Noteikumu konsolidētā versija

23-TA-2018
Noteikumi par valsts institūciju amatpersonu un darbinieku darba samaksu un tās noteikšanas kārtību, kā arī par profesijām un specifiskajām jomām, kurām piemērojams tirgus koeficients
I.Vispārīgie jautājumi
1.
Noteikumi nosaka:
1.1.
valsts tiešās pārvaldes iestāžu amatpersonu (darbinieku) mēnešalgas apmēru un tās noteikšanas kārtību;
1.2.
speciālās piemaksas, to apmērus un piešķiršanas un izmaksas kārtību;
1.3.
prēmijas apmēru un izmaksas kārtību;
1.4.
profesijas un specifiskās jomas, kurām piemērojams tirgus koeficients.
2.
Amatpersonai (darbiniekam), kura amata (dienesta, darba) pienākumus pilda nepilnu darba laiku, mēnešalgu izmaksā proporcionāli šo pienākumu pildīšanas laikam.
3.
Amatpersona (darbinieks) nesaņem darba samaksu par laiku, kurā viņa bez attaisnojoša iemesla nepilda savus amata (dienesta, darba) pienākumus.
4.
Darbiniekiem, kurus pieņem darbā Latvijas Republikas diplomātiskajās un konsulārajās pārstāvniecībās ārvalstīs un kuri nav nodokļu maksātāji Latvijas Republikā, darba samaksu nosaka saskaņā ar attiecīgās valsts darba tirgus specifiku un iestādes budžeta iespējām, nodrošinot vismaz attiecīgās valsts minimālos standartus.
II.Valsts tiešās pārvaldes iestāžu amatpersonu un darbinieku mēnešalgas noteikšanas kārtība
5.
Lai noteiktu amatpersonas (darbinieka) mēnešalgu grupu, tās amatu klasificē atbilstoši normatīvajiem aktiem par vienotu amatu klasificēšanas kārtību valsts un pašvaldību institūcijās (amatu katalogs) un nosaka amata saimi (apakšsaimi) un līmeni.
6.
Iestāde, nosakot amatpersonas (darbinieka) mēnešalgas apmēru mēnešalgas grupas intervāla ietvaros, ņem vērā šādus kritērijus:
6.1.
kvalifikāciju un kompetences;
6.2.
darba snieguma līmeni;
6.3.
regulāro darba apjomu.
7.
Amatpersonas (darbinieka) individuālās mēnešalgas apmēru Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu atlīdzības likuma 3. pielikumā attiecīgajai mēnešalgu grupai paredzētā mēnešalgas intervāla ietvaros nosaka iestādes vadītājs vai viņa pilnvarota amatpersona, ievērojot šo noteikumu 6. punktā minētos kritērijus.
8.
Iestādes vadītājam mēnešalgu nosaka ministrs, bet Valsts kancelejas direktoram un Pārresoru koordinācijas centra vadītājam – Ministru prezidents.
9.
Amatpersonai (darbiniekam), kam noteikts summētais darba laiks, faktisko mēnešalgu aprēķina, stundas algas likmi reizinot ar attiecīgajā kalendāra mēnesī faktiski nostrādāto stundu skaitu.
10.
Amatpersonai (darbiniekam), stājoties amatā (dienestā, darbā):
10.1.
pārbaudes laikā mēnešalgas noteikšanā piemēro šo noteikumu 6.1. apakšpunktā minēto kritēriju, bet, beidzoties pārbaudes laikam, mēnešalgu pārskata atbilstoši šo noteikumu 6. punktā minētajiem kritērijiem;
10.2.
ja nav noteikts pārbaudes laiks, mēnešalgas noteikšanā sākotnēji piemēro šo noteikumu 6.1. apakšpunktā minēto kritēriju un ne vēlāk kā pēc sešiem mēnešiem pārskata mēnešalgu atbilstoši šo noteikumu 6. punktā minētajiem kritērijiem.
11.
Ja amatpersonu (darbinieku) ieceļ vai pārceļ citā amatā vai pieņem darbā tajā pašā vai citā valsts tiešās pārvaldes iestādē, amatpersonai (darbiniekam):
11.1.
mēnešalgas noteikšanā piemēro šo noteikumu 6. punktā minētos kritērijus, ja iestāde tos var novērtēt;
11.2.
ja iestāde nevar novērtēt šo noteikumu 6.2. un 6.3. apakšpunktā minēto kritēriju, mēnešalgas noteikšanā sākotnēji piemēro šo noteikumu 6.1. apakšpunktā minēto kritēriju un ne vēlāk kā pēc sešiem mēnešiem pārskata mēnešalgu atbilstoši šo noteikumu 6. punktā minētajiem kritērijiem.
12.
Ja amatpersona (darbinieks) atgriežas no ilgstošas attaisnotas prombūtnes (piemēram, bērna kopšanas atvaļinājums, mācības, darbnespēja), viņai nosaka iepriekš noteikto mēnešalgu un ne vēlāk kā pēc sešiem mēnešiem pārskata mēnešalgu atbilstoši šo noteikumu 6. punktā minētajiem kritērijiem.
13.
Iestāde atbilstoši iestādes vadītāja noteiktajai kārtībai par individuālās mēnešalgas noteikšanu pārskata amatpersonai (darbiniekam) noteikto mēnešalgas apmēru, ja mainās kāds no šo noteikumu 6. punktā minētajiem kritērijiem un tas ietekmē mēnešalgas apmēru. Mēnešalgu pārskata, ja amatpersonas (darbinieka) darba snieguma līmenis daļēji atbilst vai neatbilst prasībām. Ja darba snieguma līmenis neatbilst prasībām, amatpersonas (darbinieka) mēnešalgu samazina ne vairāk kā par 15 %, ievērojot nosacījumu, ka samazinātā mēnešalga nedrīkst būt mazāka par valstī noteikto minimālo algu, kā arī nosacījumu, ka noteiktā mēnešalga nav mazāka par Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likuma 3. pielikumā attiecīgajai mēnešalgu grupai noteikto minimumu.
14.
Konsultatīvajām amatpersonām Ministru kabineta loceklis individuālo mēnešalgu nosaka, ņemot vērā konkrētās amatpersonas individuālās kvalifikācijas, kompetences, darba snieguma līmeni un regulāro darba apjomu. Uz Ministru kabineta locekļu konsultatīvajām amatpersonām neattiecas šo noteikumu 10. un 11. punkts.
15.
Darbiniekam, kuram noteikta akordalga, tā nosakāma, izmantojot šādu formulu:

I = Tl x Nl x A, kur

I – akorda alga euro;

Tl – attiecīgās mēnešalgas stundas likme euro. To nosaka, dalot mēnešalgu, kas noteikta atbilstoši šo noteikumu 7. punktam, ar attiecīgā kalendāra gada vidējo darba stundu skaitu mēnesī;

Nl – darba norma stundās uz vienu izpildāmā darba apjoma mērvienību;

A – izpildītais darba apjoms mērvienībās (atbilst darba normas aprēķināšanā izmantotajām mērvienībām).
III.Valsts aģentūras "Civilās aviācijas aģentūra" un Valsts dzelzceļa tehniskās inspekcijas amatpersonu (darbinieku) mēnešalgas noteikšanas kārtība, lai nodrošinātu Eiropas Savienības un Starptautiskās civilās aviācijas organizācijas (ICAO) prasību izpildi
16.
Lai noteiktu to valsts aģentūras "Civilās aviācijas aģentūra" un Valsts dzelzceļa tehniskās inspekcijas amatpersonu (darbinieku) mēnešalgu, kuru profesionālā darba (amata) pienākumi un amatam izvirzāmās prasības ir saistītas ar Eiropas Savienības un Starptautiskās civilās aviācijas organizācijas (ICAO) prasību izpildi (turpmāk – aģentūras vai inspekcijas amatpersona (darbinieks)), to amatus klasificē saskaņā ar normatīvajiem aktiem par vienotu amatu klasificēšanas kārtību valsts un pašvaldību institūcijās (amatu katalogs) un nosaka amata saimi (apakšsaimi), līmeni un amatam atbilstošo mēnešalgu grupu. Valsts aģentūras "Civilās aviācijas aģentūra" (1. pielikums) un Valsts dzelzceļa tehniskās inspekcijas (2. pielikums) katrai mēnešalgu grupai ir noteikts mēnešalgu intervāls.
17.
Aģentūras vai inspekcijas amatpersonai (darbiniekam) mēnešalgu attiecīgajai amata mēnešalgu grupai paredzētā mēnešalgas intervāla ietvaros nosaka, ievērojot šādus individuālās mēnešalgas kritērijus:
17.1.
aģentūras vai inspekcijas amatpersonas (darbinieka) kvalifikācija:
17.1.1.
pamata kvalifikācija (kompetences minimālā līmenī) – amatpersonai (darbiniekam) ir atbilstoša izglītība attiecīgajā jomā;
17.1.2.
optimālā kvalifikācija (kompetences pamata vai augstākā līmenī) – amatpersonai (darbiniekam) ir atbilstoša izglītība un viņš ir piedalījies papildu mācībās Eiropas Savienības vai Starptautiskās civilās aviācijas organizācijas (ICAO) prasību piemērošanā attiecīgajā jomā, kā arī ir apguvis specifiskas papildu zināšanas un prasmes;
17.2.
aģentūras vai inspekcijas amatpersonai (darbiniekam) ir darba pieredze aģentūrā vai inspekcijā, vai citā ārvalsts civilās aviācijas vai dzelzceļa uzraudzības iestādē.
18.
Aģentūras amatpersonas (darbinieka) individuālo mēnešalgu šo noteikumu 1. pielikumā un inspekcijas amatpersonas (darbinieka) individuālo mēnešalgu šo noteikumu 2. pielikumā attiecīgajai mēnešalgu grupai paredzētā mēnešalgas intervāla ietvaros nosaka iestādes vadītājs vai viņa pilnvarota amatpersona, ievērojot šo noteikumu 17. punktā minētos kritērijus.
IV.Speciālās piemaksas, prēmijas un tirgus koeficienta noteikšana
19.
Valsts ieņēmumu dienesta amatpersona (darbinieks) saņem:
19.1.
piemaksu par dienesta pakāpi – saskaņā ar šo noteikumu 3. pielikumu;
19.2.
piemaksu par dienesta pienākumu pildīšanu kopā ar dienesta suni – līdz 20 % no amatpersonai noteiktās mēnešalgas.
20.
Ja Valsts ieņēmumu dienesta amatpersona ir pildījusi amata pienākumus nepilnu kalendāra mēnesi, piemaksu par dienesta pakāpi aprēķina, mēnesī noteiktās piemaksas par dienesta pakāpi summu dalot ar darba dienu skaitu attiecīgajā mēnesī un reizinot ar šajā mēnesī faktiski nostrādāto darba dienu skaitu.
21.
Iekšlietu ministrijas padotības iestādes darbinieks piemaksu par darba pienākumu pildīšanu kopā ar dienesta suni saņem līdz 20 % no darbiniekam noteiktās mēnešalgas.
22.
Amatpersona (darbinieks) par dienestu (darbu), kas saistīts ar īpašu risku (4. pielikums), saņem piemaksu līdz 25 % no noteiktās mēnešalgas.
22.1
Iekšlietu ministrijas padotības iestādes amatpersona (darbinieks), kura īsteno attiecīgus pastiprināta robežapsardzības sistēmas darbības režīma pasākumus, saņem piemaksu par darbu paaugstināta riska un slodzes apstākļos līdz 50 % no amatpersonai (darbiniekam) noteiktās stundas algas likmes par laiku, kamēr nepieciešams īstenot attiecīgos pastiprināta robežapsardzības sistēmas darbības režīma pasākumus. Piemaksas piešķiršanas nosacījumus un kārtību nosaka iekšlietu ministrs.
23.
Šo noteikumu 19.2. apakšpunktā21. un 22. punktā minēto piemaksu piešķiršanas kārtību, piemaksu apmēra noteikšanas kritērijus un konkrētus piemaksu apmērus nosaka iestādes vadītājs vai viņa pilnvarota amatpersona. 
24.
Amatpersona (darbinieks), kas ieņem diplomāta amatu vai valsts interesēs uz noteiktu laiku pārcelta citā amatā citā iestādē, saglabājot diplomātisko rangu, saņem piemaksu par diplomātisko rangu 20 % apmērā no diplomāta amatam atbilstošās mēnešalgas.
25.
Valsts tiešās pārvaldes iestādes amatpersonu (darbinieku) un iestādes vadītāju reizi gadā saskaņā ar amatpersonas (darbinieka) darba izpildes novērtējumu, kuru nosaka ikgadējā darba izpildes novērtēšanā (valsts tiešās pārvaldes iestādes vadītājam ņem vērā aktuālo darba izpildes novērtējumu), var prēmēt šādā apmērā:
25.1.
līdz 75 % no mēnešalgas, ja novērtējums ir "teicami";
25.2.
līdz 65 % no mēnešalgas, ja novērtējums ir "ļoti labi";
25.3.
līdz 55 % no mēnešalgas, ja novērtējums ir "labi".
26.
Amatpersonas (darbinieka) mēnešalgai, kas noteikta saskaņā ar šo noteikumu 7. punktu vai Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likuma 11. pantu, var piemērot tirgus koeficientu, ja amatpersonai (darbiniekam) ir noteikta profesija vai viņa darbojas specifiskā jomā, kas noteikta šo noteikumu 5. pielikumā. Konkrētu amatpersonas (darbinieka) mēnešalgai piemērojamo tirgus koeficientu nosaka iestādes vadītājs vai viņa pilnvarota amatpersona, ievērojot šo noteikumu 5. pielikumā attiecīgajām profesijām un specifiskajām jomām noteiktās tirgus koeficientu robežas. 
V.Noslēguma jautājumi
27.
Atzīt par spēku zaudējušiem Ministru kabineta 2013. gada 29. janvāra noteikumus Nr. 66 "Noteikumi par valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku darba samaksu un tās noteikšanas kārtību" (Latvijas Vēstnesis, 2013, 25., 189., 244. nr.; 2015, 4., 247. nr.; 2016, 201., 250. nr.; 2017, 237. nr.; 2020, 247. nr.; 2021, 7., 66. nr.; 2022, 24. nr.).
28.
Līdz brīdim, kad ir pārskatīta amatu klasifikācija atbilstoši Ministru kabineta 2022. gada 26. aprīļa noteikumu Nr. 262 "Valsts un pašvaldību institūciju amatu katalogs, amatu klasifikācijas un amatu apraksta izstrādāšanas kārtība"  5. nodaļai un Valsts kanceleja noteiktā kārtībā saskaņojusi amatu klasificēšanas rezultātu apkopojumu, amatpersonai (darbiniekam) saglabā mēnešalgu, kas noteikta saskaņā ar Ministru kabineta 2013. gada 29. janvāra noteikumiem Nr. 66 "Noteikumi par valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku darba samaksu un tās noteikšanas kārtību".
29.
Ja iestādē līdz 2026. gada 31. decembrim ir noteikts mēnešalgas grupas minimums, kas ir mazāks par Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likuma 3. pielikumā attiecīgajai mēnešalgu grupai noteikto minimumu, iestāde gadījumā, ja amatpersonas (darbinieka) darba snieguma līmenis neatbilst prasībām, amatpersonas (darbinieka) mēnešalgu samazina ne vairāk kā par 15 %, ievērojot nosacījumu, ka samazinātā mēnešalga nedrīkst būt mazāka par valstī noteikto minimālo algu, kā arī nosacījumu, ka noteiktā mēnešalga nav mazāka par iestādes attiecīgajai mēnešalgu grupai noteikto minimumu.
30.
Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja priekšnieka mēnešalgu no 2022. gada 1. jūlija līdz 2022. gada 31. decembrim, ņemot vērā viņa kvalifikāciju, nosaka Ministru prezidents.
31.
Noteikumi stājas spēkā 2022. gada 1. jūlijā.
1.
pielikums
Ministru kabineta
2022. gada 21. jūnija
noteikumiem Nr.
361
Mēnešalgu grupas un intervāli valsts aģentūras "Civilās aviācijas aģentūra" amatpersonām (darbiniekiem), kas nodrošina Eiropas Savienības un Starptautiskās civilās aviācijas organizācijas (ICAO) prasību izpildi
Mēnešalgu grupa Mēnešalgu intervāli
(koeficienti pret bāzes mēnešalgu)
minimums viduspunkts maksimums
9. 1,820 2,601 3,252
10. 2,276 3,250 4,064
11. 2,748 3,927 4,910
12. 3,382 4,832 5,799

 

2.
pielikums
Ministru kabineta
2022. gada 21. jūnija
noteikumiem Nr.
361
Mēnešalgu grupas un intervāli Valsts dzelzceļa tehniskās inspekcijas amatpersonām (darbiniekiem), kas nodrošina Eiropas Savienības prasību izpildi

Mēnešalgu grupa

Mēnešalgu intervāli

(koeficienti pret bāzes mēnešalgu)

minimums viduspunkts maksimums
8. 0,945 1,512 2,174
9. 1,323 1,796 2,552
10. 1,607 2,268 3,119

 

3.
pielikums
Ministru kabineta
2022. gada 21. jūnija
noteikumiem Nr.
361
Piemaksas par dienesta pakāpēm Valsts ieņēmumu dienesta ierēdņiem ar dienesta pakāpēm

Nr.

p. k.

Dienesta pakāpe 

Piemaksas apmērs mēnesī

(euro

1. Ģenerālis  78
2. Pulkvedis 64
3. Pulkvežleitnants 57
4. Majors  50
5. Kapteinis  43
6. Virsleitnants 36
7. Leitnants  30 

 

4.
pielikums
Ministru kabineta
2022. gada 21. jūnija
noteikumiem Nr.
361
Iestādes un amatu grupas, kurās amata (dienesta, darba) pienākumu izpilde ir saistīta ar īpašu risku

Nr.

p. k.

Iestādes un amatu grupas 
1.

Ārstniecības iestādes un struktūrvienības, kuru darbiniekiem darba apstākļu specifikas dēļ ir tiesības uz piemaksu, ja ir divi vai vairāki paaugstināta riska faktori

2.

Ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijas pieaugušām personām ar garīga rakstura traucējumiem un institūcijas invalīdiem ar redzes traucējumiem, kurās ir paaugstināts risks darbinieku (sociālā darba speciālistu, ārstniecības personu, sociālo pedagogu un aprūpētāju) drošībai vai veselībai

3. Ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijas bērniem ar smagiem garīgās attīstības traucējumiem un institūcijas bāreņiem un bez vecāku gādības palikušiem bērniem, kurās ir paaugstināts risks darbinieku (sociālā darba speciālistu, ārstniecības personu, dzīvokļa vadītāju, sociālo pedagogu, pedagogu, aprūpētāju, audzinātāju un aukļu) drošībai vai veselībai
4. Ieslodzījuma vietu pārvaldes iestāžu amatpersonas (darbinieki), kuras strādā cietumos un audzināšanas iestādēs nepilngadīgajiem
5.

Speciālās izglītības iestādes, kuras īsteno Vispārējās izglītības likuma 51. panta piektajā daļā noteiktās speciālās izglītības programmas un strādā ar attiecīgās izglītības iestādes internātā esošajiem bāreņiem un bez vecāku gādības palikušajiem bērniem, kā arī izglītības iestādes (speciālās klases un grupas), kuras īsteno Vispārējās izglītības likuma  50. pantā noteiktās speciālās izglītības programmas, – darbinieki, kuri strādā ar minētajiem izglītojamiem

6.

Darbinieki, kas strādā sociālās korekcijas izglītības iestādēs ar izglītojamiem, kuri izdarījuši tādu nodarījumu vai pārkāpumu, par kuru likumā paredzēta kriminālatbildība vai administratīvā atbildība

7. Operatīvo transportlīdzekļu vadītāji (izņemot Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienestā nodarbinātos), kuri strādā paaugstināta riska apstākļos
8. Pārtikas un veterinārā dienesta  darbinieki, kuru darbs saistīts ar leikozes, brucelozes, tuberkulozes un sevišķi bīstamu slimību (piemēram, Sibīrijas mēra, mutes un nagu sērgas, trakumsērgas) atklāšanu, kā arī ar radioloģiju, rentgenoloģiju un dezinfekciju un citiem veselībai bīstamiem darbiem vai smagiem darba apstākļiem
9. Darbinieki par darbu paaugstinātas bīstamības un veselībai kaitīgos apstākļos ugunsgrēku dzēšanas un avārijas darbos, tiešā glābšanas darbu vadībā notikuma vietā, kā arī tieša piedalīšanās minētajos darbos 
10.

Valsts ieņēmumu dienesta amatpersonas (darbinieki):

10.1. kuru dienests tieši saistīts ar noziedzīgu nodarījumu atklāšanu un novēršanu valsts nodokļu, nodevu un citu valsts noteikto obligāto maksājumu jomā
10.2.

kuru darbs tieši saistīts ar Valsts ieņēmumu dienesta amatpersonu (darbinieku) apsardzi sakarā ar viņu veicamajiem pienākumiem, kā arī citu objektu apsardzi

10.3. kuru dienests tieši saistīts ar muitas robežas kontroli
10.4. kuru dienests tieši saistīts ar normatīvo aktu pārkāpumu atklāšanu, novēršanu un Valsts ieņēmumu dienesta uzdevumu īstenošanu valsts nodokļu, nodevu un citu valsts noteikto obligāto maksājumu jomā
11. Valsts probācijas dienesta amatpersonas (darbinieki):
11.1. kuru darbs tieši saistīts ar probācijas klientiem
11.2. kuru darbs tieši saistīts ar sociālās uzvedības korekcijas pasākumu īstenošanu ieslodzījuma vietās vai apsūdzēto un notiesāto apmeklēšanu ieslodzījuma vietās
12. Transporta nelaimes gadījumu un incidentu izmeklēšanas biroja izmeklētāji, kuru darbs tieši saistīts ar atrašanos paaugstinātas bīstamības zonā aviācijas nelaimes gadījumu, dzelzceļa satiksmes negadījumu un jūras negadījumu izmeklēšanas laikā
13. Valsts dzelzceļa tehniskās inspekcijas amatpersonas (darbinieki), kuru darbs tieši saistīts ar dzelzceļa tehniskās ekspluatācijas pārkāpumu atklāšanu, novēršanu un atrašanos paaugstinātas bīstamības zonā, kā arī ar tiešu piedalīšanos dzelzceļa satiksmes negadījumu izmeklēšanā un seku likvidācijas pasākumos
14. Valsts vides dienesta un Dabas aizsardzības pārvaldes valsts vides inspektori, kuru darbs tieši saistīts ar vides aizsardzības normatīvo aktu pārkāpumu atklāšanu, izmeklēšanu un novēršanu
15. Iekšlietu ministrijas padotībā esošo iestāžu struktūrvienību ārstniecības personas, kuru drošībai vai veselībai ir paaugstināts risks
16. Valsts aģentūras "Civilās aviācijas aģentūra" amatpersonas (darbinieki), kuru darbs tieši saistīts ar atrašanos paaugstinātas bīstamības zonā aviācijas incidentu izmeklēšanas laikā
17. Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja amatpersonas (darbinieki):
17.1. kuru darbs tieši saistīts ar noziedzīgu nodarījumu atklāšanu, izmeklēšanu un novēršanu, ar valsts noslēpumu objektiem, ja tie saistīti ar korupcijas apkarošanu, kā arī politisko organizāciju (partiju) un to apvienību finansēšanas noteikumu pārkāpumiem
17.2. kuru darbs tieši saistīts ar normatīvo aktu pārkāpumu atklāšanu, novēršanu un Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja uzdevumu īstenošanu korupcijas novēršanā un apkarošanā, kā arī politisko organizāciju (partiju) un to apvienību finansēšanas noteikumu izpildes kontrolē
18. Tiesu eksperti, kuru darbs tieši saistīts ar bioloģiskā materiāla, ar bioloģiskajiem izdalījumiem un asinīm aptraipītu objektu, šaujamieroču, sprāgstvielu, spridzināmo ietaišu, nezināmu, indīgu, radioaktīvu, bakterioloģisko, narkotisko vai psihotropo vielu izpēti

 

5.
pielikums
Ministru kabineta
2022. gada 21. jūnija
noteikumiem Nr.
361
Profesijas un specifiskās jomas, kurām piemērojams tirgus koeficients, un piemērojamā tirgus koeficienta robežas

 

Nr.

p. k.

Specifiskās jomas

Amatpersonu (darbinieku) grupa

Profesijas, amata nosaukums

Tirgus koeficients robežās no 1,1 līdz 1,29
1. Informācijas tehnoloģijas:
1.1.

sistēmu analīze

speciālisti

jaunākais sistēmu analītiķis

1.2.

konsultēšana

speciālisti

tehniskais konsultants, risinājumu konsultants, informācijas tehnoloģiju konsultants, jaunākais biznesa analītiķis, jaunākais konsultants

1.3. informācijas drošība

speciālisti

informācijas sistēmu drošības speciālists, informācijas sistēmu drošības analītiķis, informācijas sistēmu drošības inženieris, informācijas sistēmu drošības administrators, informācijas sistēmu drošības auditors
1.4.

sistēmu administrēšana

speciālisti

informācijas sistēmu administrators, datortīkla administrators, datortehnikas speciālists, informācijas sistēmu inženieris
1.5. tehniskais atbalsts speciālisti

vecākais informācijas tehnoloģiju tehniskā atbalsta speciālists, vecākais datoru atbalsta (tehniskā atbalsta) speciālists, vecākais tehniskā atbalsta administrators

1.6.

lietotāju pieredzes dizains (UX)

vecākie speciālisti lietotāju pieredzes (UX) dizainers, lietotāju saskarnes (UI) dizainers, lietotāju pieredzes un lietotāju saskarnes (UX un UI) dizainers
1.7.

sistēmu analīze


vecākie speciālisti

sistēmu analītiķis, lietojumprogrammu speciālists

1.8.

tehniskais atbalsts

vecākie speciālisti

vadošais informācijas tehnoloģiju tehniskā atbalsta speciālists, vadošais datoru atbalsta (tehniskā atbalsta) speciālists

1.9.

testēšana (automatizēta)

vecākie speciālisti

automatizācijas testētājs, informācijas sistēmu testētājs, kvalitātes nodrošināšanas inženieris

1.10.

testēšana (manuāla)

vecākie speciālisti

vecākais testētājs, vecākais informācijas sistēmu testētājs, vecākais kvalitātes nodrošināšanas speciālists (inženieris), testēšanas analītiķis (inženieris)

1.11. konsultēšana

jomas eksperti,

pirmā un vidējā līmeņa vadītāji

vecākais sistēmu analītiķis, vecākais biznesa analītiķis, vecākais tehniskais konsultants, vecākais funkcionālais konsultants, vecākais informācijas tehnoloģiju konsultants

1.12.

sistēmu arhitektūra

jomas eksperti,

pirmā un vidējā līmeņa vadītāji

sistēmu arhitekts, programmatūras arhitekts
1.13. DevOps

jomas eksperti,

pirmā un vidējā līmeņa vadītāji

vecākais DevOps inženieris, vadošais DevOps inženieris

1.14.

informācijas drošība

jomas eksperti,

pirmā un vidējā līmeņa vadītāji

informācijas sistēmu drošības vadītājs, vecākais informācijas sistēmu drošības auditors, ISO – informācijas drošības vadītājs, vecākais informācijas drošības inženieris, galvenais informācijas drošības speciālists

1.15. konsultēšana augstākā līmeņa vadītāji informācijas tehnoloģiju grupas vadītājs, informācijas tehnoloģiju konsultēšanas vadītājs, vadošais tehniskais konsultants
1.16.

programmēšana (full-stack)

augstākā līmeņa vadītāji vadošais programmatūras inženieris, programmatūras izstrādes nodaļas vadītājs, izstrādes grupas vadītājs, vadošais full-stack programmatūras inženieris
1.17.

sistēmu arhitektūra

augstākā līmeņa vadītāji vecākais sistēmu arhitekts, vecākais programmatūras arhitekts, risinājumu arhitekts, sistēmu arhitektūras grupas vadītājs
1.18.

datu bāzes pārvaldība

augstākā līmeņa vadītāji

datu bāzes izstrādes un administrēšanas vadītājs

1.19. DevOps augstākā līmeņa vadītāji DevOps vadītājs, DevOps grupas vadītājs
1.20.

vadība

augstākā līmeņa vadītāji

informācijas tehnoloģiju departamenta vadītājs, informācijas tehnoloģiju attīstības vadītājs, informācijas tehnoloģiju funkcijas vadītājs, informācijas tehnoloģiju pārvaldes vadītājs, informācijas tehnoloģiju biznesa līnijas vadītājs

2.

Datu aizsardzība

jomas eksperti,

pirmā un vidējā līmeņa vadītāji

vadošais datu aizsardzības speciālists

Tirgus koeficients robežās no 1,3 līdz 1,5

3.

Informācijas tehnoloģijas:

 

 

3.1.

projektu vadība

speciālisti

informācijas tehnoloģiju projektu speciālists, informācijas tehnoloģiju projektu administrators, informācijas tehnoloģiju projektu koordinators, informācijas tehnoloģiju projektu asistents, jaunākais informācijas tehnoloģiju projektu vadītājs, informācijas tehnoloģiju projektu vadītājs

3.2.

testēšana (manuāla)

speciālisti

testētājs, informācijas sistēmu testētājs, kvalitātes nodrošināšanas speciālists (inženieris), testēšanas analītiķis (inženieris)

3.3.

instalācija un uzturēšana (tehniķi)

speciālisti

vadošais informācijas tehnoloģiju tehniķis, vadošais datu centra tehniķis

3.4.

konsultēšana

vecākie speciālisti

tehniskais konsultants, risinājumu konsultants, informācijas tehnoloģiju konsultants, biznesa analītiķis, sistēmu analītiķis, sistēmu ieviešanas konsultants, funkcionālais konsultants
3.5. produkta vadītājs

vecākie speciālisti

produkta vadītājs, tehniskais produkta vadītājs

3.6. DevOps vecākie speciālisti

DevOps speciālists, DevOps inženieris

3.7. informācijas drošība

vecākie speciālisti

informācijas sistēmu drošības eksperts, informācijas sistēmu drošības kontrolieris, informācijas sistēmu drošības analītiķis, vecākais informācijas sistēmu drošības administrators, informācijas sistēmu drošības konsultants

3.8. procesu vadība

vecākie speciālisti

procesu vadītājs, kvalitātes vadītājs, ieviešanas vadītājs, procesu analītiķis, problēmu analītiķis, procesu speciālists

3.9.

programmēšana (back-end)

vecākie speciālisti

programmētājs, programmēšanas inženieris, sistēmu (lietojumprogrammu) izstrādātājs

3.10.

programmēšana (front-end)

vecākie speciālisti

programmētājs, programmēšanas inženieris, sistēmu (lietojumprogrammu) izstrādātājs

3.11. programmēšana (full-stack)

vecākie speciālisti

full-stack programmētājs, programmēšanas inženieris, sistēmu (lietojumprogrammu) izstrādātājs

3.12. programmēšana (Mobile)

vecākie speciālisti

programmētājs, programmēšanas inženieris, mobilo lietojumprogrammu izstrādātājs, Android izstrādātājs, iOS izstrādātājs

3.13.

projektu vadība

vecākie speciālisti

informācijas tehnoloģiju projektu vadītājs, ieviešanas projektu vadītājs, informācijas tehnoloģiju attīstības projektu vadītājs, informācijas tehnoloģiju izstrādes projektu vadītājs

3.14.

programmēšana (back-end)

jomas eksperti,

pirmā un vidējā līmeņa vadītāji

vecākais back-end izstrādātājs, programmatūras inženieris, vecākais programmētājs, vecākais sistēmu (lietojumprogrammu) izstrādātājs

3.15.

programmēšana (front-end)

jomas eksperti,

pirmā un vidējā līmeņa vadītāji

vecākais front-end izstrādātājs, programmatūras inženieris, vecākais programmētājs, vecākais sistēmu (lietojumprogrammu) izstrādātājs

3.16.

programmēšana (full-stack)

jomas eksperti,

pirmā un vidējā līmeņa vadītāji

vecākais full-stack izstrādātājs, programmatūras inženieris, vecākais programmētājs, vecākais sistēmu (lietojumprogrammu) izstrādātājs

3.17.

programmēšana (Mobile)

jomas eksperti,

pirmā un vidējā līmeņa vadītāji

vecākais mobilo tehnoloģiju izstrādātājs, programmatūras inženieris, vecākais programmētājs, vecākais mobilo lietojumprogrammu izstrādātājs, vecākais Android izstrādātājs, vecākais iOS izstrādātājs

3.18.

datu bāzes pārvaldība

jomas eksperti,

pirmā un vidējā līmeņa vadītāji

vecākais datubāzu (sistēmu) administrators, vadošais administrators, datubāzu inženieris
3.19.

produkta vadītājs

jomas eksperti,

pirmā un vidējā līmeņa vadītāji

vecākais produkta vadītājs, tehniskais produkta vadītājs

3.20. projektu vadība

jomas eksperti,

pirmā un vidējā līmeņa vadītāji

vecākais informācijas tehnoloģiju projektu vadītājs, projektu direktors, projektu vadības nodaļas vadītājs

3.21.

vadība

jomas eksperti,

pirmā un vidējā līmeņa vadītāji

informācijas tehnoloģiju nodaļas vadītājs, informācijas tehnoloģiju apakšfunkcijas vadītājs, informācijas tehnoloģiju grupas vadītājs, informācijas tehnoloģiju nodaļas vadītāja vietnieks

3.22. programmēšana (back-end)

augstākā līmeņa vadītāji

vadošais programmatūras inženieris, programmatūras izstrādes nodaļas vadītājs, izstrādes grupas vadītājs, vadošais back-end programmatūras inženieris

3.23.

programmēšana (front-end)

augstākā līmeņa vadītāji

vadošais front-end programmētājs, tehniskais vadītājs, izstrādes grupas vadītājs

3.24.

informācijas drošība

augstākā līmeņa vadītāji

informācijas drošības vadītājs, vecākais informācijas sistēmu drošības auditors, informācijas drošības analīzes vadītājs, ISO – informācijas drošības vadītājs