Likumprojekts (grozījumi)

22-TA-2270
Grozījumi Patērētāju tiesību aizsardzības likumā
Izdarīt Patērētāju tiesību aizsardzības likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1999, 9. nr.; 2002, 1. nr.; 2003, 11. nr.; 2004, 11. nr.; 2005, 24. nr.; 2007, 9., 12. nr.; 2008, 15. nr.; 2009, 13. nr.; Latvijas Vēstnesis, 2009, 194. nr.; 2010, 183., 206. nr.; 2011, 96. nr.; 2013, 193. nr.; 2014, 92., 189. nr.; 2015, 42., 118., 127. nr.; 2016, 123. nr.; 2018, 204. nr.; 2019, 248A.nr.; 2021, 79A., 104. nr.; 2022, 43. nr.) šādus grozījumus:
1.
Papildināt 1. pantu ar 19., 20., 21. un 22. punktu šādā redakcijā:
''19) patērētāju kolektīvās intereses – patērētāju vispārējās intereses un patērētāju grupas intereses, īpaši patērētājiem nodarītā kaitējuma atlīdzinājumu nolūkā;
20) kvalificētā institūcija – jebkura biedrība, kurai ar Patērētāju tiesību aizsardzības centra lēmumu piešķirtas tiesības pārstāvēt patērētāju kolektīvās intereses uzraudzības un kontroles iestādē atbilstoši šā likuma 26.15 pantam un celt prasību tiesā atbilstoši šā likuma VI5 nodaļai, vai jebkura organizācija vai publiska iestāde, kura šiem mērķiem apstiprināta citā Eiropas Savienības dalībvalstī;
21) patērētāju kolektīvā prasība – prasība, kuru kvalificētā institūcija ceļ tiesā kā prasītājs patērētāju labā par patērētājiem nodarītā kaitējuma atlīdzinājumu vai patērētāju tiesību pārkāpuma konstatēšanu un pārtraukšanu kopā ar patērētājiem nodarītā kaitējuma atlīdzinājumu;
22) pārrobežu patērētāju kolektīvā prasība – prasība, ko kvalificētā institūcija, kas ir apstiprināta vienā valstī, ceļ citas Eiropas Savienības dalībvalsts tiesā, nevis tajā, kurā kvalificētā institūcija apstiprināta.''
2.
Papildināt 4.1 pantu ar desmito daļu šādā redakcijā:
''(10) Šā likuma VI5 nodaļas noteikumus piemēro patērētāju kolektīvajām prasībām, tai skaitā pārrobežu pārkāpumiem, arī tad, ja minētie pārkāpumi izbeigti pirms patērētāju kolektīvās prasības iesniegšanas vai izskatīšanas vai izbeigts administratīvais process par pārkāpuma novēršanu.''
3.
23. pantā:
Papildināt ar 2.1 punktu šādā redakcijā:
''21) saņemt no ražotāja, pārdevēja vai pakalpojuma sniedzēja informāciju un dokumentus, kas nepieciešami patērētāju sūdzību izskatīšanai vai iespējamo pārkāpumu konstatēšanai;''.
Svītrot 5. punktu.
4.
Papildināt likumu ar V1 nodaļu šādā redakcijā:
''V1 nodaļa
Kvalificētā institūcija un vienotais kontaktpunkts
23.1 pants. Kvalificētās institūcijas statusa piešķiršana un atņemšana Latvijā
(1) Jebkura šā likuma 22. pantā minētā biedrība, cita biedrība, ja viens no tās darbības mērķiem ir aizsargāt patērētāju intereses, tajā skaitā tāda, kuras sastāvā ir biedri no vairāk nekā vienas Eiropas Savienības dalībvalsts, un kura vēlas iegūt kvalificētās institūcijas statusu, iesniedz Patērētāju tiesību aizsardzības centram iesniegumu ar lūgumu piešķirt kvalificētās institūcijas statusu pastāvīgi vai konkrētas patērētāju kolektīvās prasības celšanai (ad hoc), apliecinot atbilstību visiem šādiem kritērijiem:
     1) tā ir juridiska persona, kas var pierādīt 12 mēnešus ilgu faktisko sabiedrisko darbību patērētāju interešu aizsardzības jomā pirms tās iesnieguma piešķirt kvalificētās institūcijas statusu;
     2) tās statūtos noteiktais mērķis ietver patērētāju interešu aizsardzību;
     3) tās darbībai nav peļņas gūšanas rakstura;
     4) tai nav ierosināts maksātnespējas process un tā nav pasludināta par maksātnespējīgu;
     5) tā ir neatkarīga un to neietekmē ražotāji, pārdevēji vai pakalpojuma sniedzēji un citas personas, kurām ir ekonomiskas intereses celt pārstāvības prasību;
     6) gadījumā, ja finansējumu nodrošina trešās personas, biedrība ir izstrādājusi procedūras, kas novērš trešo personu ietekmi un interešu konfliktus starp biedrību un tās finansētājiem;
    7) tā publiski, vienkāršā un saprotamā valodā, izmantojot jebkādus piemērotus līdzekļus, jo īpaši savā tīmekļvietnē, atklāj informāciju, kas apliecina, ka tā atbilst šā panta pirmās daļas 1. un 5. punktā minētajiem kritērijiem, un informāciju par tās finansējuma avotiem kopumā, tās organizatorisko, vadības un dalībnieku struktūru, tās statūtos noteikto mērķi un tās darbībām.
(2) Patērētāju tiesību aizsardzības centrs ne retāk kā reizi piecos gados novērtē, vai Latvijas kvalificētās institūcijas atbilst šā panta pirmajā daļā minētajiem kritērijiem, kā arī izskata ražotāju, pārdevēju vai pakalpojuma sniedzēju iebildumus par kvalificētās institūcijas atbilstību šā panta pirmajā daļā minētajiem kritērijiem.
(3) Ja Patērētāju tiesību aizsardzības centrs konstatē vai Eiropas Savienības dalībvalsts vai Eiropas Komisija sniedz informāciju par Latvijas kvalificēto institūciju sarakstā iekļautās kvalificētās institūcijas iespējamo neatbilstību šā panta pirmajā daļā minētajiem kritērijiem, Patērētāju tiesību aizsardzības centrs par to informē kvalificēto institūciju un lūdz nekavējoties novērst neatbilstības.
(4) Ja Patērētāju tiesību aizsardzības centra noteiktajā termiņā kvalificētā institūcija nav novērsusi konstatētās neatbilstības, Patērētāju tiesību aizsardzības centrs pieņem lēmumu par kvalificētās institūcijas statusa atņemšanu.
(5) Patērētāju tiesību aizsardzības centrs lēmumu par kvalificētās institūcijas statusa piešķiršanu un atņemšanu pieņem Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā.
 
23.2 pants. Latvijas kvalificēto institūciju saraksts
(1) Patērētāju tiesību aizsardzības centrs informāciju par Latvijas kvalificētajām institūcijām publicē savā tīmekļvietnē.
(2) Kvalificēto institūciju sarakstā iekļauj šādu informāciju:
     1) kvalificētās institūcijas nosaukums, kontaktinformācija un tīmekļvietnes adrese;
     2) kvalificētās institūcijas statūtos noteiktais mērķis.
(3) Kvalificētā institūcija nekavējoties informē Patērētāju tiesību aizsardzības centru par izmaiņām šā panta otrajā daļā minētajā informācijā.

23.3 pants. Eiropas Komisijas apkopotais pārrobežu kvalificēto institūciju saraksts
Eiropas Komisijas publicētais apkopotais pastāvīgo kvalificēto institūciju saraksts ir uzskatāms par pierādījumu attiecīgās kvalificētās institūcijas tiesībām celt pārrobežu patērētāju kolektīvo prasību vai vērsties ar iesniegumu uzraudzības un kontroles iestādē par pārrobežu pārkāpumu novēršanu. Tas neskar tās tiesas vai uzraudzības vai kontroles iestādes tiesības, kurā celta šāda prasība, pārbaudīt, vai kvalificētās institūcijas statūtos noteiktais mērķis attaisno to, ka tā ceļ prasību vai iesniedz iesniegumu uzraudzības vai kontroles iestādē konkrētajā lietā.

23.4 pants. Vienotais kontaktpunkts
(1) Patērētāju tiesību aizsardzības centrs ir vienotais kontaktpunkts saziņai ar Eiropas Komisiju.
(2) Patērētāju tiesību aizsardzības centrs Eiropas Komisijai paziņo Latvijas kvalificēto institūciju sarakstu, iekļaujot arī šā likuma 23.2 panta otrajā daļā minēto informāciju, kā arī nekavējoties paziņo par izmaiņām kvalificēto institūciju sarakstā vai šā likuma 23.2 panta otrajā daļā minētajā informācijā, par kurām to informējusi kvalificētā institūcija.
(3) Patērētāju tiesību aizsardzības centrs savā tīmekļvietnē norāda Eiropas Komisijas tīmekļvietnes adresi, kurā pieejams Eiropas Komisijas apkopotais pastāvīgo kvalificēto institūciju saraksts.

23.5 pants. Kvalificētās institūcijas tiesības un pienākumi
(1) Kvalificētajai institūcijai ir tiesības:
     1) iesniegt Patērētāju tiesību aizsardzības centram iesniegumu par patērētāju tiesību pārkāpuma novēršanu atbilstoši šā likuma 26.15 pantam vai uzraudzības un kontroles iestādei, kuras kompetencē ir uzraudzība un kontrole attiecīgajā jomā;
     2) celt tiesā patērētāju kolektīvās prasības;
     3) izskatīt patērētāju sūdzības un priekšlikumus, sniegt nepieciešamo palīdzību patērētājiem gadījumos, kad pārkāptas viņu tiesības;
     4) noslēgt ar ražotāju, pārdevēju vai pakalpojuma sniedzēju izlīgumu to patērētāju labā, kuru dalība patērētāju kolektīvajā prasībā ir apstiprināta šā likuma 26.23 pantā noteiktajā kārtībā un kuri devuši nepārprotamu piekrišanu izlīguma slēgšanai.
(2) Kvalificētā institūcija iesniegumā par patērētāju tiesību pārkāpuma novēršanu sniedz pamatojumu iespējamajam patērētāju tiesību pārkāpumam, kā arī pievieno dokumentus par konstatētajiem faktiem un citus pieejamos pierādījumus.
(3) Uzraudzības un kontroles iestāde, kuras kompetencē ir uzraudzība un kontrole attiecīgajā jomā, kvalificētās institūcijas iesniegumu par patērētāju tiesību pārkāpuma novēršanu izskata prioritārā kārtībā 90 dienu laikā un informē kvalificēto institūciju par to, vai paredz veikt pārkāpuma novēršanas darbības saskaņā ar šā likuma 26.15 pantu vai citiem normatīvajiem aktiem, un sniedz attiecīgā lēmuma pamatojumu.
(4) Kvalificētajai institūcijai nav jāsaņem patērētāju piekrišana, lai tā varētu veikt šā panta pirmās daļas 1. punktā minētās darbības un nav jāpierāda kaitējums individuālajiem patērētājiem, kurus skāris pārkāpums, kas var radīt kaitējumu patērētāju kolektīvajām interesēm, kā arī nav jāpierāda ražotāja, pārdevēja vai pakalpojuma sniedzēja ļauns nolūks vai rupja neuzmanība.
(5) Kvalificētā institūcija, kurai piešķirts pastāvīgs kvalificētās institūcijas statuss, var celt prasību arī citas Eiropas Savienības dalībvalsts tiesā vai vērsties attiecīgajā uzraudzības un kontroles iestādē.
(6) Kvalificētā institūcija, kurai citā Eiropas Savienības dalībvalstī piešķirts pastāvīgs kvalificētās institūcijas statuss pārrobežu patērētāju kolektīvo prasību celšanai, var celt minēto prasību arī Latvijas Republikas tiesā vai iesniegt iesniegumu par pārkāpuma novēršanu attiecīgajā uzraudzības un kontroles iestādē.
(7) Gadījumos, ja Eiropas Savienības tiesību pārkāpums skar vai var skart patērētājus vairākās Eiropas Savienības dalībvalstīs, patērētāju kolektīvo prasību attiecīgajā tiesā vai iesniegumu par patērētāju tiesību pārkāpuma novēršanu uzraudzības un kontroles iestādē var iesniegt kopīgi vairākas pastāvīgas kvalificētās institūcijas no dažādām Eiropas Savienības dalībvalstīm.

23.6 pants. Informācija patērētājiem par kvalificētās institūcijas darbībām saistībā ar patērētāju kolektīvajām prasībām un patērētāju tiesību pārkāpumu novēršanu uzraudzības un kontroles iestādē
Kvalificētā institūcija, jo īpaši savā tīmekļvietnē, sniedz informāciju par:
     1) patērētāju kolektīvajām prasībām, ko tā ir nolēmusi celt tiesā, un iesniegumiem par pārkāpumu novēršanu, ko tā ir nolēmusi iesniegt uzraudzības un kontroles iestādē;
     2) patērētāju kolektīvajām prasībām, kuras tā jau ir cēlusi tiesā, un iesniegumiem par pārkāpuma novēršanu, kuras tā jau ir iesniegusi uzraudzības un kontroles iestādē, to statusu un procesa rezultātu."
5.
Izteikt 26.13 panta otrās daļas 3. punktu šādā redakcijā:
''3) pamatojoties uz kvalificētās institūcijas iesniegumu par patērētāju tiesību pārkāpuma novēršanu;''.
6.
26.15 pantā:
izteikt ceturtās daļas ievaddaļu šādā redakcijā:
''(4) Ja konstatēts patērētāju kolektīvo interešu pārkāpums, Patērētāju tiesību aizsardzības centrs ir tiesīgs pieņemt vienu vai vairākus lēmumus, ar kuriem:'';
papildināt ar 4.1 daļu šādā redakcijā:
"(41) Ja Patērētāju tiesību aizsardzības centrs secina, ka tas ir lietderīgi un nepieciešami patērētāju sasniedzamībai, Patērētāju tiesību aizsardzības centrs pieprasa, lai ražotājs, pārdevējs vai pakalpojuma sniedzējs uz sava rēķina par gala lēmumu informē patērētājus, izmantojot līdzekļus, kas ir piemēroti lietas apstākļiem, tostarp attiecīgā gadījumā informējot visus attiecīgos patērētājus atsevišķi. Ražotājs, pārdevējs vai pakalpojuma sniedzējs informāciju sniedz Patērētāju tiesību aizsardzības centra lēmumā noteiktā termiņā. Par gala lēmumu šā likuma izpratnē uzskatāms lēmums, kas nav ticis, vairs nevar tikt pārsūdzēts vai arī tā pārsūdzēšana neaptur tā darbību."
7.
Papildināt likumu ar VI5 nodaļu šādā redakcijā:
''VI5 nodaļa
Patērētāju kolektīvā prasība

26.19 pants. Tiesas kompetence
(1) Patērētāju kolektīvo interešu pārkāpumu līdztekus Patērētāju tiesību aizsardzības centram vai citai attiecīgajai uzraudzības un kontroles iestādei var konstatēt arī tiesa, ja kvalificētā institūcija to lūdz, ceļot patērētāju kolektīvo prasību.
(2) Tiesa spriedumā attiecībā uz patērētāju kolektīvo interešu pārkāpuma konstatēšanu papildus kaitējuma atlīdzinājumam var noteikt vienu vai vairākus šādus pienākumus ražotājam, pārdevējam vai pakalpojuma sniedzējam:
     1) nekavējoties vai noteiktā termiņā izbeigt pārkāpumu;
   2) informēt citus no attiecīgā pārkāpuma cietušos patērētājus par gala nolēmumu, kurā ir konstatēts pārkāpums, un par jebkādiem apstiprinātajiem izlīgumiem un patērētāju tiesībām prasīt kaitējuma atlīdzināšanu, tajā skaitā, ja nepieciešams, publicējot informāciju lietas apstākļiem atbilstošā saziņas līdzeklī.
(3) Ražotājs, pārdevējs vai pakalpojuma sniedzējs šā panta otrajā daļā minētajā spriedumā noteikto pienākumu izpilda spriedumā noteiktajā termiņā un veidā, kādā informācija izplatāma.

26.20 pants. Kaitējuma atlīdzināšana  
(1) Kvalificētā institūcija ir tiesīga patērētāju labā, kuriem konkrētā patērētāju kolektīvo interešu pārkāpuma dēļ radīts kaitējums, prasīt un saņemt no ražotāja, pārdevēja vai pakalpojuma sniedzēja kaitējuma atlīdzinājumu, tajā skaitā kompensāciju, remontu, apmaiņu, cenas samazināšanu, līguma izbeigšanu vai samaksātās naudas summas atmaksu.
(2) Šā panta pirmajā daļā minētā kaitējuma atlīdzināšana neskar citus patērētāja prasījumus, ko neaptver konkrētā patērētāju kolektīvā prasība.

26.21 pants. Paziņošana par sagatavošanos patērētāju kolektīvās prasības celšanai
(1) Kvalificētā institūcija publicē informāciju, aicinot patērētājus pieteikties dalībai patērētāju kolektīvajā prasībā. Kvalificētā institūcija informāciju par publicēto aicinājumu paziņo Patērētāju tiesību aizsardzības centram, un Patērētāju tiesību aizsardzības centrs to publicē to savā tīmekļvietnē un sociālajos tīklos.
(2) Kvalificētā institūcija aicinājumā norāda vismaz šādu informāciju:
     1) konstatētā pārkāpuma būtību;
     2) patērētāju grupu, kuru varētu skart attiecīgais pārkāpums;
     3) kārtību, kādā patērētāji var pieteikties;
     4) reģistrācijas maksu, ja dalība patērētāju kolektīvajā prasībā tiks apstiprināta un šāda maksa tiks paredzēta;
     5) norādi uz kvalificētās institūcijas tīmekļvietnes sadaļu, kurā sniegta informācija par šādas prasības procesu un sekām patērētāja dalībai patērētāju kolektīvajā prasībā.

26.22 pants. Pieteikums par dalību patērētāju kolektīvajā prasībā
(1) Parakstītu pieteikumu par dalību patērētāju kolektīvajā prasībā patērētājs iesniedz kvalificētajai institūcijai. Pieteikumā norāda vismaz šādu informāciju:
     1) patērētāja vārdu, uzvārdu, personas kodu, dzīvesvietas adresi, kontaktinformāciju un norēķinu konta numuru;
     2) pamatojumu patērētāja tiesībām uz kaitējuma atlīdzinājumu un prasījumu;
     3) apliecinājumu, ka par strīdu par pieteikumā minēto jautājumu patērētājs nav vērsies pie citas kvalificētās institūcijas, gūstot labumu no šā likuma 26.20 panta pirmajā daļā minētā kaitējuma atlīdzinājuma, vai minētais strīds netiek un nav ticis izskatīts tiesā;
     4) piekrišanu kvalificētajai institūcijai pārstāvēt patērētāju, tai skaitā noslēgt izlīgumu.
(2) Patērētājs pieteikumam pievieno dokumentus, kas pamato prasījumu, tai skaitā darījumu un maksājumu (čeka vai cita maksājuma apliecinājuma) apliecinoša dokumenta kopiju un citus pierādījumus, kas pamato tā tiesības uz kaitējuma atlīdzinājumu konkrētajā patērētāju kolektīvajā prasībā.
(3) Patērētāja pieteikums par dalību patērētāju kolektīvajā prasībā apliecina kvalificētās institūcijas pilnvarojumu veikt visas šajā likumā un Civilprocesa likumā paredzētās darbības saistībā ar attiecīgo patērētāju kolektīvo prasību.

26.23 pants. Patērētāju pieteikumu izvērtēšana
(1) Kvalificētā institūcija izvērtē saņemtos patērētāju pieteikumus samērīgā termiņā. Šā likuma 26.27 pantā minētajā gadījumā kvalificētā institūcija patērētāju pieteikumus izvērtē, ievērojot termiņu, kas izriet no tiesneša lēmuma, kurā paredzēts iesniegt precizētu prasības pieteikumu tiesā. Patērētāju pieteikumi, kuri iesniegti pēc kvalificētās institūcijas noteiktā termiņa beigām, netiek iekļauti patērētāju kolektīvajā prasībā.
(2) Patērētāji, kuri ir devuši piekrišanu tikt pārstāvētiem patērētāju kolektīvajā prasībā, nevar tikt pārstāvēti citā patērētāju kolektīvajā prasībā ar to pašu prasības pamatu un pret to pašu ražotāju, pārdevēju vai pakalpojuma sniedzēju, kā arī individuāli nevar celt prasību par to pašu prasības pamatu un pret to pašu ražotāju, pārdevēju vai pakalpojuma sniedzēju. Minētais nav attiecināms uz tiem patērētājiem, kuri izstājušies no patērētāju kolektīvās prasības atbilstoši šā likuma 26.29 pantam. Patērētāji nesaņem kaitējuma atlīdzinājumu vairāk kā vienu reizi par vienu un to pašu prasības pamatu no tā paša ražotāja, pārdevēja vai pakalpojuma sniedzēja.
(3) Ja patērētāja pieteikums neatbilst šā likuma 26.22 pantā minētajām prasībām vai tam nav pievienoti visi nepieciešamie dokumenti, patērētāju informē par trūkumiem un nosaka termiņu to novēršanai. Ja noteiktajā termiņā trūkumi netiek novērsti, patērētāju informē par to, ka dalība patērētāju kolektīvajā prasībā tiek atteikta.
(4) Ja patērētāja dalība patērētāju kolektīvajā prasībā tiek apstiprināta, kvalificētā institūcija informē patērētāju par reģistrācijas maksas veikšanas kārtību un kārtību, ja tāda maksa konkrētajā patērētāju kolektīvajā prasībā paredzēta.
(5) Ja noteiktā termiņā patērētājs nav veicis reģistrācijas maksu dalībai patērētāju kolektīvajā prasībā, kvalificētā institūcija patērētāju informē par to, ka dalība minētajā prasībā tiek atteikta.

26.24 pants.  Brīdināšana par kvalificētās institūcijas vēršanos tiesā un izlīgums
(1)  Pēc patērētāju pieteikumu apkopošanas kvalificētā institūcija vēršas pie ražotāja, pārdevēja vai pakalpojuma sniedzēja ar prasību par pārkāpuma pārtraukšanu un patērētājiem nodarītā kaitējuma atlīdzinājumu vai ar prasību par patērētājiem nodarītā kaitējuma atlīdzinājumu un brīdina par vēršanos tiesā ar patērētāju kolektīvo prasību, ja prasības netiks izpildītas.
(2) Kvalificētā institūcija un ražotājs, pārdevējs vai pakalpojuma sniedzējs var vienoties par izlīguma noslēgšanu un tā noteikumiem. Šādi izlīgumi ir saistoši ražotājam, pārdevējam vai pakalpojuma sniedzējam un attiecīgajiem individuālajiem patērētājiem, kuri noslēgs izlīgumu. Izlīgumā norāda vismaz šādu informāciju:
     1) patērētāju grupas aprakstu;
     2) patērētāju vārdus, uzvārdus un personas kodus, ja iespējams;
     3) pušu pienākumus;
    4) termiņu, kādā pēc informācijas publicēšanas patērētājiem būs iespēja pievienoties izlīgumam un saņemt kaitējuma atlīdzinājumu atbilstoši izlīguma noteikumiem. Lai pievienotos piedāvātajam izlīguma projektam, patērētājam jāiesniedz pieteikums atbilstoši šā likuma 26.22 pantā minētajai kārtībai par dalību patērētāju kolektīvajā prasībā, kura pamatotība tiks izvērtēta;
     5) publikācijas par izlīgumu saturu, tā izplatīšanas kārtību un termiņu;
     6) izlīguma pārskatīšanas kārtību, ja pārkāpuma dēļ patērētājiem rodas iepriekš neparedzami zaudējumi;
     7) konfidencialitātes noteikumus attiecībā uz sagatavotiem dokumentiem, saziņu un paziņojumiem, kas saņemti izlīguma sagatavošanas un izpildes nolūkā un procesā.
(3) Izdevumus saistībā ar izlīguma satura publicēšanu sedz ražotājs, pārdevējs vai pakalpojuma sniedzējs.
(4) Kvalificētā institūcija tos patērētājus, kuri apstiprināti patērētāju kolektīvajā prasībā, laikus un ar piemērotiem līdzekļiem informē par vēršanos pie ražotāja, pārdevēja vai pakalpojuma sniedzēja, kā arī par šādas prasības virzību, piedāvātajiem izlīgumiem un to noslēgšanas kārtību.
(5) Ja kvalificētās institūcijas norādītajā termiņā, kas nedrīkst būt īsāks par 14 dienām, ražotājs, pārdevējs vai pakalpojuma sniedzējs šā panta pirmajā daļā minēto prasību neizpilda pilnā apmērā vai nav panākta cita vienošanās, kvalificētā institūcija ir tiesīga celt patērētāju kolektīvo prasību Civilprocesa likumā noteiktajā kārtībā.

26.25 pants. Kvalificētās institūcijas tiesības vērsties tiesā
(1) Atbilstoši šā likuma 26.24 panta piektajai daļai kvalificētā institūcija var vērsties tiesā, ja:
     1) patērētāju kolektīvajā prasībā ir apstiprināti vismaz pieci patērētāji;
     2) patērētāju prasījumi ir pret vienu un to pašu atbildētāju vai atbildētājiem;
     3) patērētāju prasījumu pamatā ir vienādi vai līdzīgi faktiskie un tiesiskie apstākļi.
(2) Patērētājiem nav pienākums segt tiesvedības izmaksas saistībā ar patērētāju kolektīvo prasību, pamatojoties uz to, ka kvalificētā institūcija ir prasītājs patērētāju kolektīvajā prasībā.
(3) Ja konkrētu patērētāju tīšas rīcības vai nolaidības dēļ ir radušās konkrētas tiesvedības izmaksas patērētāju kolektīvajā prasībā, kvalificētā institūcija regresa kārtībā var prasīt zaudējumu atlīdzību no šiem patērētājiem.
(4) Ja tiesvedības laikā vai līdz sprieduma izpildes brīdim kvalificētā institūcija, kas cēlusi patērētāju kolektīvo prasību, zaudē savu statusu, tās tiesību pārņēmēja var būt cita kvalificētā institūcija.

26.26 pants. Principi patērētāju grupas prasījumu sadalīšanai apakšgrupās
Lai atvieglotu patērētāju kolektīvās prasības izskatīšanu tiesā, kvalificētā institūcija prasības pieteikumā var sadalīt patērētāju grupas prasījumus apakšgrupās pēc apakšgrupu vienojošām pazīmēm. Apakšgrupu aprakstu norāda prasības pieteikumā.

26.27 pants. Paziņošana par patērētāju pieteikšanos patērētāju kolektīvās prasības lietā
(1) Kvalificētā institūcija, saņemot tiesneša lēmumu par atkārtotas patērētāju pieteikšanās izsludināšanu, publicē informāciju, ar kuru aicina patērētājus noteiktā termiņā pieteikties patērētāju kolektīvajai prasībai. Kvalificētā institūcija minēto informāciju paziņo Patērētāju tiesību aizsardzības centram, un Patērētāju tiesību aizsardzības centrs to ievieto savā tīmekļvietnē un sociālajos tīklos.
(2) Kvalificētā institūcija šā panta pirmajā daļā minētajā aicinājumā norāda šā likuma 26.21 panta otrajā daļā minēto informāciju, kā arī citu informāciju saistībā ar konkrēto civillietu un tās ierosināšanu tiesā.

26.28 pants.  Informēšana par patērētāju kolektīvo prasību un izlīgumiem
(1) Kvalificētā institūcija tiem patērētājiem, uz kuriem attiecas uzsāktā patērētāju kolektīvā prasība, laikus un ar piemērotiem līdzekļiem sniedz informāciju par minētās prasības virzību un piedāvātajiem izlīgumiem.
(2) Kvalificētā institūcija informē Patērētāju tiesību aizsardzības centru par izlīgumiem un galīgo tiesas nolēmumu.

26.29 pants.  Izstāšanās no patērētāju kolektīvās prasības
(1) Ja patērētājs nepiekrīt kvalificētās institūcijas un ražotāja, pārdevēja vai pakalpojuma sniedzēja piedāvātajam izlīgumam, patērētājs ir tiesīgs izstāties no patērētāju kolektīvās prasības, iesniedzot parakstītu iesniegumu kvalificētajai institūcijai. Šādā gadījuma patērētājs netiek iekļauts izlīgumā.
(2) Ja patērētājs izstājas no patērētāju kolektīvās prasības, reģistrācijas maksa netiek atmaksāta.

26.30 pants. Noilgums par patērētāju kolektīvo interešu pārkāpumiem
Brīdis, kad ražotājs, pārdevējs vai pakalpojuma sniedzējs no kvalificētās institūcijas saņem brīdinājumu par vēršanos tiesā ar patērētāju kolektīvo prasību, ja prasības netiks izpildītas, vai brīdis, kad uzraudzības un kontroles iestādē tiek saņemts kvalificētās institūcijas iesniegums par patērētāju tiesību pārkāpuma novēršanu, pārtrauc  noilgumu attiecībā uz tiem patērētājiem, kurus skar vai varētu skart konkrētais pārkāpums.

26.31 pants. Patērētāju kolektīvo prasību finansēšana
(1) Kvalificētajai institūcijai ir pienākums nodrošināt, ka:
     1) kvalificēto institūciju lēmumus saistībā ar patērētāju kolektīvo prasību, tai skaitā lēmumus par izlīgumiem, trešā persona nepamatoti neietekmē tādā veidā, kas kaitētu to patērētāju kolektīvajām interesēm, uz kuriem attiecas minētā prasība;
     2) patērētāju kolektīvā prasība netiek celta pret atbildētāju, kas ir finansētāja konkurents, vai pret atbildētāju, no kura finansētājs ir atkarīgs.
(2) Kvalificētajai institūcijai ir jāatklāj tiesai un Patērētāju tiesību aizsardzības centram finanšu pārskats, kurā uzskaitīti patērētāju kolektīvās prasības atbalstam izmantoto līdzekļu avoti, ja tiesai vai Patērētāju tiesību aizsardzības centram rodas pamatotas šaubas par šā panta pirmajā daļā minēto nosacījumu ievērošanu.
(3) Atbilstoši šā panta pirmajā un otrajā daļā minētajiem nosacījumiem tiesai un Patērētāju tiesību aizsardzības centram ir tiesības kvalificētajai institūcijai pieprasīt atteikt konkrētu finansējumu vai attiecībā uz to veikt izmaiņas un, ja nepieciešams, noraidīt kvalificētās institūcijas statusu konkrētā patērētāju kolektīvajā prasībā. Ja konkrētajā patērētāju kolektīvajā prasībā kvalificētās institūcijas statuss tiek noraidīts, šis noraidījums neietekmē to patērētāju tiesības, uz kuriem attiecas minētā prasība.

26.32 pants. Izdevumi saistībā ar patērētāju kolektīvo prasību
Par darbību patērētāju kolektīvās prasības ietvaros Latvijas kvalificētajām institūcijām var tikt segti izdevumi no Patērētāju tiesību aizsardzības centram kārtējā gadā šim mērķim piešķirtajiem valsts budžeta līdzekļiem. Nosacījumus finansējuma piešķiršanai saistībā ar patērētāju kolektīvo prasību sagatavošanu, to virzību pirmstiesas procesā, iesniegšanu tiesā un tiesvedību, kā arī šā finansējuma izlietošanas uzraudzības kārtību nosaka Ministru kabinets.

26.33 pants. Ar patērētāju kolektīvo prasību saistīto izdevumu atlīdzināšana
(1) Ja tiek pieņemts kvalificētajai institūcijai pozitīvs spriedums vai ja tiesvedības gaitā tiek noslēgts izlīgums, ražotājam, pārdevējam vai pakalpojuma sniedzējam ir pienākums atlīdzināt kvalificētajai institūcijai izdevumus, kas tai radušies saistībā un patērētāju informēšanu konkrētās kolektīvās prasības celšanas un vešanas procesā, ja to atlīdzināšana tiek pieprasīta.
(2) Ar patērētāju kolektīvo prasību saistītajiem izdevumiem ir jābūt samērīgiem un objektīvi pamatotiem. Par samērīgiem uzskatāmi ar patērētāju kolektīvo prasību saistītie izdevumi, kas atbilst Ministru kabineta noteiktajam ar patērētāju kolektīvo prasību saistīto izdevumu pieļaujamam apmēram (izņemot tos izdevumus, kurus Ministru kabinets atzinis par neatlīdzināmiem).
(3) Ja tiek pieņemts ražotājam, pārdevējam vai pakalpojuma sniedzējam pozitīvs spriedums, tam ir tiesības prasīt otrai pusei atlīdzināt tos izdevumus par patērētāju informēšanu, kas tam uzlikta par pienākumu ar tiesas lēmumu.
(4) Ar patērētāju kolektīvo prasību saistīto izdevumu pieļaujamo apmēru un izdevumus, kuri nav atlīdzināmi, nosaka Ministru kabinets.

26.34 pants. Piedzīto summu izmaksa
(1) Kvalificētā institūcija izmaksā patērētājiem patērētāju kolektīvajā prasībā piedzītās naudas summas. Ja ar piedzīto summu nepietiek, lai apmierinātu visus patērētāju prasījumus, šī summa izmaksājama starp patērētājiem proporcionāli.
(2) Ja patērētājs nav iesniedzis savu norēķinu konta informāciju un kvalificētajai institūcijai nav iespēju piedzīto naudu patērētājam izmaksāt, attiecīgā piedzītā summa paliek kvalificētās institūcijas budžetā.''
8.
Papildināt pārejas noteikumus ar 42. un 43. punktu šādā redakcijā:
''42. Šā likuma 26.30 panta noteikumus par noilguma pārtraukšanu piemēro tikai tām patērētāju kolektīvajām prasībām, kuru pamatā ir šā likuma 4.1 panta desmitajā daļā minētie pārkāpumi un kuri pieļauti pēc 2023. gada 25. jūnija.

43. Ministru kabinets līdz 2023. gada 31. decembrim izdod šā likuma 26.32 pantā un 26.33 panta ceturtajā daļā minētos noteikumus."
9.
Papildināt informatīvo atsauci uz Eiropas Savienības direktīvām ar 18. punktu šādā redakcijā:
''18) Eiropas Parlamenta un Padomes 2020. gada 25. novembra direktīvas (ES) 2020/1828 par pārstāvības prasībām patērētāju kolektīvo interešu aizsardzībai un ar ko atceļ Direktīvu 2009/22/EK.''
Likums stājas spēkā 2023. gada 25. jūnijā.
Ekonomikas ministre I. Indriksone