Noteikumu konsolidētā versija

21-TA-884
Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 8.3.2. specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt atbalstu vispārējās izglītības iestādēm izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai" 8.3.2.1. pasākuma "Atbalsts nacionāla un starptautiska mēroga pasākumu īstenošanai izglītojamo talantu attīstībai" īstenošanas noteikumi
Izdoti saskaņā ar Eiropas Savienības
struktūrfondu un Kohēzijas fonda
2014.–2020. gada plānošanas perioda
vadības likuma 20. panta 6. un 13. punktu
I.Vispārīgie jautājumi
1.
Noteikumi nosaka:
1.1.
kārtību, kādā īsteno darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" prioritārā virziena "Izglītība, prasmes un mūžizglītība" 8.3.2. specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt atbalstu vispārējās izglītības iestādēm izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai" (turpmāk – specifiskais atbalsta mērķis) 8.3.2.1. pasākumu "Atbalsts nacionāla un starptautiska mēroga pasākumu īstenošanai izglītojamo talantu attīstībai" (turpmāk – pasākums);
1.2.
pasākuma mērķi;
1.3.
pasākumam pieejamo finansējumu;
1.4.
prasības Eiropas Sociālā fonda projekta (turpmāk – projekts) iesniedzējam un projekta sadarbības partneriem;
1.5.
atbalstāmo darbību un izmaksu attiecināmības nosacījumus;
1.6.
vienkāršoto izmaksu piemērošanas nosacījumus un kārtību;
1.7.
vienošanās par projekta īstenošanu (turpmāk – vienošanās) vienpusēja uzteikuma nosacījumus.
2.
Pasākuma mērķis ir nodrošināt atbalstu nacionāla un starptautiska mēroga pasākumu īstenošanai izglītojamo talantu attīstībai.
3.
Pasākuma mērķa grupa ir:
3.1.
vispārējās izglītības iestādes;
3.2.
vispārējo izglītības iestāžu pedagogi;
3.3.
talantīgie izglītojamie pamatizglītības un vidējās izglītības pakāpē.
4.
Pasākuma mērķi sasniedz, īstenojot šo noteikumu 20. punktā minētās atbalstāmās darbības un sasniedzot šādus uzraudzības rādītājus:
4.1.
iznākuma rādītāju – līdz 2023. gada 31. decembrim vispārējās izglītības iestāžu skaits, kas saņēmušas Eiropas Sociālā fonda atbalstu individuālas mācību pieejas attīstībai un ieviešanai izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai, – 200, tai skaitā līdz 2018. gada 31. decembrim – 100, veicinot specifiskā atbalsta mērķa kopējā iznākuma rādītāja sasniegšanu – 272;
4.2.
rezultāta rādītāju – līdz 2023. gada 31. decembrim vispārējās izglītības iestādes, kas ieviesušas individuālu pieeju izglītojamo kompetenču attīstībai, – 200, veicinot specifiskā atbalsta mērķa kopējā rezultāta rādītāja sasniegšanu – 272;
4.3.
finanšu rādītāju – līdz 2018. gada 31. decembrim sertificēti izdevumi 986 204 euro apmērā.
5.
Pasākumu īsteno ierobežotas projektu iesniegumu atlases veidā.
6.
Pasākuma ietvaros atbildīgās iestādes funkcijas pilda Izglītības un zinātnes ministrija.
7.
Pasākumam pieejamais kopējais attiecināmais finansējums ir 4 135 350 euro, tai skaitā Eiropas Sociālā fonda finansējums – 3 515 047 euro, valsts budžeta līdzfinansējums – 620 303 euro.
(MK 10.03.2020. noteikumu Nr. 126 redakcijā)
7.1
Pasākuma kopējās izmaksās šo noteikumu 20.1. un 20.2. apakšpunktā minēto atbalstāmo darbību īstenošanai var iekļaut neattiecināmās izmaksas 50 000 euro apmērā, un tās finansē no valsts budžeta līdzekļiem.
8.
Maksimālais attiecināmais Eiropas Sociālā fonda finansējuma apmērs ir 85 procenti no kopējā projekta attiecināmā finansējuma.
9.
Pasākuma ietvaros izmaksas ir attiecināmas no vienošanās noslēgšanas dienas, izņemot šo noteikumu 20.1.5. un 20.2.3. apakšpunktā minēto atbalstāmo darbību īstenošanai paredzētās izmaksas, kas ir attiecināmas, ja tās atbilst šajos noteikumos minētajām izmaksu pozīcijām un ir radušās pēc 2016. gada 16. maija.
10.
Pasākumu īsteno vienā projektu iesniegumu atlases kārtā par visu šo noteikumu 7. punktā norādīto pasākumam pieejamo finansējumu.
11.
Projekta īstenošanas vieta ir Latvijas Republika.
II.Prasības projekta iesniedzējam un sadarbības partneriem
12.
Projekta iesniedzējs pasākuma ietvaros ir Valsts izglītības satura centrs, kas pēc tam, kad ar sadarbības iestādi ir noslēgta vienošanās, ir arī Eiropas Sociālā fonda finansējuma saņēmējs (turpmāk – finansējuma saņēmējs).
13.
Projekta iesniedzējs sagatavo un uzaicinājumā noteiktajā termiņā iesniedz projekta iesniegumu sadarbības iestādē saskaņā ar projektu iesniegumu atlases nolikuma prasībām Kohēzijas politikas vadības informācijas sistēmas elektroniskajā vidē.
14.
Projekta iesniegumā projekta iesniedzējs iekļauj informāciju par projekta iekšējo vadības un kontroles sistēmu, lai nodrošinātu sekmīgu projekta īstenošanu, mērķu sasniegšanu un projektam piešķirto līdzekļu lietderīgu un efektīvu izlietošanu, paredzot sadarbības regulējumu ar sadarbības partneriem, kā arī aprakstot, kādas darbības un uzraudzības instrumenti ir plānoti vai ieviesti iestādē šādos procesos:
14.1.
finanšu līdzekļu plūsmas plānošanā un kontrolē, to uzskaites nodalīšanā katrā sadarbības partnera grāmatvedības uzskaitē un finanšu pārskatu ticamības nodrošināšanā;
14.2.
iepirkumu organizēšanā un sadarbības partneru dalībā to veikšanā (ja attiecināms);
14.3.
projekta maksājumu pieprasījumu un projekta grozījumu sagatavošanā un iesniegšanā, tai skaitā datu pilnīguma un atbilstības pārbaudē;
14.4.
informācijas, dokumentu un pārskatu apritē;
14.5.
projekta saturiskās vadības un uzraudzības procesu pārskatāmībā.
15.
Finansējuma saņēmēja sadarbības partneri var būt augstākās izglītības iestādes, kas atbilst šādiem kritērijiem:
15.1.
šo noteikumu 20.1.2. apakšpunktā minētās atbalstāmās darbības īstenošanai:
15.1.1.
ir pieredze izglītojamo reģionālo zinātnisko konferenču organizēšanā;
15.1.2.
ir pietiekami cilvēkresursi un pieredze zinātnisko darbu recenzēšanā, vērtēšanā un izglītojamo konsultēšanā zinātniski pētniecisko darbu izstrādē humanitāro, sociālo un dabaszinātņu jomā;
15.1.3.
ir atbilstoša materiāli tehniskā bāze, lai nodrošinātu izglītojamiem iespēju izmantot laboratorijas zinātniski pētniecisko darbu izstrādei;
15.2.
šo noteikumu 20.2.1. apakšpunktā minētās atbalstāmās darbības īstenošanai:
15.2.1.
ir pieredze olimpiāžu darbu sagatavošanā, vērtēšanā un olimpiāžu norises nodrošināšanā;
15.2.2.
ir atbilstoša materiāli tehniskā bāze, lai nodrošinātu novadu, republikas pilsētu vai novadu apvienību mācību priekšmetu olimpiāžu norisi tiešsaistē, tehnisko atbalstu un automātisku darbu vērtēšanu vismaz trīs tūkstošiem dalībnieku vienlaicīgi;
15.2.3.
ir tiesības uzglabāt un apstrādāt personu datus atbilstoši Fizisko personu datu aizsardzības likumam;
15.2.4.
ir izstrādāta un aprobēta programmatūra mācību priekšmetu olimpiāžu nodrošināšanai tiešsaistē;
15.2.5.
ir pieredze sadarbībā ar vispārējās izglītības iestādēm mācību priekšmetu olimpiāžu organizēšanā tiešsaistes režīmā vismaz diviem tūkstošiem dalībnieku.
16.
Finansējuma saņēmējs, izvēloties sadarbības partneri šo noteikumu 20.1.2. apakšpunktā minētās atbalstāmās darbības īstenošanai, ņem vērā reģionālo principu – viena augstākā izglītības iestāde no katra plānošanas reģiona.
17.
Finansējuma saņēmējam ir pienākums projekta iesniegumā pamatot sadarbības partneru izvēli, norādot konkrēta sadarbības partnera iesaistes mehānismu un to kompetences atbilstību plānotajām atbalstāmajām darbībām, kā arī pēc projekta iesnieguma apstiprināšanas ar katru sadarbības partneri noslēgt sadarbības līgumu atbilstoši normatīvajiem aktiem par kārtību, kādā Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda vadībā iesaistītās institūcijas nodrošina plānošanas dokumentu sagatavošanu un šo fondu ieviešanu 2014.–2020. gada plānošanas periodā. Sadarbības līgumā iekļauj informāciju par sadarbību pasākuma ietvaros atbalstāmo darbību īstenošanā un vismaz šādus nosacījumus:
17.1.
maksājumu veikšanas kārtību šo noteikumu 20.1.2. un 20.2.1. apakšpunktā minēto atbalstāmo darbību īstenošanai un attiecināmo tiešo un netiešo izmaksu segšanai;
17.2.
kārtību, kādā no sadarbības partnera atgūst neatbilstoši veiktos izdevumus;
17.3.
sadarbības partnera īstenojamās darbības, to apjomu un īstenošanas kvalitātes kritērijus;
17.4.
pārskatu un citas informācijas iesniegšanas kārtību.
18.
Finansējuma saņēmējs projekta ietvaros plāno finansējumu sadarbības partnerim šo noteikumu 20.1.2. un 20.2.1. apakšpunktā minēto atbalstāmo darbību īstenošanā.
19.
Finansējuma saņēmējs ir atbildīgs par sadarbības partnera pienākumu izpildi un funkcijām projekta īstenošanā, tai skaitā novēršot dubultā finansējuma risku.
III.Atbalstāmās darbības
20.
Pasākuma ietvaros ir atbalstāmas šādas darbības:
20.1.
atbalsts izglītojamo zinātniski pētnieciskajai darbībai:
20.1.1.
valsts zinātnisko konferenču organizēšana;
20.1.2.
reģionālo zinātnisko konferenču organizēšana;
20.1.3.
vasaras nometnes organizēšana valsts mācību priekšmetu olimpiāžu un Latvijas skolēnu zinātniskās konferences laureātiem zināšanu padziļināšanai un pilnveidošanai;
20.1.4.
praktiskas ievirzes pasākumu organizēšana izglītojamo talantu un zināšanu pilnveidošanai;
20.1.5.
izglītojamo dalības nodrošināšana starptautiskajās zinātnes izstādēs, konkursos, jauno zinātnieku skolās;
20.1.6.
skolēnu starptautisko zinātnes pasākumu organizēšana Latvijā;
20.2.
novadu, republikas pilsētu vai novadu apvienību mācību priekšmetu olimpiāžu norises koordinēšana, valsts un starptautiska līmeņa mācību priekšmetu olimpiāžu organizēšana, izglītojamo dalība starptautiskajās mācību priekšmetu olimpiādēs:
20.2.1.
atbalsta nodrošināšana novadu, republikas pilsētu vai novadu apvienību olimpiāžu norisei tiešsaistes režīmā;
20.2.2.
valsts mācību priekšmetu olimpiāžu organizēšana;
20.2.3.
atlases organizēšana, izglītojamo sagatavošanās un dalības nodrošināšana starptautiskajās mācību priekšmetu olimpiādēs;
20.2.4.
starptautisko mācību priekšmetu olimpiāžu organizēšana Latvijā;
20.3.
metodiskais atbalsts pedagogiem darbā ar talantīgiem izglītojamiem:
20.3.1.
metodikas izstrāde pedagogiem talantīgu izglītojamo atpazīšanai un izglītojamo talantu izkopšanai;
20.3.2.
pedagogu profesionālās kompetences pilnveide darbam ar talantīgiem izglītojamiem un talantīgo izglītojamo identificēšanai;
20.4.
projekta vadības un īstenošanas nodrošināšana;
20.5.
informācijas un publicitātes pasākumu īstenošana.
(Grozīts ar MK 15.01.2019. noteikumiem Nr. 18)
IV.Attiecināmās izmaksas
21.
Pasākuma ietvaros plāno šādus attiecināmo izmaksu veidus:
21.1.
tiešās attiecināmās izmaksas, kas ir tieši saistītas ar projekta darbību īstenošanu un nepieciešamas projekta rezultātu sasniegšanai, un šī saistība ir skaidri saprotama un pierādāma;
21.2.
netiešās attiecināmās izmaksas, kas nav tieši saistītas ar projekta rezultātu sasniegšanu, bet atbalsta un nodrošina atbilstošus apstākļus projekta darbību īstenošanai un projekta rezultātu sasniegšanai;
21.3.
neparedzētās izmaksas.
22.
Šo noteikumu 21.1. apakšpunktā minētās tiešās attiecināmās izmaksas ietver šādas izmaksu pozīcijas:
22.1.
tiešās attiecināmās personāla izmaksas:
22.1.1.
projekta vadības personāla atlīdzības izmaksas (izņemot virsstundas) šo noteikumu 20.4. un 20.5. apakšpunktā minēto atbalstāmo darbību īstenošanai;
22.1.2.
projekta īstenošanas personāla atlīdzības izmaksas (izņemot virsstundas) šo noteikumu 20.1., 20.2. un 20.3. apakšpunktā minēto atbalstāmo darbību īstenošanai;
22.2.
pārējās projekta īstenošanas izmaksas:
22.2.1.
iekšzemes komandējumu un dienesta braucienu izmaksas finansējuma saņēmēja projekta vadības un īstenošanas personālam atbilstoši normatīvajiem aktiem par kārtību, kādā atlīdzināmi ar komandējumiem saistītie izdevumi šo noteikumu 20.1.1., 20.1.3., 20.1.4., 20.2.2., 20.2.3. un 20.4. apakšpunktā minēto atbalstāmo darbību īstenošanai. No 2019. gada 1. februāra vieglā transportlīdzekļa degvielas izdevumiem, reģionālo starppilsētu un vietējās nozīmes maršrutu sabiedriskā transporta izdevumiem un kompensācijām par darbiniekam piederoša personiskā transportlīdzekļa izmantošanu darba vajadzībām piemēro Finanšu ministrijas metodiku "Vienas vienības izmaksu standarta likmes aprēķina un piemērošanas metodika 1 km izmaksām darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" īstenošanai";
22.2.2.
ārvalstu komandējumu un dienesta braucienu izmaksas finansējuma saņēmēja projekta īstenošanas personālam, projekta vadītājam, izglītojamos pavadošajām personām, kā arī izglītojamiem un piesaistītajiem ekspertiem, tai skaitā valsts nodeva par vīzas saņemšanai iesniegto dokumentu izskatīšanu, atbilstoši normatīvajiem aktiem par kārtību, kādā atlīdzināmi ar komandējumiem saistītie izdevumi šo noteikumu 20.1.5. un 20.2.3. apakšpunktā minēto atbalstāmo darbību īstenošanai, ja tās ir skaidri saistāmas ar projekta rezultātu sasniegšanu;
22.2.3.
transporta izmaksas (maksa par degvielu, transportlīdzekļu noma, transporta pakalpojumu pirkšana, tai skaitā speciālā transporta pakalpojuma pirkšana personām ar funkcionāliem traucējumiem, maksa par sabiedriskā transporta izmantošanu) šo noteikumu 20.1.1., 20.1.2., 20.1.3., 20.1.4., 20.1.5., 20.2.2., 20.2.3. un 20.4. apakšpunktā minēto atbalstāmo darbību īstenošanai. No 2019. gada 1. februāra vieglā transportlīdzekļa degvielas izdevumiem, reģionālo starppilsētu un vietējās nozīmes maršrutu sabiedriskā transporta izdevumiem un kompensācijām par darbiniekam piederoša personiskā transportlīdzekļa izmantošanu darba vajadzībām piemēro Finanšu ministrijas metodiku "Vienas vienības izmaksu standarta likmes aprēķina un piemērošanas metodika 1 km izmaksām darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" īstenošanai";
22.2.4.
dalības maksa starptautiskajās zinātnes izstādēs, konkursos, jauno zinātnieku skolās un starptautiskajās mācību priekšmetu olimpiādēs šo noteikumu 20.1.5. un 20.2.3. apakšpunktā minēto atbalstāmo darbību īstenošanai;
22.2.5.
informācijas tehnoloģiju sistēmas uzturēšanas izmaksas, tai skaitā licenču iegādes izmaksas, informācijas tehnoloģiju risinājumu izstrādes un ieviešanas izmaksas, kā arī testēšanas izmaksas informācijas tehnoloģiju sistēmām šo noteikumu 20.1. un 20.2. apakšpunktā minēto atbalstāmo darbību īstenošanai. Licenču iegādes un informācijas tehnoloģiju risinājumu izstrādes un ieviešanas izmaksas šo noteikumu 20.1. un 20.2. apakšpunktā minēto atbalstāmo darbību īstenošanai ir attiecināmas no 2020. gada 12. marta;
22.2.6.
pakalpojumu, piegāžu līgumu, nomas un īres izmaksas:
22.2.6.1.
ēdināšanas pakalpojumu izmaksas šo noteikumu 20.1.1, 20.1.2., 20.1.3., 20.1.4., 20.2.2. un 20.2.3. apakšpunktā minēto atbalstāmo darbību īstenošanai;
22.2.6.2.
telpu nomas maksa šo noteikumu 20.1.1., 20.1.2., 20.1.3., 20.1.4., 20.2.2. un 20.2.3. apakšpunktā minēto atbalstāmo darbību īstenošanai;
22.2.6.3.
naktsmītņu izmaksas šo noteikumu 20.1.1., 20.1.3., 20.1.4., 20.2.2. un 20.2.3. apakšpunktā minēto atbalstāmo darbību īstenošanai;
22.2.6.4.
ceļojumu apdrošināšanas izmaksas šo noteikumu 20.1.5. un 20.2.3. apakšpunktā minēto atbalstāmo darbību īstenošanai;
22.2.6.5.
tipogrāfijas un maketēšanas pakalpojumu izmaksas šo noteikumu 20.1.1., 20.1.3., 20.1.5., 20.2.2. un 20.3.1. apakšpunktā minēto atbalstāmo darbību īstenošanai;
22.2.6.6.
atbalsta personāla izmaksas personām ar funkcionāliem traucējumiem (asistenta, ergoterapeita, surdotulka vai cita atbalsta personāla izmaksas) šo noteikumu 20.1.1., 20.1.2., 20.1.3., 20.1.4., 20.1.5., 20.2.2. un 20.2.3. apakšpunktā minēto atbalstāmo darbību īstenošanai;
22.2.6.7.
godalgu izmaksas (diplomi, balvas olimpiāžu un konkursu laureātiem, veicināšanas balvas) šo noteikumu 20.1.1., 20.1.2., 20.1.5., 20.2.2. un 20.2.3. apakšpunktā minēto atbalstāmo darbību īstenošanai;
22.2.6.8.
medicīnas pakalpojumu izmaksas šo noteikumu 20.1.3. apakšpunktā minēto atbalstāmo darbību īstenošanai;
22.2.6.9.
biroja tehnikas noma vai iegādes izmaksas, kancelejas preču iegādes izmaksas šo noteikumu 20.1., 20.2. un 20.3. apakšpunktā minēto atbalstāmo darbību īstenošanai;
22.2.6.10.
pakalpojuma (uzņēmuma) līguma izmaksas, tai skaitā ekspertu darba samaksai šo noteikumu 20.1.6., 20.2.4., 20.3.1. un 20.3.2. apakšpunktā minētās atbalstāmās darbības īstenošanai;
22.2.6.11.
vielu, šķīdumu un materiālu iegādes izmaksas laboratorijas darbu un eksperimentu veikšanai un mācību līdzekļu (tai skaitā literatūras) iegādes izmaksas šo noteikumu 20.1.3., 20.1.4., 20.2.2. un 20.2.3. apakšpunktā minēto atbalstāmo darbību īstenošanai;
22.2.6.12.
veselības apdrošināšanas izmaksas, obligāto veselības pārbaužu izmaksas un speciālo medicīnisko optisko redzes korekcijas līdzekļu kompensācijas izmaksas finansējuma saņēmēja projekta vadības un īstenošanas personālam un sadarbības partnera personālam. Ja veselības apdrošināšana paredzēta finansējuma saņēmēja un sadarbības partnera iestādē un minētais personāls ir nodarbināts normālo darba laiku, veselības apdrošināšanas izmaksas ir attiecināmas 100 procentu apmērā. Ja personāls ir nodarbināts nepilnu darba laiku vai daļlaiku, veselības apdrošināšanas izmaksas nosakāmas proporcionāli slodzes procentuālajam sadalījumam. Veselības apdrošināšanas izmaksas attiecināmas tikai uz periodu, kad minētais personāls ir nodarbināts projektā;
22.2.6.13.
jaunu darba vietu radīšanai vai esošo darba vietu atjaunošanai uz projekta īstenošanas laiku nepieciešamā aprīkojuma īres, iegādes, uzturēšanas un remonta izmaksas finansējuma saņēmēja projekta vadības un īstenošanas personālam šo noteikumu 20.4. apakšpunktā minētās atbalstāmās darbības īstenošanai un sadarbības partnerim šo noteikumu 20.1.2. un 20.2.1. apakšpunktā minētās atbalstāmās darbības īstenošanai. Darba vietas aprīkojuma īres, iegādes, uzturēšanas un remonta izmaksas, tai skaitā aprīkojuma uzturēšanas un remonta izmaksas, attiecināmas ne vairāk kā 3 000 euro apmērā vienai darba vietai visā projekta īstenošanas laikā. Ja personāls ir nodarbināts normālo darba laiku, darba vietas aprīkojuma īres, iegādes, uzturēšanas un remonta izmaksas ir attiecināmas 100 procentu apmērā. Ja personāls ir nodarbināts nepilnu darba laiku vai daļlaiku, darba vietas aprīkojuma īres, iegādes, uzturēšanas un remonta izmaksas sedzamas no finansējuma saņēmēja līdzekļiem vai ir attiecināmas proporcionāli slodzes procentuālajam sadalījumam, ja projekta vadības un īstenošanas personāls ir nodarbināts projektā uz darba līguma pamata ar vismaz 30 procentu noslodzi;
22.2.6.14.
citas izmaksas, kas nepieciešamas šo noteikumu 20.1.3. un 20.1.4. apakšpunktā minēto atbalstāmo darbību īstenošanai un kuru izlietošanu pirms izdevumu veikšanas finansējuma saņēmējs saskaņo ar sadarbības iestādi atbilstoši vienošanās nosacījumiem;
22.2.6.15.
šo noteikumu 22.2.6.12. apakšpunktā minētās veselības apdrošināšanas izmaksas, obligāto veselības pārbaužu izmaksas un speciālo medicīnisko optisko redzes korekcijas līdzekļu kompensācijas izmaksas ir attiecināmas tikai personālam, kas projektā nodarbināts vismaz 30 % no normālā darba laika.
(Grozīts ar MK 10.10.2017. noteikumiem Nr. 612; MK 15.01.2019. noteikumiem Nr. 18; MK 11.05.2021. noteikumiem Nr. 288)
23.
Šo noteikumu 21.2. apakšpunktā minētās netiešās attiecināmās izmaksas projektā plāno kā vienu izmaksu pozīciju, piemērojot netiešo izmaksu vienoto likmi 15 % apmērā no šo noteikumu 22.1. apakšpunktā minētajām tiešajām attiecināmajām personāla izmaksām.
24.
Neparedzētās izmaksas projektā plāno kā vienu izmaksu pozīciju, un tās nepārsniedz vienu procentu no kopējām projekta tiešajām attiecināmajām izmaksām. Neparedzētās izmaksas var izmantot ar projekta īstenošanu saistīto attiecināmo izmaksu segšanai, un to izlietošanu pirms izdevumu veikšanas finansējuma saņēmējs saskaņo ar sadarbības iestādi atbilstoši vienošanās nosacījumiem.
25.
Plānojot šo noteikumu 22.1. apakšpunktā minētās tiešās attiecināmās personāla izmaksas, finansējuma saņēmējs un sadarbības partneris veic darba laika uzskaiti par projekta vadības un īstenošanas personāla projekta ietvaros veiktajām funkcijām un nostrādāto laiku un nodrošina, ka:
25.1.
nodarbinātajiem, kas strādā normālo darba laiku, nepilnu darba laiku vai daļlaiku ne mazāk kā 30 procentu apmērā no normālā darba laika, tiešajās attiecināmajās personāla izmaksās iekļauj darbinieka darba algu, valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas no apliekamajām attiecināmajām izmaksām, normatīvajos aktos darba tiesību un atlīdzības jomā noteiktās piemaksas un sociālo garantiju izmaksas;
25.2.
nodarbinātajiem, kas strādā daļlaiku mazāk nekā 30 procentu apmērā no normālā darba laika, atlīdzību izmaksā saskaņā ar sadarbības partnera personāla atalgojuma politikā noteikto stundas atlīdzības likmi, ņemot vērā projektā nostrādāto stundu skaitu. Tiešajās attiecināmajās personāla atlīdzības izmaksās iekļauj darbinieka darba algu un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas no apliekamajām attiecināmajām izmaksām, bet neiekļauj normatīvajos aktos noteiktās piemaksas un sociālo garantiju izmaksas.
(MK 10.10.2017. noteikumu Nr. 612 redakcijā)
26.
Pievienotās vērtības nodoklis ir attiecināmās izmaksas, ja tas nav atgūstams atbilstoši Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem nodokļu politikas jomā.
27.
Finansējuma saņēmējs un sadarbības partneris projekta īstenošanai nepieciešamo preču un pakalpojumu iegādi veic saskaņā ar normatīvajiem aktiem iepirkuma procedūras jomā.
V.Pasākuma īstenošanas un vienošanās vienpusēja uzteikuma nosacījumi
28.
Finansējuma saņēmējs, ņemot vērā šo noteikumu 9. punktā minētos nosacījumus, projekta īstenošanu var uzsākt ne vēlāk kā mēnesi pēc vienošanās noslēgšanas dienas. Projektu īsteno līdz 2023. gada 31. decembrim.
(Grozīts ar MK 10.10.2017. noteikumiem Nr. 612; MK 10.03.2020. noteikumiem Nr. 126; MK 11.05.2021. noteikumiem Nr. 288)
29.
Projekta īstenošanas uzraudzībai Izglītības un zinātnes ministrija izveido projekta uzraudzības padomi, kuras sastāvā uzaicina piedalīties pārstāvjus no Labklājības ministrijas, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas un, ja nepieciešams, no citām institūcijām. Uzraudzības padomes sastāvā ar padomdevēja tiesībām var iekļaut pārstāvjus no Latvijas Pašvaldību savienības un Latvijas Lielo pilsētu asociācijas. Novērotāja statusā var pieaicināt Centrālo finanšu un līgumu aģentūru kā sadarbības iestādi, atbildīgo iestādi un Valsts izglītības satura centru. Projekta uzraudzības padome darbojas saskaņā ar Izglītības un zinātnes ministrijas apstiprinātu nolikumu, un to sasauc ne retāk kā reizi sešos mēnešos.
30.
Īstenojot projektu, finansējuma saņēmējs nodrošina informācijas un publicitātes pasākumus, kas noteikti Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 17. decembra Regulā (ES) Nr. 1303/2013, ar ko paredz kopīgus noteikumus par Eiropas Reģionālās attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu, Kohēzijas fondu, Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai un Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fondu un vispārīgus noteikumus par Eiropas Reģionālās attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu, Kohēzijas fondu un Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fondu un atceļ Padomes Regulu (EK) Nr. 1083/2006, atbilstoši normatīvajiem aktiem par kārtību, kādā Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda ieviešanā 2014.–2020. gada plānošanas periodā nodrošināma komunikācijas un vizuālās identitātes prasību ievērošana.
31.
Finansējuma saņēmējs uzkrāj datus par kopējo specifiskā atbalsta mērķa pasākumā iesaistīto izglītojamo un pedagogu skaitu.
32.
Finansējuma saņēmējs uzkrāj datus un par šādu horizontālā principa "Vienlīdzīgas iespējas" rādītāju sasniegšanu:
32.1.
izstrādāto metodisko līdzekļu skaits, kuros integrēti vienlīdzīgu iespēju jautājumi, piemēram, attiecībā uz dzimumu līdztiesību, funkcionāliem traucējumiem, vecumu un etnisko piederību;
32.2.
specifiskus pakalpojumus (ergoterapeita, surdotulka, asistenta pakalpojumi, specializētā transporta pakalpojumi) saņēmušo izglītojamo un pedagogu skaits.
33.
Īstenojot projektu, finansējuma saņēmējs nodrošina datu uzkrāšanu par šo noteikumu 20.3.2. apakšpunktā minētās atbalstāmās darbības ietvaros atbalstu saņēmušajām personām atbilstoši normatīvajiem aktiem, kas nosaka Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda projektu pārbaužu veikšanas kārtību 2014.–2020.gada plānošanas periodā, un maksājuma pieprasījuma veidlapā noteiktajiem datiem, kas izriet no Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 17. decembra Regulas (ES) Nr. 1304/2013 par Eiropas Sociālo fondu un ar ko atceļ Padomes Regulu (EK) Nr. 1081/2006 1. pielikumā ietvertajiem kopējiem tūlītējiem rezultātu rādītājiem.
34.
Finansējuma saņēmējs savā tīmekļvietnē ievieto aktuālu informāciju par projekta īstenošanu, tiklīdz tā pieejama, bet ne retāk kā reizi trijos mēnešos.
35.
Sadarbības iestādei ir tiesības vienpusēji atkāpties no vienošanās jebkurā no šādiem gadījumiem:
35.1.
finansējuma saņēmējs nepilda vienošanos, tai skaitā netiek ievēroti projektā noteiktie termiņi vai ir iestājušies citi apstākļi, kas negatīvi ietekmē vai var ietekmēt pasākuma mērķa īstenošanu un šo noteikumu 4. punktā minēto rādītāju sasniegšanu;
35.2.
citos gadījumos, ko nosaka vienošanās.