Noteikumu (grozījumu) projekts

Ministru kabineta noteikumi Nr. 500
Rīgā 2023. gada 5. septembrī (prot. Nr. 43 5. §)
23-TA-1073
Grozījumi Ministru kabineta 2020. gada 16. jūnija noteikumos Nr. 383 "Noteikumi par garantijām saimnieciskās darbības veicējiem konkurētspējas uzlabošanai"
Izdarīt Ministru kabineta 2020. gada 16. jūnija noteikumos Nr. 383 "Noteikumi par garantijām saimnieciskās darbības veicējiem konkurētspējas uzlabošanai" (Latvijas Vēstnesis, 2020, 119., 248. nr.; 2022, 121. nr.; 2023, 49. nr.) šādus grozījumus:
1.
Izteikt tiesību akta izdošanas pamatojuma norādi šādā redakcijā:
"Izdoti saskaņā ar Attīstības finanšu institūcijas likuma 12. panta ceturto daļu, Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda 2014.–2020. gada plānošanas perioda vadības likuma 20. panta 14. punktu un Eiropas Savienības fondu 2021.–2027. gada plānošanas perioda vadības likuma 19. panta 14. punktu".
2.
Izteikt 1. punktu šādā redakcijā:
"1. Noteikumi nosaka  atbalsta piešķiršanas nosacījumus garantiju veidā, saimnieciskās darbības veicēju konkurētspējas uzlabošanai pieejamo finansējumu un kārtību, kādā īsteno šādus specifiskā atbalsta mērķa pasākumus:
1.1. darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 3.1.1. specifiskā atbalsta mērķa "Sekmēt mazo un vidējo komersantu izveidi un attīstību, īpaši apstrādes rūpniecībā un RIS3 prioritārajās nozarēs" 3.1.1.1. pasākumu "Aizdevumu garantijas" (turpmāk – 3.1.1.1. pasākums) un 13.1.1. specifiskā atbalsta mērķa "Atveseļošanas pasākumi ekonomikas nozarē" 13.1.1.1. pasākumu "MVU izveide un attīstība" (turpmāk – 13.1.1.1. pasākums) tiešo finanšu instrumentu veidā;
1.2. Eiropas Savienības kohēzijas politikas programmas 2021.–2027. gadam 1.2.2. specifiskā atbalsta mērķa "Izmantot digitalizācijas priekšrocības uzņēmējdarbības attīstībai" 1.2.2.2. pasākumu "Individuālās garantijas digitalizācijai un automatizācijai" (turpmāk – 1.2.2.2. pasākums) un 1.2.3. specifiskā atbalsta mērķa "Veicināt ilgtspējīgu izaugsmi, konkurētspēju un darba vietu radīšanu MVU, tostarp ar produktīvām investīcijām" 1.2.3.4. pasākumu "Garantijas, portfeļgarantijas pilna cikla uzņēmējdarbībai" (turpmāk – 1.2.3.4. pasākums) tiešo finanšu instrumentu veidā."
3.
Papildināt ar 3.3. apakšpunktu šādā redakcijā:
"3.3. mazas vidējās kapitalizācijas un vidējās kapitalizācijas sabiedrības, kas atbilst Eiropas Parlamenta un Padomes 2015. gada 25. jūnija Regulas (ES) 2015/1017 par Eiropas Stratēģisko investīciju fondu, Eiropas Investīciju konsultāciju centru un Eiropas Investīciju projektu portālu, ar ko groza Regulas (ES) Nr. 1291/2013 un (ES) Nr. 1316/2013 – Eiropas Stratēģisko investīciju fonds, 2. panta 6. un 7. punktam."
4.
Papildināt ar 4.1 punktu šādā redakcijā:
"4.1 Mazajiem vidējās kapitalizācijas un vidējās kapitalizācijas saimnieciskās darbības veicējiem ir pieejama garantija tikai 1.2.2.2. un 1.2.3.4. pasākuma ietvaros."
5.
Izteikt 7.1. apakšpunktu šādā redakcijā:
"7.1. 3.1.1.1. pasākumam – Eiropas Reģionālās attīstības fonda (turpmāk – ERAF) finansējums 43 800 000 euro apmērā ar iespēju to mainīt (palielināt vai samazināt), nepārsniedzot kopējo 3.1.1. specifiskajam atbalsta mērķim pieejamo ERAF finansējumu saskaņā ar Ministru kabineta 2016. gada 1. marta noteikumu Nr. 118 "Noteikumi par finanšu instrumentu un fondu fonda īstenošanas kārtību darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 3.1.1. specifiskā atbalsta mērķa "Sekmēt mazo un vidējo komersantu izveidi un attīstību, īpaši apstrādes rūpniecībā un RIS3 prioritārajās nozarēs" pasākumu, 3.1.2. specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt straujas izaugsmes komersantu skaitu" pasākumu un 13.1.1. specifiskā atbalsta mērķa "Atveseļošanas pasākumi ekonomikas nozarē" 13.1.1.1. pasākuma "MVU izveide un attīstība"  ieviešanai" 3.1. apakšpunktu;".
6.
Izteikt 7.4. apakšpunktu šādā redakcijā:
"7.4. 13.1.1.1. pasākumam – ERAF finansējums 7 459 282 euro apmērā un valsts budžeta finansējums 1 540 719 euro apmērā ar iespēju to mainīt (palielināt vai samazināt), nepārsniedzot kopējo 13.1.1. specifiskajam atbalsta mērķim pieejamo ERAF finansējumu saskaņā ar Ministru kabineta 2016. gada 1. marta noteikumu Nr. 118 "Noteikumi par finanšu instrumentu un fondu fonda īstenošanas kārtību darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 3.1.1. specifiskā atbalsta mērķa "Sekmēt mazo un vidējo komersantu izveidi un attīstību, īpaši apstrādes rūpniecībā un RIS3 prioritārajās nozarēs" pasākumu, 3.1.2. specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt straujas izaugsmes komersantu skaitu" pasākumu un 13.1.1. specifiskā atbalsta mērķa "Atveseļošanas pasākumi ekonomikas nozarē" 13.1.1.1. pasākuma "MVU izveide un attīstība"  ieviešanai" 3.3. apakšpunktu;".
7.
Papildināt ar 7.5. apakšpunktu šādā redakcijā:
"7.5. 1.2.3.4. un 1.2.2.2. pasākumam – finansējums, ko sabiedrība "Altum" izsniedz saskaņā ar normatīvo aktu, kas nosaka Eiropas Savienības kohēzijas politikas programmas 2021.–2027. gadam ietvaros izmantojamo finanšu instrumentu īstenošanas kārtību, pieejamo finansējumu, atbalstāmās darbības un attiecināmās izmaksas."
8.
Papildināt ar 8.1 punktu šādā redakcijā:
"8.1 Garantijas par šo noteikumu 8.4. apakšpunktā minēto finanšu pakalpojumu netiek sniegtas 1.2.3.4. un 1.2.2.2. pasākumā."
9.
Izteikt 12.1. apakšpunktu šādā redakcijā:
"12.1. ja bruto subsīdijas ekvivalents tiek aprēķināts saskaņā ar Komisijas regulas Nr. 1407/2013 4. panta 6. punkta "c" apakšpunktu, – 5 000 000 euro (750 000 euro, ja saimnieciskās darbības veicējs darbojas kravu autopārvadājumu nozarē) vai 7 000 000 euro, ja garantija tiek sniegta 1.2.2.2. pasākuma ietvaros un garantijas sākotnējais termiņš nepārsniedz 10 gadus;".
10.
Papildināt ar 16.1 punktu šādā redakcijā:
"16.1 Papildus šo noteikumu 16. punkta nosacījumiem 1.2.3.4. un 1.2.2.2. pasākuma ietvaros garantiju nepiešķir:
16.11. nozarēs, kas noteiktas Eiropas Parlamenta un Padomes 2021. gada 24. jūnija Regulas (ES) Nr. 2021/1058 par Eiropas Reģionālās attīstības fondu un Kohēzijas fondu 7. panta 1. punktā;
16.12. zemes iegādei, ja summa pārsniedz 10 % no garantētās finanšu pakalpojuma summas vai attiecībā uz pamestām teritorijām un bijušajām rūpniecības teritorijām, kurās ir ēkas, līdz 15 % no garantētās finanšu pakalpojuma summas saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes 2021. gada 24. jūnija Regulas (ES) Nr. 2021/1060, ar ko paredz kopīgus noteikumus par Eiropas Reģionālās attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu Plus, Kohēzijas fondu, Taisnīgas pārkārtošanās fondu un Eiropas Jūrlietu, zvejniecības un akvakultūras fondu un finanšu noteikumus attiecībā uz tiem un uz Patvēruma, migrācijas un integrācijas fondu, Iekšējās drošības fondu un Finansiāla atbalsta instrumentu robežu pārvaldībai un vīzu politikai (turpmāk – regula Nr. 2021/1060), 64. panta 1. punkta "b" apakšpunktu;
16.13. Eiropas Savienības fondu projektu līdzfinansēšanai, kā arī priekšfinansēšanai saskaņā ar regulas Nr. 2021/1060 58. panta 7. punktu;
16.14. darbībām, kuras uzskatāmas par faktiski pabeigtām vai pilnībā īstenotām, pirms ir iesniegts pieteikums atbalsta programmas finansējuma saņemšanai, ievērojot regulas Nr. 2021/1060 63. panta 6. punktu;
16.15. esošu vai jaunu saistību dzēšanai, tai skaitā parāda procentiem saskaņā ar regulas Nr. 2021/1060 64. panta 1. punkta "a" apakšpunktu."
11.
Izteikt 18. punktu šādā redakcijā:
"18. Saimnieciskās darbības veicējam garantiju nepiešķir:
18.1. ja tam ar tiesas spriedumu ir pasludināts maksātnespējas process, ir ierosināts vai tiek īstenots tiesiskās aizsardzības process vai ja saimnieciskās darbības veicējs ir iesniedzis apliecinājumu, ka tas atbilst normatīvajos aktos noteiktajiem kritērijiem, uz kuriem pamatojoties kreditors var pieprasīt maksātnespējas procedūru;
18.2. ja tam ir Valsts ieņēmumu dienesta administrēto nodokļu (nodevu) parāds, kas kopsummā pārsniedz 150 euro, izņemot gadījumu, ja tam ir piešķirts nodokļu maksājuma samaksas termiņa pagarinājums vai Valsts ieņēmumu dienests ir pieņēmis lēmumu par nokavēto nodokļu maksājumu labprātīgu izpildi, vai ir noslēgts vienošanās līgums."
12.
Izteikt 21. punktu šādā redakcijā:
"21. Subsīdijas ekvivalentu lielajam saimnieciskās darbības veicējam un mazai vidējās kapitalizācijas un vidējās kapitalizācijas sabiedrībai aprēķina, piemērojot Komisijas regulas Nr. 1407/2013 4. panta 6. punkta "b" apakšpunkta nosacījumus."
13.
Izteikt 22. punktu šādā redakcijā:
"22. De minimis atbalsts saimnieciskās darbības veicējam tiek piešķirts ar dienu, kad pieņemts lēmums par de minimis atbalsta piešķiršanu."
14.
Izteikt 28. punktu šādā redakcijā:
"28. Ja ir pārkāptas Komisijas regulas Nr. 1407/2013 prasības, atbalsta saņēmējam ir pienākums atmaksāt sabiedrībai "Altum" visu projekta ietvaros saņemto de minimis atbalstu kopā ar procentiem no līdzekļiem, kas ir brīvi no valsts atbalsta, saskaņā ar Komercdarbības atbalsta kontroles likuma IV vai V nodaļu."
15.
Papildināt ar 31.1 punktu šādā redakcijā:
"31.1 Atbalstu, kas piešķirts 1.2.2.2. pasākuma ietvaros, nedrīkst apvienot ar citu atbalstu par tām pašām izmaksām, kas piešķirts 1.2.3.4. pasākuma ietvaros."
16.
Papildināt ar 32.3. apakšpunktu šādā redakcijā:
"32.3. 1.2.2.2. un 1.2.3.4. pasākuma ietvaros sabiedrības "Altum" pārvaldības izmaksas nosaka atbilstoši normatīvajam aktam, kas nosaka Eiropas Savienības kohēzijas politikas programmas 2021.–2027. gadam ietvaros izmantojamo finanšu instrumentu īstenošanas kārtību, pieejamo finansējumu, atbalstāmās darbības un attiecināmās izmaksas."
17.
Papildināt ar 44. punktu šādā redakcijā:
"44. Garantijas 1.2.2.2. un 1.2.3.4. pasākumam piešķir, kad finansējums 3.1.1.1. un 13.1.1.1. pasākumam komersantiem ir piešķirts pilnā apmērā vai jaunas garantijas nevar piešķirt atbilstoši 3.1.1.1. un 13.1.1.1. pasākuma nosacījumiem."
18.
Izteikt pielikumu jaunā redakcijā (pielikums).
Ministru prezidents, ārlietu ministra pienākumu izpildītājs A. K. Kariņš
Ekonomikas ministre I. Indriksone
Pielikums
Ministru kabineta
2023. gada 5. septembra
noteikumiem Nr.
500

"Pielikums

Ministru kabineta

2020. gada 16. jūnija

noteikumiem Nr. 383


Gada drošās zonas prēmijas likmes


Nr.

p. k.

Kredīta kvalitātes klase

Reitingu aģentūras "Standard and Poor's" reitings

Reitingu aģentūras "Fitch" reitings

Reitingu aģentūras "Moody’s" reitings

Gada drošās zonas prēmijas likme

Nodrošinājuma līmenis1

augsts

parasts

zems

1.

Visaugstākā kvalitāte AAA AAA Aaa

0,4 %

0,4 %

0,4 %

2.

Ļoti augsta maksātspēja AA +
AA
AA –
AA +
AA
AA –
Aa 1
Aa 2
Aa 3

0,4 %

0,4 %

0,4 %

3.

Augsta maksātspēja A +
A
A –
A +
A
A –
A 1
A 2
A 3

0,55 %

0,55 %

0,55 %

4.

Pietiekama maksātspēja BBB +
BBB
BBB –
BBB +
BBB
BBB –
Baa 1
Baa 2
Baa 3

0,8 %

0,8 %

0,8 %

5.

Maksātspēja jutīgi reaģē uz nelabvēlīgiem apstākļiem

BB +
BB

BB +
BB

Ba 1
Ba 2

2 %

2 %

2 %

6.

Maksātspēju varētu mazināt nelabvēlīgi apstākļi

BB –

B +

BB –

B +

Ba 3

B 1

3,8 %

3,8 %

3,8 %

B
B –
B
B –
B 2
B 3

6,3 %

6,3 %

6,3 %

7.

Maksātspēja ir atkarīga no labvēlīgu apstākļu noturīguma CCC +
CCC
CCC –
CC
CCC +
CCC
CCC –
CC
C
Caa 1
Caa 2
Caa 3

8.

Netiek pildītas vai gandrīz netiek pildītas saistības SD
D
DDD
DD
D
Ca
C

Piezīme. 1 Augsts nodrošinājuma līmenis – zaudējumi saistību neizpildes gadījumā ir 30 % vai mazāki. Parasts nodrošinājuma līmenis – zaudējumi saistību neizpildes gadījumā ir no 31 % līdz 59 %. Zems nodrošinājuma līmenis – zaudējumi saistību neizpildes gadījumā ir lielāki par 60 %. Jaundibinātiem saimnieciskās darbības veicējiem gada drošās zonas prēmijas likme ir 3,8 %, bet ne mazāka par drošās zonas prēmijas likmi, ko piemēro mātes sabiedrībai.
"