiprinājusi. 
32.
Ja projekta pēcuzraudzības periodā šo noteikumu 25.3. apakšpunktā noteiktie sabiedrības izglītošanas pasākumi nav veikti  vai ir veikti nepilnā apmērā, finansējuma saņēmējam ir pienākums atmaksāt sadarbības iestādei projekta ietvaros saņemto atbalstu tādā apmērā, kādā nav izpildītas saistības pēcuzraudzības periodā.
V.Komercdarbības atbalsta piešķiršanas nosacījumi
33.
Pasākuma atlases pirmās kārtas ietvaros atbalstu attiecināmo darbību izmaksu segšanai sniedz saskaņā ar Komisijas 2023. gada 13. decembra Regulu Nr. 2023/2831 par Līguma par Eiropas Savienības darbību 107. un 108. panta piemērošanu de minimis atbalstam (turpmāk – regula Nr. 2023/2831) un normatīvajiem aktiem par de minimis atbalsta uzskaites un piešķiršanas kārtību.
34.
De minimis atbalstu komersantam piešķir, ievērojot šādus nosacījumus:
34.1.
de minimis atbalstu piešķir, ievērojot regulas Nr. 2023/2831 1. panta 1. punkta "a", "b", "c" un "d" apakšpunktā minētos nozaru ierobežojumus un regulas Nr. 2023/2831 1. panta 1. punkta "e" un "f" apakšpunktā minētos darbības ierobežojumus. Ja komersants vienlaikus darbojas vienā vai vairākās nozarēs vai veic citas darbības, kas neietilpst regulas Nr. 2023/2831 darbības jomās, atbalstam, ko piešķir minētajām nozarēm vai darbības jomām, šo regulu piemēro ar nosacījumu, lai darbības nozares, kuras ir izslēgtas no šīs regulas darbības jomas, negūtu labumu no de minimis atbalsta, ko piešķir saskaņā ar šo regulu;
34.2.
pirms plānotā de minimis atbalsta piešķiršanas pārbauda, vai komersantam plānotais de minimis atbalsts kopā ar iepriekšējos trijos gados saņemto de minimis atbalstu viena vienota uzņēmuma līmenī nepārsniedz regulas Nr. 2023/2831 3. panta 2. punktā noteikto robežlielumu. Viens vienots uzņēmums ir tāds uzņēmums, kas atbilst regulas Nr. 2023/2831 2. panta 2. punktā minētajiem kritērijiem.
35.
De minimis atbalsta uzskaiti veic saskaņā ar normatīvajiem aktiem par de minimis atbalsta uzskaites un piešķiršanas kārtību un de minimis atbalsta uzskaites veidlapu paraugiem.
36.
De minimis atbalsta piešķiršanas brīdis ir diena, kad tiek pieņemts lēmums par projekta iesnieguma apstiprināšanu vai sniegts atzinums par lēmumā noteikto nosacījumu izpildi, ja iepriekš pieņemts lēmums par projekta iesnieguma apstiprināšanu ar nosacījumu.
37.
De minimis atbalstu, ko piešķir atbilstoši šiem noteikumiem, par vienām un tām pašām attiecināmajām izmaksām nedrīkst kumulēt ar citu komercdarbības atbalstu un de minimis atbalstu.
38.
Lēmumu par atbalsta piešķiršanu saskaņā ar regulu Nr. 2023/2831 var pieņemt līdz šīs regulas darbības beigām.
39.
Dokumentāciju par de minimis atbalsta piešķiršanu sadarbības iestāde glabā 10 gadus no programmas ietvaros pēdējā piešķirtā atbalsta, bet finansējuma saņēmējs – 10 gadus no atbalsta piešķiršanas dienas. 
40.
Ja tiek pārkāpti regulas Nr. 2023/2831 nosacījumi, finansējuma saņēmējam ir pienākums atmaksāt sadarbības iestādei projekta ietvaros saņemto nelikumīgo de minimis atbalstu kopā ar procentiem no līdzekļiem, kas ir brīvi no komercdarbības atbalsta, atbilstoši Komercdarbības atbalsta kontroles likuma IV vai V nodaļas nosacījumiem.
Ministru prezidente E. Siliņa
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministre I. Bērziņa